Vragen: Homo­sek­su­a­liteit een keuze?


Indiendatum: apr. 2017

Tijdens een expertmeeting over LHBT+'ers in de raadscommissie WIPV van 5 april jongstleden is een hand-out uitgedeeld door anti-discriminatiebureau Radar. In deze hand-out staat een recent bizar signaal dat is opgepikt uit het veld en wel over zorg- en welzijnsinstellingen actief op Zuid. Over deze instellingen staat: “Medewerkers denken veelal dat homoseksualiteit een keuze is!“

Wij vragen ons af of we de jaren zestig overdoen. Achterhaalde uitspraken en bizarre standpunten, zoals deze, behoren wat ons betreft niet meer te worden gemaakt anno nu. Wij hebben daarom een aantal vragen aan het college over deze visie die blijkbaar vertegenwoordigd is in het welzijnswerk in de stad.

1. Kan het college achterhalen bij welke organisaties dit speelt? Indien hier instellingen tussen zitten waar de gemeente een (financiële) relatie mee heeft: is het college voornemens hiertegen op te treden? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt het college ons standpunt dat zorg- en welzijnsinstellingen dergelijke ideeën niet horen uit te dragen? Is het college het er ook mee eens dat het de taak van instellingen is om erop toe te zien dat individuele medewerkers deze visie niet in hun werk uitdragen?

3. Kan het college achterhalen of de instellingen waar dit speelt beleid hebben geformuleerd om de specifieke competenties voor hulpverlening aan LHBT+'ers te bevorderen? Wordt er bijvoorbeeld bij werving en selectie rekening mee gehouden? Krijgen de medewerkers (bij)scholing aangeboden over LHBT+-gerelateerde onderwerpen?

4. Wat doet de gemeente eraan om dergelijke buitenissige standpunten in eigen gelederen (zoals bij de Wijkteams en Vraagwijzer) te ondervangen, op beleids-/managementniveau en op het niveau van de individuele medewerkers?

Radar heeft geconstateerd dat medewerkers van welzijnsinstellingen er een dergelijke mening op nahouden.

5. Wat zijn volgens het college de vervolgstappen van Radar na hiervan kennis te hebben genomen? Zouden wij op de hoogte kunnen worden gebracht van de vervolgstappen, indien aan de orde?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 29 jun. 2017

Vraag 1:
Kan het college achterhalen bij welke organisaties dit speelt? Indien hier instellingen tussen zitten waar de gemeente een (financiële) relatie meer heeft: is het college voornemens hiertegen op te treden. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
RADAR heeft contact met veel verschillende maatschappelijke organisaties. Zij geven training in deskundigheidsbevordering en bewustwording op het terrein van seksuele diversiteit aan deze organisaties. De uitspraken die u gesignaleerd heeft zijn in de vertrouwelijkheid van een dergelijke training gedaan. Deze uitspraken bevestigen de noodzaak van de trainingen. Dit wordt ook onderkend door de betreffende organisaties, zij hebben gevraagd om een meer verdiepende training. RADAR zal hier binnen de bestaande opdracht invulling aan geven.

Vraag 2:
Deelt het college ons standpunt dat zorg- en welzijnsinstellingen dergelijke ideeën niet horen uit te dragen? Is het college het er ook mee eens dat het de taak van instellingen is om erop toe te zien dat individuele medewerkers deze visie niet in hun werk uitdragen?

Antwoord:
Het college deelt dit standpunt. Zie verder de beantwoording van vraag 1.

Vraag 3:
Kan het college achterhalen of de instellingen waar dit speelt beleid hebben geformuleerd om de specifieke competenties voor hulpverlening aan LHBT+’ers te bevorderen? Wordt er bijvoorbeeld bij werving en selectie rekening mee gehouden? Krijgen de medewerkers (bij) scholing aangeboden over LHBT+- gerelateerde problemen?

Antwoord:
In het algemeen kan gesteld worden dat binnen welzijnsorganisaties ook op beleidsniveau aandacht is voor hulpverlening aan LHBT, bijvoorbeeld via het Roze Ouderen Overleg Rotterdam (ROOR) en het initiatief De Roze Loper. In de gemeentelijke aanbestedingen Welzijn en
Zorg voor 2018 is specifieke kennis op het gebied van seksuele diversiteit als één van de criteria meegenomen. Zie verder de beantwoording van vraag 1.

Vraag 4:
Wat doet de gemeente eraan om dergelijke buitenissige standpunten in eigen gelederen (zoals bij Wijkteams en Vraagwijzer) te ondervangen, op beleids-/managementniveau en op het niveau van de individuele medewerker?

Antwoord:
Op beleidsniveau wordt er samenwerking gezocht met de afdeling HR van de gemeente en andere beleidsterreinen om hier meer bewustwording voor te creëren. Hiermee wordt een meer integraal LHBT beleid beoogd. Specifiek voor de wijkteams wordt door RADAR, in opdracht van de gemeente, de basismodule seksuele diversiteit aangeboden als onderdeel van het verplichte opleidingsaanbod voor alle wijkteamleden. De cursus wordt druk bezocht en goed beoordeeld door de deelnemers.

Voorts wordt gesteld:
“Radar heeft geconstateerd dat medewerkers van welzijnsinstellingen er een dergelijke mening op nahouden.”

Vraag 5:
Wat zijn volgens het college de vervolgstappen van Radar na hiervan kennis te hebben genomen? Zouden wij op de hoogte kunnen worden gebracht van de vervolgstappen, indien aan de orde?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1. U zult in het najaar nader geïnformeerd worden over de activiteiten die RADAR onderneemt op dit gebied.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer