SV: Schade aan Het Park door festival op Bevrij­dingsdag


Indiendatum: mei 2016

Recent heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de schade aangericht aan Het Park door toedoen van een festival op Koningsdag. Wij wachten thans op de beantwoording van de schriftelijke vragen. Een week later, op Bevrijdingsdag, is er wederom een festival georganiseerd in Het Park. Ook hier hebben wij schade geconstateerd aan het groen. Wij beschikken over foto's die de schade duidelijk aantonen. Het college is zich van deze schade bewust, bleek tijdens een debat in de raadsvergadering van 12 mei jongstleden.

Wij gaan er van uit dat de schade aan Het Park als gevolg van het festival op Bevrijdingsdag wordt hersteld. Dit is immers gemeentebeleid. Wederom wensen wij volledige transparantie hieromtrent.

1. Is het college bereid het schaderapport, het herstelplan en de kosten van het herstel als gevolg van voornoemd festival te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

2. Houdt de gemeente de organisator verantwoordelijk voor de ontstane groenschade? Indien nee, waarom niet?

3. Hoeveel bedraagt de groenschade aan Het Park?

4. Welke firma heeft de groenschade hersteld?

Tijdens dit festival zijn ook broedende vogels geconstateerd, pal naast het festivalterrein. Ook in dit geval beschikken wij over foto's. Tijdens het broedseizoen, dat nu aan de gang is, zijn alle vogels beschermd en gelden de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

5. Zijn broedende vogels pal naast het festivalterrein opgemerkt tijdens de voorschouw? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe is de beschermde status van broedende vogels van invloed geweest op de invulling van de werkzaamheden tijdens de op- en afbouw van het festivalterrein en van het festival zelf, bijvoorbeeld met betrekking tot geluidsbelasting en bezoekersaantallen?

6. Hoe is er volgens het college door de organisator voor gezorgd dat de Flora- en faunawet is nageleefd voor, tijdens en na het festival?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 29 jun. 2016

Op 18 mei 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Schade aan Het Park door festival op Bevrijdingsdag

Inleidend wordt gesteld:

Recent heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voorde Dieren schríftelijke vragen gesteld over de schade aangericht aan Het Park door toedoen van een festival op Koningsdag. Wij vachten thans op de beantwoording van de schríftelijke vragen. Een week later, op Bevrijdingsdag, is er wederom een festival georganiseerd in Het Park. Ook hier hebben wij schade geconstateerd aan het groen. Wij beschikken over foto's die
de schade duidelijk aantonen. Het college is zich van deze schade bewust, bleek tijdens een debat in de raadsvergadering van 12 mei jongstleden. Wij gaan er van uit dat de schade aan Het Park als gevolg van het festival op Bevrijdingsdag wordt hersteld. Dit is immers gemeentebeleid. Wederom vtënsen wij volledige transparantie hieromtrent.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bereid het schade rapport, het herstelplan en de kosten van het herstel als gevolg van voornoemd festival te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Doordat de voorwaarden voor het evenement goed zijn nageleefd door de organisator en het weer ook gunstig was, zijn er geen schades ontstaan aan Het Park als gevolg van het Bevrijdingsfestival.
Wel zijn de gazons beluchten doorgezaaid, omdat door intensief gebruik (bezoekers en het plaatsen van rijplaten) het gazon is platgedrukt. Het beluchten en doorzaaien wordt gedaan zodat het gazon sneller hersteld. Dit gebeurt standaard bij dit soort type evenementen. Deze kleine herstelwerkzaamheden vallen onder regulier gebruik van het park en worden daarom niet doorbelast aan de organisator van het evenement. Indien sprake is van grotere schade, die ontstaan is door verkeerd gebruik van het park, dan wordt de schade wel verhaald op de organisator.

Vraag 2: .
Houdt de gemeente de organisator verantwoordelijk voor de ontstane groenschade? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er zijn door het college geen schades geconstateerd die door het houden van het evenement (Bevrijdingsfestival) zijn veroorzaakt.

Vraag 3:
Hoeveel bedraagt de groenschade aan Het Park?

Antwoord:
Er is geen schade als gevolg van het Bevrijdingsfestival.

Vraag 4:
Welke firma heeft de groenschade hersteld?

Antwoord:
Niet van toepassing.

Verder wordt gesteld:

Tijdens dit festival zijn ook broedende vogels geconstateerd, pal naast het festivalterrein. Ook in dit geval beschikken wij over foto’s. Tijdens het broedseizoen, dat nu aan de gang is, zijn alle vogels beschermd en gelden de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet.

Vraag 5:
Zijn broedende vogels pal naast het festivalterrein opgemerkt tijdens de voorschouw? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe is de beschermde status van broedende vogels van invloed geweest op de invulling van de werkzaamheden tijdens de op—en afbouw van het festivalterrein en van het festival zelf, bijvoorbeeld met betrekking tot geluidsbelasting en bezoekersaantallen?

Antwoord:
Er zijn geen broedende vogels opgemerkt bij de voorschouw. Hier wordt wel altijd op gelet bij de voorschouw van een evenement.

Vraag 6:
Hoe is er volgens het college door de organisatorvoor gezorgd dat de Flora- en faunawet is nageleefd voor, tijdens en na het festival?

Antwoord:
Bij de voorschouw is al gelet op de flora- en faunawetgeving. Er zijn geen zaken geconstateerd die volgens de flora- en faunawetgeving niet konden. Ook tijdens het evenement en daarna is niets geconstateerd dat niet in overeenstemming is met de flora- en faunawetgeving.

Interessant voor jou

SV: Bijtincident met vos in Hillegersberg

Lees verder

SV: Inrichtingsplan nieuwbouw Kleinpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer