Raads­vragen: Opknap­beurt Het Park door private partij


Indiendatum: mei 2018

Geacht college,

Uit diverse media heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam vernomen dat een private partij, Stichting Droom & Daad, Het Park wil gaan opknappen. Het lijkt al wel een voldongen feit, zo maken we althans op uit een artikel in NRC Handelsblad [1] van 27 april jongstleden. Het Park is een rijksmonument en eigendom van de gemeente Rotterdam.

1. Klopt het dat voornoemde private partij Het Park wil gaan opknappen? Indien ja, heeft u contact gezocht met deze partij of heeft zij zich bij u gemeld? Indien ja, hoe concreet zijn de plannen? Indien ja, is er reeds een plan van aanpak? Indien ja, is er zoiets als een overeenkomst tussen gemeente en deze partij in de maak waar wij akte van kunnen nemen? Indien ja, welk beleidsinstrument gebruikt u om de opknapbeurt in te kaderen in de regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening?

2. Weet u of voornoemde private partij na de opknapbeurt iets terugverlangt van de gemeente voor de geleverde inspanningen?

Opknappen van een park heeft gevolgen voor de uitstraling. Maar een opknapbeurt moet ook met andere aspecten rekening houden. In het geval van Het Park is de monumentale status iets dat we vurig moeten bewaken. Dit betekent voor ons dat het originele ontwerp van de architect van Het Park – Jan David Zocher – leidend blijft. Een opknapbeurt heeft tevens gevolgen voor de ecologische waarde.

3. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor de uitstraling van Het Park?

4. Beschikt u over een Programma van Eisen waaraan de opknapbeurt moet voldoen? Indien nee, komt er nog een Programma van Eisen? Indien nee, hoe houdt u de regie over de opknapbeurt?

5. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor het behoud van de monumentale status van Het Park?

6. Weet u of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alsook erfgoedverenigingen worden betrokken bij de opknapbeurt? Indien nee, bent u bereid dit op te nemen in een Programma van Eisen?

7. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor de ecologische waarde van Het Park?

8. Weet u of een onafhankelijke ecoloog door voornoemde partij wordt betrokken bij de opknapbeurt? Indien nee, bent u bereid dit op te nemen in een Programma van Eisen?

Momenteel wordt Het Park intensief gebruikt voor het houden van festivals. Deze festivals leiden tot schade aan de gazons, voetpaden, boomwortels en boomtakken. De waterpartijen in Het Park liggen na een festival vaak vol met rotzooi.

9. Hoe verhoudt een ophanden zijnde opknapbeurt tot de functie van Het Park rol als festivallocatie?

10. Anticipeert u met de opknapbeurt op een herijking van de geschiktheid van Het Park als festivallocatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wanneer vindt de herijking plaats?

11. Vindt u een dure opknapbeurt ter verfraaiing van Het Park verenigbaar met de instandhouding van dit park als festivallocatie? Indien ja, waarom?

In het voornoemde artikel in NRC Handelsblad lezen wij het volgende:

“Er zijn al wat dingen veranderd, de afgelopen paar maanden. Rond het Heerenhuys, waar eerder Zochers en Heerenhuis de Heuvel zaten, is het metershoge, opgeschoten groen weggehaald, in plaats daarvan is een hovenier deze middag bezig een bloemenperk aan te leggen.”

12. Is deze verandering reeds onderdeel van een ophanden zijnde opknapbeurt? Indien nee, is de grond rondom het Heerenhuys privaat bezit waar zonder overleg met de gemeente dingen mogen veranderen?

In het voornoemde artikel wordt de directeur van voornoemde private partij opgevoerd. Hierin spreekt de directeur de wens uit dat er een gebruikersplatform ('corporation') wordt opgericht die Het Park zal gaan beheren na voltooiing van de opknapbeurt.

13. Deelt u deze wens? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe gaat u een dergelijk gebruikersplatform mede vormgeven? Indien ja, zal het belang van de dieren die thans in Het Park leven ook vertegenwoordiging kennen in het gebruikersplatform? Indien ja, hoe waakt u ervoor dat Het Park na voltooiing van de opknapbeurt een prettige verblijfplaats blijft voor alle bezoekers? Indien ja, betekent dit dat Het Park wordt verzelfstandigd?

De gemeente is primair verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimte. In het onderhavige geval besteedt zij onderhoud uit aan een private partij.

14. Is het gebruikelijk dat onderhoud van de buitenruimte in Rotterdam wordt uitbesteed?

15. Put u uit een beleidskader waarin de uitbesteding van onderhoud van de buitenruimte is uitgewerkt?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/weer-het-mooiste-park-van-het-land-a1600829

1. Klopt het dat voornoemde private partij Het Park wil gaan opknappen? Indien ja, heeft u contact gezocht met deze partij of heeft zij zich bij u gemeld? Indien ja, hoe concreet zijn de plannen? Indien ja, is er reeds een plan van aanpak? Indien ja, is er zoiets als een overeenkomst tussen gemeente en deze partij in de maak waar wij akte van kunnen nemen? Indien ja, welk beleidsinstrument gebruikt u om de opknapbeurt in te kaderen in de regelgeving ten aanzien van ruimtelijke ordening?

"Stichting Droom en Daad heeft zich in de persoon van de heer Pijbes bij de gemeente gemeld. Er zijn nog geen concrete plannen ingediend bij de gemeente Rotterdam."

2. Weet u of voornoemde private partij na de opknapbeurt iets terugverlangt van de gemeente voor de geleverde inspanningen?

"De stichting Droom en Daad kiest zelf initiatieven, projecten en personen om mee samen te werken. De bijdrage bestaat uit het inzetten van expertise en financiële middelen. Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats met de stichting Droom en Daad over het initiatief van de stichting om Het Park op te willen knappen. Het Park is in beheer van de gemeente Rotterdam en daarmee is de gemeente eerste gesprekspartner voor de stichting. Uit de verkennende gesprekken is naar voren gekomen dat de totale zorg voor het park over de inrichting en de programmering verbeterd kan worden. Wij hebben vooralsnog niet het beeld gekregen dat de stichting iets terugverlangt voor de geleverde inspanningen."

3. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor de uitstraling van Het Park?

"De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de uitstraling van Het Park."

4. Beschikt u over een Programma van Eisen waaraan de opknapbeurt moet voldoen? Indien nee, komt er nog een Programma van Eisen? Indien nee, hoe houdt u de regie over de opknapbeurt?

"De uitstraling van het Park is beschreven in het Masterplan. Dit plan is gebaseerd op cultuurhistorisch onderzoek en op de als rijksmonument beschermde karakteristieken van Het Park.

Het masterplan heeft geleid tot een Programma van Eisen. Op basis daarvan is een inrichtingsplan tot stand gekomen. Deze plannen zijn leidend voor de verkennende gesprekken en een eventuele toekomstige aanpak."

5. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor het behoud van de monumentale status van Het Park?

"De gemeente Rotterdam is eindverantwoordelijk voor het behoud van de monumentale status van Het Park."

6. Weet u of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed alsook erfgoedverenigingen worden betrokken bij de opknapbeurt? Indien nee, bent u bereid dit op te nemen in een Programma van Eisen?

"Een eventuele opknapbeurt moet worden gestoeld op de eerder benoemde plannen. Op deze plannen is destijds mede door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geadviseerd Eventueel nieuw voorgestelde wijzigingen aan Het Park, waaronder ook groot onderhoud, zijn vergunningplichtig. Dergelijke plannen zullen dan opnieuw aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en aan de Commissie voor Welstand en Monumenten voor advies worden voorgelegd."

7. Wie is volgens u eindverantwoordelijk voor de ecologische waarde van Het Park?

"De gemeente is verantwoordelijk voor de ecologische waarde van Het Park."

8. Weet u of een onafhankelijke ecoloog door voornoemde partij wordt betrokken bij de opknapbeurt? Indien nee, bent u bereid dit op te nemen in een Programma van Eisen?

"De stichting Droom en Daad heeft geen ecologische beoordeling gedaan voor Het Park. Wij zijn bereid om dit op te nemen in het Programma van Eisen. Binnen de gemeente zijn meerdere experts op dit gebied. Daarnaast wordt veel samengewerkt met Bureau Stadsnatuur. Eventuele wijzigingen in de voornoemde plannen zullen opnieuw door deze experts moeten worden beoordeeld."

9. Hoe verhoudt een ophanden zijnde opknapbeurt tot de functie van Het Park rol als festivallocatie?

"Het masterplan houdt rekening met het gebruik van Het Park voor enkele festivals, sport en recreatie, met behoud van de monumentale waarde van Het Park. Het masterplan is leidend voor een toekomstige aanpak.

Rotterdam heeft als stad evenementen hoog in het vaandel staan. Dit omdat evenementen diverse positieve effecten hebben Ze dragen bij aan een aantrekkelijke en levendige stad om in te wonen. Het trekt bezoekers die in de stad verblijven en dus ook investeren. Bovendien draagt het bij aan het imago van een gastvrije stad. In 2012 is er op een aantal locaties in Het Park evenementenvelden neergelegd. Deze velden zijn belastbaar voor grote groepen mensen en voor grote podia. Ook is de opbouw van de ondergrond verstevigd, waardoor er zwaarder materieel over heen kan. In verband met beperkte onderhoudsbudgetten is er geen uitvoering gegeven aan alle werkzaamheden, zoals deze beschreven zijn in het Masterplan en het Inrichtingsplan. Als er sprake is van een opknapbeurt wordt er gewerkt binnen de kaders die voor het Park zijn opgesteld en opgenomen zijn in het Masterplan."

10. Anticipeert u met de opknapbeurt op een herijking van de geschiktheid van Het Park als festivallocatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wanneer vindt de herijking plaats?

"Nee. Het Park is een belangrijke en gewaardeerde evenementenlocatie. Zie ook het antwoord op vraag 9 en vraag 11."

11. Vindt u een dure opknapbeurt ter verfraaiing van Het Park verenigbaar met de instandhouding van dit park als festivallocatie? Indien ja, waarom?

"Ja. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in het geschikt maken van velden. Momenteel zijn er nog middelen beschikbaar om te investeren in voorzieningen die het op een duurzamere manier organiseren van evenementen in Het Park mogelijk moet maken In de bestemmingsreserve van het evenementenfonds was 1,3 mln euro gereserveerd ter verduurzaming van evenementen in parken. Voor Het Park is een bedrag van €225.000 beschikbaar. Indien de stichting Droom en Daad een plan bij de gemeente indient waaruit blijkt wat de opknapbeurt behelst, wordt het plan getoetst aan staand beleid."

12. Is deze verandering reeds onderdeel van een ophanden zijnde opknapbeurt? Indien nee, is de grond rondom het Heerenhuys privaat bezit waar zonder overleg met de gemeente dingen mogen veranderen?

"Rond de Heuvellaan, op de Heuvel delen ten noorden van de Heuvellaan en rond het Koetshuis en het Heerenhuys zijn door de gemeente werkzaamheden uitgevoerd. Het betrof hier werkzaamheden aan het groen, zoals het aanbrengen van beplanting. De aangebrachte beplanting heeft tot doel het monumentale karakter terug te brengen."

13. Deelt u deze wens? Indien ja, waarom? Indien ja, hoe gaat u een dergelijk gebruikersplatform mede vormgeven? Indien ja, zal het belang van de dieren die thans in Het Park leven ook vertegenwoordiging kennen in het gebruikersplatform? Indien ja, hoe waakt u ervoor dat Het Park na voltooiing van de opknapbeurt een prettige verblijfplaats blijft voor alle bezoekers? Indien ja, betekent dit dat Het Park wordt verzelfstandigd?

"Op dit moment worden verkennende gesprekken gevoerd met stichting Droom en Daad. Of er een gebruikersplatform wordt opgericht, is in deze fase in het geheel nog niet duidelijk. De door u genoemde zaken nemen wij als aandachtspunten mee in de verdere verkenning van de mogelijke samenwerking met de Stichting met betrekking tot een toekomstige aanpak van Het Park."

14. Is het gebruikelijk dat onderhoud van de buitenruimte in Rotterdam wordt uitbesteed?

"Ja, dat is gebruikelijk. Hei onderhoud van de buitenruimte wordt door de gemeente in de markt gezet via Europese Aanbestedingen."

15. Put u uit een beleidskader waarin de uitbesteding van onderhoud van de buitenruimte is uitgewerkt?

"De uitbesteding van onderhoud van de buitenruimte vindt plaats op basis van de beschikbare capaciteit en vakkennis binnen de gemeente. Het overgrote deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt door externe aannemers uitgevoerd. Bij de uitbesteding van groenonderhoud wordt de Beheeraanpak Openbaar Groen als uitgangspunt gehanteerd."

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer