Vragen: Toekomst Het Nieuwe Instituut in het Muse­um­kwartier


Indiendatum: feb. 2017

Geacht college,

7 december jongstleden werd bekend (1) dat Het Nieuwe Instituut (HNI), gevestigd in het Museumkwartier in Rotterdam, een designmuseum wil openen in Amsterdam. De bekendmaking van het nieuws volgde op de vaststelling van het Cultuurplan in de Rotterdamse gemeenteraad, twee weken ervoor, inclusief de verdeling van budget over de instellingen in de kunst- en cultuursector voor de komende vier jaar.

1. Wat vindt het college ervan dat HNI een museum wil openen in Amsterdam?

2. Was het college hiervan tijdig op de hoogte? Indien ja, heeft het college zich ingespannen het designmuseum naar Rotterdam te halen? Welke inspanningen?

3. Is er volgens het college een verband tussen het stopzetten van de subsidie, verleend aan HNI in de vorige cultuurplanperiode, en de keuze van HNI een nieuw museum te willen vestigen in Amsterdam? Indien nee, waarom niet?

Onlangs berichtte ook de NRC (2) over de wens van HNI een nieuw museum te openen, alsmede de keuze voor Amsterdam als vestigingsplaats. Naar aanleiding van het bericht in de NRC zouden wij van het college willen weten hoe zij aankijkt tegen de functie c.q. het functioneren van HNI in het Museumkwartier, met name met betrekking tot de bouw van het Collectiegebouw en de bevindingen van een door de gemeente aangestelde externe begeleider ('verkenner') die kennelijk nooit openbaar zijn gemaakt. De externe begeleider moest zorgen voor goede samenwerking tussen de culturele instellingen in het Museumkwartier.

4. Hoe beschouwt het college de rol van HNI in Rotterdam in het algemeen, en in het Museumkwartier in het bijzonder?

5. Is er volgens het college momenteel goed contact tussen de gemeente Rotterdam en HNI? Indien nee, is er überhaupt nog contact met HNI?

De externe begeleider mocht voor een bedrag tot €10.000 aan uren declareren, blijkt uit de beantwoording van vragen gesteld aan het college (zie kenmerk 15bb6993). Omdat er gemeenschapsgeld mee is gemoeid, vinden wij dat de bevindingen van de externe begeleider openbaar moeten worden gemaakt.

6. Is het college bereid de bevindingen van de externe begeleider openbaar te maken? Indien nee, waarom niet?

Wij vinden het ontzettend spijtig dat HNI de viering van 100 jaar De Stijl aan zich voorbij laat gaan. Een gemiste kans voor het museum, het Museumkwartier en ook voor Rotterdam.

7. Is het college op enige wijze betrokken geweest bij, of deelgenoot gemaakt van, het besluit van HNI om 100 jaar De Stijl links te laten liggen? Indien ja, heeft het college getracht HNI ertoe te bewegen zich in te spannen voor deelname aan de viering van 100 jaar De Stijl? Indien nee, betreurt het college het besluit van HNI?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.at5.nl/artikelen/163221/plan_voor_museum_dat_collecties_van_andere_musea_toont

(2) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/09/hippe-pixelarchitectuur-is-schatplichtig-aan-de-stijl-6613285-a1545187 (zie onderaan de webpagina)

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

Vraag 1.
Wat vindt het college ervan dat HNI een museum wil openen in Amsterdam?

Antwoord:
Uit gesprekken met Het Nieuwe Instituut hierover blijkt dat Het Nieuwe Instituut geen permanent, nieuw museum in Amsterdam gaat openen. Het Designmuseum is een tijdelijke designexpositie binnen het landelijke programma van Het Nieuwe Instituut. Het betreft ook geen voorbereiding op een permanente verhuizing van (delen van) het instituut naar Amsterdam. De expositie hangt samen met een onderzoek dat het Nieuwe Instituut uitvoert naar de mogelijkheden om de verschillende designarchieven in Nederland te bundelen. Hierbij is ook het Mondriaanfonds betrokken.

Vraag 2.
Was het college hiervan tijdig op de hoogte? Indien ja, heeft het college zich ingespannen het designmuseum naar Rotterdam te halen? Welke inspanningen?

Antwoord:
In december 2016 is ambtelijk contact geweest met Het Nieuwe Instituut en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het project. Naar Rotterdam halen van deze tijdelijke expositie ligt niet in de invloedssfeer van het college, omdat het geen inhoudelijke invloed heeft op de (landelijke) programmakeuzes van het instituut.

Vraag 3.
Is er volgens het college een verband tussen het stopzetten van de subsidie, verleend aan HNI in de vorige cultuurplanperiode, en de keuze van HNI een nieuw museum te willen vestigen in Amsterdam? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Er is geen sprake van een nieuw permanent designmuseum vanuit het Nieuwe Instituut in Amsterdam. De beoogde tijdelijke designexpositie valt binnen de landelijke taak van Het Nieuwe Instituut en is door het instituut reeds voor de besluitvorming van het Rotterdamse Cultuurplan voorbereid. Er is geen direct verband tussen de tijdelijke designexpositie en de besluisvorming over het Nieuwe Instituut binnen het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020.

Vraag 4.
Hoe beschouwt het college de rol van HNI in Rotterdam in het algemeen, en in het Museumkwartier in het bijzonder?

Antwoord:
Het Nieuwe Instituut is een gewaardeerde Rijksinstelling in Rotterdam. Het Nieuwe Instituut heeft verschillende rollen en taken voor zowel algemeen publiek als professionals uit de creatieve industrie. Het is een Museum voor Architectuur, Design en Digitale cultuur, het Rijksarcief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, een Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur (gericht op professionals) en het instituut richt zich op onderzoek en ontwikkeling onder andere met het eigen Bakema Instituut. Het Nieuwe Instituut is met zijn activiteiten aanvullend op het Rotterdamse cultuuraanbod in inhoud en aanpak. De instelling vormt met de andere Museumparkinstellingen een duidelijk netwerk met zowel de museale functie als de debatrol (Thursday Night at Het Nieuwe Instituut). Het instituut heeft zich de afgelopen jaren meer aan de stad verbonden en draagt ook in zijn directe omgeving bij aan de ontwikkeling van het Museumpark.

Vraag 5.
Is er volgens het college momenteel goed contact tussen de gemeente Rotterdam en HNI? Indien nee, is er überhaupt nog contact met HNI?

Antwoord:
Wij zijn in nauw en constructief gesprek met Het Nieuwe Instituut over samenwerking tussen instituut en stad in de komende jaren. Ook is er goed contact met de landelijke opdrachtgever van Het Nieuwe Instituut, het ministerie van OCW.

Vraag 6.
Is het college bereid de bevindingen van de externe begeleider openbaar te maken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Op 21 april 2016 heeft wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur u met een brief (16M004605 - 16bb3104) geïnformeerd over de afronding van de opdracht van de museumpark begeleider.

Vraag 7.
Is het college op enige wijze betrokken geweest bij, of deelgenoot gemaakt van, het besluit van HNI om 100 jaar De Stijl links te laten liggen? Indien ja, heeft het college getracht HNI ertoe te bewegen zich in te spannen voor deelname aan de viering van 100 jaar De Stijl? Indien nee, betreurt het college het besluit van HNI?

Antwoord:
Rotterdam organiseert geen eigen stedelijk programma als onderdeel het landelijke programma 100 Jaar De Stijl. Deze afweging is gemaakt in kader van de citymarketing en de daarvoor beschikbare budgetten en de aanwezigheid van kunstvoorwerpen uit de periode van De Stijl in Rotterdamse collecties.
Het Nieuwe Instituut werkt vanuit zijn landelijke opdracht wel mee aan activiteiten rond 100 Jaar De Stijl in samenwerking met andere instellingen in het land. Hiermee is deze in Rotterdam gevestigde instelling alsnog zichtbaar tijdens 100 Jaar De Stijl ondanks dat Rotterdam als stad geen specifiek stedelijk programma heeft. In het kader van het 100-jarig bestaan van De Stijl is Het Nieuwe Instituut verschillende samenwerkingsverbanden aangegaan met museale instellingen, waaronder een co-productie met Gemeentemuseum Den Haag. Uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw worden honderden stukken uitgeleend ten behoeve van diverse tentoonstellingen over 100 jaar De Stijl. Ook zijn er op basis van het archief postzegels gemaakt over De Stijl.
Het college is verder geen partij in inhoudelijke programmatische afwegingen die Het Nieuwe Instituut, of welke culturele instelling dan ook, maakt over zijn activiteitenprogramma.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer