Vragen: Cirkel van geweld en hand­having op dieren­welzijn


Indiendatum: dec. 2017

Geacht college,

Er bestaat een verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De Stichting Cirkel van Geweld [1] onderzoekt dit verband en concludeert dat het mishandelen van huisdieren in sommige gevallen naadloos overgaat in huiselijk geweld, of dat er door daders wordt gedreigd met dierenmishandeling om slachtoffers in huiselijke kring te intimideren of chanteren. De stichting pleit ervoor dwarsverbanden aan te leggen tussen de beleidsterreinen van huiselijk geweld en dierenmishandeling.

De gemeente Rotterdam erkent het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en wordt als zodanig verwoord in de Nota dierenwelzijn. Maar erkennen is niet genoeg. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gemeente Rotterdam actief werk maakt van een integrale aanpak van huiselijk geweld en dierenmishandeling.

1. Hoe denkt de gemeente Rotterdam de 'cirkel van geweld' te kunnen doorbreken?

Bij meldingen van huiselijk geweld willen wij dat de hulpdiensten controleren of er al dan niet huisdieren bij betrokken zijn geweest. Ook willen wij dat slachtoffers van huiselijk geweld hun huisdier kunnen meenemen naar een opvangadres bij uithuisplaatsing, of dat ze het dier tijdelijk kunnen plaatsen op een pleegadres. Op deze manier kan het betrokken huisdier niet meer als instrument ('wapen') worden gebruikt door daders.

2. Zijn er volgens het college opvangadressen in de stad die het mogelijk maken voor slachtoffers van huiselijk geweld om een huisdier mee te nemen? Indien nee, is het college het met ons eens dat het wenselijk is om dit mogelijk te maken? Indien nee, wat kan het college doen om dit mogelijk te maken?

3. Zijn er volgens het college genoeg pleegadressen voor huisdieren die tijdelijk kunnen worden opgevangen in tijden van crisis? Indien nee, wat kan het college eraan doen om hiervoor te zorgen?

Verantwoordelijkheid voor het tegengaan van dierenmishandeling ligt bij taakaccenthouders van de nationale politie. Sommige buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Rotterdam zijn in sommige gevallen ook bevoegd dierenmishandeling op te sporen. Ze kunnen daar wel beter in kunnen worden geholpen. Zo kan de gemeente Rotterdam boa's instrueren hoe de verwondingen eruit zien van een hond die door een houder wordt ingezet bij hondengevechten. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden van fysieke verminking bij huisdieren die onze boa's eerder en beter gewaar kunnen worden.

4. Is er volgens het college een handleiding voorhanden die boa's instrueren hoe verwondingen van vaak gehouden huisdieren eruit zien? Indien nee, is het college bereid een dergelijke handleiding met experts in het veld op te stellen?

Tot slot ligt er nog een schone taak voor de wijkteams in het herkennen van dierenmishandeling wanneer er sprake is van huiselijk geweld. De wijkteams kunnen mogelijk bemiddelen voordat onverkwikkelijke situaties zich voordoen.

5. Is het college bereid de wijkteams actief te betrekken in het doorbreken van de 'cirkel van geweld'? Indien nee, waarom niet?

[1] http://cirkelvangeweld.nl/

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 20 feb. 2018

Vraag 1:
Hoe denkt de gemeente Rotterdam de 'cirkel van geweld’ te kunnen doorbreken?

Antwoord:
Het doorbreken van deze cirkel is niet eenvoudig. Een belangrijk aspect hierbij is het herkennen en erkennen van de dwarsverbanden tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De gemeente heeft een stap gezet door een kennisbijeenkomst te organiseren over dit thema voor gemeentelijke handhavers en wijkteams. De cirkel van geweld was een belangrijk onderwerp tijdens deze middag. Daarnaast krijgen wijkteammedewerkers al een training over huiselijk geweld. Daarin is aandacht voor de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

Vraag 2:
Zijn er volgens het college opvangadressen in de stad die het mogelijk maken voor slachtoffers van huiselijk geweld om een huisdier mee te nemen? Indien nee, is het college het met ons eens dat het wenselijk is om dit mogelijk te maken? Indien nee, wat kan het college doen om dit mogelijk te maken?

Antwoord:
Er bestaat een landelijk project “Blijf van mijn dier” van de organisatie IFAW. Dit project werft gastgezinnen voor de tijdelijke opvang van een huisdier. Ook in Rotterdam wordt er bemiddeld tussen vragers en aanbieders van opvang.
Voor zover ons bekend zijn er in Nederland twee vrouwenopvangcentra waar het mogelijk is om een dier mee te nemen. Naast “Blijf van mijn dier” is in Nederland ook de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren actief, maar om veiligheidsredenen wordt daar geen publiciteit aan gegeven.
Overigens komt het ook vaak voor dat de dader van het huiselijk geweld de eigenaar is van een huisdier. Ook daar moet aandacht voor zijn bij de functionarissen die betrokken zijn bij een melding over en onderzoek naar huiselijk geweld.

Vraag 3:
Zijn er volgens het college genoeg pleegadressen voor huisdieren die tijdelijk kunnen worden opgevangen in tijden van crisis? Indien nee, wat kan het college eraan doen om hiervoor te zorgen?

Antwoord:
Wij hebben geen concrete cijfers over de situatie in Rotterdam, de bemiddelingsorganisaties doen daar geen mededelingen over. Wat ons wel bekend is, is dat het project “Blijf van mijn dier” groeiende is sinds de start in 2015.
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en vrouwenopvang Kadera blijkt dat vrouwen mét een huisdier gemiddeld 12 maanden later om hulp vragen dan vrouwen zonder huisdier. De mogelijkheid om een huisdier op een geschikte plek onder te brengen is dus zeker wenselijk. Wat ons college op korte termijn hierin kan betekenen, is het onder de aandacht brengen van het project “Blijf van mijn dier” bij handhavers,
wijkteammedewerkers, maar ook inwoners van Rotterdam.

Vraag 4:
Is er volgens het college een handleiding voorhanden die boa’s instrueren hoe verwondingen van vaak gehouden huisdieren eruit zien? Indien nee, is het college bereid een dergelijke handleiding met experts in het veld op te stellen?

Antwoord:
Momenteel wordt in het kader van de Nota dierenwelzijn een dergelijke handleiding ontwikkeld. Daarin komt achtergrondinformatie over de verzorging van huisdieren en het herkennen van verwaarlozing/mishandeling. Er zal advies van experts ingewonnen worden met betrekking tot de Ínhoud en opzet van het document. Bij het opstellen van de handleiding wordt gebruik gemaakt van informatie van o.a. LICG (Landelijk
Informatiecentrum Gezelschapsdieren), Dierenbescherming en 144 (meldpunt dierenmishandeling van de politie). Er wordt naar gestreefd om de handleiding uiterlijk het einde van het eerste kwartaal 2018 af te ronden.

Vraag 5:
Is het college bereid de wijkteams actief te betrekken in het doorbreken van de 'cirkel van geweld'? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De wijkteams worden reeds betrokken tijdens een training over huiselijk geweld die aangeboden wordt aan alle wijkteamleden. De connectie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld komt daar altijd aan bod. Daarnaast willen we onderzoeken hoe er in de procesketen rondom huiselijk geweld duidelijker samengewerkt kan worden tussen wijkteams en BOA’s, wanneer er in een gezin huisdieren aanwezig zijn en er sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast zal bovengenoemde handleiding ook worden verspreid onder de wijkteams.

Interessant voor jou

Vragen: Lobbyparagraaf en lobbyistenregister voor college en gemeenteraad

Lees verder

Vragen: Beslissingsbevoegdheid directeur-bestuurder a.i. Diergaarde Blijdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer