Vragen: Verbreding fietspad Statenweg – Vroesenlaan

De gemeente Rotterdam is voornemens het fietspad aan de noordzijde van de Stadhoudersweg, tussen de Statenweg en de Vroesenlaan, te verbreden. Hierdoor wordt fietsen in twee richtingen mogelijk. Het doel van de verbreding is de fietsroute tussen noord en zuid te verbeteren. Eerder dit jaar zijn omwonenden gevraagd mee te denken over het ontwerp van een verbreed fietspad. De kosten voor de verbreding komen (gedeeltelijk) voor rekening van het Rijk, want de gemeente kan dit kalenderjaar aanspraak maken op subsidie.

Wij kennen de situatie aan de noordzijde van de Stadhoudersweg goed en denken dat verbreding van het fietspad een zeer goede zaak is. Maar helaas, de gemeente is onlangs teruggekomen op haar voornemen de verbreding nog dit jaar te realiseren. De renovatie van de Maastunnel gooit naar verluidt roet in het eten. Een toename van verkeersbewegingen op de Stadhoudersweg naar de oprit van de A13 als gevolg van de renovatie zou niet verenigbaar zijn met verbreding van het fietspad dat tegelijkertijd plaatsvindt. De gemeente wil nog steeds verbreden, maar dan in 2019. De rijkssubsidie is dan stopgezet.

Wij vinden deze gang van zaken opmerkelijk. Wij veronderstellen dat de werkzaamheden aan het fietspad voornamelijk plaatsvinden aan de kant van de stoep, zodat de de doorstroming voor auto's op de Stadhoudersweg niet in het geding komt. Binnen onze denkwijze houdt het argument van de gemeente geen stand. De renovatie van de Maastunnel staat al langer gepland en omwonenden raadpleeg je niet voor niets, lijkt ons zo. Bovenal vinden wij het zonde dat de gemeente rijksgeld laat liggen. Het uit eigen zak betalen van de verbreding drukt op het fietsbudget.

Wij willen het college naar aanleiding van de voorgestelde gang van zaken de volgende vragen stellen:

1. Klopt het dat de gemeente voornemens was het fietspad aan de noordzijde van de Stadhoudersweg, tussen de Statenweg en de Vroesenlaan, dit kalenderjaar te verbreden?

2. Klopt het dat de gemeente stelt dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar is met de verbreding? Indien ja, waarom is het onverenigbaar? Indien nee, wat is de reden van het niet doorgaan van de verbreding in dit kalenderjaar?

3. Wanneer werd tijdens de planvorming duidelijk dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding?

4. Had het college eerder kunnen weten dat renovatie van de Maastunnel onverenigbaar bleek met de verbreding? Indien nee, waarom niet?

5. Zijn de geraadpleegde bewoners geïnformeerd over het niet doorgaan van de verbreding? Indien ja, hoe hebben zij hierop gereageerd?

6. Wordt een eventuele verbreding van het fietspad in een volgend kalenderjaar bekostigd met middelen die zijn ondergebracht in het fietsbudget? Indien nee, met welke middelen wordt de verbreding bekostigd?

7. Om welke subsidie van het Rijk gaat het hier?

8. Welke kosten zijn gemoeid met verbreding?

De gemeente wil een fietspad verbreden maar stuit op praktische problemen. In Rotterdam hebben we daar een antwoord op verzonnen. Het is een woord met zes letters en begint met een #K. 'Kan niet' ligt op het kerkhof, toch?

9. Is het college bereid de verbreding van het fietspad alsnog te realiseren, dit kalenderjaar, met subsidie van Rijk, ondanks eventuele praktische problemen die ermee gepaard gaan? Indien nee, waarom niet?

 

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.