Vragen: Beslis­sings­be­voegdheid directeur-bestuurder a.i. Dier­gaarde Blijdorp


Indiendatum: jan. 2018

Geacht college,

Tot voor kort werd Diergaarde Blijdorp bestuurd door een tijdelijk bestuurder. De zogenoemde directeur-bestuurder a.i. was tot augustus van vorig jaar in deze functie actief.

1. Beschouwt het college deze 'ad interim' als de toenmalige directeur-bestuurder van Diergaarde Blijdorp, dus degene die tot augustus van vorig jaar beslissingen mocht nemen binnen het mandaat van directeur-bestuurder?

In de statuten [1] van Stichting Koninklijke Diergaarde Blijdorp staat het volgende: “De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het gemeentebestuur (...)”. Dit betekent zoveel als dat een bestuurder de facto geen bestuurder is zonder benoeming van het college.

2. Is de directeur-bestuurder a.i. van Diergaarde Blijdorp benoemd door het college? Indien ja, wanneer?

De directeur-bestuurder a.i. heeft in korte tijd grote wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de organisatie en arbeidsomstandigheden. Zo zijn vaste krachten van het managementteam de wacht aangezegd en zitten deze al maandenlang vrijgesteld van arbeid 'betaald' thuis, en worden er in hun plaats externe krachten ingehuurd die ook nog eens zwaar op de begroting drukken. In de statuten is geregeld dat een directeur-bestuurder zulke beslissingen mag nemen.

3. Had de directeur-bestuurder a.i. beslissingsbevoegdheid? Indien nee, zijn de beslissingen van de directeur-bestuurder a.i. rechtsgeldig?

De directeur-bestuurder a.i. bleek in deze functie ZZP'er te zijn. Dat wil zeggen dat de directeur-bestuurder a.i. niet in dienst was bij Diergaarde Blijdorp.

4. Maakt het voor het college uit dat de directeur-bestuurder a.i. niet in dienst was bij Diergaarde Blijdorp, maar als ZZP'er op de balans stond? Indien nee, kan een ZZP'er de beslissingsbevoegdheid van een directeur-bestuurder hebben?

5. Is het bij het college bekend dat een directeur-bestuurder a.i. volgens een uitspraak van de Hoge Raad geen ZZP'er kan zijn maar een dienstbetrekking moet hebben? En dat de Belastingdienst hierop toeziet in het kader van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Dba)?

[1] https://www.diergaardeblijdorp.nl/wp-content/uploads/2014/10/Statuten-Stg-Kon-Rdamse-Diergaarde-2013.pdf

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 30 jan. 2018

Vraag 1:
Beschouwt het college deze 'ad interim' als de toenmalige directeur-bestuurder van Diergaarde Blijdorp, dus degene die tot augustus van vorig jaar beslissingen mocht nemen binnen het mandaat van directeur-bestuurder?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Is de directeur-bestuurder a.i. van Diergaarde Blijdorp benoemd door het college? Indien ja, wanneer?

Antwoord:
Ja. Conform de statuten van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde hebben wij op voordracht van de Raad van Toezicht van de Diergaarde, die daartoe de Ondernemingsraad heeft gehoord, op 28 juni 2016 besloten de benoeming van de heer J. de Jong tot waarnemend directeur-bestuurder van de Diergaarde Blijdorp te bekrachtigen. De gemeente kan overigens niet zelf een privaatrechtelijke, of meer
specifiek een arbeidsrechtelijke, relatie met de directeur-bestuurder van Diergaarde Blijdorp aangaan. Dat is een bevoegdheid van Diergaarde Blijdorp.

Vraag 3:
Had de directeur-bestuurder a.i. beslissingsbevoegdheid? Indien nee, zijn de beslissingen van de directeur-bestuurder a.i. rechtsgeldig?

Antwoord:
Ja, zoals vermeld in ons antwoord op vraag 2, is de procedure tot benoeming van de waarnemend directeur-bestuurder conform de statuten van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde verlopen. De waarnemend directeur-bestuurder was dus beslissingsbevoegd.

Vraag 4:
Maakt het voor het college uit dat de directeur-bestuurder a.i. niet in dienst was bij Diergaarde Blijdorp, maar als ZZP'er op de balans stond? Indien nee, kan een ZZP'er de beslissingsbevoegdheid van een directeur-bestuurder hebben?

Antwoord:
Nee, de wijze waarop de raad van Toezicht de waarnemend-directeur heeft aangesteld na ons besluit tot bekrachtiging van de benoeming, is op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van Diergaarde Blijdorp zelf. In ons antwoord op vraag 5 gaan wij in op uw vraag of een ZZP-er de beslissingsbevoegdheid van een directeur-bestuurder kan hebben.

Vraag 5:
Is het bij het college bekend dat een directeur-bestuurder a.i. volgens een uitspraak van de Hoge Raad geen ZZP'er kan zijn maar een dienstbetrekking moet hebben? En dat de Belastingdienst hierop toeziet in het kader van de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (Dba)?

Antwoord:
Nee. ons is niet bekend dat een waarnemend directeur-bestuurder geen zzp-er zou mogen zijn. Integendeel, bij een waarneming ligt dit juist voor de hand en is dit ook gebruikelijker. Overigens zal er per geval getoetst moeten worden welk type overeenkomst het meest geschikt is. Zoals vermeld in ons antwoord op vraag 4 is dit op de eerste plaats een verantwoordelijkheid van Diergaarde Blijdorp zelf, die de gekozen
constructie heeft afgestemd met de Belastingdienst.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer