Vragen: Orga­nogram Nationaal Museum van Wereld­cul­turen (NMVW)


Indiendatum: jan. 2017

Op 24 november jongstleden is het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld. In het Cultuurplan wordt een jaarlijkse subsidie toegekend aan het Wereldmuseum Rotterdam binnen een verregaande samenwerking met het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Het college betoogt in het Cultuurplan dat samenwerking het Wereldmuseum ten goede komt. Zo schrijft zij:

“Door gebruik te maken van de staf van het Nationaal Museum worden bijvoorbeeld alle museale functies in het Wereldmuseum hersteld. Op deze wijze zullen de belangen van de gemeente als stakeholder en eigenaar van de collectie naar onze mening geborgd zijn, terwijl Rotterdam het Wereldmuseum als volwaardig etnografisch museum behoudt.”

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil graag geloven wat het college stelt. Daarom zijn wij benieuwd naar de organisatiestructuur van het NMVW. In de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen met betrekking tot dit dossier (zie brief met kenmerk 16bb8316) hebben wij het college gevraagd helderheid te verschaffen ten aanzien van de organisatiestructuur door een organogram op te vragen van de organisatie van het NMVW. Met een organogram bedoelen wij een document, opgesteld als stroomdiagram, waarin de namen van de inhoudelijke medewerkers zijn opgenomen en de functies (conservatoren en tentoonstellingsmakers) die zij vervullen. Helaas hebben wij een dergelijk organogram niet ontvangen.

Op 9 november jongstleden sprak de directeur van het NMVW in tijdens een vergadering van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). Na het ontvangen van de bijdrage hebben wij de directeur gevraagd de Raad een organogram van de organisatie van het NMVW te doen toekomen. De directeur heeft zich hiertoe bereid getoond. Helaas hebben wij tot op heden geen organogram mogen ontvangen.

1. Is het college bereid de directeur van het NMVW op te roepen zich te houden aan zijn belofte het organogram te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

2. Als blijkt dat de directeur het organogram niet wil verstrekken, is het college bereid een organogram op te stellen en deze te delen met de Raad? Indien nee, waarom niet?

In juridische zin is geen sprake van een fusie tussen het Wereldmuseum en het NMVW. Echter, de jaarlijkse subsidie van vijf miljoen euro voor het Wereldmuseum had het college nooit toegekend als er niet zou worden samengewerkt met het NMVW. Om die reden vinden wij dat het organogram – als visualisering van organisatiestructuur – van belang is voor de Rotterdammer en dus openbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld op de website van het NMVW. Als lichtend voorbeeld kan het college de website van Museum Boijmans van Beuningen nemen, waarop het organogram (1) en het overzicht van de inhoudelijke medewerkers (2) zijn geopenbaard.

3. Is het college het met ons eens dat het organogram van het NMVW vanwege de samenwerking met het Wereldmuseum openbare informatie moet zijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid er bij het NMVW op aan te dringen het organogram te openbaren?Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.boijmans.nl/nl/375/organogram#Rsvbu8RBkrSVuWYt.97

(2) http://www.boijmans.nl/nl/369/directie-en-stafmedewerkers#0hVZVrooXF01kzVO.97

Indiendatum: jan. 2017
Antwoorddatum: 14 feb. 2017

Vraag 1.
Is het college bereid de directeur van het NMVW op te roepen zich te houden aan zijn belofte het organogram te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, waarom niet?

De PvdD wenst meer inzicht in de conservatoren en tentoonstellingsmakers bij het NMvW. De huidige bezetting in deze afdelingen is als volgt:

Conservatoren FTE Opmerkingen
Hoofd Conservatoren 1,0 treedt in dienst per 1 mei
2017
Hoofd Research Center 1,0
Conservator Midden- en Zuid-
Amerika
0,8
Conservator Insulair Zuid-Oost Azië 0,9
Conservator Circumpolaire culturen 0,7
Conservator Noord-Amerika 0,5
Conservator Japan en Korea 1,0

Conservator Afrika

1,0
Conservator Oceanië 1,0
Conservator hedendaagse kunst 0,9
Conservator populaire cultuur en
mode
0,8
Conservator Midden-Oosten en
Noord-Afrika
0,8
Conservator Zuid-Oost Azië 0,8
vacature conservatoren 2,0 invulling in afwachting van
uitwerken samenwerking
met Wereldmuseum
flexibele inhuur conservatoren 1,0
Coördinator research programma 0,8
Coordinator Bibliotheek en Archief 1,0
projectmedewerker 0,7
Assistent van de afdeling 0,4
Medewerker wetenschappelijk
programma
0,7
Medewerker wetenschappelijk
programma
0,7
18,5
Tentoonstellingen
Hoofd afdeling tentoonstellingen 1,0
Tentoonstellingsmaker 0,9
Tentoonstellingsmaker 0,9
Tentoonstellingsmaker 1,0
Tentoonstellingsmaker

0,8

4,6

Naast deze 23 formatieplaatsen werken er (peildatum 1-2-2017) 13 vrijwilligers op deze afdelingen, alsmede 8 stagiaires van verschillende opleidingen.

Antwoord:
Ja. Op 13 januari jl. is het gevraagde organogram per brief (17bb000251) aan de commissie ZOCS toegezonden. Aanvullend op dit organogram ontvangt u als bijlage bij de voorliggende beantwoording een overzicht met de functiebenamingen en formatieomvang zoals deze zijn ontvangen van het NMVW. De (persoons)namen van de inhoudelijke medewerkers zijn om privacyredenen niet opgenomen.

Vraag 2.
Als blijkt dat de directeur het organogram niet wil verstrekken, is het college bereid een organogram op te stellen en deze te delen met de Raad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie de beantwoording bij vraag 1.

Verder wordt gesteld:

“In juridische zin is geen sprake van een fusie tussen het Wereldmuseum en het NMVW. Echter, de jaarlijkse subsidie van vijf miljoen euro voor het Wereldmuseum had het college nooit toegekend als er niet zou worden samengewerkt met het NMVW. Om die reden vinden wij dat het organogram — als visualisering van organisatiestructuur — van belang is voor de Rotterdammer en dus openbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld op de website van het NMVW. Als lichtend voorbeeld kan het college de website van Museum Boijmans van Beuningen nemen, waarop het organogram en het overzicht van de inhoudelijke medewerkers zijn geopenbaard."

Vraag 3.
Is het college het met ons eens dat het organogram van het NMVW vanwege de samenwerking met het Wereldmuseum openbare informatie moet zijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid er bij het NMVW op aan te dringen het organogram te openbaren?

Antwoord:
Ja. Zie verder beantwoording bij vraag 1.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer