Vragen: Overlast tegen overlast door mosquito's


Indiendatum: apr. 2017

Op de website van het Algemeen Dagblad (1) hebben de gemeenteraadsfracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP onlangs vernomen dat het gebruik van drie mosquito's op het Ambachtsplein in Zevenkamp met een halfjaar is verlengd. Mosquito's zijn apparaten die ultrasone en hoogfrequente geluiden uitzenden die jongeren tot ongeveer 25 jaar oud kunnen horen. Plaatsing van mosquito's in de openbare ruimte moet ertoe leiden dat jongeren zich niet meer ophouden op plaatsen waar mosquito's hun geluid uitzenden.

1. Welke motivering ligt ten grondslag aan het besluit het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein te verlengen?

2. Welke instanties of personen zijn geraadpleegd tijdens de totstandkoming van het besluit?

Wij maken ons zorgen over de negatieve gezondheidseffecten van hen die worden blootgesteld aan ultrasone en hoogfrequente geluiden. Het kan leiden tot oorpijn, hoofdpijn en oorsuizen.

3. Welke rol heeft kennis over de negatieve gezondheidseffecten gespeeld in de totstandkoming van het besluit tot verlenging van het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein?

Het besluit tot plaatsing van de mosquito's is genomen door de burgemeester, krachtens het 'Plaatsingsbesluit mosquito's april 2017' (2). In het plaatsingsbesluit wordt gesteld dat het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein evenredig is aan het doel, namelijk het terugdringen van overlast door hangjeugd. Overlast veroorzaakt door mosquito's blijkt niet zwaarwegend genoeg om het gebruik te beteugelen; het doel heiligt de middelen. Ook wordt gesteld dat het gebruik van mosquito's onderdeel vormt van een breder pakket aan repressieve en preventieve maatregelen, maar dat de overlast van hangjeugd is gebleven. Dit maakt de weg vrij voor het gebruik van mosquito's als laatste redmiddel (principe van subsidiariteit).

4. Waarom heeft het college het besluit 'Plaatsingsbesluit mosquito's april 2017' niet gedeeld met de Raad?

5. Waarom vindt het college het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein evenredig met het doel?

6. Welke repressieve en preventieve maatregelen worden genomen om overlast veroorzaakt door hangjeugd terug te dringen?

7. Waarom beschouwt het college het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein als laatste redmiddel (principe van subsidiariteit)?

Inmiddels zijn de mosquito's op het Ambachtsplein al drie jaar in gebruik. Dit betekent dat het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein doorlopend wordt verlengd.

8. Heeft het college het idee dat de mosquito's doen waarvoor ze zijn geplaatst, namelijk het terugdringen van overlast door hangjeugd? Indien ja, waaruit blijkt dit? Indien nee, waarom wordt het gebruik van de mosquito's met steeds weer een halfjaar verlengd?

9. Wanneer stelt het college dat het gebruik van mosquito's niet (meer) volstaat als overlastbeperkende maatregel, gezien de blijvende aanwezigheid van hangjeugd?

Overlast, en daarmee gevoelens van onveiligheid en onbehagen, moeten we serieus nemen. Maar ervaring van overlast is wel degelijk een subjectieve beleving en kan niet zonder meer worden gekwantificeerd waar vervolgens passende maatregelen voor worden opgetuigd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van mosquito's. Ongetwijfeld onderdrukt het overlast, maar het neemt de oorzaken van overlast niet weg.

10. Door wie wordt overlast ervaren? En is het voor het college duidelijk op welke manier overlast wordt ervaren?

11. Heeft de gemeente reeds getracht een dialoog te faciliteren tussen hen die overlast ervaren enerzijds en de jongeren op het Ambachtsplein anderzijds? Indien nee, waarom niet? Indien nee, is het college bereid dit alsnog te doen? Indien ja, wat is hier uit voortgekomen?

In April 2014 stelde GroenLinks reeds schriftelijke vragen over zogenoemde kattenverjagers, die net als mosquito's ultrasone en hoogfrequente geluiden uitzenden. Over de geschiktheid van kattenverjagers in handen van particulieren stelt het college in haar beantwoording (kenmerk 14bb2461) dat zij bij deskundigen en betrokkenen zal inventariseren welke problemen en klachten zich voordoen bij hen die worden blootgesteld aan de geluiden. Voorts stelt zij dat de uitkomsten van de inventarisatie een rol zullen spelen bij de totstandkoming van de Nota dierenwelzijn.

12. Heeft de inventarisatie reeds plaatsgevonden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de uitkomsten van de inventarisatie? Indien ja, kunnen de uitkomsten worden geëxtrapoleerd naar het gebruik van mosquito's, voor wat betreft problemen en klachten?

13. Geven de uitkomsten van de inventarisatie aanleiding om het gebruik van zowel kattenverjagers als mosquito's te beperken? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.ad.nl/rotterdam/mosquito-s-langer-op-ambachtsplein~a4e27984/

(2) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-60201.html

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 31 mei 2017

Vraag 1:
Welke motivering ligt ten grondslag aan het besluit het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein te verlengen?

Antwoord:
Er is sprake van integrale inzet aanpak jeugdoverlast op het Ambachtsplein met inzet door politie, Stadsbeheer en het jongerenwerk. De mosquito’s zijn geplaatst om te voorkomen dat jongeren In de avond en nacht toch op het plein samenscholen en daar voor overlast zorgen. Omdat de groep zich ook verplaatste naar de Rozentuin (nabij de Zevenkampse Ring) is ook daar een mosquito geplaatst.

Vraag 2:
Welke instanties of personen zijn geraadpleegd tijdens de totstandkoming van het besluit?

Antwoord:
De burgemeester heeft zich laten adviseren door de veiNgheidspartners in het gebied (politie, Stadsbeheer en directie Veiligheid) en ook het jongerenwerk en de winkeliersvereniging. Het besluit hiertoe is tevens bekrachtigd in de Driehoek.

Vervolgens wordt gesteld:
“Wij maken ons zorgen over de negatieve gezondheidseffecten van hen die worden blootgesteld aan ultrasone en hoogfrequente geluiden. Het kan leiden tot oorpijn, hoofdpijn en oorsuizen.”

Vraag 3:
Welke rol heeft kennis over de negatieve gezondheidseffecten gespeeld in de totstandkoming van het besluit tot verlenging van het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein?

Antwoord:
Volgens wetenschappelijke onderzoeken zijn er bij goed gebruik van de mosquito geen nadelige gezondheidseffecten te verwachten. De blootstelling aan het geluid is doorgaans slechts enkele minuten en pas na langere blootstelling op een kleine afstand ^ 2 meter) kunnen er schadelijke effecten optreden. Een mosquito hangt echter hoog, waardoor men in de praktijk niet binnen een afstand van 2 meter komt. De mosquito s op het Ambachtsplein zijn via tijdschakeling in werking van 19.00 uur tot 08.00 uur. De Mosquito bij de Rozentuin is in werking van 23.00 uur tot 05.00 uur.

Vervolgens wordt gesteld:
“Het besluit tot plaatsing van de mosquito's is genomen door de burgemeester, krachtens het 'Plaatsingsbesluit mosquito's april 2017'. In het plaatsingsbesluit wordt gesteld dat het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein evenredig is aan het doel, namelijk het terugdringen van overlast door hangjeugd. Overlast veroorzaakt door mosquito's blijkt niet zwaarwegend genoeg om het gebruik te beteugelen; het doel heiligt
de middelen. Ook wordt gesteld dat het gebruik van mosquito’s onderdeel vormt van een breder pakket aan repressieve en preventieve maatregelen, maar dat de overlast van hangjeugd is gebleven. Dit maakt de weg vrij voor het gebruik van mosquito's als laatste
redmiddel (principe van subsidiariteit).'’

Vraag 4:
Waarom heeft het college het besluit 'Plaatsingsbesluit mosquito's april 2017' niet gedeeld met de Raad?

Antwoord:
Dergelijke besluiten worden gedeeld met de Raad en met anderen in de vorm van publicatie in het Gemeenteblad. Zo ook het plaatsingsbesluit van 3 april 2017.

Vraag 5:
Waarom vindt het college het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein evenredig met het doel?

Antwoord:
Overlast op het Ambachtsplein is in de afgelopen járen meerdere keren voorgekomen en na aanpak toch weer teruggekeerd. Dat rechtvaardigt intensievere aanpak eri inzet van beschikbare instrumenten, waaronder de mosquito’s.

Vraag 6:
Welke repressieve en preventieve maatregelen worden genomen om overlast veroorzaakt door hangjeugd terug te dringen?

Antwoord:
De groepsaanpak wordt toegepast: inzet jongerenwerk (Buurtwerk en het Stedelijk Team Jongerenwerk), inzet politie, inzet van Stadsbeheer (bikers jeugdhandhavers en stadswachten) in samenwerking met de winkeliersvereniging. Naast de groepsaanpak is er ook nadrukkelijke aandacht voor de nieuwe aanwas (jongeren die het voorbeeld van de bestaande groep overnemen).

Vraag 7:
Waarom beschouwt het college het gebruik van de mosquito's op het Ambachtsplein als laatste redmiddel (principe van subsidiariteit)?

Antwoord:
Gebruik van mosquito’s is, naast de genoemde maatregelen, noodzakelijk omdat handhavers niet doorlopend aanwezig kunnen zijn op het plein.

Vervolgens wordt gesteld:
“Inmiddels zijn de mosquito's op het Ambachtsplein al driejaar in gebruik. Dit betekent dat het gebruik van mosquito's op het Ambachtsplein doorlopend wordt verlengd.’’

Vraag 8:
Heeft het college het idee dat de mosquito's doen waarvoor ze zijn geplaatst, namelijk het terugdringen van overlast door hangjeugd? Indien ja, waaruit blijkt dit? Indien nee, waarom wordt het gebruik van de mosquito's met steeds weer een halfjaar verlengd?

Antwoord:
Ja, wij menen dat het gebruik van mosquito’s heeft bijgedragen aan het terugdringen van overlast. Dit blijkt uit de afname van het aantal overlastmeldingen en incidenten op het Ambachtsplein. Omdat de mosquito’s (geplaatst in juni 2015) zijn bedoeld als tijdelijke maatregel, wordt in de herfst 2017 bekeken of verlenging dan nog nodig is.

Vraag 9:
Wanneer stelt het college dat het gebruik van mosquito's niet (meer) volstaat als overlastbeperkende maatregel, gezien de blijvende aanwezigheid van hangjeugd?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 8.

Vervolgens wordt gesteld:
“Overlast, en daarmee gevoelens van onveiligheid en onbehagen, moeten we serieus nemen. Maar ervaring van overlast is wel degelijk een subjectieve beleving en kan niet zonder meer worden gekwantificeerd waar vervolgens passende maatregelen voor worden opgetuigd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van mosquito's. Ongetwijfeld onderdrukt het overlast, maar het neemt de oorzaken van overlast niet weg.”

Vraag 10:
Door wie wordt overlast ervaren? En is het voor het college duidelijk op welke manier overlast wordt ervaren?

Antwoord:
Overlast wordt ervaren door winkeliers, winkelend publiek, omwonenden en de RETreizigers in de vorm van vervuiling, geluidsoverlast, urineren, intimideren (van publiek, winkeliers en gemeentelijke handhavers), vernielingen en handtastelijkheden/vechten.

Vraag 11:
Heeft de gemeente reeds getracht een dialoog te faciliteren tussen hen die overlast ervaren enerzijds en de jongeren op het Ambachtsplein anderzijds? Indien nee, waarom niet? Indien nee, is het college bereid dit alsnog te doen? Indien ja, wat is hier uit voortgekomen?

Antwoord:
Met een deel van de groep is een dialoog mogelijk geweest en die heeft dan ook plaats gevonden. Met een ander deel van de overlastgevers is een dergelijke dialoog niet mogelijk gebleken

Vervolgens wordt gesteld:
“In april 2014 stelde GroenLinks reeds schríftelijke vragen over zogenoemde kattenverjagers, die net als mosquito's ultrasone en hoogfrequente geluiden uitzenden. Over de geschiktheid van kattenverjagers in handen van particulieren stelt het college in haar beantwoording (kenmerk 14bb2461) dat zij bij deskundigen en betrokkenen zal inventariseren welke problemen en klachten zích voordoen bij hen die worden blootgesteld aan de geluiden. Voorts stelt zij dat de uitkomsten van de inventarisatie een rol zullen spelen bij de totstandkoming van de Nota dierenwelzijn.”

Vraag 12:
Heeft de inventarisatie reeds plaatsgevonden? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de uitkomsten van de inventarisatie? Indien ja, kunnen de uitkomsten worden geëxtrapoleerd naar het gebruik van mosquito's, voor wat betreft problemen en klachten?

Antwoord:
De inventarisatie heeft plaatsgevonden. Er heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden en er zijn diverse fora en consumentenrubrieken bestudeerd. De uitkomsten treft u aan ín de bijlage. Omdat mosquito’s en kattenverjagers twee verschillende apparaten met een verschillende werking zijn, kunnen de uitkomsten voor wat betreft problemen en klachten niet geëxtrapoleerd worden.

Vraag 13:
Geven de uitkomsten van de inventarisatie aanleiding om het gebruik van zowel kattenverjagers als mosquito’s te beperken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, de randvoorwaarden, zoals in de door de Gemeenteraad vastgestelde APV Rotterdam over de toepassing lijken voldoende en er zal terughoudend worden omgegaan met de inzet van de mosquito. De aanschaf of het gebruik van kattenverjagers op privéterrein door particulieren kan niet door gemeentelijke regelgeving beperkt worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer