Verwaar­loosde melk­ge­bitten kinderen


Indiendatum: jul. 2015

Gezonde voeding is van belang, zeker bij opgroeiende kinderen. Het is belangrijk voor het opbouwen van de noodzakelijke weerstand en zorgt er ook voor dat er geen welstandsziekten ontstaan zoals obesitas en diabetes II. Daarbij is een gezond melkgebit van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Met dat laatste is het slecht gesteld. Uit onderzoek van RTL Nieuws (1) blijkt dat maar liefst 40.000 jonge kinderen
een ernstig verwaarloosd melkgebit hebben. Kinderen worden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat volgestopt met zoetigheid terwijl tandenpoetsen er vaak bij inschiet. De tandarts wordt vakkundig vermeden, totdat de pijn ondraaglijk wordt. Tandartsorganisatie KNMT, dat heeft meegewerkt aan het onderzoek, constateert dat de problemen zich vooral voordoen in de grote steden en de sociaal zwakkere regio’s.

1. Kent het college de uitkomsten van het onderzoek van RTL Nieuws, zoals het 18 juli jongstleden op de website van dit nieuwsmedium is verschenen? Indien ja, hoe beoordeelt het college deze uitkomsten?

2. Is bij het college bekend of er in Rotterdam structurele problemen zijn met de melkgebitten van schoolkinderen? Indien ja, weet het college hoeveel Rotterdamse kinderen momenteel een verwaarloosd gebit hebben?

3. Stelt het college dat verwaarloosde melkgebitten evenredig verspreid zijn over de stad, of zijn er gebieden die meer dan elders te maken hebben met de geconstateerde gebitsproblematiek?

Uit de analyse van RTL Nieuws wordt duidelijk dat de oorzaak van verwaarloosde melkgebitten bij kinderen samenhangt met de rol van ouders, die zich door allerlei redenen beperkt voelen hun kroost op te laten groeien met een volwaardig melkgebit. Wij vinden het van belang kinderen al op zeer jonge leeftijd voor te lichten over adequate gebitsverzorging. Wij zijn van mening dat gezonde voeding met de paplepel moet worden ingegoten. Een goede spijsvertering begint in de mond. Suikers vormen altijd een aanslag op het gebit, ook als er goed wordt gepoetst. In het verleden waren er schooltandartsen die periodiek de gebitten van kinderen controleerden en voorlichting gaven over gezonde voeding.

4. Zijn er in Rotterdam schooltandartsen actief? Indien ja, hoe beoordeelt het college hun zorgfunctie? Indien nee, vindt het college dat schooltandartsen een zeer welkome aanvulling zijn op de andere instanties die zich om de gezondheid van kinderen bekommeren?

5. Is het college bereid een proef met schooltandartsen op te starten voor een aantal Rotterdamse scholen? Indien nee, waarom niet?

Onlangs is door de Raad de motie ‘Gezonde voeding op scholen’ (kenmerk 15b2352 ) aangenomen. De motie verzoekt het college scholen aan te sporen gezond voedsel te promoten. Onderliggende vragen en deze motie tonen wat ons betreft grote samenhang.

6. Is het college van mening dat gezonde voeding noodzakelijk is voor iedereen en zeker voor kinderen? Indien ja, hoe gaat het college dezemening vertalen in de afdoening van motie?

7. Is het college in de afdoening van de motie bereid gebitsverzorging en gezonde voeding actief aan elkaar te koppelen? Indien nee, waarom niet?

Ik zie uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/ernstig-verwaarloosd-gebit-bij-40000-jonge-kinderen

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 24 nov. 2015

Op 20 juli 2015 stelde raadslid J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Verwaarloosde melkgebitten kinderen

Inleidend wordt gesteld:
Gezonde voeding is van belang, zeker bij opgroeiende kinderen. Het is belangrijk voor het opbouwen van de noodzakelijke weerstand en zorgt er ook voor dat er geen welstandsziekten ontstaan zoals obesitas en diabetes II. Daarbij is een gezond melkgebit van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Met dat laatste is het slecht gesteld. Uít onderzoek van RTL nieuws blijkt dat maar liefst 40.000 jonge kinderen een ernstig verwaarloosd melkgebit hebben. Kinderen worden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat volgestopt met zoetigheid terwijl tandenpoetsen er vaak bij inschiet. De tandarts wordt vakkundig vermeden, totdat de pijn ondraaglijk wordt. Tandartsorganisatie KNMT,
dat heeft meegewerkt aan het onderzoek, constateert dat de problemen zich vooral voordoen in de grote steden en de sociaal zwakkere regio's.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kent het college de uitkomsten van het onderzoek van RTL nieuws, zoals het 18 juli jongstleden op de website van het nieuwsmedium is verschenen? Indien ja, hoe beoordeelt het college deze uitkomsten?

Antwoord:
Ja het nieuwsbericht is ons bekend. Het genoemde nieuwsbericht wordt echter door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) genuanceerd. Het nieuwsbericht schetst een beeld van extreme situaties die kunnen voorkomen in de praktijk. Het is gebaseerd op een peiling onder 66 tandartsen, die werken na verwijzing van een andere tandheelkundige wanneer het gaat om ernstige of gecompliceerde gevallen, en het geeft dus geen representatief beeld van de algemene toestand van de mondgezondheid van kinderen. De KNMT noemt de rnondgezondheìd in Nederland anno 2015 over het geheel genomen redelijk goed (zie: www.staatvandemondzorg.nl,
KNMT 2015).

Vraag 2:
Is bij het college bekend of er in Rotterdam structurele problemen zijn met de melkgebitten van schoolkinderen?

Antwoord:
Precieze gegevens van Rotterdamse kinderen zijn niet voorhanden. De KNMT schetst het landelijke beeld dat circa 36.000 van de 1.100.000 kinderen in de leeftijdsgroep van 2 tot en met 7 jaar vermoedelijk sprake is van een slechte mondgezondheid. Dat is 3,30Zo van alle kinderen in Nederland. Het is bekend dat mondgezondheid een duidelijk verband heeft met sociaaleconomische klasse (uit: Nederlands tijdschrift voor
tandheelkunde, maart 2011). In een aantal Rotterdamse wijken is sprake van een lage SES score ten opzichte van het landelijk gemiddelde, waardoor de verwachting is dat in deze lage SES wijken het aantal kinderen met een slechte mondgezondheid boven het landelijk gemiddelde zal liggen.

Vraag 3:
Stelt het college dat verwaarloosde melkgebitten evenredig zijn verspreid over de stad, of zijn er gebieden die meer dan elders te maken hebben met de geconstateerde gebitsproblematiek?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2

Vraag 4:
Zijn er in Rotterdam schooltandartsen actief? Indien ja, hoe beoordeelt het college hun zorgfunctie? Indien nee, vindt het college dat schooltandartsen een zeer welkome aanvulling zijn op de andere instanties die zich om de gezondheid van kinderen bekommeren?

Antwoord:
De mondgezondheid van de Rotterdamse kinderen is een vast onderdeel van de preventie activiteiten van het CJG. Het CJG licht ouders op verschillende momenten breed voor over de mondgezondheid van hun kinderen, met als doel ouders (en hun kinderen) zelf in staat te stellen voor een goede mondgezondheid te zorgen zodat gebitsproblemen voorkomen worden. Aan de orde komen onder andere: tandenpoetsen,
tandartsbezoek en drink- en voedingsgewoonten. Daarnaast onderhoudt het CJG contacten met tandartsen en mondhygiënisten om kennis te delen.
Er zijn in Rotterdam twee jeugdtandzorgverenigingen (JTV) actief die op verzoek van scholen tandartscontrole- en behandeling van kinderen aanbieden. Sanakids (de JTV in Rotterdam Zuid) bezoekt jaarlijks 56 scholen, Mondzorgvoorkids (de JTV in Rotterdam Noord) bezoekt 110 scholen. Het college vindt de JTV's een aanvulling maar is van mening dat de basisstructuur voor de preventie activiteiten van het CJG stevig staat.

Vraag 5:
Is het college bereid een proef met schooltandartsen op te starten voor een aantal Rotterdamse scholen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Een proef met schooltandartsen opstarten is wat het college betreft niet aan de orde omdat de mondgezondheid al onderdeel is van de preventie activiteiten van het CJG. Ouders krijgen gedurende meerdere consulten bij het CJG adviezen over gezondheid, waaronder ook mondgezondheid. Daarnaast kunnen scholen gebruik maken van het aanbod van de JTV's. Het college is van mening dat ouders goed genoeg worden geïnformeerd over het belang van goede mondhygiëne en tandzorg en is ook van mening dat er een dekkend voorzieningenniveau op dit thema bestaat.

Vraag 6:
Is het college van mening dat gezonde voeding noodzakelijk is voor iedereen en zeker voor kinderen? Indien ja, hoe gaat het college deze mening vertalen in de afdoening van de motie?

Antwoord:
Het college is van mening dat gezonde voeding belangrijk is. Ouders/ verzorgers zijn hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het onderwerp komt ook regelmatig terug bij consulten van het CJG. Vanuit de gemeente wordt het thema gezonde voeding op de agenda gehouden via inzet in programma's als Rotterdam Lekker Fit, en daarnaast kunnen scholen gebruik maken van advies van de afdeling onderwijs en het landelijk aanbod van de Gezonde School. Het afdoeningsvoorstel voor de motie behandelt het belang van gezonde voeding in relatie tot het productenaanbod in schoolkantines. Dit voorstel wordt binnenkort aan uw raad toegezonden.

Vraag 7:
Is het college in de afdoening van de motie bereid gebitsverzorging en gezonde voeding actief aan elkaar te koppelen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In de motie 'Gezonde voeding op scholen (2015-MO2015-2352) die dit jaar door de gemeenteraad is aangenomen, wordt het college verzocht specifiek in te gaan op gezonde voeding in schoolkantines. In het afdoeningsvoorstel dat binnenkort naar de raad wordt gestuurd wordt ingegaan op de manier waarop de gemeente in overleg treedt met het onderwijsveld en scholen aanspoort beleid te maken op gezondheid. Waar nodig kan de gemeente scholen met een ondersteuningsvraag in contact brengen met organisaties die adviseren of begeleiden op gezondheidsthema's. Deze werkwijze leent zich ook goed voor het aanhangig maken van zorgen op het gebied van mondhygiëne. In die zin kunnen beide onderwerpen aan elkaar worden gekoppeld.
Daarbij zijn gebitsverzorging en gezonde voeding gekoppeld bij de aanpak van het CJG waar ouders en kinderen breed worden voorgelicht over een gezond kindergebit in samenhang met voedingsgewoonten.

Interessant voor jou

Festivalisering van parken

Lees verder

Ontwikkelingen aan de Plaszoom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer