Festi­va­li­sering van parken


Indiendatum: jun. 2015

Als nooit tevoren profileert Rotterdam zich als festivalstad. Steeds vaker worden deze festivals georganiseerd in parken. Met festivals heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam uiteraard geen moeite, wel met een park als locatiekeuze. Deze festivals veroorzaken namelijk schade aan het groen. Tevens verstoren ze de rust van dier én mens.

De wethouder verantwoordelijk voor het festivalbeleid heeft meermaals aangegeven dat 'groenschade' als gevolg van festivals voor rekening komt van organisatoren. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen (met kenmerk 15bb4091) van onze kant heeft de wethouder aangegeven dat er een voor- en naschouw door de gemeente (cluster Stadsbeheer) wordt uitgevoerd om eventuele schade in kaart te brengen.

1. Heeft de gemeente Rotterdam in de afgelopen jaren facturen verstuurd aan festivalorganisatoren, teneinde groenschade te verhalen nadat een festival heeft plaatsgehad?

2. Is het college bereid facturen van de afgelopen drie jaar, verstuurd door de gemeente aan organisatoren, te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

3. Zijn deze facturen alle inbaar gebleken? Indien nee, waarom niet?

4. Hoe wordt de waarde van groenschade bepaald? Is er een methodiek of rekenmethode voorhanden die wordt ingezet?

5. Zijn festivalorganisatoren in Rotterdam verplicht een natuurtoets uit te voeren alvorens het festival plaats heeft of de vergunning wordt verstrekt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke maatregelen kan de gemeente afdwingen nadat een natuurtoets is uitgevoerd?

6. Wordt er ook een monetaire waarde toegekend aan de immateriële diensten die door parken worden geleverd, zoals rust, stilte en een habitat voor dieren? Indien nee, waarom niet?

7. Wordt met het verhalen van schade beoogd de referentiesituatie in ere te herstellen, dus zoals bekend bij de voorschouw? Indien nee, waarom niet?

In Noord worden het Roel Langerakpark en het Vroesenpark gebruikt als festivallocaties. Deze locaties bevinden zich in de directe nabijheid van Diergaarde Blijdorp. Wij achten het niet ondenkbaar dat de dieren in de diergaarde geluidshinder ondervinden van festivals die in deze parken worden georganiseerd. Dit geldt ook voor de honden en katten in Dierenopvang Rijnmond.

8. Is het college bekend met de mening van Diergaarde Blijdorp over de wenselijkheid van festivals in haar directe nabijheid?

9. Is door het college met Diergaarde Blijdorp overleg gevoerd over de geschiktheid van voornoemde parken als festivallocatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft dit overleg tot een ander oordeel geleid over geschiktheid en is dit verankerd in het locatieprofiel van beide parken?

10. Is in het specifieke geval van het Roel Langerakpark ook overleg gevoerd met Dierenopvang Rijnmond, gevestigd op Abraham van Stolkweg 33?

De Gebiedscommissie Noord heeft aangegeven dat het Roel Langerakpark te kampen heeft met een inadequate waterhuishouding. Dit leidt tot problemen bij het organiseren van festivals en andere evenementen. Het is nog maar de vraag of festivalorganisatoren zich hiervan hebben vergewist. En onze ervaring van een zompige ondergrond tijdens festivals is dat grasvelden met hierbovenop een deinende mensenmassa ernstig aangetast, ja vernield, worden. De ondergrond kan verslempen als een festivalterrein verandert in een modderpoel, waardoor nieuwe graszoden niet meer kunnen ontkiemen. Ook geldt dat er bodemverdichting kan optreden als overmatig bovengronds gewicht de bodem samendrukt, waardoor de indringingsweerstand toeneemt en water niet meer afdoende kan worden afgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de watervoorziening, en dus levensvatbaarheid, van bomen.

11. Waarom worden er juist in het Roel Langerakpark sinds enkele jaren festivals georganiseerd, gegeven de inadequate waterhuishouding?

12. Zijn er nog andere parken op Rotterdams grondgebied die met eenzelfde problematiek te kampen hebben als geconstateerd in het Roel Langerakpark?

13. Stelt het college dat het Roel Langerakpark te kampen heeft met slemp en/of bodemverdichting, gezien de problematische waterhuishouding? Indien nee, hoe valt de problematiek te verklaren? Indien ja, zijn slemp en/of bodemverdichting het gevolg van festivals of hebben festivals de situatie verergerd?

14. Heeft Stadsbeheer tijdens een naschouw van een park gebruikt als festivallocatie slemp en/of bodemverdichting geconstateerd? Indien ja, wat heeft dit voor de ecologische kwaliteit van het desbetreffende park betekend?

De Gebiedscommissie Noord stelt verder dat het Roel Langerakpark maximaal twee grootschalige festivals (met B- en C-vergunningen) zou moeten accommoderen. Wij hebben voor dit jaar al drie festivals geteld: op 27 mei, 15 augustus en 12 september.

15. Is het oordeel van de Gebiedscommissie Noord voor het college aanleiding om een vergunning voor een festival te weigeren als deze op een specifieke locatie wordt georganiseerd? Indien nee, waarom niet?

In de eerder genoemde beantwoording van de verantwoordelijk wethouder wordt gesteld dat stadsecologen werkzaam bij de gemeente in 2009 voor het laatst zijn geconsulteerd over, in dit specifieke geval, Het Park als geschikte festivallocatie. Wij vermoeden dat het ook voor andere groene festivallocaties al een tijdje geleden is dat stadsecologen zijn geconsulteerd.

16. Is het college bereid stadsecologen te consulteren in het herijken van de geschiktheid van alle mogelijke festivallocaties in Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

Al eerder hebben wij onze zorgen geuit over festivals in het broedseizoen. Naar onze mening is het lastig, zo niet onmogelijk, na te gaan of door festivalorganisatoren aan de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet wordt voldaan. Wij denken ook dat er voldoende mogelijke festivallocaties in Rotterdam zijn die broedende vogels ontzien en die tevens genoeg verspreid liggen om overlast voor omwonenden gelijkmatig te verdelen. Te denken valt hierbij aan festivals op het strand van Hoek van Holland, het Transferium Kralingse Zoom, het Van Zandvlietplein, het voorplein van Ahoy, en zo verder.

17. Is het college bereid in kaart te brengen welke festivallocaties zo min mogelijk overlast veroorzaken voor dieren, met name broedende vogels? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: jun. 2015
Antwoorddatum: 21 jan. 2016

Op 23 juni 2015 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schriftelijke vragen over Festivalisering van parken

Inleidend wordt gesteld:

Als nooit tevoren profileert Rotterdam zich als festivalstad. Steeds vaker worden deze festivals georganiseerd in parken. Met festivals heeft de Partij voor de Dieren in Rotterdam uiteraard geen moeite, wel met een park als locatiekeuze. Deze festivals veroorzaken namelijk schade aan het groen. Tevens verstoren ze de rust van dier en mens.
De wethouder verantwoordelijk voor het festivalbeleid heeft meermaals aangegeven dat 'groenschade' als gevolg van festivals voor rekening komt van organisatoren. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen (met kenmerk 15bb4091) van onze kant heeft de wethouder aangegeven dat er een voor- en naschouw door de gemeente (cluster Stadsbeheer) wordt uitgevoerd om eventuele schade in kaart te brengen.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Heeft de gemeente Rotterdam in de afgelopen jaren facturen verstuurd aan festivalorganisatoren, teneinde groenschade te verhalen nadat een festival heeft plaatsgehad?

Antwoord:
Door de vele beschermende maatregelen die organisatoren (moeten) nemen ontstaat in veel gevallen geen schade. Indien groenschade is ontstaan heeft het onze voorkeur dat de festivalorganisator de groenschade repareert met één van de aannemers die het groen- en /of padenonderhoud in Rotterdam uitvoert. Dit gebeurt op voorwaarden van en onder toezicht van de gemeente Rotterdam. Deze werkwijze heeft de voorkeur boven het verzenden van facturen; dit geeft veel administratieve rompslomp. De afgelopen jaren ís één factuur verstuurd aan een organisator die de schade niet op bovenstaande wijze wilde laten herstellen.

Vraag 2:
Is het college bereid facturen van de afgelopen drie jaar, verstuurd door de gemeente aan organisatoren, te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de factuur kan worden ingezien.

Vraag 3:
Zijn deze facturen alle inbaar gebleken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Festivalorganisatoren die groenschade hebben moeten laten repareren hebben tot op heden bijna altijd aan deze plicht voldaan. In één geval loopt de inning nog. Reden hiervoor is dat de organisator het niet eens is met de opgelegde factuur.

Vraag 4:
Hoe wordt de waarde van groenschade bepaald? Is er een methodiek of rekenmethode voorhanden die wordt ingezet?

Antwoord:
De waarde van de groenschade wordt bepaald aan de hand van de te nemen maatregelen om de schade te herstellen; de maatregel wordt door de gemeente bepaald. De kosten voor herstel zijn de kosten van de aannemer. Bij schade aan bomen wordt gebruikt gemaakt van de methode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.

Vraag 5:
Zijn festivalorganisatoren ín Rotterdam verplicht een natuurtoets uit te voeren alvorens het festival plaats heeft of de vergunning wordt verstrekt? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke maatregelen kan de gemeente afdwingen nadat een natuurtoets is uitgevoerd?

Antwoord:
Nee. In de collegevisie op evenementenlocaties, besproken in de ZOCS op 4 februari jl, zijn de locatie profielen voor evenementenlocaties vastgesteld. Hierbij is ook rekening gehouden met de geschiktheid van parken voor festivals. De gemeente voert voorafgaand aan de opbouw van het festivalterrein een nul-schouw uit van het terrein. Als de organisatie bijna klaar is met de opbouw van het terrein vindt een tweede schouw plaats om te kijken of is voldaan aan alle vergunningsvoorwaarden. Na de afbouw van het festival schouwt de gemeente Rotterdam het terrein met de organisator, eventuele schades worden dan ook vastgelegd.

Vraag 6:
Wordt er ook een monetaire waarde toegekend aan de immateriële diensten die door parken worden geleverd, zoals rust, stilte en en habitat voor dieren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, deze immateriële diensten zijn niet in geld uit te drukken. In Het Park, het Zuiderpark en het Siedelinge Park zijn speciale stukken aangewezen voor festivals. De ondergrond is hiervoor ook geschikt gemaakt.

Vraag 7:
Wordt met het verhalen van de schade beoogd de referentiesituatie in ere te herstellen, dus zoals bekend bij de voorschouw? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Bij de planning van evenementen wordt ook rekening gehouden met de tijd die eventueel nodig is voor het herstel van de schade. Bijvoorbeeld voor het doorzaaien van gras en de tijd die nodig is om het gras te laten aanslaan.

Vraag 8:
Is het college bekend met de mening van Diergaarde Blijdorp over de wenselijkheid van festivals in haar directe nabijheid?

Antwoord:
Ja.

Vraag 9:
Is door het college met Diergaarde Blijdorp overleg gevoerd over de geschiktheid van voornoemde parken als festivallocatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft dit overleg tot een ander oordeel geleid over geschiktheid en is dit verankerd in het locatieprof?el van beide parken?

Antwoord:
Voorafgaand aan alle evenementen vindt er overleg plaats door de betreffende organisator met alle omliggende partijen. In deze context zijn dat Diergaarde Blijdorp, Van der Valk Hotel Blijdorp, Spaar- en Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering, Dierenopvang Rijnmond, Natuurspeelplaats "De Speeîdernis" en Neptunus. Bij deze overleggen worden afspraken gemaakt tussen de partijen, bijvoorbeeld bij verwachte overlast. DCMR voert geluidsmetingen uit en monitoort het geluid. Geen van de betrokken partijen heeft aangegeven overlast te hebben en men is tevreden over de samenwerking.

Vraag 10:
Is in het specifieke geval van het Roel Langerakpark ook overleg gevoerd met Dierenopvang Rijnmond, gevestigd op Abraham van Stolkweg 33?

Antwoord:
Ja.

Voorts wordt gesteld:
De Gebiedscommissie Noord heeft aangegeven dat het Roel Langerakpark te kampen heeft met een inadequate waterhuishouding. Dit leidt tot problemen bij het organiseren van festivals en andere evenementen. Het is nog maar de vraag of festivalorganisatoren zich hiervan hebben vergewist. En onze ervaring van een zompige ondergrond tijdens festivals is dat grasvelden met hierbovenop een deinende mensenmassa ernstig aangetast, ja vernield, worden. De ondergrond kan verslempen als een festivalterrein verandert in een modderpoel, waardoor nieuwe graszoden niet meer kunnen ontkiemen. Ook geldt dat er bodemverdichting kan optreden als overmatig bovengronds gewicht de bodem samendrukt, waardoor het indringingsweerstand toeneemt en water niet meer afdoende kan worden afgevoerd. Dit heeft gevolgen voor de watervoorziening, en dus levensvatbaarheid, van bomen.

Vraag 11:
Waarom worden er juist in het Roel Langerakpark sinds enkele jaren festivals georganiseerd, gegeven de inadequate waterhuishouding?

Antwoord:
In de zoektocht naar geschikte evenementenlocaties, heeft de toenmalige deelgemeente Noord aangeraden om het Roel Langerakpark als een van de evenementenlocaties in te zetten. Dat ís in 2014 voor het eerst gebeurd met twee festivals. In 2015 staan er in totaal drie gepland, waarvan er één, het Toffler Festival, al heeft plaatsgevonden. Het Blijdorp Festival staat gepland voor 15 augustus en Rotterdam Outdoor voor 12 september. Dit sluit aan bij de wens om de evenementen in de stad zo evenwichtig mogelijk te spreiden in tijd en ruimte. Conform de Coliegevisie Evenementenlocaties en wat is bevestigd in de Commissie ZOCS van 4 februari jl„
De inadequate waterhuishouding is een aandachtspunt. De eerste verbeteringen worden al aangebracht door het plaatsen van een nieuwe kolk door het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Ook wordt geïnventariseerd welke investering nodig is om de kwaliteit van het park als geheel te verbeteren; dit geldt ook voor andere evenementenlocaties. Daarnaast leggen sommige organisatoren vlonders neer.

Vraag 12:
Zijn er nog andere parken op Rotterdams grondgebied die met eenzelfde problematiek te kampen hebben als geconstateerd in het Roel Langerakpark?

Antwoord:
In alle parken kan bij natte omstandigheden sprake zijn van aantasting van de bodem; verslemping en/of verdichting. In het Kralingse Bos is al eerder een verstevigde grasmat aangelegd voor festivals. De situatie in het Roel Langerakpark is echter extremer dan in de andere parken.

Vraag 13:
Stelt het college dat het Roel Langerakpark te kampen heeft met slemp en/of bodemverdichting, gezien de problematische waterhuishouding? Indien nee, hoe valt de problematiek te verklaren? Indien ja, zijn slemp en/of bodemverdichting het gevolg van festivals of hebben festivals de situatie verergerd?

Antwoord:
De waterhuishouding in het Roel Langerakpark is al heel lang een probleem; vooral na veel regen en in de herfst en de winter zijn de grasvelden erg nat. Dit komt door de te hoge grondwaterstand in het park en de zetting van de grond. Zolang de waterhuishouding en de zetting van het park niet worden aangepakt, kunnen evenementen, onder natte omstandigheden, de situatie verergeren.

Vraag 14:
Heeft Stadsbeheer tijdens een naschouw van een park gebruikt als festival locatie slemp en/of bodemverdichting geconstateerd? Indien ja, wat heeft dit voor de ecologische kwaliteit van het desbetreffende park betekend?

Antwoord:
In 2014 is er tijdens het Blijdorpfestival, (beperkte) schade aan de grasmat ontstaan. Hier was sprake van een tijdelijke hevige regen aan het einde van het evenement en tijdens het opruimen. Tijdens het Outdoor festival (geen regenval) is geen schade ontstaan.

Vraag 15:
Is het oordeel van de Gebiedscommissie Noord voor het college aanleiding om een vergunning voor een festival te weigeren als deze op een specifieke locatie worden georganiseerd. Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Naar aanleiding van de bespreking van de collegevisie op evenementenlocaties in de commissie ZOCS op 4 februari jl zijn de concept locatieprofielen nog eens integraal vanuit de visie bekeken en waar nodig aangepast. Dit heeft geleid tot het verwijderen van het maximum aantal evenementen uit de locatieprofielen, zo ook uit het conceptlocatieprofiel van het Roel Langerakpark. Bij een vergunningentraject is de
gebiedscommissie Noord één van de adviserende partijen, net als Rotterdan Festivals en (gemeentelijke) organisaties als Stadsbeheer, de politie, de Veiligheidregio Rotterdam etc. Op basis van alle adviezen neemt de burgemeester een besluit over het al dan niet toekennen van een vergunning.

Voorts wordt gesteld:
In de eerder genoemde beantwoording van de verantwoordelijk wethouder wordt gesteld dat stadsecoiogen werkzaam bij de gemeente in 2009 voor het laatst zijn geconsulteerd over, in dit specifieke geval, Het Park als geschikte festivallocatie. Wij vermoeden dat het ook voor andere groene festivallocaties al een tijdje geleden is dat stadsecoiogen zijn geconsulteerd.

Vraag 16:
Is het college bereid stadsecoiogen te consulteren in het herijken van de geschiktheid van alle mogelijke festivallocaties in Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de stadsecologen zijn betrokken bij de totstandkoming van de locatieprofielen. In 2009 zijn de stadsecologen betrokken geweest bij de vaststelling van Het Park als festivallocatie en de totstandkoming van het Masterplan.

Voorts wordt gesteld:
Al eerder hebben wij onze zorgen geuit over festivals in het broedseizoen. Naar onze mening is het lastig, zo niet onmogelijk, na te gaan of door festivalorganisatoren aan de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet wordt voldaan. Wij denken ook dat er voldoende mogelijke festivallocaties in Rotterdam zijn die broedende vogels ontzien en die tevens genoeg verspreid liggen om overlast van omwonenden gelijkmatig te verdelen. Te denken valt hierbij aan festivals op het strand van Hoek van Holland, het Transferium Kralingse Zoom, het Zandvlietplein, het voorplein van Ahoy, en zo verder.

Vraag 17:
Is het college bereid in kaart te brengen welke festivallocaties zo min mogelijk overlast veroorzaken voor dieren, met name broedende vogels? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, evenementen in parken worden in vastgestelde delen van de parken georganiseerd. Door een bepaald deel van een park aan te wijzen voor evenementen wordt de mogelijke overlast voor dieren beperkt.

Interessant voor jou

Stand van zaken onderhoud onze molens

Lees verder

Verwaarloosde melkgebitten kinderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer