SV: Toekomst perceel gesloopte aard­ap­pel­loods Oran­je­bui­ten­polder


Indiendatum: mei 2016

Begin 2015 heeft de gemeente Rotterdam een gekraakte aardappelloods in de Oranjebuitenpolder (gebied Hoek van Holland) ontruimd en vervolgens gesloopt. Tijdens een debat hierover in de actualiteitenraad van 11 december 2014 werd door een aantal raadsleden de urgentie van de ontruiming en sloop betwist. De wethouder verantwoordelijk voor de herontwikkeling van ontwikkelgebied Oranjebonnen stelde vervolgens dat de bewoner van de aardappelloods “een procedure tegenhoudt, namelijk het vervolmaken van de Oranjebonnen.” Later in het debat stelde de wethouder over de aardappelloods: “Het is een bouwval. Het is niet om aan te zien. We willen er gaan ontwikkelen. We willen er aan de slag.”

De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de SP zijn recent op werkbezoek geweest in het poldergebied van Hoek van Holland en hebben ook een kijkje genomen bij het perceel waarop ooit de aardappelloods heeft gestaan. Wat wij daar aantroffen was niet fraai (zie ook bijgevoegde foto's). Het perceel ligt bezaaid met stenen, stalen pijpen, plastic en ander afval. Het is een bouwval. Het is niet om aan te zien. Er is niets ontwikkeld.

Het lijkt er sterk op dat er van de voorgenomen herontwikkeling van het college voor wat betreft het perceel van de gesloopte aardappelloods niets terecht lijkt te komen. Van urgentie ontbreekt elk spoor. Het algemeen belang is ver te zoeken. Wij willen van het college dan ook het volgende weten:

1. Waarom moest volgens het college de aardappelloods op stel en sprong worden ontruimd en gesloopt, aangezien er tot op heden geen herontwikkeling heeft plaatsgevonden?

2. Zijn de materialen van de aardappelloods voor andere doeleinden gebruikt of opgeslagen in afwachtig van hergebruik? Indien nee, waarom niet?

3. Uit welk budget is de sloop gefinancierd, aangezien het perceel van de aardappelloods geen onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie van bestemmingsplan Oranjebonnen (fase 1)?

4. Hoe gaat het perceel van de gesloopte aardappelloods onderdeel uitmaken van de gebiedsvisie en het bestemmingsplan met betrekking tot de Bonnenpolder?

5. Wat vindt het college van de staat van het perceel van de gesloopte aardappelloods en de directe omgeving zoals het er momenteel bijligt?

6. Wanneer denkt het college de herontwikkeling van (onder andere) het perceel van de gesloopte aardappelloods in gang te zetten?

In het voornoemde debat in de actualiteitenraad stelde de verantwoordelijk wethouder dat de voormalig bewoner van de aardappelloods een zogenoemd 'Plan B' tegemoet kon zien. Dat hield volgens de wethouder in dat de expertise van de bewoner met betrekking tot het ontwikkelgebied zal worden ingezet om de herontwikkeling van de Oranjebonnen een positieve impuls te geven.

7. Welke acties heeft het college sinds de ontruiming en sloop van de aardappelloods ondernomen om de expertise van de bewoner onderdeel te laten vormen van de herontwikkeling?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 30 aug. 2016

Op 10 mei 2016 stelden J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) en L.P.M. de Kleijn (SP) ons schríftelijke vragen over Toekomst perceel gesloopte aardappelloods Oranjebuitenpolder.

Inleidend wordt gesteld:

Begin 2015 heeft de gemeente Rotterdam een gekraakte aardappelloods in de Oranjebuitenpolder (gebied Hoek van Holland) ontruimd en vervolgens gesloopt. Tijdens een debat hierover in de actualiteitenraad van 11 december 2014 werd door een aantal raadsleden de urgentie van de ontruiming en sloop betwist. De wethouder verantwoordelijk voor de herontwikkeling van ontwikkelgebied Oranjebonnen stelde
vervolgens dat de bewoner van de aardappelloods “een procedure tegenhoudt, namelijk het vervolmaken van de Oranjebonnen”. Later in het debat stelde de wethouder over de aardappelloods: “Het is een bouwval. Het is niet om aan te zien. We willen er gaan ontwikkelen. We willen er aan de slag".
De gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren en de SP zijn recent op werkbezoek geweest in het poldergebied van Hoek van Holland en hebben ook een kijkje genomen bij het perceel waarop ooit de aardappelloods heeft gestaan. Wat wij daar aantroffen was niet fraai (zie ook bijgevoegde foto’s). Het perceel ligt bezaaid met stenen, stalen pijpen, plastic en ander afval. Het is een bouwval. Het is niet om aan te zien. Er is niets ontwikkeld.
Het lijkt er sterk op dat er van de voorgenomen herontwikkeling van het college voor wat betreft het perceel van de gesloopte aardappelloods niets terecht lijkt te komen. Van urgentie ontbreekt elk spoor. Het algemeen belang is ver te zoeken. Wij willen van het college dan ook het volgende weten:

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Waarom moest volgens het college de aardappelloods op stel en sprong worden ontruimd en gesloopt, aangezien er tot op heden geen herontwikkeling heeft plaatsgevonden?

Antwoord:
Voor de sloop van de aardappelloods was al in 2008 een vergunning aangevraagd en verleend waarvoor de toenmalige plannen voor herontwikkeling naar natuur en recreatief gebied de aanleiding vormden. Daarin heeft de loods geen functie meer. Bovendien zou de oude loods het beeld verstoren langs de geplande recreatieve route. De situatie op het moment van de ontruiming en sloop was dat er sprake was van vestiging van een Hippisch Centrum op de locatie. De gemeente wilde de locatie opleveren zonder gebouwen (bouwrijp). Daarmee ontstond urgentie.

Vraag 2:
Zijn de materialen van de aardappelloods voor andere doeleinden gebruikt of opgeslagen in afwachting van het gebruik? Indien nee. waarom niet?

Antwoord:
De aardappelloods is na de ontruiming gesloopt en materialen waaruit de loods bestond is als sloopafval/-materiaal afgevoerd. Hergebruik van materiaal was gezien de staat van het materiaal niet aan de orde.

Vraag 3:
Uit welk budget is de sloop gefinancierd, aangezien het perceel van de aardappelloods geen onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie van
bestemmingsplan Oranjebonnen (fase 1)?

Antwoord:
De aangehaalde grondexploitatie van bestemmingsplan Oranjebonnen (fase 1) is geen bestaande grondexploitatie. De activiteiten voor fase 1 worden gefinancierd uit de grondexploitatie ‘030200 Oranjebonnen’. De sloop maakt deel uit van fase 1 en is dus ook gefinancierd vanuit deze grondexploitatie.

Vraag 4:
Hoe gaat het perceel van de gesloopte aardappelloods onderdeel uitmaken van de gebiedsvisie en het bestemmingsplan met betrekking tot de Bonnenpolder?

Antwoord:
Op 10 mei 2016 heeft het college het Ontwikkelplan Oranjebonnen vastgesteld. In dit plan is de ontwikkelingsrichting zoals opgenomen in het in 2013 vastgestelde Ambitiedocument Oranjebonnen, verder uitgewerkt. In het Ontwikkelplan is de locatie van de voormalige aardappelloods en het achterliggende perceel aangewezen als recreatief attractiepunt met de mogelijkheid tot agrarische en/of intensief recreatief gebruik. In het bestemmingsplan “Oranjebonnen” krijgt het perceel van de gesloopte aardappelloods zijn definitieve bestemming.

Vraag 5:
Wat vindt het college van de staat van het perceel van de gesloopte aardappelloods en de directe omgeving zoals heter momenteel bijligt?

Antwoord:
De directe omgeving is voor een deel volgens de beoogde functie ingericht. Zo is een recreatief fietspad en direct aan de overzijde de vispaaiplaats en een natuurlijk in gericht gebied aangelegd en in gebruik genomen. Het perceel aan de zuidoostkant van de voormalige aardappelloods is, in afwachting van haar definitieve bestemming, tijdelijk in gebruik als (kort verpachte) landbouwgrond waarop gewassen worden geteeld. De locatie van de aardappelloods ligt braak. Er is nog een ondergrondse olietank aanwezig die verwijderd moet worden. Het vergunningentraject om de tank te mogen verwijderen, loopt nog. Zodra de tank is weggehaaid, wordt het resterende terrein geschoond van
puin.

Vraag 6:
Wanneer denkt het college de herontwikkeling van (onder andere) het perceel van de gesloopte aardappelloods in gang te zetten?

Antwoord:
Voor deze locatie heeft zich een ondernemer gemeld met een initiatief dat mogelijk passend is binnen de kaders van het Ontwikkelplan. Gesprekken zullen op korte termijn plaatsvinden en zullen duidelijk maken of dit initiatief haalbaar is.

Inleidend op vraag 7 wordt gesteld

In het voornoemde debat in de actualiteitenraad stelde de verantwoordelijk wethouder dat de voormalig bewoner van de aardappelloods een zogenaamd ‘Plan B’ tegemoet kon zien. Dat hield volgens de wethouder in dat de expertise van de bewoner met betrekking tot het ontwikkelgebied zal worden ingezet om de herontwikkeling van de Oranjebonnen een positieve impuls te geven.

Vraag 7:
Welke acties heeft het college sinds de ontruiming en sloop van de aardappelloods ondernomen om de expertise van de bewoner onderdeel te laten vormen van de herontwikkeling?

Antwoord:
Zoals toegezegd heeft de gebiedsdirecteur een gesprek gehad met de voormalig bewoner van de aardappelloods. Gesproken is hoe de expertise gekoppeld kan worden aan andere partijen. De gebiedsdirecteur is in samenwerking met Stadsontwikkeling ook locaties buiten de Oranjebonnen nagegaan waarde ondernemer zijn expertise en ervaring zou kunnen inzetten. De voormalig bewoner heeft aangegeven hieraan niet mee te willen werken omdat alleen een locatie in de Oranjebonnen bespreekbaar zou daarop zijn verder geen gesprekken meer gevoerd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer