Vragen: Oever­zwa­luwen en wind­tur­bines op landtong Rozenburg


Indiendatum: mei 2017

Op de landtong van Rozenburg nestelt een kolonie oeverzwaluwen in een stijlwand. Oeverzwaluwen overwinteren in Afrika en vliegen naar Europa om hier te broeden. De oeverzwaluw staat als trekvogel vermeld in de Vogelrichtlijn en geniet bescherming. In 2013 bestond de kolonie op de landtong uit een kleine tweehonderd nesten.

Enige tijd geleden is de zienswijze van de gemeente Rotterdam besproken op de gedeeltelijke herziening van windenergie binnen de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) van de provincie Zuid-Holland. De definitieve vaststelling van de zienswijze is een bevoegdheid van het college. Naar ons bekend is de zienswijze eind april 2017 verstuurd naar gedupeerde staten van Zuid-Holland. In de zienswijze wordt de landtong van Rozenburg voorgedragen als locatie (Locatie 33) voor vier maximaal windturbines.

Rozenburgers zijn verontrust over de plaatsing van windturbines. Uitbreiding van Locatie 33 ten noorden van de Noordzeeweg tast recreatief gebied aan dat valt binnen beschermingscategorie 2 van de provincie Zuid-Holland, maar vormt ook een bedreiging van de flora en fauna ter plaatse. Uit de aanvullende milieustudie (1) van de gemeente Rotterdam over de effecten van windturbines op de landtong blijkt dat er risico is op verstoring, zowel tijdens de aanleg- als gebruiksfase. Over de aanwezigheid van de oeverzwaluw op de landtong wordt in het geheel niet gerept.

1. Is het college bekend met de kolonie oeverzwaluwen op de landtong? Indien ja, kan het college verklaren waarom de oeverzwaluw niet is genoemd in de aanvullende milieustudie?

2. Op welke wijze heeft het college de uitkomsten van de aanvullende milieustudie met betrekking tot verstoring van de flora en fauna van de landtong verwerkt in voornoemde zienswijze?

3. Heeft de oeverzwaluw als beschermde soort een rol van betekenis gespeeld in de beoordeling van de effecten van windturbines op de flora en fauna op de landtong? Indien nee, waarom niet? Indien nee, vindt het college het terecht dat er geen onderzoek is gedaan naar het effect van de windturbines op de kolonie oeverzwaluwen? Indien nee, is het college bereid een aanvullend onderzoek uit te voeren naar het effect van de windturbines op de kolonie oeverzwaluwen?

Hoewel de staat van instandhouding van de oeverzwaluw op provinciaal niveau stabiel is, maken zowel wij als ecologen zich zorgen over de toekomst van de oeverzwaluw in en rondom Rotterdam als wordt overgegaan tot plaatsing van de windturbines op de landtong. Aangezien de oeverzwaluw in een kolonie broedt, heeft een negatief effect op een deel van de populatie ook een negatief effect op de instandhouding van de algehele kolonie. Als de draagkracht van de kolonie wordt aangetast, dan zullen alle oeverzwaluwen verdwijnen. Wij kunnen alleen maar aannemen dat het college dat (ook) niet wil.

4. Wat weet het college over de gunstige staat van instandhouding van de oeverzwaluw op de landtong indien er maximaal vier nieuwe windturbines worden geplaatst?

5. Hoe denkt het college de oeverzwaluw als broedvogel in en rondom Rotterdam te behouden?

6. Is het college bereid een nieuwe stijlwand aan te leggen voor de kolonie oeverzwaluwen op de landtong, als blijkt dat de plaatsing van windturbines een probleem vormt voor de staat van instandhouding van de kolonie? Indien nee, waarom niet?

Inmiddels is de zienswijze verstuurd, althans naar ons bekend. Mogelijk heeft het college bedenkingen bij haar eigen voorstel als blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de kolonie oeverzwaluwen op de landtong van Rozenburg.

7. Is het college bereid een aangepaste zienswijze te versturen naar gedupeerde staten van Zuid Holland, indien blijkt dat het voorstel tot plaatsing van windturbines op de landtong negatieve gevolgen heeft voor de kolonie oeverzwaluwen ter plaatse? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/windenergie/161110-Milieu-analyse-Uitbreding-windpark-Landtong-Rozenburg-incl-opm-DCMR.pdf

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 26 sep. 2017

Vraag 1.
Is het college bekend met de kolonie oeverzwaluwen op de landtong? Indien ja, kan het college verklaren waarom de oeverzwaluw niet is genoemd in de aanvullende milieustudie?

Antwoord:
Wij zijn bekend met de kolonie oeverzwaluwen op de Landtong van Rozenburg en vinden het voortbestaan van de kolonie oeverzwaluwen belangrijk. In onze opdracht heeft Pondera consult een "Milieu analyse uitbreiding windpark landtong Rozenburg" opgesteld.
In paragraaf 3.4 Ecologie is de oeverzwaluw niet benoemd, omdat er bij de beoordeling gebruik is gemaakt van meer algemene beoordelingscategoriën. Deze beoordelingscategoriën zijn de Flora en Faunawetgeving in de aanlegfase respectievelijk de Flora en Faunawet in de gebruiksfase.
De milieu nalayse is qua detailniveau en beoordelingsmethodiek gelijk aan de provinciale PlanMER in het kader de provinciale VRM. Om de onderzoeksresultaten te kunnen vergelijken is hetzelfde onderzoeksbureau Pondera consult ingeschakeld.

Vraag 2.
Op welke wijze heeft het college de uitkomsten van de aanvullende milieustudie met betrekking tot verstoring van de flora en fauna van de landtong verwerkt in voornoemde zienswijze?

Antwoord:
Wij hebben de uitkomsten van deze milieu analyse verwerkt in voornoemde zienswijze door deze op te nemen in de bijlage van de zienswijze.

Vraag 3.
Heeft de oeverzwaluw als beschermde soort een rol van betekenis gespeeld in de beoordeling van de effecten van windturbines op de flora en fauna op de landtong? Indien nee, waarom niet? Indien nee, vindt het college het terecht dat er geen onderzoek is gedaan naar het effect van de windturbines op de kolonie oeverzwaluwen? Indien nee, is het college bereid een aanvullend onderzoek uit te voeren naar het effect van de windturbines op de kolonie oeverzwaluwen?

Antwoord:
De oeverzwaluw heeft geen rol van betekenis gespeeld, maar de twee bovengenoemde categorieën (Flora en Faunawet in aanlegfase en gebruiksfase) zijn wel meegewogen in de beoordeling van de effecten van de windturbines op de flora en fauna op de landtong. Zie ook het antwoord op vraag 1. Indien een MER voor dit windpark wordt opgesteld, vragen wij bij het in te schakelen onderzoeksbureau aandacht voor de kolonie oeverzwaluwen.

Vraag 4.
Wat weet het college over de gunstige staat van instandhouding van de oeverzwaluw op de landtong indien er maximaal vier nieuwe windturbines worden geplaatst?

Antwoord:
Indien er maximaal vier nieuwe windturbines worden geplaatst, hebben wij nu geen informatie over de gevolgen voor de instandhouding van de oeverzwaluw. Bovendien is de gemeente Rotterdam niet het bevoegd gezag inzake deze afweging. In het planproces is het allereerst nodig dat de resultaten van de MER studie bekend zijn en vervolgens is het Advies van de onafhankelijke Commissie MER van belang. Daarnaast is de ontwikkelaar wettelijk verplicht bij de Omgevingswet Haaglanden een Flora en Faunabeschikking aan te vragen.

Vraag 5.
Hoe denkt het college de oeverzwaluw als broedvogel in en rondom Rotterdam te behouden?

Antwoord:
Wij hebben als beleid met betrekking tot het behoud van de oeverzwaluw als broedvogel dat wij inzetten op het voorkomen van verstoring van oeverzwaluwen tijdens de broedperiode.
Op de landtong is sprake van een aangelegde oeverzwaluwwand. In gevallen waarbij de instandhouding van oeverzwaluwen in geding zou kunnen komen, is het gewenst dat er onderzocht wordt of hier maatregelen mogelijk zijn zoals bijvoorbeeld de aanleg van een permanente zwaluwwand. Voor de windmolens op de landtong Rozenburg is de initiatiefnemer verantwoordelijk, mochten er effecten verwacht worden op oeverzwaluwen dan moet iniatiefnemer deze effecten compenseren door specifieke maatregelen. Wij zullen er op toezien dat de iniatiefnemer verantwoordelijk met deze verplichting omgaat.

Vraag 6.
Is het college bereid een nieuwe stijlwand aan te leggen voor de kolonie oeverzwaluwen op de landtong, als blijkt dat de plaatsing van windturbines een probleem vormt voor de staat van instandhouding van de kolonie? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zijn in principe niet bereid een nieuwe stijlwand aan te leggen voor de instandhouding van de kolonie, omdat eventuele vereiste voorzieningen voor het behoud van deze kolonie door de ontwikkelaar moeten worden gerealiseerd. Wij zijn wel bereid er op toe te zien dat de ontwikkelaar zich aan deze verplichting houdt.

Vraag 7.
Is het college bereid een aangepaste zienswijze te versturen naar gedupeerde staten van Zuid Holland, indien blijkt dat het voorstel tot plaatsing van windturbines op de landtong negatieve gevolgen heeft voor de kolonie oeverzwaluwen ter plaatse? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zullen er bij de provincie gezag op aandringen dat de kolonie oeverzwaluwen behouden kan worden.
Indien uit een nog op te stellen MER blijkt dat plaatsing van windturbines op de landtong negatieve gevolgen heeft voor de kolonie oeverzwaluwen ter plaatse, zullen wij bij de Commissie MER inzake de MER hiervoor aandacht vragen, evenals bij de Omgevingsdienst Haaglanden inzake de Flora en Faunebeschikking.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer