SV: Mussen­ko­lonie op Proefpark De Punt


Indiendatum: jul. 2016

Afgelopen weekend stond op de website van RTV Rijnmond het bericht (1) dat Proefpark De Punt in Rotterdam-West eind 2017 moet wijken voor bebouwing. Het park wordt door Stichting Creatief Beheer en omwonenden beheerd en is een geliefd park bij een speciale groep bewoners: een mussenkolonie.

1. Klopt het volgens het college dat er eind 2017 wordt overgegaan tot bebouwing van Proefpark De Punt?

2. Is het college bereid te vertellen om wat voor soort bebouwing het zal gaan, dat wil zeggen: gestapelde bouw (met eventueel een binnentuin) of grondgebonden woningen met tuin? Indien nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft met succes gepleit voor nest- en broedgelegenheden in de nieuwbouwwijk Wielewaal-Oost. In een brief aan de Raad (kenmerk 15bb8946) heeft het college aangekondigd maatregelen te nemen om de huidige fauna in het plangebied (in casu Wielewaal-Oost) te behouden. Eenzelfde plan van aanpak zien wij graag toegepast op de huidige locatie van Proefpark De Punt, mocht het college per se vasthouden aan het plan voor nieuwbouw.

3. Is het college bereid de genomen maatregelen voor Wielewaal-Oost ook toe te passen als de locatie van Proefpark De Punt eventueel wordt bebouwd? Indien nee, waarom niet?

Er zijn ook andere maatregelen te nemen. De mussen eten nu met de kippen mee die in Proefpark De Punt worden gehouden en hebben daar ook voldoende leefruimte. Een mussenexpert die wordt aangehaald in het bericht op de website van RTV Rijnmond stelt voor om op het nabije Dakpark een kippenhok te plaatsen waar de mussen dan vanzelf naartoe vliegen. De mussenexpert pleit verder voor nestkastjes in de buurt zodat de mussen een alternatieve broedplaats hebben.

4. Is het college bereid maatregelen te treffen voor het behoud van de mussenkolonie en mee te werken aan de bouw van een kippenhok op het Dakpark voordat de bouw begint? Indien nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om alternatieve broedplaatsen voor de mussenkolonie financieel te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

Het is geen toeval dat Proefpark De Punt een mussenkolonie huisvest. Het proefpark is rijk aan biodiversiteit. Behoud van de bestaande flora en fauna is dan ook zeer wenselijk. De nabijheid van het Dakpark biedt hiervoor interessante mogelijkheden.

6. Is het college bereid de bestaande flora en fauna van Proefpark De Punt een plek te bieden op het Dakpark? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid de verhuizing financieel te ondersteunen?

7. Is het college bereid mee te denken over het realiseren van een meer natuurvriendelijke c.q. meer biodiverse onderhoudsvorm van het Dakpark, al dan niet in samenspraak met Stichting Creatief Beheer? Indien nee, waarom niet?

De huismus staat sinds een aantal jaar op de lijst van bedreigde diersoorten; een zorgwekkende situatie. Mussen zijn helaas niet vaak meer te vinden in de stad. Juist daarom is het zo bijzonder dat er nog zoveel mussen in het buurtpark verblijven. Stichting Creatief Beheer heeft een mussenexpert ingeschakeld om te kijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat de mussenkolonie behouden blijft.

8. Heeft het college inzicht in het aantal mussen dat in Rotterdam verblijft?

9. Beschouwt het college de locatie van Proefpark De Punt als een belangrijk leefgebied voor mussen in de stad? Indien nee, waarom niet?

10. Onderhoudt het college contact met mussenexperts in de stad, zoals de expert die wordt aangehaald op de website van RTV Rijnmond, ten aanzien van de gunstige staat van instandhouding van de soort? Indien nee, waarom niet?

(1) http://www.rijnmond.nl/nieuws/144157/Mussen-redden-op-Proefpark-De-Punt-in-Rotterdam

Indiendatum: jul. 2016
Antwoorddatum: 19 jan. 2017

Op 21 juli 2016 stelde J.D. van dor Lee (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over Mussenkolonie Proefpark De Punt.

Inleidend wordt gesteld:

“Afgelopen weekend stond op de website van RTV Rijnmond het bericht‘ dat Proefpark De Punt in Rotterdam—West eind 2017 moet wijken voor bebouwing. Het park wordt door Stichting Creatief Beheer en omwonenden beheerd en is een geliefd park bij een speciale groep bewoners: een mussenkolonie. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Klopt het volgens het college dat er eind 2017 wordt overgegaan tot bebouwing van ‘Proefpark De Punt’?

Antwoord:
Nee, de start bouw van de woningen op de locatie waar nu tijdelijk Proefpark de Punt gebruik van maakt is voorzien in 2018.

Vraag 2:
Is het college bereid te vertellen om wat voor soort bebouwing het zal gaan, dat wil zeggen: gestapelde bouw (met eventueel een binnentuin) of grondgebonden woningen met tuin? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het voorgenomen bouwprogramma voor het project Hudson waarvan de locatie Punt, tezamen met de locatie Schipper, deel van uit maakt, bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen en eventueel een klein deel appartementen.

Vervolgens wordt gesteld’

“De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft met succes gepleit voor nest- en broedgelegenheden in de nieuwbouwwijk Wielewaal-Oost. In een brief aan de Raad (kenmerk 15bb8946) heeft het college aangekondigd maatregelen te nemen om de huidige fauna in het plangebied (in casu Wielewaal-Oost) te behouden. Eenzelfde plan van aanpak zien wij graag toegepast op de huidige locatie van Proefpark De Punt. mocht het college persé vasthouden aan het plan voor nieuwbouw."

Vraag 3:
Is het college bereid de genomen maatregelen voor Wielewaal-Oost ook toe te passen als de locatie van Proefpark De Punt eventueel wordt bebouwd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De situatie bij Wielewaal is niet vergelijkbaar. Het betreft daar maatregelen voor vleermuizen en de gierzwaluw. Deze maatregelen bieden geen soelaas voor de huismus. Wanneer de locatie Punt bouwrijp gemaakt wordt, zullen de daartoe benodigde flora- en faunaonderzoeken plaatsvinden en de daar uit voortvloeiende maatregelen getroffen worden. De onderzoeken vinden circa een jaar voor de start bouw plaats, in het tweede kwartaal van 2017.

Vervolgens wordt gesteld:
“Er zijn ook andere maatregelen te nemen. De mussen eten nu met de kippen mee die in Proefpark De Punt worden gehouden en hebben daar ook voldoende leefruimte. Een mussenexpert die wordt aangehaald in het bericht op de website van RTV Rijnmond stelt voor om op het nabije Dakpark een kippenhok te plaatsen waar de mussen dan vanzelf naartoe vliegen. De mussenexpert pleit verder voor nestkastjes in de buurt
zodat de mussen een alternatieve broedplaats hebben.”

Vraag 4:
Is het college bereid maatregelen te treffen voor het behoud van de mussenkolonie en mee te werken aan de bouw van een kippenhok op het Dakpark voordat de bouw begint? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het bouwen van een kippenhok op het Dakpark zou een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld door inpassing in de schapenweide. Als dat aan de orde is, dan zal dat plaatsvinden vooruitlopend op het bouwrijp maken van de locatie Punt. Dit zal nader worden onderzocht.

Vraag 5:
Is het college bereid om alternatieve broedplaatsen voor de mussenkolonie financieel te ondersteunen? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De eventueel benodigde migratie van de mussenkolonie zal worden bekostigd uit het budget bouwrijp maken van de grondexploitatie.

Vervolgens wordt gesteld:

“Het is geen toeval dat Proefpark De Punt een mussenkolonie huisvest Het proefpark is rijk aan biodiversiteit. Behoud van de bestaande flora en fauna is dan ook zeer wenselijk. De nabijheid van het Dakpark biedt hiervoor interessante mogelijkheden. ”

Vraag 6:
Is het college bereid de bestaande flora en fauna van Proefpark De Punt een plek te bieden op het Dakpark? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid de verhuizing financieel te ondersteunen?

Antwoord:
Het Dakpark is reeds ingericht. Het college ziet geen aanleiding de flora van Proefpark daarheen te verplaatsen. Als uit de flora- en faunaonderzoeken blijkt, zoals ook bij vraag 4 beantwoord, dat het Dakpark een oplossing kan bieden voor de huismus, zal deze optie nader onderzocht worden.

Vraag 7:
Is het college bereid mee te denken over het realiseren van een meer natuurvriendelijke c.q. meer biodiverse onderhoudsvorm van het Dakpark al dan niet in samenspraak met Stichting Creatief Beheer? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Binnen de kaders van het ontworpen Dakpark wordt al gestreefd naar biodiversiteit.
Ook voor de huismus is daar de nodige ruimte te vinden. Zo is de buurttuin zeer geschikt voor het vinden van voedsel voor de huismus en ook de in ontwikkeling zijnde haag met diverse soorten heesters is een goede omgeving voor de huismus om voedsel te vinden. Vooral nestgelegenheid zal de mate van aanwezigheid van de huismus bepalen. De vraag is dan ook waar de benoemde huismussen nestelen.
Onderzoek moet uitwijzen of dat op de locatie van Proefpark de Punt gebeurt en of compensatie nodig is.

Vraag 8:
Heeft het college inzicht in het aantal mussen dat in Rotterdam verblijft?

Antwoord:
Er is geen totaalbeeld van het aantal mussen in Rotterdam omdat hier geen breed onderzoek naar wordt gedaan. Van de onderzoeken die in Rotterdam op projectniveau gedaan worden, wordt de informatie opgeslagen in het besloten gemeentelijk gisweb.
Landelijke trends zijn te raadplegen op www.sovon.nl.

Vraag 9:
Beschouwt het college de locatie van Proefpark De Punt als een belangrijk leefgebied voor mussen in de stad? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Of het Proefpark de Punt een belangrijk leefgebied voor mussen is, zal moeten blijken uit de uit te voeren flora- en faunaonderzoeken.

Vraag 10:
Onderhoudt het college contact met mussenexperts in de stad, zoals de expert die wordt aangehaald op de website van RTV Rijnmond, ten aanzien van de gunstige staat van instandhouding van de soort? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
De nog uit te voeren flora- en faunaonderzoeken zullen door personen met voldoende expertise en zo nodig met medewerking van aangehaalde mussenexperts worden uitgevoerd.

Interessant voor jou

SV: Gevaar! Wildrooster op het fietspad

Lees verder

SV: Onderdoorgangen fietsers Erasmusbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer