SV: Dier­proeven in Rotterdam


Indiendatum: mrt. 2016

Recent is 'Zo doende 2014' (1) gepubliceerd door het Rijk, waarin een jaaroverzicht wordt gegeven van dierproeven in Nederland. Ook in Rotterdam worden er dierproeven uitgevoerd. De Partij voor de Dieren is tegen alle proeven waarbij dieren worden gebruikt. Naast ons principiële standpunt ten aanzien van dierproeven vinden wij ook dat ze geen enkel nut dienen, ook als ze zogezegd worden uitgevoerd om de
gezondheid van mensen te beschermen. Het is een inefficiënt middel om meer te weten komen over de volksgezondheid omdat het overgrote deel van de resultaten afkomstig van dierproeven haar geldigheid verliest als alsnog wordt overgegaan op klinische trials bij mensen.

Wij zijn blij te constateren dat in 2014, ten opzichte van 2013, twee vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven uit Rotterdam zijn verdwenen. Thans zijn er nog twee vergunninghouders actief, te weten de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. Blijkens 'Zo doende 2014' heeft laatstgenoemde instelling in 2014 gebruikt gemaakt van haar vergunning, afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In totaal heeft het Erasmus MC 38.562 proefdieren gebruikt.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam wil van het college graag het volgende weten:

1. Klopt het jaaroverzicht dat in 'Zo doende 2014' wordt gegeven over de aantallen dierproeven en de hoeveelheid vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven in Rotterdam? Indien nee, wat klopt er niet?

2. Weet het college of in het kalenderjaar 2015 de aantallen dierproeven en/of de hoeveelheid vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven in Rotterdam is veranderd ten opzichte van 2014? Indien ja, wat is er veranderd?

3. Voert het college een actief ontmoedigingsbeleid om (mogelijke) vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven buiten de stadsgrenzen te houden? Indien nee, waarom niet?

4. Wat is de publiekrechtelijke of financiële relatie tussen de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC?

5. Heeft de gemeente een publiekrechtelijke of financiële relatie met instellingen die mogelijk kunnen overgaan op het uitvoeren van dierproeven, gezien de werkzaamheden van deze instellingen?

Vergunninghouders moeten een 'Instantie voor dierenwelzijn' in het leven roepen als ze overgaan tot het uitvoeren van dierproeven, teneinde zo goed mogelijk voor proefdieren te zorgen.

6. Heeft het college weleens overleg met de 'Instantie voor dierenwelzijn' van het Erasmus MC? Indien ja, wat wordt tijdens zulk een overleg besproken?

Het beleid omtrent dierproeven wordt gemaakt door het Rijk. Een grote stad als Rotterdam kan wel degelijk invloed uitoefenen op dit beleid. Al eerder heeft de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn met succes gelobbyd voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Niets is dus onmogelijk.

7. Is het college bereid in overleg te treden met het Rijk met als inzet het aantal dierproeven in Rotterdam terug te dringen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid te pleiten voor extra financiële middelen voor het onderzoeken van levensvatbare alternatieven voor dierproeven?


Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) https://www.nvwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2209615

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 19 apr. 2016

Op 3 maart 2016 stelde J.D. van der Lee-van der Haagen (PvdD) ons schríftelijke vragen over dierproeven in Rotterdam.

Inleidend wordt gesteld:

Recent is 'Zo doende 2014' gepubliceerd door het Rijk, waarin een jaaroverzicht wordt gegeven van dierproeven in Nederland. Ook in Rotterdam worden er dierproeven uitgevoerd. De Partij voor de Dieren is tegen alle proeven waarbij dieren worden gebruikt. Naast ons principiële standpunt ten aanzien van dierproeven vinden wij ook dat ze geen enkel nut dienen, ook als ze zogezegd worden uitgevoerd om de gezondheid van mensen te beschermen. Het is een inefficiënt middel om meer te weten komen over de volksgezondheid omdat het overgrote deel van de resultaten afkomstig van dierproeven haar geldigheid verliest als alsnog wordt overgegaan op klinische trials bij mensen. Wij zijn blij te constateren dat in 2014, ten opzichte van 2013, twee vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven uit Rotterdam zijn verdwenen.
Thans zijn er nog twee vergunninghouders actief, te weten de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. Blijkens 'Zo doende 2014' heeft laatstgenoemde instelling in 2014 gebruikt gemaakt van haar vergunning, afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). In totaal heeft het Erasmus MC 38.562 proefdieren gebruikt. De gemeenteraadsfractie van de Partij voorde Dieren in Rotterdam wil van het college graag het volgende weten:

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Klopt het jaaroverzicht dat in 'Zo doende 2014' wordt gegeven over de aantallen dierproeven en de hoeveelheid vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven in Rotterdam? Indien nee, wat klopt er niet?

Antwoord:
Het college gaat ervanuit dat de aantallen kloppen. Dergelijke vergunningen worden afgegeven door de CCD. Hiermee heeft het college geen bemoeienis hiermee, en heeft dus ook geen eigen data over dit type vergunningen. Wij gaan dus af op de gegevens van de CCD.

Vraag 2:
Weet het college of in het kalenderjaar 2015 de aantallen dierproeven en/of de hoeveelheid vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven in Rotterdam is veranderd ten opzichte van 2014? Indien ja, wat is er veranderd?

Antwoord:
Gezien antwoord 1 hebben wij hierover contact opgenomen met de CCD. Het aantal vergunninghouders is ongewijzigd ten opzichte van 2014. Over het aantal uitgevoerde onderzoeken is nog geen informatie openbaar gemaakt.

Vraag 3:
Voert het college een actief ontmoedigingsbeleid om (mogelijke) vergunninghouders voor het uitvoeren van dierproeven buiten de stadsgrenzen te houden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college is geen voorstander van dierproeven, behoudens medische noodzaak, wat verwerkt is in het inkoopbeleid van de gemeente.

Vraag 4:
Wat is de publiekrechtelijke of financiële relatie tussen de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC?

Antwoord:
Er is geen publiekrechtelijke of financiële relatie tussen de gemeente Rotterdam en het Erasmus MC. Wel is er sprake van een privaatrechtelijke relatie: de gemeente is met Erasmus MC en enkele andere partijen mede-aandeelhouder van het Erasmus Biomedical Fund. Dit fonds investeert in zogenaamde portfoliobedrijven, die nieuwe geneesmiddelen en medische producten ontwikkelen. Enkele van deze portfoliebedrijven hebben in het verleden wel dierproeven gedaan, onder strikt toezicht en na goedkeuring van de Medisch Ethische Commissie van het Erasmus MC. Het gebruik van dierproeven wordt slechts toegestaan indien geen alternatieve mogelijkheden voorhanden zijn om een medicijn te testen.
Zoals in het aan uw raad toegezonden ‘Beheerverslag deelnemingen 2014’ is aangegeven, zijn we bezig de aandelen in het Biomedical Fund af te stoten en de deelneming daarmee te beëindigen, conform de vooraf vastgestelde looptijd van het fonds. Naar verwachting gebeurt dat nog in 2016.

Vraag 5:
Heeft de gemeente een publiekrechtelijke of financiële relatie met instellingen die mogelijk kunnen overgaan op het uitvoeren van dierproeven, gezien de werkzaamheden van deze instellingen?

Antwoord:
Nee, de gemeente heeft (naast de relatie met het in 4 genoemde Erasmus Biomedical Fund) geen publiekrechtelijke, privaatrechtelijk of financiële relatie met dergelijke instellingen.

Voorts wordt gesteld:
Vergunninghouders moeten een 'Instantie voor dierenwelzijn' in het leven roepen als ze overgaan tot het uitvoeren van dierproeven, teneinde zo goed mogelijk voor proefdieren te zorgen.

Vraag 6:
Heeft het college weleens overleg met de 'Instantie voor dierenwelzijn' van het Erasmus MC? Indien ja, wat wordt tijdens zulk een overleg besproken?

Antwoord:
Nee, het college heeft geen overleg met deze instantie voor dierenwelzijn.

Voorts wordt gesteld:
Het beleid omtrent dierproeven wordt gemaakt door het Rijk. Een grote stad als Rotterdam kan wel degelijk invloed uitoefenen op dit beleid. Al eerder heeft de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn met succes gelobbyd voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Niets is dus onmogelijk.

Vraag 7:
Is het college bereid in overleg te treden met het Rijk met als inzet het aantal dierproeven in Rotterdam terug te dringen? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is het college bereid te pleiten voor extra financiële middelen voor het onderzoeken van levensvatbare alternatieven voor dierproeven?

Antwoord:
De gemeente heeft haar eigen inkoopbeleid aangepast en we zien bij voorkeur dat er zo min mogelijk dierproeven plaatsvinden op Rotterdams grondgebied, uitgezonderd voor de meest noodzakelijke medische doeleinden. Als het college de inschatting maakt dat een direct gesprek tussen het college en de minister effectief is, dan zal het college dat zeker nie? nalaten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer