Vragen: Onheuse beje­gening politie in campag­netijd


Indiendatum: feb. 2017

Van een burger ontvingen wij gisteren het volgende relaas:

“Vandaag, donderdagmiddag 16 februari 2017, was ik bezig met het plakken van verkiezingsposters op de daartoe bestemde aanplakborden die her en der in de stad verspreid staan. Het is campagnetijd. Rond de klok van vier was ik net klaar met het plakken van een poster op het aanplakbord aan de Walenburgerweg, ter hoogte van de Spoorsingel, toen er een politieauto stopte en op de stoep ging staan. Een van de twee agenten vroeg mij voor welke politieke partij ik plakte. Ik heb geantwoord dat ik dit in het geheel geen relevante vraag vind. Ik vroeg ook waarom hij dit wilde weten. De politieagent vroeg het nog een keer; dito antwoord. De andere agent mompelde: “Oh nee hè, daar hebben we er weer één.” Ik werd gesommeerd mijn legitimatiebewijs te tonen, waar ik direct gehoor aan gaf. Van hen kreeg ik overigens geen legitimatie te zien. De eerste agent nam het legitimatiebewijs aan en scheen mijn gegevens na te trekken. Toen alles 'klopte' kreeg ik mijn legitimatiebewijs terug, zonder andere bescheiden. Toen vroeg hij weer voor welke partij ik plakte. Ik heb hier maar op geantwoord, om de lieve vrede te bewaren. Nadat ze hadden vernomen om welke partij het ging, kon de tweede agent de verleiding niet weerstaan enige denigrerende opmerkingen te maken over de partij in kwestie. De politieauto reed vervolgens weer weg.”

Wij twijfelen niet aan het waarheidsgehalte van dit relaas. Van het college willen wij het volgende weten:

1. Is deze gebeurtenis geregistreerd? Indien ja, kan de burger de registratie inzien?

2. Vindt het college het nodig dat een politieagent vraagt voor welke politieke partij er wordt geplakt? Indien ja, waarom? Indien nee, gaat het college de Rotterdamse politie mededelen dat deze vraag irrelevant is?

3. Stelt het college dat een dergelijke vraag bijdraagt aan wetshandhaving? Indien ja, waarom?

Politieke partijen hebben het recht aan te plakken op de daartoe bestemde aanplakborden; andere organisaties hebben dat recht niet. Een betere vraag van de politie zou daarom zijn geweest: 'heeft u voor een politieke partij geplakt?' Deze vraag is wel relevant; de politie is er per slot van rekening voor wetshandhaving.

4. Ziet het college het verschil tussen de vraag die de politie stelde en de vraag die wij hierboven hebben geformuleerd? Indien nee, waarom niet?

De burger moest zijn legitimatiebewijs tonen. De politieagenten in kwestie hebben hun legitimatie niet getoond.

5. Op welke gronden moeten burgers hun legitimatie tonen als de politie daarom vraagt?

6. Vindt het college het terecht dat in dit specifieke geval om legitimatie werd gevraagd? Indien ja, waarom? Indien ja, is het volgens het college verdacht om niet te willen antwoorden op een irrelevante vraag?

7. Wat gebeurt er in geval van het natrekken van gegevens van een burger door de politie, na het afgeven van een legitimatiebewijs waarbij het legitimatiebewijs voorts zonder andere bescheiden wordt teruggegeven? Worden deze gegevens opgeslagen? Indien ja, waarom en hoe lang worden deze bewaard? Indien ja, wat zijn de gevolgen voor de burger die ons aanschreef? Indien nee, waartoe dient het natrekken van gegevens?

8. Is het gebruikelijk dat politieagenten hun legitimatie niet laten zien aan burgers die zij aanspreken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is dit in dit specifieke geval niet gebeurd?

Een van de agenten kon blijkbaar niet nalaten enige denigrerende opmerkingen te maken over de politieke partij in kwestie.

9. Stelt het college dat de politie een (negatief) oordeel mag vellen over een politieke partij? Indien ja, waarom? Indien nee, gaat het college de Rotterdamse politie hierop aanspreken?

10. Stelt het college dat een dergelijk oordeel bijdraagt aan wetshandhaving? Indien ja, waarom?

De politie is er voor wetshandhaving. Alles wat zij doet moet hiertoe ten dienste staan.

11. Vindt het college de bejegening van de politie tijdens deze gebeurtenis gerechtvaardigd? Indien ja, waarom?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 14 mrt. 2017

Vraag 1:
Is deze gebeurtenis geregistreerd? Indien ja, kan de burger de registratie inzien?

Antwoord:
Op basis van de beschikbare informatie is deze gebeurtenis niet te achterhalen en lijkt derhalve niet geregistreerd te zijn.

Vraag 2:
Vindt het college het nodig dat een politieagent vraagt voor welke politieke partij er wordt geplakt? Indien ja, waarom? Indien nee, gaat het college de Rotterdamse politie mededelen dat deze vraag irrelevant is?

Antwoord:
In de beleidsregel reclame maken politieke partijen tijdens verkiezingstijd’ staat dat politie en gemeente handhaven als niet politieke partijen de aanplakborden gebruiken.
Om dit vast te kunnen stellen, zou het kunnen dat agenten hebben gevraagd om welke politieke partij het hier gaat.

Vraag 3:
Stelt het college dat een dergelijke vraag bijdraagt aan wetshandhaving? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4:
Ziet het college het verschil tussen de vraag die de politie stelde en de vraag die wij hierboven hebben geformuleerd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Vraag 5:
Op welke gronden moeten burgers hun legitimatie tonen als de politie daarom vraagt?

Antwoord:
Een ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd tot het vorderen van inzage van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van personen, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak.

Vraag 6:
Vindt het college het terecht dat in dit specifieke geval om legitimatie werd gevraagd? Indien ja, waarom? Indien ja, is het volgens het college verdacht om niet te willen antwoorden op een irrelevante vraag?

Antwoord:
Op basis van de informatie in de raadsvragen en navraag bij de fractie van de Partij voor de Dieren is het niet gelukt te achterhalen welke agenten hierbij betrokken zijn geweest. Het is daardoor niet duidelijk waarom in dit specifieke geval om legitimatie werd gevraagd.

Vraag 7:
Wat gebeurt er in geval van het natrekken van gegevens van een burger door de politie, na het afgeven van een legitimatiebewijs waarbij het legitimatiebewijs voorts zonder andere bescheiden wordt teruggegeven? Worden deze gegevens opgeslagen? Indien ja, waarom en hoe lang worden deze bewaard? Indien ja, wat zijn de gevolgen voor de burger die ons aanschreef? Indien nee, waartoe dient het natrekken van gegevens?

Antwoord:
De gegevens worden genoteerd maar echter niet aitijd in politiesystemen geregistreerd. Dit gebeurt wanneer de agent dit relevant vindt.

Vraag 8:
Is het gebruikelijk dat politieagenten hun legitimatie niet laten zien aan burgers die zij aanspreken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waarom is dit in dit specifieke geval niet gebeurd?

Antwoord:
De politie is verplicht zich te legitimeren aan burgers indien dit door een burger gevraagd wordt. Dit is niet verplicht als er niet naar gevraagd wordt. Gezien het feit dat het niet mogelijk is het genoemde incident nader te onderzoeken, kan ik niet ingaan op deze specifieke situatie.

Vraag 9:
Stelt het college dat de politie een (negatief) oordeel mag vellen over een politieke partij? Indien ja, waarom? Indien nee, gaat het college de Rotterdamse politie hierop aanspreken?

Vraag 10:
Stelt het college dat een dergelijk oordeel bijdraagt aan wetshandhaving? Indien ja, waarom?

Vraag 11:
Vindt het college de bejegening van de politie tijdens deze gebeurtenis gerechtvaardigd? Indien ja, waarom?

Antwoord vragen 9 t/m 11:
Van de politie mag een professionele houding verwacht worden in hun uitlatingen naar burgers. Zoals hierboven aangegeven is het niet mogelijk het genoemde incident nader te onderzoeken en kan ik derhalve niet ingaan op deze specifieke situatie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer