Vragen: Houd de fossiele industrie buiten de schooldeur


Indiendatum: feb. 2017

Uit De Telegraaf van vandaag heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren kunnen vernemen dat een bekende oliemaatschappij samenwerking is aangegaan met het college en de scholen in Rotterdam om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor techniek. Op het Schouwburgplein is de zogenoemde Discover Bright Ideas Hub opgezet, bedoeld als stimulerende leeromgeving. De gekozen benaming van de leeromgeving komt overeen met de trefwoorden die de oliemaatschappij gebruikt voor marketingdoeleinden. De wethouder verantwoordelijk voor onderwijs was aanwezig bij de opening van de Discover Bright Ideas Hub.

De oliemaatschappij doet voorkomen alsof het enthousiasmeren van basisschoolleerlingen voor techniek in het algemeen belang is. Maar in voornoemd artikel valt op te maken dat de oliemaatschappij deze leerlingen wil klaarstomen voor een carrière in de fossiele industrie. Wij zien liever niet dat Rotterdamse jongens en meisjes kiezen voor deze industrietak, die onze kwetsbare aarde onherstelbaar beschadigt, willens en wetens klimaatschade veroorzaakt en daarmee geenszins van plan is mee te stoppen. De oliemaatschappij in kwestie is verantwoordelijk voor een van de grootste olierampen ooit, door het lekken van olie in de Nigerdelta. Voorts deinst zij er niet voor terug olie te winnen uit teerzand, wat zeer vervuilend is. Fracking is onderdeel van de bedrijfsvoering; ze heeft duidelijk lak aan alle milieuschade.

Nu is de oliemaatschappij actief in Rotterdam. En de gemeente faciliteert dit. Onacceptabel. Aandacht voor techniek is prima, en moet ook zeker worden vergroot. Maar de overheid moet zich niet inlaten met bedrijven die het niet zo nauw nemen met het klimaat, en daarmee met het welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

1. Wie heeft het initiatief genomen voor ingebruikname van de Discover Bright Ideas Hub op het Schouwburgplein?

2. Vindt het college het wenselijk dat een oliemaatschappij basisschoolleerlingen in een leeromgeving enthousiasmeert te kiezen voor een bepaald carrièrepad ondanks de verwoestende werking die de werkzaamheden van de oliemaatschappij op het klimaat hebben? Indien ja, waarom?

3. Was de wethouder verantwoordelijk voor onderwijs op eigen initiatief aanwezig bij de opening van de Discover Bright Ideas Hub?

4. Wordt er precariobelasting geheven op de Discover Bright Ideas Hub? Indien nee, waarom niet?

De fossiele industrie zit op de schopstoel, na het klimaatverdrag in Parijs. En terecht, want we hebben geen Planeet B. De samenwerking tussen het college en de oliemaatschappij komt daarom op ons over als dwars tegen de tijdsgeest in. Wij hopen dan ook dat de samenwerking slechts een incident is.

5. Hoe rijmt het college deze samenwerking na het klimaatakkoord van Parijs waarin wij juist afstevenen op een samenleving zonder fossiele brandstoffen?

6. Heeft het college sinds het begin van deze collegeperiode sponsor- en financieringscontracten of andere samenwerkingsverbanden (gehad) met de oliemaatschappij of andere bedrijven die fossiele brandstoffen delven of verhandelen?

Het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018' is opgesteld door het Rijk in samenwerking met een groot aantal maatschappelijke instellingen. Dit convenant biedt handvatten voor het kunnen toetsen van sponsorrelaties die scholen aangaan met bedrijven, maar ook om reclame(uiting) in een leeromgeving het hoofd te kunnen bieden.

7. Is de samenwerking met de oliemaatschappij getoetst aan het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018'? Indien ja, hoe is dit gebeurd? Indien nee, waarom niet?

Reclame maken is iets anders dan sponsoring. Voornoemd convenant stelt dat reclame(uiting) onder andere kan worden opgevat als het uitdragen van denkbeelden. Aangezien de oliemaatschappij haar naam heeft verbonden aan de Discover Bright Ideas Hub, is er wat ons betreft sprake van reclame(uiting). Het maken van reclame in een leeromgeving is uit den boze: in leermiddelen mogen beslist geen commerciële motieven schuilen (zie artikel 5 van het convenant).

8. Is het college het met ons eens dat er in het geval van de Discover Bright Ideas Hub sprake is van reclame(uiting). Indien nee, waarom niet? Indien ja, is de Discover Bright Ideas Hub getoetst aan de regels van de Reclame Code Commissie?

9. Indien er volgens het college sprake is van reclame, verandert dit haar opstelling ten aanzien van de motieven van de oliemaatschappij basisschoolleerlingen kennis te maken met techniek? Indien nee, waarom niet?

Objectief, geloofwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk onderwijs, dát moet de kern zijn het Rotterdamse onderwijsbeleid. De positie van de scholen mag niet ter discussie staan. Dit is ook bekrachtigd in artikel 4 van eerder genoemde convenant. Scholen zouden zich nooit moeten willen laten compromitteren door samenwerking met een bedrijf actief in de fossiele industrie, een bedrijf dat voor zoveel ellende voor het kwetsbare leven op aarde heeft gezorgd. De fossiele industrie moet je te allen tijde buiten de deur willen houden.

10. Stelt het college dat de Rotterdamse scholen objectief, geloofwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk voorstaan? Indien ja, hoe valt dit te rijmen met inmenging van een bedrijf actief in de fossiele industrie in de leeromgeving?

Het klimaatakkoord van Parijs biedt enorme kansen voor Rotterdam om vol in te zetten op innovatie en werkgelegenheid in de duurzame energiesector. Het is tijd voor Plan B.

11. Waarom zet het college, door de samenwerking met deze oliemaatschappij, in op een toekomst voor onze jeugd in de vervuilende fossiele industrie en niet op een toekomst in de duurzame energiesector?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: feb. 2017
Antwoorddatum: 14 mrt. 2017

Vraag 1:
Wie heeft het initiatief genomen voor ingebruikname van de Discover Bright Ideas Hub op het Schouwburgplein?

Antwoord:
Het initiatief voor ingebruikname van Bright Ideas Hub is genomen door Shell Nederland.

Vraag 2:
Vindt het college het wenselijk dat een oliemaatschappij basisschoolleerlingen in een leeromgeving enthousiasmeert te kiezen voor een bepaald carrière pad ondanks de verwoestende werking die de werkzaamheden van de oliemaatschappij op het klimaat hebben? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Kiezen voor techniek en loopbaanoriëntatie zijn speerpunten binnen het onderwijsprogramma Leren Loont!. Het college vindt het wenselijk dat, naast de scholen en de gemeente, ook het bedrijfsleven kinderen enthousiasmeert voor een schoolloopbaan in techniek en technologie. Onze wereld is in transitie en we zien de uitdagingen die dat met zich meebrengt elke dag om ons heen, zoals een steeds verdergaande technologisering en digitalisering. We hebben veel slimme technische innovaties nodig om onze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Om te zorgen dat we in de toekomst steeds meer gebruik kunnen maken van duurzame oplossingen en duurzame energie zijn er kinderen en jongeren nodig die innovatieve en creatieve ideeën hebben in de techniek en technologie. De Bright Ideas Hub van Shell gaat over het stimuleren en ontwikkelen van creativiteit en innovatieve gedachten voor de toekomst.

Vraag 3:
Was de wethouder verantwoordelijk voor onderwijs op eigen initiatief aanwezig bij de opening van de Discover Bright Ideas Hub?

Antwoord:
Nee, daar is de wethouder Onderwijs voor gevraagd. De wethouder was niet alleen aanwezig voor de opening van de Bright Ideas Hub. Hij was voornamelijk aanwezig vanwege de gelijktijdige lancering van de Wetenschap en Technologie-wijzer (WTwijzer) voor Rotterdamse basisscholen. De WT-wijzer is een hulpmiddel voor leerkrachten in het basisonderwijs om aandacht kunnen besteden aan wetenschap en technologie in hun lessen. Dit is vanaf 2020 verplicht.

Vraag 4:
Wordt er precariobelasting geheven op de Discover Bright Ideas Hub? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Shell Nederland heeft voor de Bright Ideas Hub een evenementenvergunning aangevraagd bij de gemeente en heeft daar leges voor betaald.

Vraag 5:
Hoe rijmt het college deze samenwerking na het klimaatakkoord van Parijs waarin wij juist afstevenen op een samenleving zonder fossiele brandstoffen?

Antwoord:
De Bright Ideas Hub is een initiatief van Shell en past binnen een traditie van Shell om voor jongeren en kinderen maatschappelijk gerelateerde activiteiten te organiseren. In het verleden werd de Shell Eco Marathon georganiseerd in Ahoy. Deze is nu verplaatst naar Londen. Vorig jaar heeft Shell het ‘generation next’ evenement op het Malieveld in Den Haag georganiseerd. Dit jaar trekt Shell met de Bright Ideas Hub door Nederland en de start is in Rotterdam. De Bright Ideas Hub staat twee weken lang op het Schouwburgplein en geeft 26 Rotterdamse scholen de mogelijkheid met een klas aan de slag te gaan met vraagstukken rondom duurzaamheid. In anderhalf uur doen de leerlingen inspiratie op voor hun 'bright idea’ aan drie interactieve tafels. Bij de eerste tafel verkennen ze wereldproblemen bij een dynamische halve globe. Bij
de tweede tafel staan ze oog in oog met een robot-quizmaster en kunnen ze punten geven voor innovatieve duurzame ‘bright ideas’. Bij de derde en laatste tafel bouwen ze samen aan een duurzame stad van de toekomst. Dit alles geschiedt onder begeleiding van een robotische gastvrouw. Leerlingen gaan dus in deze hub zelf aan de slag met uitdagende vraagstukken waarbij ze op een ontdekkende en inspirerende
manier tot oplossingen komen.
De lancering van de Rotterdamse WTwijzer is verbonden aan de opening van de Bright Ideas Hub van Shell, omdat de initiatieven in eikaars verlengde liggen. Het gaat bij beide initiatieven om bewustwording van het belang van wetenschap en technologie in de klas en de motivatie om hiermee aan de slag te gaan. In de Bright Ideas Hub gaat het dus niet over fossiele brandstoffen, maar juist over duurzame oplossingen in de toekomst.

Vraag 6:
Heeft het college sinds het begin van deze collegeperiode sponsor- en financieringscontracten of andere samenwerkingsverbanden (gehad) met de oliemaatschappij of andere bedrijven die fossiele brandstoffen delven of verhandelen?

Antwoord:
Nee, geen sponsorings- of financieringscontracten. Samenwerking met het Rotterdams bedrijfsleven in zijn algemeenheid ten behoeve van citymarketing is belegd bij Rotterdam Partners.

Vraag 7:
Is de samenwerking met de oliemaatschappij getoetst aan het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018? Indien ja, hoe is dit gebeurd? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, er is hier geen sprake van sponsoring, maar van een uitnodiging tot vrijwillige deelname aan een leerzaam en inspirerend evenement.

Vraag 8:
Is het college het met ons eens dat er in het geval van de Discover Bright Ideas Hub sprake is van reclame(uiting). Indien nee, waarom niet? Indien ja, is de Discover Bright Ideas Hub getoetst aan de regels van de Reclame Code Commissie?

Antwoord:
Nee, er is geen sprake van reclame. In de opdrachten aan de kinderen wordt Shell niet genoemd en het logo is in de hub niet zichtbaar. Buiten de hub is het logo alleen zichtbaar op een kleine plaquette, samen met onder andere dat van de gemeente en het Maritiem Museum. Shell Nederland doet deze opdracht vanuit haar inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen en deze hub richt zich op duurzaamheid,
‘bright ideas’ en innovatie.

Vraag 9:
Indien er volgens het college sprake is van reclame, verandert dit haar opstelling ten aanzien van de motieven van de oliemaatschappij basisschoolleerlingen kennis te maken met techniek? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 8, er is geen sprake van reclame.

Vraag 10:
Stelt het college dat de Rotterdamse scholen objectief, geloofwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk voorstaan? Indien ja, hoe valt dit te rijmen met inmenging van een bedrijf actief in de fossiele industrie in de leeromgeving?

Antwoord:
Ja, het college stelt dat de Rotterdamse scholen objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid voorstaan. Er is geen sprake van inmenging van een bedrijf zodanig dat dit dergelijke waarden in de weg staat.

Vraag 11:
Waarom zet het college, door de samenwerking met deze oliemaatschappij, in op een toekomst voor onze jeugd in de vervuilende fossiele industrie en niet op een toekomst in de duurzame energiesector?

Antwoord:
Dit project van Shell Nederland gaat over duurzaamheid. We hebben in de toekomst, The Next Economy, innovatieve ideeën nodig van de jongste generatie. Daar zetten wij op in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer