SV: Vergroten natuur­waarden ontwik­kel­gebied Oran­je­bonnen


Indiendatum: jun. 2016

In het in maart 2013 vastgestelde ambitiedocument Oranjebonnen staat dat er voor het ontwikkelgebied wordt ingezet op het versterken van de biodiversiteit. Het Ontwikkelplan Oranjebonnen bestendigt deze visie; de gemeente wil de natuurwaarden in het gebied vergroten. Dit gebeurt onder andere door agrarisch natuur- en landschapsbeheer te stimuleren en biologische landbouw te bevorderen. Op de webpagina (1) van de gemeente met betrekking tot de Oranjebonnen staat vermeld dat er een dieren- en plantenrijke verbinding wordt aangelegd tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos. Voorts staat vermeld dat er enkele watergangen worden verbreed en dat er natuurvriendelijke oevers en moeraszones worden aangelegd. Het ontwikkelgebied zal een groenere uitstraling krijgen door het herstel van historische dijken en bomenplant.

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de SP vinden het een goede zaak dat aan de natuurwaarden in het ontwikkelgebied wordt gewerkt. Maar wij zijn en blijven kritisch. Wat ons betreft is het hoog tijd voor een evaluatie. Wij hebben namelijk het idee dat de natuurwaarden in het ontwikkelgebied ernstig onder druk staan, waardoor het gevaar ontstaat dat de voorgenomen ontwikkeling van de gemeente ten aanzien van de natuur een holle frase is.

Om de instandhouding van natuurwaarden te kunnen monitoren worden er tellingen verricht. Het jaar 2006 kan daarbij als nulmeting gelden omdat er in dat jaar ontwikkelingsplannen werden opgesteld voor zowel de Oranjebuitenpolder als de Bonnenpolder.

1. Is het college bereid de Raad een overzicht te doen toekomen van de tellingen van de flora en fauna in het ontwikkelgebied in de afgelopen tien jaar? Indien nee, waarom niet?

2. Hoe verklaart het college de ontwikkeling in de tellingen door de jaren heen?

3. Welke conclusies verbindt het college aan een bepaalde ontwikkeling van de flora en fauna, uitgedrukt in de tellingen?

De gemeente bezit verreweg de meeste grond in de Oranjebuitenpolder. Specifiek voor de Bonnenpolder geldt dat de grond in particulier bezit is. De gemeente moet aldus samenwerking met de grondbezitters zien te bewerkstelligen om de natuurwaarden in dit deel van het ontwikkelgebied te kunnen vergroten.

4. Denkt het college dat de grondbezitters in de Bonnenpolder bereid zijn mee te werken aan het vergroten van de natuurwaarden? Indien ja, waarom? Indien nee, wat gaat het college hieraan doen?

5. Welke rol speelt de grondprijs die de gemeente hanteert in het vergroten van de natuurwaarden in de Oranjebonnen?

Op voornoemde webpagina van de gemeente over de Oranjebonnen valt te lezen dat de Provincie Zuid-Holland in december 2013 een beschikking voor de tweede fase heeft afgegeven waardoor agrarische ondernemers de kans krijgen om te schakelen naar biologische landbouw.

6. Is het college bereid de Raad de beschikking van de Provincie Zuid-Holland te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

7. Op welke wijze kunnen agrarisch ondernemers omschakelen naar biologische landbouw?

8. Op welke wijze zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden afgebakend tussen provincie en gemeente waar het de omschakeling naar biologische landbouw betreft?

In het ontwikkelgebied vinden er diverse ontwikkelingen plaats die mogelijk kunnen conflicteren met het vergroten van de natuurwaarden.

9. In hoeverre vormt de ontwikkeling van de hortensiakwekerij langs de Oranjedijk een blokkade in de ecologische verbinding tussen Oranjeplassen en het Staelduinse Bos?

10. In hoeverre vormt de geplande ontwikkeling voor een hippisch centrum langs het Spuidijkje en de Polderhaakweg een blokkade in de ecologische verbinding tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos?

In het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Rotterdam over de stagnerende gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Hoek van Holland wordt een verstoorde relatie beschreven met onder meer het Zuid-Hollands Landschap. De Rekenkamer beveelt aan om blijvend en zichtbaar te investeren in de relatie met publieke en private partijen die bij de integrale ontwikkeling van de Oranjebonnen betrokken zijn.

11. Op welke wijze is er geïnvesteerd in de relatie met de diverse natuur- en landschapsorganisaties die zich inzetten voor het vergroten van de natuurwaarden in de Oranjebonnen?

12. Hoe wordt er bij gebiedsontwikkeling gezorgd voor evenwicht tussen natuurwaarden, recreatieve voorzieningen en biologische landbouw die economisch rendabel is?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rotterdam.nl/oranjebonnen

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 1 nov. 2016

Vraag 1:
Is het college bereid de Raad een overzicht te doen toekomen van de tellingen van de flora en fauna in het ontwikkelgebied in de afgelopen tien jaar? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
In eerdere plannen voor beide polders was uitgegaan van grootschalige gebiedsontwikkeling. Voor de Oranjebuitenpolder betrof dit een Masterplan, een uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatief Groen. Voor de Bonnenpolder ging dit om een Gebiedsontwikkelingsplan met een ecologische verbindingszone. Beide plannen zijn niet doorgegaan, onder andere vanwege bezuinigingen op de EHS. Daarnaast kon geen overeenstemming bereikt worden met eigenaren van gronden waar natuurontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Een eventuele 0-meting en monitoring zou onderdeel uit hebben gemaakt van deze grootschalige ontwikkeling, ingegeven vanuit o.a. EHS-beleia Zoals in het ambitiedocument is terug te lezen blijft een groot deel van de polder echter onveranderd en in beheer als agrarisch gebied en wordt vooral geïnvesteerd in het beter recreatief ontsluiten van de polder. T.a.v. de versterking van natuurwaarden, biodiversiteit,
waterkwaliteit en waterkwantiteit ligt de focus nu op het realiseren van een groen-blauwe verbinding tussen natuurkerngebieden Midden-Delfland en de Westlandse kust; vooral tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos. Dit gebeurt middels het verbreden van de waterlopen van de Rel en het Oude spui, alsmede de aanleg van een ecologische oever. Aan de zuidrand van de Bonnenpolder en langs het Nieuw Oranjekanaal (rond de saneringslocatie) in de Oranjebuitenpolder, wordt een brede strook hoge, opgaande bosvegetatie geplant. Aangezien deze ontwikkelingen mede tot doel hebben om een toename van de biodiversiteit te bereiken zal voorafgaand aan de uitvoering hiervan de
?-situatie t.a.v. natuurwaarden in beeld worden gebracht en wordt gedurende de aanleg en na realisatie de ontwikkeling in natuurwaarden gevolgd.

Vraag 2:
Hoe verklaart het college de ontwikkeling in de tellingen door de járen heen?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.

Vraag 3:
Welke conclusies verbindt het college aan een bepaalde ontwikkeling van de flora en fauna, uitgedrukt in de tellingen?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.

Vraag 4:
Denkt het college dat de grondbezitters in de Bonnenpolder bereid zijn mee te werken aan het vergroten van de natuurwaarden? Indien ja, waarom? Indien nee, wat gaat het college hieraan doen?

Antwoord:
Ja, de grondbezitters zijn bereid mee te werken aan het vergroten van de natuurwaarden. Sinds juni 2016 is een aanzienlijk deel van de gronden in de Bonnenpolder van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaar, Natuurbegraven Nederland B.V. (NBN), heeft een overeenkomst gesloten met de Erven van Rijckevoorsel voor aankoop van ca. 110 hectare agrarische grond in deze polder. NBN heeft plannen voor
natuurbegraven op een deel van deze gronden. Over de haalbaarheid hiervan is NBN met de gemeente in gesprek. NBN wil het overige deel inrichten voor natuur en agrarisch en recreatief gebruik. Het Ontwikkelplan Oranjebonnen is leidend bii deze ontwikkelingen.

Vraag 5:
Welke rol speelt de grondprijs die de gemeente hanteert in het vergroten van de natuurwaarden in de Oranjebonnen?

Antwoord:
Het Ontwikkelplan biedt ruimte voor transformatie van alleen agrarische functies naar gemengde agrarisch en recreatieve functies. Indien partijen hiervoor gronden van de gemeente willen aankopen, zal de grondprijs voor de betreffende functie gewaardeerd worden aan de hand van een onafhankelijke taxatie.

Vraag 6:
Is het college bereid de Raad de beschikking van de Provincie Zuid- Holland te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De beschikking van 11 oktober 2013 is bij deze beantwoording gevoegd.

Vraag 7:
Op welke wijze kunnen agrarisch ondernemers omschakelen naar biologische landbouw?

Antwoord:
Het Ambitiedocument en het Ontwikkelplan geven ruimte voor het versterken van agrarisch ondernemerschap. De ondernemers zelf zijn aan zet om die ruimte te gebruiken voor de omschakeling naar andere vormen van landbouw en/of het gemengd agrarisch en recreatief gebruik.
Ter ondersteuning daarvoor zijn in het Ontwikkelplan specifieke gebieden aangewezen waar agrarisch gebruik uitgebreid kan worden met licht recreatief gebruik. Ook stelt het Ontwikkelplan nadrukkelijk dat kleinschalige duurzame agrarische ontwikkelingen passen bij het gewenste gemengde agrarisch en recreatieve karakter van Oranjebonnen.
In het bestemmingsplan zullen nadere regels worden opgenomen die deze agrarische ontwikkelingen mogelijk maken.

Vraag 8:
Op welke wijze zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden afgebakend tussen provincie en gemeente waar het de omschakeling naar biologische landbouw betreft?

Antwoord:
Er zijn ten aanzien van de omschakeling naar biologische landbouw specifiek voor Oranjebonnen geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen provincie en gemeente afgebakend. De gemeente heeft in het Ambitiedocument en het Ontwikkelplan de richting bepaald voor de gewenste ontwikkeling. De provincie kent de Verordening Ruimte waarbinnen deze ontwikkeling plaats moet vinden. Gemeente en provincie werken binnen het projectteam Oranjebonnen nauw samen aan de transformatie van Oranjebonnen.

Vraag 9:
In hoeverre vormt de ontwikkeling van de hortensiakwekerij langs de Oranjedijk een blokkade in de ecologische verbinding tussen Oranjeplassen en het Staelduinse Bos?

Antwoord:
Wij hebben geen informatie dat er sprake is van een zodanige ontwikkeling van de hortensiakwekerij langs de Oranjedijk dat deze een blokkade zou vormen in een ecologische verbinding tussen Oranjeplassen en het Staelduinse Bos.

Vraag 10:
In hoeverre vormt de geplande ontwikkeling voor een hippisch centrum langs het Spuidijkje en de Polderhaakweg een blokkade in de ecologische verbinding tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos?

Antwoord:
Wij nemen aan dat nier het initiatief voor de vestiging van een stoeterij is bedoeld. Wij hebben geen informatie dat deze stoeterij een blokkade in een ecologische verbinding vormt tussen de Oranjeplassen en het Staelduinse Bos. Onderdeel van dit initiatief is ook een bijdrage aan de bredere natuurontwikkeling door delen van de percelen her in te richten voor natuur en voor publiek toegankelijk te maken.

Vraag 11:
Op welke wijze is er geïnvesteerd in de relatie met de diverse natuur— en landschapsorganisaties die zich inzetten voor hei vergroten van de
natuurwaarden in de Oranjebonnen?

Antwoord:
Het Zuid-Hollands Landschap is gesprekspartner bij verschillende initiatieven die momenteel spelen in de Oranjebonnen. Met hen is ook afstemming over het verbeteren van het beheer rondom de Oranjeplas.

Vraag 12:
Hoe wordt er bij gebiedsontwikkeling gezorgd voor evenwicht tussen natuurwaarden, recreatieve voorzieningen en biologische landbouw die
economisch rendabel is?

Antwoord:
Het Ambitiedocument en het Ontwikkelplan zetten in op kansen voor ondernemers, investeerders en bewoners van het gebied om met name recreatieve en agrarische ontwikkelingen mogelijk te maken. Het Ontwikkelplan is tevens uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan. Doei van het bestemmingsplan is het verruimen van de ontwikkelingsmogelijkheden om het gebied economisch vitaler te maken en het
beschermen van het waardevolle polderlandschap, zodat het zijn recreatieve waarde behoudt en waar mogelijk versterkt. Initiatieven worden afgewogen tegen de kaders die voor gebiedsontwikkelingen voor natuur, recreatieve voorzieningen of agrarische gebruik zijn vastgelegd in het
Ontwikkelplan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer