SV: Damwand in plaats van dijkop­hoging bij De Tempel


Indiendatum: jun. 2016

Het Hoogheemraadschap Delfland is voornemens de dijk ter hoogte van landgoed De Tempel in de Schiezone op te hogen met plusminus een meter, teneinde het land beter te beschermen tegen het water. Aan weerszijden van De Tempel is dit al gebeurd. Naar verluidt is er een kapvergunning in de maak die het hoogheemraadschap zal indienen bij de gemeente Rotterdam om het tussenliggende stuk dijk mogelijk te maken. Ongeveer twintig bomen zullen moeten worden gekapt.

Op hetzelfde moment is de gemeente Rotterdam voornemens een aanmeerplaats aan te leggen in de Schie, ook ter hoogte van De Tempel. Voor deze ruimtelijke ingreep zal een damwand worden aangelegd. Een damwand is een waterkering en daardoor is de ophoging van de dijk aan de overkant van de Delftweg overbodig. Voor de aanleg van de damwand hoeven geen bomen te worden gekapt.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam begrijpt dat in sommige gevallen bomenkap een overredend maatschappelijk belang dient. In het geval van de dijkophoging is bomenkap evenwel makkelijk te vermijden, aangezien met de damwand reeds het maatschappelijk belang wordt gediend. Daarom willen wij u de volgende drie vragen stellen:

1. Is het college het met ons eens dat met de aanleg van de damwand de dijkophoging overbodig wordt? Indien nee, waarom niet?

2. Is het college bereid met het Hoogheemraadschap Delfland in overleg te treden met als inzet dat de kapvergunning voor de dijkophoging niet wordt ingediend? Indien nee, waarom niet?

3. Denkt het college er aan de kapvergunning te verstrekken indien het hoogheemraadschap alsnog een aanvraag indient? Indien ja, waarom?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 6 okt. 2016

Op 16 juni 2016 stelde het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over de dijkophoging ter hoogte van landgoed De Tempel.

Inleidend wordt gesteld:

“Het Hoogheemraadschap Delfland is voornemens de dijk ter hoogte van landgoed De Tempel in de Schiezone op te hogen met plusminus een meter, teneinde het land beter te beschermen tegen het water. Aan weerszijden van De Tempel is dit al gebeurd. Naar verluidt is er een kapvergunning in de maak die het hoogheemraadschap zal indienen bij de gemeente Rotterdam om het tussenliggende stuk dijk mogelijk te
maken. Ongeveer twintig bomen zullen moeten worden gekapt.
Op hetzelfde moment is de gemeente Rotterdam voornemens een aanmeerplaats aan te leggen in de Schie, ook ter hoogte van De Tempel. Voor deze ruimtelijke ingreep zal een damwand worden aangelegd. Een damwand is een waterkering en daardoor is de ophoging van de dijk aan de overkant van de Delftweg overbodig. Voor de aanleg van de damwand hoeven geen bomen te worden gekapt.
De Partij voor de Dieren in Rotterdam begrijpt dat in sommige gevallen bomenkap een overredend maatschappelijk belang dient. In het geval van de dijkophoging is bomenkap evenwel makkelijk te vermijden, aangezien met de damwand reeds het maatschappelijk belang wordt gediend. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college het met ons eens dat met de aanleg van de damwand de dijkophoging overbodig wordt? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee.

De bestaande waterkering langs de Schie is op dit moment een kade die door de zetting niet meer op de vereiste oorspronkelijke hoogte ligt. Het Hoogheemraadschap van Delfland is verplicht volgens de keur deze op de vereiste hoogte te houden. De werkzaamheden die zij verrichten zijn in het kader van dit vereiste onderhoud. Volgens de regelgeving mogen op de waterkering geen bomen staan. Dat er op die plaats wel
bomen staan is naar alle waarschijnlijkheid door achterstallig onderhoud en gebrek aan handhaving ontstane doorgroei van opschot en zaailingen. Deze bomen moeten weg in verband met het weer op hoogte terugbrengen en de veiligheid van deze waterkering. Voor het weer op hoogte brengen van het dijklichaam zal ter plaatse een ophoging van ongeveer 25 tot 60 cm nodig zijn.
Voor de realisatie van de aanlegplaatsen van de sloepen, zal over een lengte van ongeveer 40 m een bestaande grondkerende damwand 2,5 m landinwaarts worden verplaatst. Deze damwand is niet geschikt als waterkering en blijft daarmee ook onder de waterlijn. Wanneer deze als waterkering zou moeten dienen, dan zou deze in zijn geheel moeten worden vervangen door een langere en zwaardere constructie.

De aanleg van een waterkerende damwand biedt geen voordeel omdat:

- Er wordt slechts over 40 m oeverlengte damwand geplaatst. Bij een gewijzigde ligging van de waterkering zal ook de oude kering op de nieuwe kering aangesloten moeten worden wat op twee plekken bomenkap zal veroorzaken in een strook vanaf de weg tot aan de oever (minimaal 2 x 15 m).
- De damwand van de oeverconstructie reikt tot net onder de waterspiegel.
Boven die damwand zal wederom talud met steenzetting worden teruggebracht.
De oeverconstructie is zo ontworpen dat reflectie van golven voorkomen wordt.
De damwand in de bestaande oever kan hergebruikt worden.
- De aanlegsteiger kan met een lage damwand ontworpen worden op de juiste uitstaphoogte in plaats van de hoogte van de kering.
- Esthetisch is een oplossing met een hoge damwand minder gewenst.

Vraag 2:
Is het college bereid met het Hoogheemraadschap Delfland in overleg te treden met als inzet dat de kapvergunning voor de dijkophoging niet wordt ingediend? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zie ook antwoord 1.

Op 24 mei 2016 is de kapvergunningaanvraag reeds ingediend en op 18 augustus 2016 is de kapvergunning verleend. Het Hoogheemraadschap heeft de voorbereiding van de werkzaamheden inmiddels afgerond en zal binnenkort tot uitvoering overgaan.
Er vindt afstemming plaats over de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap en de gemeente.

Vraag 3:
Denkt het college er aan de kapvergunning te verstrekken indien het hoogheemraadschap alsnog een aanvraag indient? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Ja. Als er geen grond is voor afwijzing van de vergunning, verleent het college de vergunning. Er is geen grond voor afwijzing.
Zoals u kunt lezen bij het antwoord op vraag 2, is de vergunning inderdaad verleend.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer