SV: Schade aan Het Park door festival op Koningsdag


Indiendatum: mei 2016

Afgelopen Koningsdag (27 april 2016) heeft er een festival plaatsgevonden in Het Park. Het festival heeft grote schade aangericht aan de groenoppervlakken en – deels monumentale – bomen.

De Partij voor de Dieren in Rotterdam wenst volledige transparantie met betrekking tot de evaluatie van de groenschade door de organisator van het festival en de gemeente, het herstelplan en de kosten van het herstel. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor de herstelwerkzaamheden schier bij de organisator ligt. Want wie breekt, betaalt. Het kan niet zo zijn dat schade aan de buitenruimte, veroorzaakt door een commerciële partij, betaald wordt door de belastingbetaler.

In NRC Handelsblad van 6 mei jongstleden wordt de organisator van voornoemd festival geïnterviewd.

De organisator laat het volgende optekenen: “De gehavende gazons en platgetrapte grond worden hersteld. Ik weet niet wie dat betaalt. Daar is niet over gesproken.”

1. Klopt het volgens het college dat er met de organisator vooraf niet is gesproken over de financiële verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het festival? Indien ja, waarom is er niet over gesproken? Indien nee, waarom denkt het college dat de organisator dit stelt?

2. Heeft de gemeente gesproken met de organisator over de groenschade in Het Park als gevolg van het festival? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke afspraken zijn hieruit voortgekomen?

3. Is het college bereid het schaderapport, het herstelplan en de kosten van het herstel als gevolg van het festival te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

4. Houdt de gemeente de organisator verantwoordelijk voor de ontstane groenschade? Indien nee, waarom niet?

5. Hoeveel bedraagt de groenschade aan Het Park?

6. Welke firma heeft de groenschade hersteld?

7. Is het college het met ons eens dat het voor Rotterdammers inzichtelijk gemaakt dient te worden wat de exacte kosten zijn van schade als gevolg van festivals in de buitenruimte? Indien nee, waarom niet?

Voor het festival is een vergunning verleend.

8. Welke voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen in de vergunning voor het festival?

9. Hoe wordt erop toegezien dat de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de vergunning worden nageleefd?

10. Welke juridische middelen heeft het college tot haar beschikking om ervoor te zorgen dat de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de vergunning worden nageleefd?

De Partij voor de Dieren wil meer transparantie met betrekking tot de organisatie van alle festivals in Rotterdamse parken. Dit zijn we aan onze inwoners verplicht.

11. Is het college bereid om de voorschouw, naschouw, eventueel schaderapport, eventueel herstelplan en eventuele kosten van herstel in het geval van groenschade per festival in parken te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Lee

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 29 jun. 2016

Op 17 mei 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Schade aan Het Park door festival op Koningsdag.

Inleidend wordt gesteld:

Afgelopen Koningsdag (27 april 2016) heeft er een festival plaatsgevonden in Het Park.
Het festival heeft grote schade aangericht aan de groenoppervlakken en — deels monumentale — bomen.
De Partij voorde Dieren in Rotterdam wenst volledige transparantie met betrekking tot de evaluatie van de groenschade door de organisator van het festival en de gemeente, het herstelplan en de kosten van het herstel. Wij vinden dat de verantwoordelijkheid voor de herstelwerkzaamheden schier bij de organisator ligt. Want we breekt, betaalt. Het kan niet zo zijn dat schade aan de buitenruimte, veroorzaakt door een commerciële partij, betaald wordt door de belastingbetaler.
In NRC Handelsblad van 6 mei jongstleden wordt de organisator van voornoemd festival geïnterviewd. De organisator laat het volgende optekenen: "De gehavende gazons en platgetrapte grond worden hersteld. Ik woet niet wie dat betaalt. Daar is niet over gesproken”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Klopt het volgens het college dat er met de organisator vooraf niet is gesproken over de financiële verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het festival? Indien ja, waarom is er niet over gesproken? Indien nee, waarom denkt het college dat de organisator dit stelt?

Antwoord:
In de vergunning van het evenement is het volgende opgenomen over de financiële schade als gevolg van het evenement en de verantwoordelijkheid van de organisator:
"De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke als gevolg van het evenement aan de buitenruimte toegebracht is. Elke vorm van schade dient derhalve gemeld te worden bij de beheerder van het betreffende gebied. ”
Het is de organisator bekend, dat schade veroorzaakt door het rijden over het gazon zonder rijplaten, door onvoldoende rijplaten op de paden, onachtzaamheid, beschadigingen aan beplantingen en straatmeubilair, op hem kan worden verhaald. Bij de naschouw door de gemeente is aan de organisator medegedeeld voor welke schades hij aansprakelijk wordt gesteld. De uiteindelijke kosten van de herstelwerkzaamheden
worden bepaald door de aannemer, die deze schade vervolgens ook herstelt. Het heeft onze voorkeur dat de festivalorganisator de groenschade repareert met één van de aannemers die het groen- en /of padenonderhoud in Rotterdam uitvoert. Dit gebeurt op voorwaarden van en onder toezicht van de gemeente Rotterdam. Daarnaast worden uit beheeroogpunt de gazonvakken na een evenement standaard
belucht en doorgezaaid.

Vraag 2:
Heeft de gemeente gesproken met de organisator over de groenschade in Het Park als gevolg van het festival? Indien nee, waarom niet? Indien ja, welke afspraken zijn hieruit voortgekomen?

Antwoord:
Ja, hier is over gesproken. Tijdens de eindschouw is afgesproken voor welke schade de organisator aansprakelijk is, te weten: beschadigingen door het rijden over voetpaden, waarbij geen en/of onvoldoende rijplaten zijn gebruikt. Daarnaast ook voor beschadigingen door het rijden over gazons zonder en/of onvoldoende rijplaten. Zie ook vraag 1.

Vraag 3:
Is het college bereid het schade rapport, het herstelplan en de kosten van het herstel als gevolg van het festival te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Schade aan het park wordt geconstateerd door de gemeente. De gemeente zelf bepaalt echter niet de hoogte van het schadebedrag en de manier waarop het wordt hersteld. Dit gebeurt door een aannemer in opdracht van de organisator. De aannemer stelt een raming van de kosten en de benodigde herstelwerkzaamheden op. De uiteindelijke rekening wordt opgesteld en verstuurd door de aannemer aan de organisator. De gemeente speelt daarin geen rol. Deze informatie is daarom niet bekend bij het college.

Vraag 4:
Houdt de gemeente de organisator verantwoordelijk voor de ontstane groenschade? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, zie antwoord 1.

Vraag 5:
Hoeveel bedraagt de groenschade aan Het Park?

Antwoord:
Ze antwoord vraag 3.

Vraag 6:
Welke firma heeft de groenschade hersteld?

Antwoord:
De groenschade is in opdracht van de festivalorganisatoren hersteld door externe (onder)aannemers.

Vraag 7:
Is het college het met ons eens dat het voor Rotterdammers inzichtelijk gemaakt dient te worden wat de exacte kosten zijn van schade als gevolg van festivals in de buitenruimte? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zoals vermeld in antwoord 3 heeft het college geen inzicht in de totale kosten voor herstelwerkzaamheden. De schade wordt hersteld door een aannemer en de kosten daarvan worden door de aannemer verhaald op de organisator. Om die reden is het niet relevant om de kosten te kennen en zijn niet van belang voor de gemeente.

Verder wordt gesteld:
Voor het festival is vergunning verleend.

Vraag 8:
Welke voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen in de vergunning voor het festival?

Antwoord:
De vergunning inclusief bijbehorende voorwaarden is via de volgende link zichtbaar: http://www.rotterdam.nl/Cluster /BSD/Directie%20Veiligheid/Evenementen/Vergunninqen%2Q2014/vergunninq%200raniebitter%202016.pdf

Vraag 9:
Hoe wordt erop toegezien dat de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de vergunningworden nageleefd?

Antwoord:
De gemeente (Stadsbeheer) houdt met de organisator een voor- en naschouw van het groen. Daarnaast begeleidt Stadsbeheer de evenementen tijdens de op- en afbouw en houdt Stadsbeheer toezicht op naleving van de voorwaarden en bepalingen, ook tijdens het evenement.

Vraag 10:
Welke juridische middelen heeft het college tot haar beschikking om ervoor te zorgen dat de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in de vergunning worden nageleefd?

Antwoord:
De burgemeester verleent de vergunning op basis van de APV. De burgemeester beschikt over een scala aan bestuurlijke middelen om de openbare orde en veiligheid te beschermen. Hiertoe heeft de burgemeester een handhavingsarrangement.
Volledigheidshalve verwijs ik u naar de pagina’s 25 t/m 33 van de Nota Evenementenvergunningen. Ze hiervoor onderstaande link:
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Document%202013ZDirectjeDZo20VeiligheidZNQta07o20Evenementenvergunningen.pdf

Verder wordt gesteld:

De Partij voor de Dieren wil meer transparantie met betrekking tot de organisatie van alle festivals in Rotterdamse parken. Dit zijn we aan onze inwoners verplicht.

Vraag 11:
Is het college bereid om de voorschouw, naschouw, eventueel schaderapport, eventueel herstelplan en eventuele kosten van herstel in het geval van groenschade perfestival in parken te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De gemeente constateert naar aanleiding van de voor- en naschouw wat de uiteindelijke schade is aan het park. Als er geen bijzonderheden bij de voorschouw worden geconstateerd dan vindt er in het algemeen geen vastlegging plaats. Bij de naschouw blijkt of er eventuele afwijkingen/schades door het evenement zijn ontstaan. De organisator dient vervolgens zelf met, bij voorkeur de jaarbestekaannemer van de
gemeente, het herstel op te pakken. Tussen de aannemer en de organisator wordt bepaald op welke manier de schade wordt hersteld en tegen welke kosten. Deze gegevens zijn daarom niet bekend bij de gemeente en kunnen niet worden overlegd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer