Vragen: Vaanweg en andere black­spots van dierenleed in het verkeer


Indiendatum: jun. 2017

De Vaanweg is een waar dierenkerkhof. Van omwonenden hebben wij vernomen dat ter hoogte van de Oldegaarde enorm hard wordt gereden en dat er hierdoor dieren zoals de egel, marter en vos worden doodgereden. Deze soorten hebben het toch al niet makkelijk in de stad. Maar ook diverse soorten vogels zijn de dupe van het verkeersgeweld. Denk aan ganzen, eenden, zwanen en kraaien.

Als de stoplichten bij de kruising van de Vaanweg en de Oldegaarde op groen staan, is er geen houden meer aan. Automobilisten nemen de maximumsnelheid voor lief en sorteren alvast voor op de snelheid die geldt voor op de rijksweg, een eindje verderop. Van een ongeruste bewoner hebben wij foto's toegezonden gekregen die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. De foto's zijn binnen één week genomen, begin mei 2017. Ze zijn bijgevoegd.

De Partij voor de Dieren wil dat het college direct actie onderneemt om dit dierenleed te doen stoppen. Doorstroming van het verkeer mag niet – nee, nooit – ten koste gaan van de dieren in de stad.

1. Is het college bekend met het dierenleed op de Vaanweg? Indien ja, is het door Stadsbeheer op de hoogte gesteld van de grote hoeveelheid kadavers die zij daar wekelijks aantreft? Indien nee, is het college bereid bij Stadsbeheer na te gaan welke probleem er spelen met betrekking tot doodgereden dieren?

2. Geldt er voor Stadsbeheer een administratieplicht als er in de openbare ruimte kaders worden gevonden? Indien ja, zijn er gegevens voorhanden over gevonden kaders op de Vaanweg waaruit de grootte van het dierenleed blijkt? Indien nee, acht het college het een goed idee om een dergelijke administratieplicht in te voeren?

3. Wordt er naar het oordeel van het college afdoende gehandhaafd op het zich houden aan de maximum snelheid op de Vaanweg? Indien ja, kan het college bevestigen dat er onevenredig veel snelheidsbekeuringen worden uitgeschreven op de Vaanweg in vergelijking met andere verkeersaders? Indien nee, waarom niet?

In het geval van de Vaanweg migreren veel vogels en zoogdieren van het Zuiderpark naar de tuindorpen aan de andere kant van de weg. Een afrastering of omheining van de groenpercelen zou eventueel kunnen helpen om het dieren minder makkelijk te maken over te steken. Er zijn ook andere maatregelen denkbaar.

4. Is het college bereid maatregelen te nemen om het dierenleed op de Vaanweg tot een minimum te beperken? Indien ja, aan welke maatregelen denkt het college? Indien nee, waarom niet?

Wij classificeren de Vaanweg als een blackspot van dierenleed in het verkeer. We sluiten niet uit dat er in andere delen van de stad ook zogenoemde blackspots bestaan. Zo hebben wij van een collega-fractie gehoord dat er in Ommoord dikwijls ganzen worden doodgereden. In de regel is het zo dat dieren de weg oversteken als deze hun leefgebied doorkruist. De aanwezigheid van groenpercelen aan weerskanten van de weg is dan vaak de situatie ter plaatse.

5. Kent het college naast de Vaanweg nog andere blackspots waar dierenleed in het verkeer aan de orde van de dag is? Indien ja, welke blackspots zijn dit? Indien nee, is het college bereid bij Stadsbeheer na te gaan of er elders in de stad problemen van deze aard spelen?

6. Aan welke generieke maatregelen denkt het college om de blackspots veiliger te maken voor dieren?

Tijdens het broedseizoen zie je veel eenden, ganzen en zwanen met hun jongen de weg oversteken. Vooral de jongen zijn erg kwetsbaar omdat ze nog niet bekend zijn met het voorbijrazende verkeer. Het college zou kunnen ingrijpen door tijdelijke maatregelen te nemen teneinde het verkeer af te remmen. Te denken valt aan drempels, verkeersborden met daarop de tekst 'Pas op! Overstekend wild' of waarschuwingslichten; zomaar een suggestie.

7. Is het college bereid tijdens het broedseizoen tijdelijke maatregelen te nemen om het verkeer af te remmen op plekken waarvan bekend is dat er veel eenden-, ganzen- en zwanenfamilies oversteken? Indien ja, aan welke tijdelijke maatregelen denkt het college? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 21 nov. 2017

Vraag 1:
Is het college bekend met het dierenleed op de Vaanweg? Indien ja, is het door Stadsbeheer op de hoogte gesteld van de grote hoeveelheid kadavers die zij daar wekelijks aantreft? Indien nee, is het college bereid bij Stadsbeheer na te gaan welke probleem er spelen met betrekking tot doodgereden dieren?

Antwoord:
Ons college heeft zich laten informeren over verkeersslachtoffers onder dieren. Het is juist dat er af en toe dieren worden doodgereden bij de Vaanweg en dat is zeer betreurenswaardig. In ons meldingensysteem (MSB: Meldingen Systeem Buitenruimte) zijn in maart van dit jaar twee meldingen geregistreerd die betrekking hadden op een dode haas langs de Vaanweg. Deze meldingen betroffen hetzelfde dier. Andere
verkeersslachtoffers onder dieren zijn ons niet bekend, hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat er meer dieren aangereden zijn dan gemeld is.

Vraag 2:
Geldt er voor Stadsbeheer een administratieplicht als er in de openbare ruimte kadavers worden gevonden? Indien ja, zijn er gegevens voorhanden over gevonden kadavers op de Vaanweg waaruit de grootte van het dierenleed blijkt? Indien nee, acht het college het een goed idee om een dergelijke administratieplicht in te voeren?

Antwoord:
Stadsbeheer heeft geen administratieplicht en verwijdert zelf geen kadavers uit de openbare ruimte; dat doet de Dierenambulance. Wanneer burgers (of medewerkers) melding maken bij de gemeente van een dood dier in de openbare ruimte wordt dit wel geregistreerd in MSB en vervolgens wordt de melding doorgezet naar de Dierenambulance. De dierenambulance registreert de opgehaalde kadavers. Niet al
deze dieren zijn overigens verkeersslachtoffers.

Uit de registratie van de Dierenambulance blijkt niet dat er op de Vaanweg veel kadavers gevonden worden. In 2016 betrof het één melding van een dode kat. Tot en met mei 2017 zijn er twee kadavers opgehaald: een vogel en een haas.
In 2016 heeft de Dierenambulance in Rotterdam en directe omgeving in totaal 1010 kadavers verwijderd. In 2017 zijn er tot en met mei 427 kadavers opgehaald. Het is niet bekend hoeveel van deze dieren slachtoffer zijn van een aanrijding, dat wordt niet geregistreerd.

Vraag 3:
Wordt er naar het oordeel van het college afdoende gehandhaafd op het zich houden aan de maximum snelheid op de Vaanweg? indien ja, kan het college bevestigen dat er onevenredig veel snelheidsbekeuringen worden uitgeschreven op de Vaanweg in vergelijking met andere verkeersaders? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Vanaf 2013 zijn er 27 controles geweest op de Vaanweg. Dit jaar zijn er 19 bekeuringen uitgedeeld voor de overtreding van de maximumsnelheid. In vergelijking tot andere verkeersaders zijn dit niet onevenredig veel snelheidsbekeuringen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal bekeuringen direct samenhangt met het aantal controles dat wordt gehouden en het verkeersaanbod.

De politie beweegt zich 24/7 in het verkeer. De inzet van de politie is voor elke wijk uniek en hangt af van de lokale verkeersproblematiek. Handhaving is daarbij het sluitstuk van de aanpak van verkeersonveiligheid. Als de infrastructuur veilig is ingericht én gedragsacties niet het gewenste effect hebben, kan handhaving een oplossing zijn. De Vaanweg is één van de locaties waar de politie aandacht voor heeft.

Vraag 4:
Is het college bereid maatregelen te nemen om het dierenleed op de Vaanweg tot een minimum te beperken? Indien ja, aan welke maatregelen denkt het college? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Uit de registratie van de Dierenambulance blijkt niet dat er veel dieren het slachtoffer worden van een verkeersongeval. Daarnaast vinden wij het niet wenselijk om omheiningen of afrasteringen te plaatsen. Wij zijn van mening dat dit ook niet veel zal bijdragen aan het verminderen van dierenleed. Het eventuele probleem zal zich verplaatsen. Bovendien brengt het plaatsen van afrasteringen flinke kosten met zich mee.

Vraag 5:
Kent het college naast de Vaanweg nog andere blackspots waar dierenleed in het verkeer aan de orde van de dag is? Indien ja, welke blackspots zijn dit? Indien nee, is het college bereid bij Stadsbeheer na te gaan of er elders in de stad problemen van deze aard spelen?

Antwoord:
Blackspots zijn locaties waar meer dan gemiddeld ongevallen met menselijke slachtoffers plaatsvinden. Aanrijdingen met dieren worden nauwelijks geregistreerd, vaak alleen als er grote materiële schade is of letsel. Uit de ongevalsgegevens die wij bezitten, zijn wel ongevallen met dieren te herleiden. Maar het is niet duidelijk om wat voor dieren dat gaat. Dat kan een hert zijn, maar ook een loslopende hond. De kans dat aanrijdingen met kleinere dieren zoals egels of vogels hierin zijn opgenomen is erg klein. In de ongevalsdata van de gemeente Rotterdam zijn in de periode 2001-2015 in totaal 59 ongevallen geregistreerd met dieren, waarvan 16 letselongevallen. Drie slachtoffers zijn voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd. Overigens zijn er op de Vaanweg geen ongevallen met dieren geregistreerd en was in 10 van de 59 ongevallen een fietser, bromfietser of snorfietser betrokken.

Blackspots in de zin van dierenleed zijn ons niet bekend. Uit de registratie blijkt dat er een paar gebieden zijn waar meerdere (»7) kadavers langs de weg zijn gemeld (op jaarbasis). Het gaat dan vaak om drukkere wijkontsluitingswegen. Maar geen van de wegen springt er op negatieve wijze uit, met hooguit enkele meldingen per weg. Het gaat om de volgende gebieden: Schiebroek, Hillegersberg Noord, Beverwaard Groot IJsselmonde, Lage Land, Hoogvliet Zuid. Lombardijen, Kralingen Oost, Nesselande.

Vraag 6:
Aan welke generieke maatregelen denkt het college om de blackspots veiliger te maken voor dieren?

Antwoord:
Op basis van de cijfers zien wij nog geen aanleiding voor generieke maatregelen.

Vraag 7:
Is het college bereid tijdens het broedseizoen tijdelijke maatregelen te nemen om het verkeer af te remmen op plekken waarvan bekend is dat er veel eenden-, ganzen- en zwanenfamilies oversteken? Indien ja, aan welke tijdelijke maatregelen denkt het college? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Tijdelijke verkeersdrempels achten wij niet van toegevoegde waarde, omdat er ook slachtoffers onder overstekende dieren vallen wanneer het verkeer zich strikt aan de maximumsnelheid houdt. Drempels hebben daarnaast een nadelig effect op doorstroming (en daarmee luchtkwaliteit), geluidsoverlast, trillingen en de duurzaamheid van het wegdek.
Met het plaatsen van extra, niet officiële verkeersborden zijn wij terughoudend. Dat is namelijk in het kader van de verkeersveiligheid niet wenselijk. Wij vinden de noodzaak in dit geval onvoldoende groot.

Het plaatsen van een artikel in de Havenloods en digitale media kan automobilisten bewust maken van overstekende dieren in groenrijke gebieden. Wij zullen hiervoor komend voorjaar zorgdragen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer