SV: Schade aan het Kralingse Bos door het CHIO


Indiendatum: jun. 2016

Afgelopen weekend (23-26 juni) vond het Concours Hippique International Officiel (kortweg: CHIO) plaats in Kralingen. Deelnemers aan het evenement hebben hun voertuigen geparkeerd op een grasveld in het Kralingse Bos, schuin tegenover de molens aan de Plaszoom.

Na afloop van het CHIO hebben wij poolshoogte genomen op de evenementenlocatie in het Kralingse Bos. Het grasveld is veranderd in een regelrechte modderpoel. De bijgevoegde foto's liegen niet.

1. Is het college bereid de voor- en naschouw van de evenementenlocatie (dus waar geparkeerd is) alsmede het schadeherstelplan te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

2. Wat is de (verwachte) schade aan het Kralingse Bos als gevolg van het CHIO?

3. Hoe lang gaat het herstel van de evenementenlocatie in het Kralingse Bos naar verwachting duren?

4. Is er met de organisator van het CHIO afgesproken dat zij de schade aan het Kralingse Bos vergoedt? Indien nee, waarom niet?

Voor het CHIO is een vergunning afgegeven (1). In de vergunning wordt de wens uitgesproken dat er binnen de organisatie van het evenement een aanspreekpunt is tijdens de op- en afbouwfase. Dit aanspreekpunt is bij voorkeur tijdens het evenement te allen tijde benaderbaar.

5. Stelt het college dat er sprake was van een dergelijk aanspreekpunt binnen de organisatie van het CHIO? Indien nee, stelt het college dat dit heeft bijgedragen aan overtreding van het gemeentelijk beleid ten aanzien van evenementen en festivals?

In de vergunningverlening wordt gewag gemaakt van een tekening die door de organisatie van het CHIO is bijgevoegd bij de aanvraag voor de evenementenvergunning.

6. Is het college bereid de bijgevoegde tekening van de organisatie van het CHIO te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

7. Stelt het college dat de afmetingen van de evenementenlocatie in de tekening strookte met de werkelijke afmetingen? Indien nee, welke consequenties heeft dit gehad voor het verloop van het evenement?

Er is direct op de ondergrond is gereden, zonder gebruik te hebben gemaakt van rijplaten. Uit de bandensporen blijkt verder onomstotelijk dat de wortelzones van de bomen die het grasveld flankeren niet gespaard zijn gebleven. Dit gaat regelrecht in tegen het beleid van de gemeente, zoals tevens uitgedrukt in de bepalingen die zijn opgenomen in de verleende vergunning voor het evenement.

8. Is door handhavers van de gemeente Rotterdam geconstateerd dat er geen of inadequaat gebruik is gemaakt van rijplaten om de ondergrond te beschermen? Indien ja, is dit besproken met de organisatie van het CHIO?

9. Heeft de organisatie van het CHIO zich volgens het college gehouden aan de bepalingen in de vergunning die verband hielden met de maximale asdruk van voertuigen? Indien nee, hoe is hierop gehandhaafd? Indien ja, hoe is hierop gecontroleerd?

10. Is er tijdens de op- en/of afbouw overleg geweest met de organisator van het CHIO dat het rijden over boomwortelzones in strijd is met gemeentelijk beleid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit het overleg naar voren gekomen?

11. Erkent het college dat er schade is veroorzaakt aan boomwortelzones? Indien ja, categoriseert het college deze schade als te voorkomen (zie vergunning)?

12. Is er volgens het college adequate boombescherming aangebracht, zoals in de vergunning wordt geëist? Indien ja, waarom heeft het dan toch kunnen gebeuren dat de boomwortelzones zijn aangetast?

(1) http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie%20Veiligheid/Evenementen/Vergunningen%202014/Evenementenvergunning%20CHIO%202016%20(website).pdf

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 5 sep. 2016

Op 29 juni 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Schade aan Kralingse Bos door CHIO.

Inleidend wordt gesteld:

Afgelopen weekend (23-26 juni) vond het Concours Hippique International Officiel (kortweg: CHIO) plaats in Kralingen. Deelnemers aan het evenement hebben hun voertuigen geparkeerd op een grasveld in het Kralingse Bos, schuin tegenover de molens aan de Plaszoom. Na afloop van het CHIO hebben wij poolshoogte genomen op de evenementenlocatie in het Kralingse Bos. Het grasveld is veranderd in een regelrechte modderpoel.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is het college bereid de voor- en naschouw van de evenementenlocatie (dus waar geparkeerd is) alsmede het schadeherstelplan te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, de rapportages van de voor- en naschouw en het schadeherstelplan zijn bijgevoegd.

Vraag 2:
Wat is de (verwachte) schade aan het Kralingse Bos als gevolg van het CHIO?

Antwoord:
Op lange termijn is er geen schade te verwachten aan het Kralingse Bos als gevolg van het CHIO. De schade is het gevolg van het gebruik en de zeer natte weersomstandigheden. Alle schade is goed te herstellen. Voor de schade aan de bomen worden passende herstel werkzaamheden uitgevoerd volgens het schadeherstelplan; dit herstelplan is opgesteld door een specialistisch bomenbedrijf. Alle kosten worden betaald door de organisator van het evenement.
De locatie tegenover de molens was ingericht voor de tijdelijke stallen. Het veld dient volledig te worden hersteld, zoals vooraf al de verwachting was. De kosten komen geheel ten laste van de organisatie.
De deelnemers hebben hun vrachtwagens langs de Plaszoom geparkeerd op de twee velden die hiervoor een speciale ondergrond hebben. De schade die hier is ontstaan wordt op kosten van de organisatie hersteld.

Vraag 3:
Hoe lang gaat het herstel van de evenementenlocatie in het Kralingse Bos naar verwachting duren?

Antwoord:
De schade is imiddels vrijwel geheel herstelt. De laatste kleine punten worden binnenkort uitgevoerd.

Vraag 4:
Is er met de organisator van het CHIO afgesproken dat zij de schade aan het Kralingse Bos vergoedt? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, alle ontstane schade en de herstelwerkzaamheden worden door de organisator van het CHIO betaald.

Voorts wordt gesteld:

Voor het CHIO is een vergunning afgegeven. In de vergunning wordt de wens uitgesproken dat er binnen de organisatie van het evenement een aanspreekpunt is tijdens de op- en afbouwfase. Dit aanspreekpunt is bij voorkeur tijdens het evenement te allen tijde benaderbaar.

Vraag 5:
Stelt het college dat er sprake was van een dergelijk aanspreekpunt binnen de organisatie van het CHIO? Indien nee, stelt het college dat dit heeft bijgedragen aan overtreding van het gemeentelijk beleid ten aanzien van evenementen en festivals?

Antwoord:
Ja, tijdens de op- en afbouw van het CHIO was er te allen tijde een vast aanspreekpunt aanwezig. De vergunninghouder heeft voor de gemeente een vast aanspreekpunt aangesteld.

Voorts wordt gesteld:
In de vergunningverlening wordt gewag gemaakt van een tekening die door de organisatie van het CHIO is bijgevoegd bij de aanvraag voor de
evenementenvergunning.

Vraag 6:
Is het college bereid de bijgevoegde tekening van de organisatie van het CHIO te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. De tekeningen bij de vergunning zijn niet openbaar. Hier zit o.a. intellectueel eigendom op van de organisatie en er staan veiligheidsmaatregelen in opgenomen die niet voor iedereen inzichtelijk mogen zijn.

Vraag 7:
Stelt het college dat de afmetingen van de evenementenlocatie in de tekening strookte met de werkelijke afmetingen? Indien nee, welke consequenties heeft dit gehad voor het verloop van het evenement?

Antwoord:
Ja, de afmetingen in de tekening strookte met de werkelijke afmetingen van de evenementenlocatie.

Vraag 8:
Is door handhavers van de gemeente Rotterdam geconstateerd dat er geen of inadequaat gebruik is gemaakt van rijplaten om de ondergrond te beschermen? Indien ja, is dit besproken met de organisatie van het CHIO?

Antwoord:
Nee, er is geconstateerd dat de organisatie op de juiste wijze gebruik heeft gemaakt van rijplaten. In overleg met de aanwezige toezichthouder zijn er vanwege de natte weersomstandigheden op diverse locaties extra rijplaten aangebracht.
Wat betreft de op de foto weergegeven locatie bij de bomen bij de kleine piste was de afspraak dat daar geen voertuigen zouden komen. Om die reden is op deze locatie de bomengroep ook niet beschermd. De organisatie heeft voor deze fout haar excuses aangeboden en zorgt ervoor dat een specialistisch bomenbedrijf een herstelplan opstelt.
De herstelwerkzaamheden worden volgens dit plan uitgevoerd, onder toezicht van de gemeente.

Vraag 9:
Heeft de organisatie van het CHIO zich volgens het college gehouden aan de bepalingen in de vergunning die verband hielden met de maximale asdruk van voertuigen? Indien nee, hoe is hierop gehandhaafd? Indien ja, hoe is hierop gecontroleerd?

Antwoord:
Ja. Er is gebruik gemaakt van voertuigen met lagedruk banden. Dit is ter plaatse door de toezichthouder gecontroleerd. Deze banden zorgen voor de juiste drukverdeling over het terrein en zorgen dat er geen of minimale spoorvorming ontstaat. De overige rijroutes, die in asfalt zijn aangebracht, zijn bekena bij de organisatie en gebruikt als aan- en afvoerroute. De overige voertuigen hebben over rijplaten gereden en gestaan.

Vraag 10:
Is er tijdens de op- en/of afbouw overleg geweest met de organisator van het CHIO dat het rijden over boomwortelzones in strijd is met gemeentelijk beleid? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat is er uit het overleg naar voren gekomen?

Antwoord:
Ja. Hier is uitvoerig overleg over geweest en waar nodig op gehandhaafd door de organisaiie en de aanwezige toezichthouder.

Vraag 11:
Erkent het college dat er schade is veroorzaakt aan boomwortelzones? Indien ja, categoriseert het college deze schade als te voorkomen (zie vergunning)?

Antwoord:
Er is naar verwachting geen schade veroorzaakt aan de boomwortels. Dit vanwege het gebruik van voertuigen met lagedruk banden. De mogelijke verdichting die is opgetreden door het rijden op de wortelzone nabij de kleine piste is door de organisator opgemerkt en hij heeft hier adequaat op gereageerd. De organisator heeft de verdichting laten verhelpen door de zone te laten ‘ ploffen”. Hierbij wordt de verdichte zone door middel van het inbrengen van lucht in de bodem opgelost. Dit conform het herstelplan van het specialistisch bomenbedrijf.

Vraag 12:
Is er volgens het college adequate boombescherming aangebracht, zoals in de vergunning wordt geëist? Indien ja, waarom heeft het dan toch kunnen gebeuren dat de boomwortelzones zijn aangetast?

Antwoord:
Ja, voordat de opbouw begint plaatst de organisatie in overleg met Stadsbeheer een ommanteling om de boomstammen, hekken onder de kroonprojectie en brengt rijplaten aan indien nodig. Deze boombescherming blijft gedurende het hele evenement in gebruik. De ontstane schade is veroorzaakt in een gebied waar geen activiteiten zouden plaatsvinden. Daarom waren hier geen hekken of overige bescherming aangebracht. Zie verder het roord op vraag 8.

Interessant voor jou

SV: Rotterdam viert de stad, maar Naum Gabo mag niet meedoen

Lees verder

SV: Publiek-private samenwerking in de Bonnenpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer