Vertrek (oud)directeur Wereld­museum


Indiendatum: mei 2015

Geacht college,

Nu bijna twee weken geleden stapte de directeur van het Wereldmuseum op, nadat twee recente rapporten eensluidend waren in hun oordeel over het doorlopend falende beleid van het museum gedurende het directeurschap. De nieuwe Raad van Toezicht van het Wereldmuseum publiceerde op dezelfde dag een summier persbericht waarin enkele belangwekkende mededelingen werden gedaan over het vertrek van betrokkene in de hoedanigheid van directeur van het Wereldmuseum, maar ook over diens nieuwe dienstverband bij voornoemd museum. Zo wordt er gesteld dat betrokkene de functie van adviseur/gastcurator op zich neemt, eventueel op basis van richtlijnen opgesteld door de Raad van Toezicht. De adviseur/gastcurator zal zijn werkzaamheden buiten het Wereldmuseum verrichten.

1. Is er een omschrijving voorhanden van de functie adviseur/gastcurator? Indien ja, is deze voor eenieder te raadplegen?

2. Heeft de Raad van Toezicht volgens het college richtlijnen opgesteld die de werkzaamheden van de adviseur/gastcurator vormgeven?

3. Is de aanstelling van adviseur/gastcurator het gevolg van contracten die reeds tijdens het directeurschap waren opgesteld, of vloeit dit anderszins voort uit acties uit het verleden?

Het rapport-Luiten was onder andere vernietigend over de omgang en het beheer van de gemeentelijke collectie door de opgestapte directeur.

4. Houdt de rol van gastcurator in dat betrokkene in aanraking komt met collectiestukken? Indien ja, acht het college dit opportuun gezien de voorgeschiedenis?

5. Denkt het college dat een adviseur/gastcurator die 'op afstand' werkt, zijn werkzaamheden naar behoren kan verrichten? Indien ja, waarom?

6. Klopt het dat de adviseur/gastcurator alleen op voorspraak van de Raad van Toezicht het Wereldmuseum en het depot aan de Metaalhof mag betreden?

7. Welke lopende en nog komende tentoonstellingsactiviteiten zal de adviseur/gastcurator begeleiden?

8. Is er sprake van een zwijgplicht als gevolg van afspraken die zijn gemaakt tussen de opgestapte directeur en de Raad van Toezicht met betrekking tot het gevoerde beleid, of kan er op termijn meer informatie worden verwacht hieromtrent?

De opgestapte directeur (en dus nieuw aangestelde adviseur/gastcurator) behoudt zijn directeurssalaris tot aan zijn pensioen. In een artikel van NRC (1) op 24 april jongstleden wordt gesteld dat het salaris van de adviseur/gastcurator wordt ontdaan van 'toeters en bellen', te weten bonussen en extra emolumenten. Vooralsnog wordt de berichtgeving over de vertrekregeling van de opgestapte directeur gevoed door krantenberichten; een officiële mededeling van de Raad van Toezicht ontbreekt. Overigens verkeert het Wereldmuseum financieel in zwaar weer en is het personeelsbestand in de loop der jaren drastisch verkleind als gevolg van rigoureuze bezuinigingen.

9. Vindt het college het terecht dat een opgestapte directeur van een subsidiënt van de gemeente zijn/haar salaris behoudt ondanks falend beleid (zie rapport-Luiten)? Indien ja, vindt het college dit een gewenst maatschappelijk signaal?

10. Klopt het volgens het college dat het salaris van de adviseur/gastcurator wordt ontdaan van 'toeters en bellen'? Betekent dit ook dat er geen sprake is van een financiële vertrekregeling of gratificatie?

11. Heeft de bezoldiging van de adviseur/gastcurator tot aan zijn pensioen financiële consequenties voor de aanstelling van een nieuwe directeur, of het salarishuis van het Wereldmuseum in het algemeen? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.nrc.nl/nieuws/2015/04/24/wereldmuseum-betaalt-directeur-door-tot-pensioen/

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Inleidend wordt gesteld:

Nu bijna twee weken geleden stapte de directeur van het Wereldmuseum op, nadat twee recente rapporten eensluidend waren in hun oordeel over het doorlopend falende beleid van het museum gedurende het directeurschap. De nieuwe raad van toezicht van het Wereldmuseum publiceerde op dezelfde dag een summier persbericht waarin enkele belangwekkende mededelingen werden gedaan over het vertrek van betrokkene in de hoedanigheid van directeur van het Wereldmuseum, maar ook over diens nieuwe dienstverband bij voornoemd museum. Zo wordt er gesteld dat betrokkene de functie van adviseur/gastcurator op zich neemt, eventueel op basis van richtlijnen opgesteld door de raad van toezicht. De adviseur/gastcurator zal zijn werkzaamheden buiten het Wereldmuseum verrichten.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Allereerst merkt het college op dat de vragen grotendeels betrekking hebben op zaken die, gezien de statuten, tot de verantwoordelijkheid van de raad van toezicht van het Wereldmuseum behoren. De beantwoording van de vragen is dan ook in samenspraak met de raad van toezicht tot stand gekomen.

Vraag 1.
Is er een omschrijving voorhanden van de functie adviseur/gastcurator?
Indien ja, is deze voor eenieder te raadplegen?

Antwoord:
Nee. Voor de functie van adviseur/gastcurator is geen specifieke omschrijving opgesteld. De inhoud van deze functie is in de museale wereld voldoende bekend. Binnen de bestaande projectorganisatie voor tentoonstellingen van het Wereldmuseum zal deze functie en de bijbehorende taken in de praktijk worden gepreciseerd.

Vraag 2:
Heeft de raad van toezicht volgens het college richtlijnen opgesteld die de werkzaamheden van de adviseur/gastcurator vormgeven?

Antwoord:
Ja. Het college heeft van de raad van toezicht begrepen dat deze richtlijnen heeft gegeven voor de werkzaamheden van de adviseur/gastcurator binnen de organisatie van het Wereldmuseum.

Vraag 3:
Is de aanstelling van advíseur/gastcurator het gevolg van contracten die reeds tijdens het directeurschap waren opgesteld, of vloeit dit anderszins voort uit acties uit het verleden?

Antwoord:
De aanstelling van adviseur/gastcurator bij de raad van toezicht maakt onderdeel uit van de minnelijke oplossing die de raad van toezicht met de oud directeur heeft bereikt. Daarbij heeft de raad van toezicht in zijn overwegingen betrokken dat, hoewel er sprake is van veel kritiek op het functioneren van de voormalige bestuurder, deze op zijn vakgebied van tentoonstellingen nog een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren, vooral ook bij het invulling geven aan reeds (door hem) gemaakte afspraken met bruikleengevers. Ten aanzien van het beheer en beleid ten aanzien van de gemeentelijke collectie zij nog opgemerkt dat de oud directeur hier geen bemoeienis meer heeft of zal hebben.

Het rapport-Luiten was onder andere vernietigend over de omgang en het beheer van de gemeentelijke collectie door de opgestapte directeur.

Vraag 4:
Houdt de rol van gastcurator in dat betrokkene in aanraking komt met collectiestukken? Indien ja, acht het college dit opportuun gezien de voorgeschiedenis?

Antwoord:
Het is mogelijk dat de gastcurator in aanraking komt met cotlectiestukken in het kader van het tentoonstellen van deze stukken in het museum. In de gevormde organisatiestructuur acht de raad van toezicht dat geen bezwaar. De oud directeur zal geen beheers- danwel beleidsbeslissingen nemen ten aanzien van deze stukken.

Vraag 5:
Denkt het college dat een adviseur/gastcurator die 'op afstand' werkt, zijn werkzaamheden naar behoren kan verrichten? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Ja. Op afstand werken wordt in de huidige tijd en met de beschikbare technische hulpmiddelen niet meer als een bezwaar gezien.

Vraag 6:
Klopt het dat de adviseur/gastcurator alleen op voorspraak van de raad van toezicht het Wereldmuseum en het depot aan de Metaalhof mag betreden?

Antwoord:
Ja.

Vraag 7:
Welke lopende en nog komende tentoonstellingsactiviteiten zal de adviseur/gastcurator begeleiden?

Antwoord:
De gastcurator zal in ieder geval de voorbereiding van de komende tentoonstelling 'De Perzen' begeleiden. Eventuele vervolgactiviteiten worden in overleg met de directie door de raad van toezicht vastgesteld.

Vraag 8:
Is er sprake van een zwijgplicht als gevolg van afspraken die zijn gemaakttussen de opgestapte directeur en de raad van toezicht met betrekking tot het gevoerde beleid, of kan er op termijn meer informatie worden verwacht hieromtrent?

Antwoord:
De partijen van de vaststellingsovereenkomst hebben zich verplicht over deze overeenkomst geen mededelingen aan derden te doen. Uw commissie heeft inmiddels een nadere toelichting van de raad van toezicht ontvangen (brief 15BB3444)

De opgestapte directeur (en dus nieuw aangestelde adviseur/gastcurator) behoudt zijn directeurssalaris tot aan zijn pensioen. In een artikel van NRC op 24 april jongstleden wordt gesteld dat het salaris van de adviseur/gastcurator wordt ontdaan van 'toeters en bellen', te weten bonussen en extra emolumenten. Vooralsnog wordt de berichtgeving over de vertrekregeling van de opgestapte directeur gevoed door krantenberichten; een officiële mededeling van de raad van toezicht ontbreekt. Overigens verkeert het Wereldmuseum financieel in zwaar weer en is het personeelsbestand in de loop der jaren drastisch verkleind als gevolg van rigoureuze bezuinigingen.

Vraag 9:
Vindt het college het terecht dat een opgestapte directeur van een subsidiënt van de gemeente zijn/haar salaris behoudt ondanks falend beleid (zie rapport- Luiten)? Indien ja, vindt het college dit een gewenst maatschappelijk signaal?

Vraag 10:
Klopt het volgens het college dat het salaris van de adviseur/gastcurator wordt ontdaan van 'toeters en bellen'? Betekent dit ook dat er geen sprake is van een financiële vertrekregeling of gratificatie?

Antwoord 9 en 10:
De raad van toezicht heeft zich over de toekomst van de ex-directeur laten bijstaan door een materiedeskundige advocaat. De diverse varianten over die toekomst zijn de revue gepasseerd en alle financiële en reputatie- en aansprakelijkheidsrisico's zijn daarbij in kaart gebracht en door de raad van toezicht in samenspraak met de advocaat uitputtend gewogen. De beslissing om de ex-directeur te ontheffen van zijn
directeur-bestuurderstaken, maar nog wel bepaalde adviesdiensten te laten vervullen tot de pensioendatum, is als verreweg het meest optimale model in de gegeven omstandigheden naar voren gekomen en aldus ook vastgelegd. Vervolgens is deze keuze in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd en met de ex-directeur tot overeenstemming gebracht. Het college is van mening dat op deze wijze de belangen van het Wereldmuseum aan de ene kant, maar ook van de gemeente Rotterdam - vanwege mogelijke aansprakelijkheidstelling - aan de andere kant, zorgvuldig zijn gewogen en dat er in lijn met eerbiediging van die belangen is gehandeld. Met de overeenkomst zijn de (financiële) procesrisico's afgedekt en langdurige procedures voorkomen en wordt een, onder de huidige omstandigheden, positieve bijdrage
geleverd aan het herstel van de goede verhoudingen tussen alle bij het Wereldmuseum betrokken personen en partijen. De raad van toezicht is de instantie die de bevoegdheid tot deze afspraken heeft op basis van de statuten.

Vraag 11:
Heeft de bezoldiging van de adviseur/gastcurator tot aan zijn pensioen financiële consequenties voor de aanstelling van een nieuwe directeur, of het salarishuis van het Wereldmuseum in het algemeen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Een nieuwe directeur zal in het bestaande salarishuis kunnen worden ingepast.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer