SV: Neven­functie burge­meester bij het Gergiev Festival


Indiendatum: mei 2016

Op de website van het Gergiev Festival (1) staat dat de burgemeester van Rotterdam lid is van het Comité van aanbeveling van dit evenement. Op het overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester ontbreekt dit lidmaatschap.

1. Klopt het dat de burgemeester lid is van het Comité van aanbeveling van het Gergiev Festival? Indien ja, sinds wanneer?

Op grond van de Gemeentewet (Artikel 66 tot en met 68) en nogmaals bekrachtigd in de 'Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen' (2) moeten zowel de ambtsgebonden als niet-ambtsgebonden nevenfuncties van leden van het college openbaar worden gemaakt.

2. Klopt het volgens het college dat de nevenfunctie van de burgemeester bij het Comité van aanbeveling van het Gergiev Festival niet vermeld staat in het overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester?

3. Heeft de burgemeester voornoemde nevenfunctie gemeld?

4. Aan wie of welke instantie dienen leden van het college nevenfuncties te melden?

5. Bekleedt de burgemeester andere nevenfuncties in besturen, comités, commissies en zo verder die niet vermeld staan bij de lijst nevenfuncties van de burgemeester? Indien ja, welke?

De heer Gergiev is bevriend met president Poetin van Rusland. Laatstgenoemde is onder andere omstreden door zijn annexatie van de Krim en zijn anti-homowetgeving. Gergiev deelt de opvattingen van de Russische president.

6. Hoe beoordeelt de burgemeester de opvattingen van de heer Gergiev, die in openbare brieven de annexatie van de Krim actief steunt en zich heeft uitgesproken vóór anti-homowetgeving in Rusland?

7. Vindt de burgemeester het gepast lid te zijn van een Comité van aanbeveling van een evenement dat draait om de heer Gergiev, en zijn naam draagt, terwijl zijn omstreden politieke opvattingen bekend zijn?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.


(1) http://gergievfestival.nl/Over-het-festival/Organisatie
(2) http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/user_uploa/Handreiking_integriteit_van_politieke_ambtsdragers_incl_modelgedragscodes_3e_druk.pdf

Indiendatum: mei 2016
Antwoorddatum: 22 jun. 2016

Op 25 mei 2016 stelde J.D. van der Lee (PvdD) ons schríftelijke vragen over Nevenfunctie burgemeester bij het Gergiev Festival.

Inleidend wordt gesteld:

Op de website van het Gergiev Festival staat dat de burgemeester van Rotterdam lid is van het Comité van aanbeveling van dit evenement. Op het overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester ontbreekt dit lidmaatschap.

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Klopt het dat de burgemeester lid is van het Comité van aanbeveling van het Gergiev Festival? Indien ja, sinds wanneer?

Verder wordt gesteld:

Op grond van de Gemeentewet (Artikel 66 toten met 68) en nogmaals bekrachtigd in de 'Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen” moeten zowel de ambtsgebonden als niet-ambtsgebonden nevenfuncties van leden van het college openbaar worden gemaakt.

Vraag 2:
Klopt het volgens het college dat de nevenfunctie van de burgemeester bij het Comité van aanbeveling van hetGergiev Festival niet vermeld staat in het overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester?

Antwoord op vraag 1 en 2:
Ja, dat klopt. Sinds 9 augustus 2010. Deze nevenfunctie is in 2010 abusievelijk niet verwerkt op de lijst van nevenfuncties.
Zoals bij Comité’s van Aanbeveling in principe het geval is, is ook in dit geval aan het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival gemeld dat de burgemeester in naam het festival steunt, maar niet gehouden is om in enigerlei vorm activiteiten te ontplooien. Het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival bevestigt dat de burgemeester als lid van het Comité van Aanbeveling nooit een actieve rol heeft gespeeld.
Sinds 2013 hanteert burgemeester Aboutaleb de regel dat hij geen zitting neemt in Comité’s van Aanbeveling van instellingen waarmee de gemeente Rotterdam een subsidierelatie onderhoudt. Sinds 2014 is deze regel ook opgenomen in het Handboek College. Het lidmaatschap van burgemeester Aboutaleb aan het Comité van Aanbeveling van het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival is om die reden inmiddels

Vraag 3:
Heeft de burgemeestervoomoemde nevenfunctie gemeld?

Antwoord:
Ja, de nevenfunctie is gemeld, maar verzuimd is hem te verwerken op de lijst van nevenfuncties.

Vraag 4:
Aan wie of welke instantie dienen leden van het college nevenfuncties te melden?

Antwoord:
Conform de Gemeentewet en de gedragscode burgemeester en wethouders uit 2003 laat de bestuurder al zijn nevenfuncties via de gemeentesecretaris openbaar maken. Hiernaast dient de bestuurder de gemeenteraad vóór aanvaarding te informeren. In het Handboek College 2014 is opgenomen dat bestuurders een nieuwe nevenfunctie of een wijziging daarin, vóór de aanvaarding daarvan melden aan de gemeentesecretaris en vervolgens in het college brengen.

Vraag 5:
Bekleedt de burgemeester andere nevenfuncties in besturen, comités, commissies en zo verder die niet vermeld staan bij de lijst nevenfuncties van de burgemeester? Indien ja, welke?

Antwoord:
Voor zover bekend niet.

Verder wordt gesteld:

De heer Gergiev is bevriend met president Poetin van Rusland. Laatstgenoemde is onder andere omstreden door zijn annexatie van de Krim en zijn anti—homowetgevlng. Gergiev deelt de opvattingen van de Russische president

Vraag 6:
Hoe beoordeelt de burgemeester de opvattingen van de heer Gergiev, die in openbare brieven de annexatie van de Krim actief steunt en zich heeft uitgesproken voor anti-homowetgevlng in Rusland?

Vraag 7:
Vindt de burgemeester het gepast lid te zijn van een Comité van aanbeveling van een evenement dat draait om de heer Gergiev, en zijn naam draagt, terwijl zijn omstreden politieke opvattingen bekend zijn?

Antwoord op vraag 6 en 7:
Het Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival ontvangt subsidie op basis van haar artistieke kwaliteiten.
De internationale activiteiten van Rotterdam zijn een afgeleide van (en vallen binnen de kaders van) het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering ten aanzien van het betreffende land. Met het oog op de diverse en substantiële belangen tussen Rusland en Nederland streeft het Rijk naar goede bilaterale betrekkingen met Rusland, waarbij bilateraal en in EU-verband een constructieve dialoog wordt gevoerd over de
meningsverschillen. Het Rotterdamse gemeentebestuur neemt hierin dus geen eigenstandig standpunt in, maar volgt met het uiten van zorgen een diplomatieke weg die past bij de positie van onze gemeente.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer