Vragen: Verbreding fietspad Statenweg – Vroe­senlaan


Indiendatum: jun. 2017

De gemeente Rotterdam is voornemens het fietspad aan de noordzijde van de Stadhoudersweg, tussen de Statenweg en de Vroesenlaan, te verbreden. Hierdoor wordt fietsen in twee richtingen mogelijk. Het doel van de verbreding is de fietsroute tussen noord en zuid te verbeteren. Eerder dit jaar zijn omwonenden gevraagd mee te denken over het ontwerp van een verbreed fietspad. De kosten voor de verbreding komen (gedeeltelijk) voor rekening van het Rijk, want de gemeente kan dit kalenderjaar aanspraak maken op subsidie.

Wij kennen de situatie aan de noordzijde van de Stadhoudersweg goed en denken dat verbreding van het fietspad een zeer goede zaak is. Maar helaas, de gemeente is onlangs teruggekomen op haar voornemen de verbreding nog dit jaar te realiseren. De renovatie van de Maastunnel gooit naar verluidt roet in het eten. Een toename van verkeersbewegingen op de Stadhoudersweg naar de oprit van de A13 als gevolg van de renovatie zou niet verenigbaar zijn met verbreding van het fietspad dat tegelijkertijd plaatsvindt. De gemeente wil nog steeds verbreden, maar dan in 2019. De rijkssubsidie is dan stopgezet.

Wij vinden deze gang van zaken opmerkelijk. Wij veronderstellen dat de werkzaamheden aan het fietspad voornamelijk plaatsvinden aan de kant van de stoep, zodat de de doorstroming voor auto's op de Stadhoudersweg niet in het geding komt. Binnen onze denkwijze houdt het argument van de gemeente geen stand. De renovatie van de Maastunnel staat al langer gepland en omwonenden raadpleeg je niet voor niets, lijkt ons zo. Bovenal vinden wij het zonde dat de gemeente rijksgeld laat liggen. Het uit eigen zak betalen van de verbreding drukt op het fietsbudget.

Wij willen het college naar aanleiding van de voorgestelde gang van zaken de volgende vragen stellen:

1. Klopt het dat de gemeente voornemens was het fietspad aan de noordzijde van de Stadhoudersweg, tussen de Statenweg en de Vroesenlaan, dit kalenderjaar te verbreden?

2. Klopt het dat de gemeente stelt dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar is met de verbreding? Indien ja, waarom is het onverenigbaar? Indien nee, wat is de reden van het niet doorgaan van de verbreding in dit kalenderjaar?

3. Wanneer werd tijdens de planvorming duidelijk dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding?

4. Had het college eerder kunnen weten dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding? Indien nee, waarom niet?

5. Zijn de geraadpleegde bewoners geïnformeerd over het niet doorgaan van de verbreding? Indien ja, hoe hebben zij hierop gereageerd?

6. Wordt een eventuele verbreding van het fietspad in een volgend kalenderjaar bekostigd met middelen die zijn ondergebracht in het fietsbudget? Indien nee, met welke middelen wordt de verbreding bekostigd?

7. Om welke subsidie van het Rijk gaat het hier?

8. Welke kosten zijn gemoeid met verbreding?

De gemeente wil een fietspad verbreden maar stuit op praktische problemen. In Rotterdam hebben we daar een antwoord op verzonnen. Het is een woord met zes letters en begint met een #K. 'Kan niet' ligt op het kerkhof, toch?

9. Is het college bereid de verbreding van het fietspad alsnog te realiseren, dit kalenderjaar, met subsidie van Rijk, ondanks eventuele praktische problemen die ermee gepaard gaan? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 29 aug. 2017

Vraag 1.
Klopt het dat de gemeente voornemens was het fietspad aan de noordzijde van de Stadhoudersweg, tussen de Statenweg en de Vroesenlaan, dit kalenderjaar te verbreden?

Antwoord:
Dat is juist. Het voorstel was het huidige fietspad te verbreden naar een 2-richtingen-fietspad, waardoor een ontbrekende schakel in het huidige fietsnetwerk kon worden ondervangen.

Vraag 2.
Klopt het dat de gemeente stelt dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar is met de verbreding? Indien ja, waarom is het onverenigbaar? Indien nee, wat is de reden van het niet doorgaan van de verbreding in dit kalenderjaar?

Antwoord:
Het Stedelijk Overleg Bereikbaarheid (SOB) heeft inderdaad gesteld, dat gelijktijdige uitvoering met de Maastunnel tot te veel verkeershinder leidt. Zorgpunt is vooral de tijdelijke verkeersregelinginstallatie (VRI). Ook zijn er zorgen geuit vanuit RET Bus over buslijn 33. Het betreft een belangrijke kruising wat betreft de Maastunnel (einde van het Maastunneltracé) en valt daardoor direct in het invloedsgebied.

Vraag 3.
Wanneer werd tijdens de planvorming duidelijk dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding?

Antwoord:
De goedkeuring voor uitvoering van dit projectonderdeel betreft een langlopende kwestie. Het projectonderdeel is in januari 2017 bij het GOB (Gebieds Overleg Bereikbaarheid) Noord Oost al geagendeerd, maar een besluit kon nog niet worden genomen, omdat de consequenties van de verkeersmaatregelen nog onvoldoende in beeld waren. Uiteindelijk is belsuit NO GO eind maart genomen door SOB.

Vraag 4.
Had het college eerder kunnen weten dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De planning is bij de subsidie-aanvraag in het plan van aanpak als een risico benoemd i.v.m. uitvoering Coolsingel en renovatie Maastunnel. Wij hebben daar in tijnd op proberen te sturen, maar dat is bij dit deelproject onvoldoende gelukt.

Vraag 5.
Zijn de geraadpleegde bewoners geïnformeerd over het niet doorgaan van de verbreding? Indien ja, hoe hebben zij hierop gereageerd?

Antwoord:
Tijdens de informatie-avond van de bewoners is het risico van uitvoering wel al benoemd. Nadat het definitieve antwoord van SOB hierover kwam, zijn de aanwezige bewoners per e-mail geïnformeerd en is er een breder bericht verstuurd naar de buurt. Wij hebben (tot nu toe) op deze informatie geen reactie van bewoners ontvangen.

Vraag 6.
Wordt een eventuele verbreding van het fietspad in een volgend kalenderjaar bekostigd met middelen die zijn ondergebracht in het fietsbudget? Indien nee, met welke middelen wordt de verbreding bekostigd?

Antwoord:
SOB heeft gesteld, dat uitvoering eigenlijk pas na afronding renovatie Maastunnel mag gebeuren. De ambitie om dit project uit te voeren blijft aanwezig. Echter, op dit moment kan niet worden aangegeven uit welke middelen de verbreding zal worden bekostigd.

Vraag 7.
Om welke subsidie van het Rijk gaat het hier?

Antwoord:
Het project Centrum-as, waar de betreffende verbreding van het fietspad deel van uitmaakt, heeft subsidie van het programma Beter Benutten Vervolg ontvangen.

Vraag 8:
Welke kosten zijn gemoeid met verbreding?

Antwoord:
De totale kosten van dit deelproject zijn geraamd op ca. € 450.000,-. De kosten zijn hoog in verband met het aanpassen van het wegdek van de autorijbaan, zodat er ruimte ontstaat voor een fietspadverbreding.

Vraag 9.
Is het college bereid de verbreding van het fietspad alsnog te realiseren, dit kalenderjaar, met subsidie van Rijk, ondanks eventuele praktische problemen die ermee gepaard gaan? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Uitvoering in dit kalenderjaar is niet wenselijk omdat de uitvoering op zijn vroegst in het derde kwartaal van 2017, tijdens de uitvoering van de Maastunnel, zou plaatsvinden. De verwachting is dat de verkeershinder voor het autoverkeer op het hoofdwegennet te groot zal worden door de versmallingen, nachtafsluitingen en zes weken lang een tijdelijke verkeersregelinstallatie op de Statenweg.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer