SV: Kolonie blauwe reigers in Park Bijdorp


Indiendatum: aug. 2016

Park Bijdorp is een parkje in gebied Hillegersberg-Schiebroek, verscholen achter de Straatweg, gelegen aan de Bergse Voorplas. Verleden maand is er een omgevingsvergunning (1) Werkzaamheden kappen verleend door de gemeente Rotterdam voor het kappen van negentien bomen en het kandelaberen van een boom. Op bijgaande foto's zijn de bomen met een lint eromheen voorbestemd voor kap.

1. Is Park Bijdorp particuliere grond of eigendom van de gemeente? Indien particuliere grond, welke bepaling in de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente regelt de noodzaak tot aanvraag van een vergunning?

2. Wie heeft de omgevingsvergunning Werkzaamheden kappen aangevraagd?

3. Wat is de reden voor de aanvraag van de vergunning? Indien er er sprake is van boomziekten, om wat voor ziekten gaat het en is hierover documentatie beschikbaar?

4. Waarom is de omgevingsvergunning verleend?

5. Welke soort(en) bomen zijn voorbestemd voor kap?

6. Waarom is er slechts voor twee van de negentien bomen voorbestemd voor kap een herplantplicht opgelegd?

7. Hoe correspondeert het voornemen tot kap met de bomenstructuurvisie en de Natuurkaart 2014 van de gemeente?

Het is algemeen bekend dat Park Bijdorp al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw het leefgebied is van een kolonie blauwe reigers. Volgens Bureau Stadsnatuur (2) is zij de oudste nog bestaande kolonie in Rotterdam. Behoud van de blauwe reigers in Park Bijdorp is dus ook behoud van natuurhistorische waarden. Wij vrezen echter dat het voornemen tot kap het voortbestaan van de blauwe reiger in Park Bijdorp bedreigt. Blauwe reigers broeden namelijk uitsluitend in bomen. Bovendien dragen de bomen bij aan een prettig leefklimaat, want ze zorgen voor slagschaduw op warme dagen.

8. Zijn er nesten van blauwe reigers gevestigd in de bomen die binnen de vergunningverlening zijn voorbestemd voor kap? Indien ja, hoeveel?

De blauwe reiger staat in categorie 5 van de Flora- en faunawet. Dit betekent dat de soort beschermd is als er geen geschikte alternatieve leefgebieden voorhanden zijn.

9. Stelt het college dat het voornemen tot het kappen van bomen Park Bijdorp ongeschikt maakt als leefgebied voor de blauwe reiger? Indien nee, waarom niet?

10. Stelt het college dat er geschikte alternatieve leefgebieden voor de kolonie blauwe reigers van Park Bijdorp voorhanden zijn, als blijkt dat Park Bijdorp door bomenkap ophoudt als leefgebied te fungeren? Indien ja, waar bevinden zich deze alternatieve leefgebieden en zijn ze door een gecertificeerd ecoloog als geschikt bevonden voor de instandhouding van de huidige kolonie?

11. Waar moet een alternatief leefgebied volgens het college aan voldoen?

12. Stelt het college dat de initiatiefnemer van het voornemen tot kap zorgvuldigheid heeft betracht met betrekking tot de instandhouding van de kolonie, in Park Bijdorp dan wel in alternatieve leefgebieden? Indien ja, is er documentatie voorhanden waaruit dit blijkt en is het college bereid deze te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, hoe heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning beoordeeld met betrekking tot de instandhouding van de kolonie?

Bewoners van de Straatweg en omliggende straten, evenals bezoekers van Park Bijdorp, zijn zeer gehecht aan de blauwe reigers. Ze horen thuis in het gebied.

13. Vindt het college net als wij dat de kolonie blauwe reigers behouden moet blijven in het gebied? Indien ja, hoe gaat het college behoud bewerkstelligen?


Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.rotterdam.nl/bekendmaking:verleendevergunningparkbijdorp7kappenkandelaberen010716

(2) http://www.bureaustadsnatuur.nl/fileadmin/user_upload/documents-bsr/publicaties/2008/2008_Natuurlijk_Rotterdam_01.pdf

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 8 aug. 2016

Op 8 augustus 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over Kolonie blauwe reigers in Park Bijdorp.

Inleidend wordt gesteld:

‘Park Bijdorp is een parkje in gebied Hillegersberg—Schiebroek, verscholen achter de Straatweg, gelegen aan de Bergse Voorplas. Verleden maand is er een omgevingsvergunning Werkzaamheden kappen verleend door de gemeente Rotterdam voor het kappen van negentien bomen en het kandelaberen van een boom. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Is Park Bijdorp particuliere grond of eigendom van de gemeente? indien particuliere grond, welke bepaling in de algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente regelt de noodzaak tot aanvraag van een vergunning?

Antwoord:
De grond waarde bomen staan waarvoor kapvergunning is aangevraagd, is particulier gebied en in eigendom van de V.V.E. van Park Bijdorp nummers 1 t/m 42. Omdat de V.V.E. een rechtspersoon is, moet ingevolge artikel 4.10 en 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 [APV] van de gemeente Rotterdam een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden aangevraagd worden.

Vraag 2:
Wie heeft de omgevingsvergunning Werkzaamheden kappen aangevraagd?

Antwoord:
De vergunning is aangevraagd door de hovenier van park Bijdorp, met een machtiging van de V.V.E.

Vraag 3:
Wat is de reden voor de aanvraag van de vergunning? Indien er sprake is van boomziekten, om wat voor ziekten gaat het en is hierover documentatie beschikbaar?

Antwoord:
De aanvraag is gedaan om deels dode en zieke bomen op te ruimen en om het bomenbestand uit íe dunnen om de resterende bomen meer ruimte te geven om uit te groeien. Hierbij is per boom de reden van kappen, kandelaberen of kort zetten aangegeven.

Vraag 4:
Waarom is de omgevingsvergunning verleend?

Antwoord:
In artikel 4.11b van de APV is opgenomen in welke gevallen de vergunning moet worden verleend en kan worden geweigerd. Op de aangevraagde vergunning is geen van de weigeringsgronden van toepassing.

Vraag 5:
Welke soort(en) bomen zijn voorbestemd voor kap?

Antwoord:
De omgevingsvergunning is afgever* voor 20 bomen, te weten: 3 paardenkastanjes [waarvan 1 gekandelaberd word], 2 beuken, 2 essen, [waarvan 1 met scheuren in de stam; die wordt kort gezet], 7 elzen, 1 berk, 3 esdoorns, 1 iep en 1 lijsterbes.

Vraag 6:
Waarom is er slechts voor twee van de negentien bomen voorbestemd voor kap een herplantplicht opgelegd?

Antwoord:
Het college kan een herplantplicht opleggen. In dit geval is voor 2 bomen een herplantplicht opgelegd, omdat het hier solitaire bomen betreft. De overig te kappen bomen maken deel uit van een groep en staan op een dusdanig korte afstand van de resterende bomen dat herplant niet opportuun is: het doel is juist om resterende bomen meer ruimte te geven om verder uit te kunnen groeien zodat de kwaliteit van het groen
verbeterd.

Vraag 7:
Hoe correspondeert het voornemen tot kap met de bomenstructuurvisie en de Natuurkaart 2014 van de gemeente?

Antwoord:
De Natuurkaart en de stedelijke Bomenstructuurvisie hebben betrekking op gemeentelijk en respectievelijk openbaar gebied. Particuliere groengebieden en/of bomen op particulier terrein vallen niet binnen de kaders van voornoemde bestuurlijke documenten. Het park Bijdorp is particulier terrein.

Verder wordt gesteld:

“Het is algemeen bekend dat Park Bijdorp al sinds de járen dertig van de vorige eeuw het leefgebied is van een kolonie blauwe reigers. Volgens Bureau Stadsnatuur is zij de oudste nog bestaande kolonie in Rotterdam. Behoud van de blauwe reigers in Park Bijdorp is dus ook behoud van natuurhistorische waarden. Wij vrezen echter dat het voornemen tot kap het voortbestaan van de blauwe reiger in Park Bijdorp bedreigt.
Blauwe reigers broeden namelijk uitsluitend in bomen. Bovendien dragen de bomen bij aan een prettig leefklimaat, want ze zorgen voor slagschaduw op warme dagen.”

Vraag 8:
Zijn er nesten van blauwe reigers gevestigd in de bomen die binnen de vergunningverlening zijn voorbestemd voor kap? Indien ja, hoeveel?

Antwoord:
De aanwezigheid van blauwe reigers in Park Bijdorp is bekend bij de Gemeente. Er worden geen bomen gekapt met nesten van de blauwe reiger. In samenwerking met de stadsecoloog van de dienst Stadsontwikkeling zijn de bomen gecontroleerd op aanwezigheid van nesten van de blauwe reiger. In de te kappen bomen zijn geen nesten aangetroffen. De nesten bevinden zich voornamelijk in een groep eiken in het midden van het park.

Verder wordt gesteld:

“De blauwe reiger staat in categorie 5 van de Flora- en Faunawet. Dit betekent dat de soort beschermd is als er geen geschikte alternatieve leefgebieden voorhanden zijn. ”

Vraag 9:
Stelt het college dat het voornemen tot het kappen van bomen Park Bijdorp ongeschikt maakt als leefgebied voorde blauwe reiger? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8. Het leefgebied van de blauwe reiger wordt door de kap niet aangetast aangezien de nestbomen niet gekapt worden en er voldoende geschikte nestbomen aanwezig zijn.

Vraag 10:
Stelt het college dat er geschikte alternatieve leefgebieden voor de kolonie blauwe reigers van Park Bijdorp voorhanden zijn, als blijkt dat Park Bijdorp door bomenkap ophoudt als leefgebied te fungeren?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 8 en 9.

Vraag 11:
Waar moet een alternatief leefgebied volgens het college aan voldoen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 8 en 9.

Vraag 12:
Stelt het college dat de initiatiefnemer van het voornemen tot kap zorgvuldigheid heeft betracht met betrekking tot de instandhouding van de kolonie, in Park Bijdorp dan wel in alternatieve leefgebieden? Indien ja, is er documentatie voorhanden waaruit dit blijkt en is het college bereid
deze te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, hoe heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning beoordeeld met betrekking tot de instandhouding van de kolonie?

Antwoord:
Ja, de aanvrager heeft de aanvraag voorzien van een uitgebreide relevante documentatie, waarbij per boom een omschrijving van wat er met de boom aan de hand is en waarom deze gekapt dient te worden. De bomen waar de blauwe reigers in nesten maken geen onderdeel uit van de ingediende aanvraag. Zie ook het antwoord op vraag 8. Bovendien is het de vergunninghouder in de voorwaarden van de beschikking
gewezen op zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot de bepalingen uit de Flora en Faunawet.

Verder wordt gesteld:

“Bewoners van de Straatweg en omliggende straten, evenals bezoekers van Park Bijdorp, zijn zeer gehecht aan de blauwe reigers. Ze horen thuis in het gebied. ”

Vraag 13:
Vindt het college net als wij dat de kolonie blauwe reigers behouden moet blijven in het gebied? Indien ja, hoe gaat het college behoud bewerkstelligen?

Antwoord:
Het leefgebied van de blauwe reiger wordt niet aangetast door het verlenen van deze omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.

Interessant voor jou

Vragen: Aggregatieniveau van het wijkprofiel

Lees verder

SV: Import van (Amerikaanse) LNG gewonnen uit schalie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer