SV: Bomenkap op De Tempel


Indiendatum: mrt. 2016

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft foto's toegestuurd gekregen waaruit blijkt dat er bomen zijn gekapt op landgoed De Tempel in de Schiezone, gebied Overschie. Enkele van de foto's zijn bijgevoegd. Uit de informatie blijkt dat er ten minste drie bomen zijn gekapt.

Volgens onze informatie betrof de stamdikte van de bomen respectievelijk 102, 74 en 31 centimeter. De omtrek betrof respectievelijk 350, 240 en 125 centimeter.

1. Kan het college bevestigen dat er zeer recent ten minste drie bomen zijn gekapt op De Tempel, grofweg overeenkomend met bovengenoemde stamdikte? Indien ja:

 • Wat is volgens de gemeente Rotterdam de reden voor de kap? Indien de bomen in slechte staat van gezondheid verkeerden, is het college ertoe bereid het boomveiligheidscontrolerapport te doen toekomen aan de Raad?
 • Over welke boomsoort(en) gaat het in het onderhavige geval?
 • Was de kap vergunningplichtig? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waar kunnen wij de aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning vinden op de website van de gemeente Rotterdam?
 • Door wie is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend?
 • Is er sprake van een herplantplicht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waar en wanneer vindt de herplant plaats?
 • Vormt de kap onderdeel van rooiplan fase 1 (opgesteld 21 september 2015), onderdeel van de plannen tot herontwikkeling van De Tempel? Indien nee, vormt de kap onderdeel van een ander rooiplan? Indien ja, is het voornoemde rooiplan momenteel in uitvoering?

Eerder hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het inrichtingsplan met betrekking tot de herontwikkeling van landgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs in de Schiezone. Wij hebben de beantwoording van het college inmiddels ontvangen (zie kenmerk 16bb1220). Uit de beantwoording blijkt dat er geen inrichtingsplanprocedure wordt doorlopen. De gemeente spreekt van 'plannen'. De herontwikkeling van de landgoederen wordt evenwel aangekondigd in een document met als ondertitel 'Totaalplan en Inrichtingsplan Eerste Fase'.

2. Waarom wordt er geen inrichtingsplanprocedure doorlopen, gegeven het feit dat de plannen voor herontwikkeling worden aangekondigd als 'Totaalplan en Inrichtingsplan Eerste Fase'?

3. Vormt de bomenkap die wij hebben geconstateerd onderdeel van de plannen de landgoederen in de Schiezone te herontwikkelen?

In de beantwoording van onze eerder gestelde schriftelijke vragen stelt het college:

“Na goedkeuring van de plannen door het college zullen de plannen worden toegestuurd aan de raad.”

4. Wanneer denkt het college de plannen te hebben goedgekeurd?

5. Zullen de plannen voor herontwikkeling van de landgoederen uitmonden in een raadsbesluit, of is het doorsturen van de plannen aan de Raad ter kennisneming?

Wij bezitten een kopie van een aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van bomen op landgoed Nieuw Rhodenrijs, ingediend op 24 november 2015 (met aanvraagnummer 2074701). De aanvraag is niet te vinden op de website van de gemeente Rotterdam. Uit de aanvraag blijkt dat de voorgenomen kap bedoeld is voor een ontwikkeling die vooruit loopt “op de totale inrichting van dit landgoed”.

6. Waar kunnen wij voornoemde aanvraag omgevingsvergunning vinden op de website van de gemeente?

7. Is de aanvraag omgevingsvergunning verleend? Indien nee, gaat dit nog gebeuren? Indien ja, waar kunnen wij de verlening omgevingsvergunning vinden op de website van de gemeente?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: mrt. 2016
Antwoorddatum: 11 mei 2016

Op 30 maart 2016 steide het raadslid J.D. van der Lee (Partij voor de Dieren) ons schriftelijke vragen over het kappen van tenminste drie bomen op Iandgoed De Tempel in de Schiezone, gebied Overschie.

Inleidend wordt gesteld:

“De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heefl foto's toegestuurd gekregen waaruit blijkt dat er bomen zijn gekapt op Iandgoed De Tempel in de Schiezone, gebied Overschie. Enkele van de foto‘s zijn bijgevoegd. Uit de informatie blijkt dat er tenminste drie bomen zijn gekapt.
Volgens onze informatie betrof de stamdikte van de bomen respectievelijk 102. 74 en 31 centimeter. De omtrek betrof respectievelijk 350, 240 en 125 centimeter.”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Ken het college bevestigen dat er zeer recent tenminste drie bomen zijn gekapt op De Tempel. grofweg overeenkomend met bovengenoemde stamdikte? Indien ja:

 • Wat is volgens de gemeente Rotterdam de reden voor de kap? Indien de bomen in slechte staat van gezondheid verkeerden, is het college ertoe bereid het boomveiligheidscontrolerapport te doen toekomen aan de Raad?
 • Over welke boomsoort(en) gaat het in het onderhavige geval?
 • Was de kap vergunningplichtig? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waar kunnen wij de aanvraag en verlening van de omgevingsvergunning vinden op de website van de gemeente Rotterdam?
 • Door wie is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend?
 • Is er sprake van een herplantplicht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waar en wanneer vindt de herplant plaats?
 • Vormt de kap onderdeel van rooiplan fase 1 (opgesteld 21 september 2015), onderdeel van de plannen tot herontwikkeling van De Tempel? Indien nee, vormt de kap onderdeel van een ander rooiplan? Indien ja, is het voornoemde rooiplan momenteel in uitvoering?

Antwoord:
Het college kan bevestigen dat er drie bomen gekapt zijn op De Tempel. De stamdiktes op 1 meter hoogte, van belang om te bepalen of er een kapvergunning nodig is, zijn kleiner dan de door u aangegeven diktes. Van een van de kastanjes is de stamdiameter bekend: 60 cm. Van de andere kastanje en de robinia zijn de geschatte stamdiameters 55 cm respectievelijk 30 cm. Naast de drie door u genoemde bomen is in de overtuin een omgewaaide es opgeruimd en is de omgewaaide kastanje achter in de formele tuin opgeruimd.

 • Een van de dode kastanjes bewoog bij stevige wind en hij Iiet regelmatig grote dode takken vallen. Er is vanuit zorgplicht besloten deze boom te kappen om ietsel aan bezoekers en schade aan het omringende gebied, inclusief andere bomen. te voorkomen. Voor de kap is de boom op holten onderzocht; deze werden niet aangetroffen. Ook waren in een zone van 20 meter rondom deze boom geen vleennuisbomen bekend. Bij het vellen van de stam is een naast staande kleine robinia geraakt. Daarbij is de schors van deze boom zodanig beschadigd dat duurzame ontwikkeling van deze boom niet meer mogelijk was. Ook deze boom is hierna omgezaagd, nadat werd vastgesteld dat zich geen holtes in de boom bevonden. Op het eilandje is ook een dode kastanje aangetroffen die flinke scheefstand vertoonde met scheuren in de grond van een openbrekende kluit. Deze boom zou minder gevaar opleveren voor het publiek daar hij niet nabij paden stond, maar zou bij verder omvallen zeker in een of meerdere andere bomen zijn gevallen (waaronder bomen met vleennuishoites) en deze zwaar kunnen beschadigen of ook laten omvallen. Om dit te voorkomen, is besloten deze boom ook te rooien. Ook hier is Voor het rooien een inspectie op holten uitgevoerd. Die waren niet aanwezig.
 • Twee kastanjes en een robinia.
 • De kap van de drie bomen is vergunningplichtig. In een risicovolle situatie (noodkap) worden bomen direct vewvijderd. Voor de bomen wordt achteraf nog een kapvergunning aangevraagd. Dit is een gebruikelijke procedure voor dergelijke situaties. De bekendmaking met betrekking tot de aanvraag en de verlening worden bekend gemaakt op www.rotterdamnllrotterdambericht.
 • De kapvergunning wordt aangevraagd door Stadsontwikkeling.
 • Of er sprake is van herplantplicht wordt duidelijk bij de vergunningverlening. lndien er sprake is van herplantplicht wordt bekeken waar dit plaats kan vinden.
  Nee, dit is noodkap geweest.

Inleidend op vraag 2 wordt gesteld:

“Eerder hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het inrichtingspian met betrekking tot de herontwikkeling van Iandgoederen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs in de Schiezone. Wij hebben de beantwoording van het college inmiddels ontvangen (zie kenmerk 16bb1220). Uit de beantwoording blijkt dat er geen inrichtingsplanprocedure wordt doorlopen. De gemeente spreekt van ‘plannen’. De herontwikkeling van de
Iandgoederen wordt evenwel aangekondigd in een document met als ondertitel 'Totaa|p|an en inrichtingspian Eerste Fase'."

Vraag 2:
Waarom wordt er geen inrichtinsplanprocedure doorlopen. gegeven het feit dat de plannen voor herontwikkeling worden aangekondigd als 'Totaalplan en inrichtingspian Eerste Fase'?

Antwoord:
De Iandgoederen zijn geen openbaar gebied. Er wordt daarom wel een ontwerp gemaakt, maar geen inrichtingsplanprocedure doorlopen.

Vraag 3:
Vormt de bomenkap die wij hebben geconstateerd onderdeel van de plannen de landoederen in de Schiezone te herontwikkelen?

Antwoord:
Nee, dit is noodkap geweest.

Inleidend op vraag 4 wordt gesteld:

In de beantwoording van onze eerder gestelde schriftelijke vragen stelt het college: Na goedkeuring van de plannen door het college zullen de plannen worden toegestuurd aan de raad.

Vraag 4:
Wanneer denkt het college de plannen te hebben goedgekaurd?

Antwoord:
Vewvacht wordt dat de plannen in het derde kwartaal worden goedgekeurd.

Vraag 5:
Zullen do plannen voor herontwikkeling van de landgoederen uitmonden in een raadsbesluit, of is het doorsturen van de plannen aan de Raad ter kennisneming?

Antwoord:
De plannen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Inleidend op vraag 6 wordt gesteld:

"Wij bezitten een kopie van een aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van bomen op landgoed Nieuw Rhodenrijs, ingediend op 24 november 2015 (met aanvraagnummer 2074701). De aanvraag is niet te vinden op de website van de gemeente Rotterdam. Uit de aanvraag blijkt dat de voorgenomen kap bedoeld is voor een ontwikkeling die vooruit loopt “op de totale inrichting van dit landgoed”.”

Vraag 6:
Waar kunnen wij voornoemde aanvraag omgevingsvergunning vinden op de website van de gemeente?

Antwoord:
Alle bekendmakingen van omgevingsvergunningen komen op wvvw.rotterdam.nl/rotterdambericht te staan en blijven gedurende de bezwaarperiode plus 1 dag staan. De vergunning wordt ook op www.overheid.nl gepublioeerd.

Vraag 7:
Is de aanvraag omgevingsvergunning verleend? lndien nee, gaat dit nog gebeuren? lndien ja, waar kunnen wij de verlening omgevingsvergunning vinden op de website van do gemeente?

Antwoord:
De vergunning is verleend op 22 januari 2016.
Alle bekendmakingen van omgevingsvergunningen komen op www.rotterdam.nl.rotterdambericht te staan en blijven gedurende de bezwaarperiode plus 1 dag staan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer