Vervolg­vragen locatie Dieren­be­scherming Rijnmond


Indiendatum: okt. 2015

Onlangs is besloten dat een asielzoekerscentrum (AZC) zal worden gevestigd op het voormalige terrein van honkbalclub Sparta-Feyenoord aan de Edo Bergsmaweg in Beverwaard, IJsselmonde. Dit is ook de locatie waar Dierenbescherming Rijnmond voornemens was een dierenopvangcentrum (DOC) te bouwen, ter vervanging van de huidige locatie aan de Abraham van Stolkweg. De plannen voor de bouw van het DOC waren al tot in de details uitgewerkt.

De fracties van de VVD en Partij voor de Dieren in Rotterdam hebben daags na het bekendmaken van de locatie voor het AZC schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bouw van het DOC. Deze vragen richtten zich primair op de relatie tussen Dierenbescherming Rijnmond en de gemeente Rotterdam met betrekking tot een overeenkomst over de bouw van een DOC op de beoogde nieuwe locatie. Inmiddels hebben wij contact gelegd met de dierenbescherming over de ontstane situatie. Hieruit is gebleken dat er bij de dierenbescherming nog veel onduidelijkheid bestaat over de (on)mogelijkheid om zich aan de Edo Bergsmaweg te vestigen.

Allereerst is er de vraag hoe groot het AZC gaat worden, inclusief faciliteiten, en hoe dit zich verhoudt met de beschikbare ruimte van het terrein voor het toevoegen van andere functies.

1. Stelt het college dat het gehele terrein aan de Edo Bergsmaweg gebruikt gaat worden voor het AZC? Indien nee, ziet het college als mogelijkheid dat andere functies worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een DOC?

2. Is het college bereid de Raad een plattegrond van het terrein te doen toekomen waarop het AZC en de verdere beschikbare ruimte is gemarkeerd? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke termijn kunnen we de plattegrond verwachten?

De dierenbescherming heeft op haar huidige locatie aan de Abraham van Stolkweg grond in erfpacht van de gemeente. Deze grond wordt beschikbaar voor andere doeleinden als de dierenbescherming hier vertrekt, bijvoorbeeld om een deel van de vluchtelingen op te vangen. Vervolgens kan de dierenbescherming de vrijgekomen grond aan de Edo Bergsmaweg aanwenden voor de bouw van een DOC. En passant wordt de woonwijk grenzend aan de Edo Bergsmaweg gedeeltelijk ontlast. Zo is er sprake van een grondruil met alleen maar winnaars.

De dierenbescherming heeft aangegeven dat er met de nodige wilskracht in korte tijd kan worden verhuisd. Grote winst valt vooral te halen uit het verkorten van de wachttijd van bouwprocedures, niet alleen door toepassing van de Crisis- en Herstelwet maar ook door toedoen van een welwillende gemeente. Daarnaast kunnen de dieren in de huidige opvang tijdens de verhuizing worden ondergebracht bij het vernieuwde DOC aan de Markenburgweg in Spijkenisse. Uiteraard houdt de dierenbescherming in haar bouwplannen rekening met geluidsoverlast die mogelijk door de dieren in het DOC wordt veroorzaakt.

3. Ziet het college een dergelijke grondruil als levensvatbare optie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe wenst het college invulling te geven aan deze optie in haar afwegingen omtrent het vraagstuk van vluchtelingenhuisvesting in Rotterdam?

De dierenbescherming heeft in samenspraak met de gemeente de prijs van erfpacht verdisconteerd in de kostendekkende tarieven die zij hanteert voor de diensten die door de gemeente worden afgenomen, krachtens artikel 8, lid 3 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. De voorgestelde grondruil brengt voor de gemeente mogelijk een financieel voordeel met zich mee als blijkt dat de prijs van erfpacht van het terrein aan de Edo Bergsma lager is. Dit werkt namelijk door in de voornoemde kostendekkende tarieven.

4. Leidt de voorgestelde grondruil volgens het college tot een verandering in de hoogte van de kostendekkende tarieven die de dierenbescherming in rekening brengt? Indien nee, waarom niet?

De dierenbescherming heeft te kennen gegeven mee te willen helpen aan de integratie van vluchtelingen in Rotterdam. Zij ziet een belangrijke rol weggelegd voor vluchtelingen als vrijwilliger in het DOC, zij aan zij met vrijwilligers uit de omliggende wijken. Op deze wijze kunnen buurtbewoners op een positieve manier in contact komen met vluchtelingen. Tevens kunnen vluchtelingen een goede invulling geven vaan hun verblijf alhier en leren ze op verantwoorde wijze om te gaan met gezelschapsdieren.

5. Ziet het college mogelijkheden voor een prettige samenwerking tussen vluchtelingen en wijkbewoners als vrijwilligers in een DOC? Indien nee, waarom niet?

6. Denkt het college dat vrijwilligerswerk ertoe bijdraagt dat vluchtelingen sneller integreren in de Rotterdamse samenleving en ook sneller worden geaccepteerd door de wijk? Indien nee, waarom niet?

Op de huidige locatie van de dierenbescherming is een Minimax gevestigd, een dierenkliniek bedoeld voor bijstandsuitkeringsgerechtigden. Omdat de kosten relatief laag zijn, wordt hier goed gebruik van gemaakt. Dit heeft veel positiefs tot gevolg, voor zowel dier als eigenaar. De dierenbescherming was van plan de Minimax mee te verhuizen naar de nieuwe locatie, en is dit uiteraard nog steeds van plan. Voorts heeft de dierenbescherming aangegeven de nieuwe locatie ook te willen benutten voor educatieve doeleinden, bedoeld voor mensen in Beverwaard.

7. Denkt het college dat een Minimax een toegevoegde waarde kan hebben voor een kantelwijk zoals Beverwaard? Indien nee, waarom niet? Indien ja, legt dit oordeel enig gewicht in de schaal in de discussie over een DOC aan de Edo Bergsmaweg?

8. Denkt het college dat educatie over dierenwelzijn een welkome aanvulling is op de educatieve functies die thans voor de bewoners van Beverwaard voorhanden zijn? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: okt. 2015
Antwoorddatum: 17 nov. 2015

Op 15 oktober 2015 en 27 oktober 2015 stelden de raadsleden A.J.M. Laan (VVD) en J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over de locatie dierenbescherming Rijnmond

Inleidend wordt gesteld:

Gisteren is bekend geworden dat Beverwaard een asielzoekerscentrum krijgt aan de Edo Bergsmaweg. Het asielzoekerscentrum (AZC) biedt aan maximaal 600 personen en moet begin 2016 in gebruik worden genomen. De VVD en Partij voor de Dieren vinden het belangrijk dat het College bewoners continu betrekt bij dergelijke plannen, zo ook in Beverwaard.

Nu wordt de suggestie gewekt dat de bouw van een tijdelijk AZC op betreffende locatie in Beverwaard een streep door de rekening van de Dierenbescherming Rijnmond is.

Naar eigen zeggen werkte de dierenbescherming aan een gloednieuw complex op de voormalige terrein van honkbalclub Sparta-Feyenoord, In het AD Rotterdams Dagblad van 15 oktober 2015 stelt directeur Rinus Hitzert dat er zelfs al sprake is van een mondelinge toezegging vanuit de gemeente. "Dit gebied was voor ons gereserveerd. We hebben veel tijd en energie in dit plan gestopt. Dat is dus kennelijk allemaal voor niets
geweest".

In hetzelfde artikel ontkent een woordvoerster van Eerdmans dat er concrete afspraken zijn gemaakt over het stuk Rotterdam-Zuid. De VVD Rotterdam en de Partij voor de Dieren vinden dit een bijzondere gang van zaken en willen op korte termijn opheldering van wethouder Eerdmans.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Stelt het college dat het gehele terrein aan de Edo Bergsmaweg gebruikt gaat worden voor het AZC? Indien nee, ziet het college als mogelijkheid dat andere functies worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een DOC?

Antwoord:
Door het COA wordt de locatie gelegen aan de Edo Bergsmaweg nu ruimtelijk verder uitgewerkt. Het eerste concept van deze uitwerking, zoals nu bij ons bekend, geeft naar verwachting de mogelijkheid om andere functies toe te voegen. Met de Dierenbescherming zal bezien worden of een deel van hun activiteiten daar te realiseren zijn.

Vraag 2:
Is het college bereid de Raad een plattegrond van het terrein te doen toekomen waarop het AZC en de verdere beschikbare ruimte is gemarkeerd? Indien nee, waarom niet? Indien ja, op welke termijn kunnen we de plattegrond verwachten?

Antwoord:
Ja, zodra de definitieve terreininrichting bekend is, zal het College de Raad verder informeren.

Vraag 3:
Ziet het college een dergelijke grondruil als levensvatbare optie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe wenst het college invulling te geven aan de optie in haar afwegingen omtrent het vraagstuk van vluchtelingenhuisvesting in Rotterdam?

Antwoord:
Het College ziet een dergelijke grondruil helaas niet als levensvatbare optie. Het AZC komt op één plek in Rotterdam, namelijk aan de Edo Bergsmaweg.

Vraag 4:
Leidt de voorgestelde grondruil volgens het college tot een verandering in dehoogte van de kostendekkende tarieven die de dierenbescherming in rekening brengt? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zie antwoord op vraag 3. Van grondruil is geen sprake.

Vraag 5:
Ziet het college mogelijkheden voor een prettige samenwerking tussen vluchtelingen en wijkbewoners als vrijwilligers in een DOC? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Op dit moment is er geen sprake van een DOC op deze locatie. Wanneer een DOC op deze locatie wordt gevestigd worden de mogelijkheden tot samenwerking onderzocht.

Vraag 6:
Denkt het college dat vrijwilligerswerk ertoe bijdraagt dat vluchtelingen sneller integreren in de Rotterdamse samenleving en ook sneller worden geaccepteerd door de wijk? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In de regel is goed gecoördineerde en op maat gesneden vrijwilligerswerk een bijdrage aan goede integratie.

Vraag 7:
Denkt het college dat een Mínimax een toegevoegde waarde kan hebben voor een kantelwijk zoals Beverwaard? Indien nee, waarom niet? Indien ja, legt dit oordeel enig gewicht in de schaal in de discussie over een DOC aan de Edo Bergsmaweg?

Antwoord:
De huidige Minimax in de voormalige kleedkamers van de honkbalvereniging zal nog moeten aantonen of het een toegevoegde waarde heeft voor Beverwaard. Het wel of niet toevoegen van een Minimax heeft verder geen invloed op de discussie rondom een DOC aan de Edo Bergsmaweg.

Vraag 8:
Denkt het college dat educatie over dierenwelzijn een welkome aanvulling is op de educatieve functies die thans voor de bewoners van Beverwaard voorhanden zijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Educatie over dierenwelzijn is altijd een welkome aanvulling of dit nu inwoners vanuit Beverwaard ziijn of overige inwoners van Rotterdam. Meer kennis over en bewustwordin?g van dierenwelzijn is ook één van de doelstellingen uit de Nota Dierenwelzijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer