SV: Onder­door­gangen fietsers Eras­musbrug


Indiendatum: aug. 2016

In een artikel in het AD Rotterdams Dagblad van 28 juli jongstleden wordt de aanleg van een derde stadsbrug over de Nieuwe Maas besproken. In het artikel komt de Fietsersbond aan het woord. De bond wijst er op dat bij eventuele aanleg niet dezelfde fouten mogen worden gemaakt als met de aanleg van de Erasmusbrug, nu alweer twintig jaar geleden. Fietsers worden namelijk slecht bediend van en naar 'de Zwaan', zowel aan de zuidzijde als de noordzijde van het water.

Het probleem op de Erasmusbrug betreft de onderdoorgangen. Een onderdoorgang zorgt ervoor dat fietsers op de juiste weghelft kunnen komen, zonder dat zij daarbij hoeven te wachten op het stoplicht bij een gelijkvloerse kruising met het autoverkeer. Dit voorkomt spookfietsen en, niet onbelangrijk, frustratie. Maar op Zuid is een onderdoorgang simpelweg niet voorhanden (zie foto 1). Aan de noordzijde kunnen fietsers wel de brug onderdoor, maar geheel vlekkeloos gaat dit niet.

Naast gratis advies aan de gemeente voor aanleg van de derde stadsbrug, geeft de Fietsersbond ook suggesties voor verbetering van de fietsverkeerssituatie van en naar de Erasmusbrug. De bond pleit voor ondertunneling aan weerszijden van de Erasmusbrug, waarbij aan de noordzijde het ongebruikte deel van de parkeergarage onder het Willemsplein wordt omgetoverd tot fietstunnel.

1. Is het college op de hoogte van de suggesties van de Fietsersbond met betrekking tot verbetering van de fietsverkeerssituatie van en naar de Erasmusbrug? Indien nee, is het college bereid akte te nemen van deze suggesties?

2. Is er volgens het college een achterliggende reden dat een onderdoorgang voor fietsers aan de zuidzijde van de Erasmusbrug niet voorhanden is? Indien ja, welke reden is dit?

3. Stelt het college dat er eventuele bezwaren kleven aan een onderdoorgang voor fietsers aan de zuidzijde van de Erasmusbrug, buiten de extra uitgave voor stedelijke infrastructuur? Indien ja, welke bezwaren zijn dit?

De Partij voor de Dieren heeft ook poolshoogte genomen aan de noordzijde van de Erasmusbrug (zie foto's 2 tot en met 4). De huidige onderdoorgang is geen makkelijke opgave voor fietsers. Allereerst is het de vraag of fietsers überhaupt gebruik mogen maken van de onderdoorgang. Het verkeersbord dat stelt dat het richting onderdoorgang gaat om een voetgangerszone doet vermoeden dat fietsen niet mag.

4. Betekent het verkeersbord over de voetgangerszone dat fietsen verboden is? Indien nee, erkent het college dat het verkeersbord tot verwarring kan leiden?

In sommige parken tref je tegenwoordig waarschuwingsborden aan waarop fietsers worden geattendeerd op de aanwezigheid van voetgangers in een gebied en dat zij zich als 'gasten' zullen dienen te gedragen. Eventueel schept zo'n bord de nodige duidelijkheid voor fietsers.

5. Indien fietsen onder de Erasmusbrug is toegestaan, denkt het college dat een waarschuwingsbord zoals 'Fietsers te gast' of iets van die strekking een welkome aanvulling is op de bestaande signalering? Indien nee, waarom niet?

Op de derde foto is een waarschuwingsbord te zien met de tekst 'Fietsers afstappen I.v.m. Terras'. Het terras in kwestie behoort toe aan de uitspanning gelegen aan de onderdoorgang. De situatie is dusdanig dat personeel en gasten van de uitspanning vanuit het inpandige gedeelte in feite over het fietspad moeten lopen om het terras te bereiken.

Het type waarschuwingsbord doet voorkomen dat het eigendom is van de gemeente, te meer het gevestigd is aan een hek dat normaal gesproken dienst doet als afrastering van publieke werkzaamheden. Wij vragen ons echter af wie het initiatief heeft genomen om het waarschuwingsbord te plaatsen en of er wel een rechtsgeldige werking van uitgaat (d.w.z. wordt er gehandhaafd of is de waarschuwing een vriendelijke tip aan de fietser?).

6. Wie heeft het initiatief genomen tot het plaatsen van het waarschuwingsbord? Indien de gemeente, betekent dit in feite dat zij de onderdoorgang onttrekken als fietsverkeersbinding? Indien de uitspanning, waarom heeft de gemeente hier gehoor aan gegeven?

7. Gaat er een rechtsgeldige werking uit van het waarschuwingsbord?

Op de vierde foto zijn twee fietsers te zien, onderdeel van een groep van vier. De andere twee fietsers kunt u niet zien op de foto, want die hebben ervoor gekozen langs het terras te fietsen, op enkele meters van de kadewand van de Nieuwe Maas. Immers, zij zouden anders (eigenlijk) moeten afstappen en willen zo de fietsbeperking omzeilen. Langs de kadewand is geen afrastering voorhanden. Wij vinden dit een onverkwikkelijke situatie en mogelijk levensgevaarlijk voor als een fietser onverhoopt het water in rijdt.

8. Is het college het met ons eens dat het gevaarlijk is als fietsers langs de kadewand de fietsbeperking tussen het inpandige gedeelte en het terras van de uitspanning proberen de omzeilen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat het college hier aan doen?

Onlangs heeft de gemeenteraad het college opgedragen iets te doen aan de fietssignalering op pleinen. Een fietssuggestiestrook leidt tot verbeterde signalering en zal ook niet misstaan in de onderdoorgang aan de noordzijde van de Erasmusbrug.

9. Is het college bereid een fietssuggestiestrook aan te brengen in de onderdoorgang? Indien nee, waarom niet?

Eigenlijk ligt het terras aan de onderdoorgang een beetje in de weg. Alle problemen die hiermee gepaard gaan kunnen in één klap worden weggenomen als het college het idee van de Fietsersbond uitvoert om een fietstunnel aan te leggen onder het Willemsplein, zodat fietsers van de Maasboulevard via het Vasteland de draai naar de juiste kant van de Erasmusbrug kunnen maken (en zonder drie minuten te hoeven wachten op het stoplicht in de spits!). Wij vinden dit een puik idee.

10. Is het college bereid een fietstunnel aan te leggen onder het Willemsplein? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 1 nov. 2016

Vraag 1:
Is het college op de hoogte van de suggesties van de Fietsersbond met betrekking tot verbetering van de fietsverkeerssituatie van en naar de Erasmusbrug? Indien nee, is het college bereid akte te nemen van deze suggesties?

Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van de suggesties van de Fietsersbond met betrekking tot verbetering van de fietsverkeerssituatie van en naar de Erasmusbrug.

Vraag 2:
Is er volgens het college een achterliggende reden dat een onderdoorgang voor fietsers aan de zuidzijde van de Erasmusbrug niet voorhanden is? Indien ja, welke reden is dit?

Antwoord:
Er is geen onderdoorgang aan de zuidzijde, omdat de brug aanlandt op kadehoogte.

Vraag 3:
Stelt het college dat er eventuele bezwaren kleven aan een onderdoorgang voor fietsers aan de zuidzijde van de Erasmusbrug, buiten de extra uitgave voor stedelijke infrastructuur? Indien ja, welke bezwaren zijn dit?

Antwoord:
Ja, de kosten wegen niet op tegen het alternatief, namelijk het in twee richtingen oversteekbaar maken van het verkeersplein aan de voet van de Erasmusbrug. Dit alternatief is onlangs uitgevoerd in het kader van het Fietsplan, als onderdeel van actiepunt 2 “Een fietsvriendelijke stads-
as op de route Schiekade - Wilhelminaplein”.

Vraag 4:
Betekent het verkeersbord over de voetgangerszone dat fietsen verboden is? Indien nee erkent het college dat het verkeersbord tot verwarring kan leiden?

Antwoord:
Ja, echter door niet te handhaven wordt het fietsen hier toch gedoogd, zolang dit niet leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Wanneer er onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties ontstaan, zal wel streng worden vastgehouden aan regels en handhavend opgetreden worden.

Vraag 5:
Indien fietsen onder de Erasmusbrug is toegestaan, denkt het college dan een waarschuwingsbord zoals ‘Fietsers te gast’ of iets van die strekking een welkome aanvulling is op de bestaande signalering? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het bij vraag 4 genoemde verkeersbord geeft aan dat het een voetgangerszone betreft waar niet mag worden gefietst. Een waarschuwingsbord zoals ‘Fietsers te gast’ wekt de suggestie dat het fietsen wel is toegestaan en zal eerder verwarrend werken. Er zal worden gezocht naar een betere en of aanvullende signalering om de voetgangerszone ter hoogte van de onderdoorgang te verduidelijken.

Vraag 6:
Wie heeft het initiatief genomen tot het plaatsen van het waarschuwingsbord? Indien de gemeente, betekent dit in feite dat zij de onderdoorgang onttrekken als fietsverkeersverbinding? Indien de uitspanning, waarom heeft de gemeente hier gehoor aan gegeven?

Antwoord:
Het bord is niet geplaatst door noch in opdracht van de gemeente. Het is niet toegestaan aan anderen dan de wegbeheerder om een dergelijke aanduiding in de buitenruimte te plaatsen c.q. om een dergelijke aanduiding aan een gemeentelijk object of afzetting te monteren, tenzij dit in opdracht van de betreffende wegbeheerder is geschied. Het waarschuwingsbord zal worden verwijderd.

Vraag 7:
Gaat er een rechtsgeldige werking uit van het waarschuwingsbord?

Antwoord:
Het gaat hier niet om een rechtsgeldige aanduiding waarop kan worden gehandhaafd.

Vraag 8:
Is het college het met ons eens dat het gevaarlijk is als fietsers langs de kadewand de fietsbeperking tussen het inpandige gedeelte en het terras van de uitspanning proberen te omzeilen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat het college hier aan doen?

Antwoord:
Ja, het college is het met u eens dai het gevaarlijk is als fietsers langs de kadewand fietsen. Het college is niet bereid hier verder iets aan te doen. Het stuk is niet ontworpen voor fietsers en zoals aangegeven in het antwoord bij vraag 4 is fietsen ook verboden.

Vraag 9:
Is het college bereid een fietssuggestiestrook aan te brengen in de onderdoorgang? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het college is met bereid een fietssuggestiestrook aan te brengen in de onderdoorgang. Zoals bij vraag 4 beschreven, wordt fietsen in de onderdoorgang gedoogd. Hier mag wettelijk niet worden gefietst, maar er wordt niet opgetreden tegen overtreders. Een fietssuggestiestrook zal in deze situatie teveel de suggestie wekken dat het fietsen is toegestaan.

Vraag 10:
Is het college bereid een fietstunnel aan te leggen onder het Willemsplein? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het college is niet bereid een fietstunnel aan te leggen onder het Willemsplein. Een dergelijke tunnel zal immers een grote investering met zich meebrengen waarvoor binnen het Fietsplan geen ruimte is. Het college verkiest te investeren in doorstromingsmaatregelen zoals verwoord in het Fietsplan onder actiepunt 2 “Een fietsvriendelijke stads-as op de route Schiekade - Wilhelminaplein”.

Interessant voor jou

SV: Mussenkolonie op Proefpark De Punt

Lees verder

Vragen: Aggregatieniveau van het wijkprofiel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer