SV: Bebouwing Hoekse kustlijn


Indiendatum: nov. 2016

In het AD Rotterdams Dagblad van 21 november jongstleden staat een artikel waarin de bouw van nog eens 28 zogenoemde beach villas, strandhuizen, aan de kustlijn van Hoek van Holland wordt besproken. Momenteel zijn zes van deze strandhuizen in aanbouw, bovenop de veertig huizen die er al staan. In totaal zullen er straks 74 strandhuizen aan de Hoeke kustlijn staan.

1. Kloppen de aantallen strandhuizen zoals geschetst in voornoemd artikel? Indien nee, wat is het juiste aantal?

2. Wanneer is de omgevingsvergunning voor de bouw verleend? Indien er meerdere omgevingsvergunningen zijn verleend, bijvoorbeeld om bebouwing gefaseerd mogelijk te maken, is het college bereid een overzicht te doen toekomen?

3. Waarom heeft de gemeente omgevingsvergunningen verleend teneinde bebouwing van de Hoekse kustlijn mogelijk te maken?

4. Welke rol hebben zichtlijnen, natuurbeleving, natuurhistorische en landschappelijke waarden gespeeld in het goedkeuren van bebouwing van de Hoekse kustlijn?

De bouwplannen vallen niet binnen een vigerend bestemmingsplan. Zienswijzen op de wenselijkheid van bebouwing in het kustgebied van Hoekenezen en belangenorganisaties zijn alleen al door deze reden niet-ontvankelijk, omdat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) niet voorziet in een procedure als een bestemmingsplan ontbreekt. Volgens voornoemd artikel konden bewoners van Hoek van Holland geen zienswijze geven op de meest recente aanvraag omgevingsvergunning voor bebouwing van de Hoekse kustlijn, omdat zij vanuit hun woningen niet uitkijken op de strandhuizen en dus blijkbaar niet in hun belangen worden geschaad.

5. Klopt het volgens het college dat bewoners en belangenorganisaties geen zienswijzen hebben kunnen indienen op, in ieder geval, de meest recente aanvraag omgevingsvergunning voor bebouwing van de Hoekse kustlijn?

6. Is het college tevreden over (het ontbreken van) een ruimtelijke-ordeningsprocedure zoals (niet) doorlopen in het geval van bebouwing van de Hoekse kustlijn, behoudens de aanvraag/verlening omgevingsvergunning? Indien ja, waarom? Indien nee, waar is het college ontevreden over?

7. Wat vindt het college van de bepaling dat bewoners van Hoek van Holland niet in hun belangen worden geschaad als zij de strandhuizen niet kunnen zien vanuit hun eigen woning? Indien ja, op welke wijze hadden bewoners hun grieven kenbaar moeten/kunnen maken?

Statenleden van de Provincie Zuid-Holland zijn, net als wij, verbijsterd over de gang van zaken. Zij vragen zich af waarom de gemeente Rotterdam, als enige kustgemeente, nooit een bestemmingplan heeft gemaakt voor het scheppen van een planologisch kader voor de Hoekse kustlijn. Er zijn naar ons bekend ook nooit voorbereidingsbesluiten genomen, indien mogelijk bij het ontbreken van een bestemmingsplan, teneinde jaarlijks te evalueren wat zij voor ogen heeft met het plangebied.

8. Waarom heeft het college nooit een bestemmingsplan vastgesteld voor de Hoekse kustlijn?

9. Waarom heeft het college nooit een voorbereidsbesluit genomen voor de Hoekse kustlijn, indien überhaupt mogelijk?

10. Vindt het college het wenselijk dat de Hoekse kustlijn nooit is aangemerkt als plangebied waarvoor een ruimtelijke-ordeningsprocedure moet worden doorlopen? Indien ja, waarom?

11. Is het college er in een eerder stadium door de Provincie Zuid-Holland op gewezen dat een bestemmingsplan voor de Hoekse kustlijn ontbreekt? Indien ja, wanneer gebeurde dit en wat was/waren de reactie(s) van het college hierop?

12. Is het college bereid in overleg te treden met de Provincie Zuid-Holland met als inzet het vaststellen van een bestemmingsplan voor de Hoekse kustlijn? Indien nee, waarom niet?

Het zijn geenszins simpele houten strandhuisjes die na de zomer weer worden afgebroken. We hebben hier te maken met woningen bestaande uit twee woonlagen, op betonnen palen gebouwd. Het maakt permanente bewoning mogelijk. Dit staat mogelijk op gespannen voet met de publieke toegankelijk van het strand. Met publieke toegankelijkheid bedoelen wij niet zozeer toegang tot het strand, wat immers openbare ruimte is, maar ook de beleefbaarheid van het strand als plek voor het vinden van rust, ruimte en bezinning.

13. Denkt het college dat de publieke toegankelijkheid van het Hoekse strand in het geding is als een aanzienlijk deel van de kustlijn is bebouwd, met permanente bewoning in de zomermaanden? Indien ja, waarom? Indien nee, hoe gaat het college ervoor zorgen dat het strand publiek toegankelijk blijft?

Er bestaat een breedgedragen wens om het kustgebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag aan te merken als nationaal park: Nationaal Park Hollandse Duinen. In september hebben de initiatiefnemers – een hybride consortium bestaande uit gemeenten, overheidsorganisaties en belangenorganisaties – hun initiatief in de vorm van een bidbook overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken. De gemeente Rotterdam staat hierin vermeld als adhesiebetuiger, wat wil zeggen dat zij het initiatief steunt.

14. Hoe rijmt het college het verstrekken van een omgevingsvergunningen voor bebouwing van de Hoekse kustlijn met haar rol als partner in de totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen?

15. Heeft bebouwing van de Hoekse kustlijn gevolgen voor het partnerschap van de gemeente Rotterdam in het voornemen tot totstandkoming van Nationaal Park Hollandse Duinen? Indien nee, waarom niet?

16. Heeft het college bebouwing van de Hoekse kust besproken of voorgelegd aan andere partners in het voornemen tot totstandkoming van Nationaal Park Hollandse Duinen?

17. Denkt het college dat een mogelijke totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen in het geding is als een aanzienlijk deel van de Hoekse kustlijn is bebouwd? Indien nee, waarom niet?

18. Worden enkele van de natuurwaarden in het toekomstige Nationaal Park Hollandse Duinen bedreigd door het voornemen tot bebouwing van de Hoekse kustlijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft dit gevolgen voor de mogelijke totstandkoming van het nationaal park?Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 18 jan. 2017

Op 24 november 2016 stelde R.T.J. van der Velden (Partij voor de Dieren) ons schriltelijke vragen over Bebouwing Hoekse kustlijn.

Inleidend wordt gesteld:

“In het AD Rotterdams Dagblad van 21 november jongstleden staat een artikel waarin de bouw van nog eens 28 zogenoemde beach villas, strandhuizen, aan de kustlijn van Hoek van Holland wordt besproken. Momenteel zijn zes van deze strandhuizen in aanbouw, bovenop de veertig huizen die er al staan. In totaal zullen er straks 74 strandhuizen aan de Hoekse kustlijn staan. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Kloppen de aantallen strandhuizen zoals geschetst in voornoemd artikel? Indien nee, wat is het juiste aantal?

Antwoord:
Het aantal van 74 strandwoningen klopt.

Vraag 2:
Wanneer is de omgevingsvergunning voor de bouw verleend? Indien er meerdere omgevingsvergunningen zijn verleend, bijvoorbeeld om bebouwing gefaseerd mogelijk te maken, is het college bereid een overzicht te doen toekomen?

Antwoord:
Er zijn drie omgevingsvergunningen verleend voor in totaal 74 strandwoningen. 19 januari 2015 (28 woningen), 18 december 2015 (18 woningen), 2 augustus 2016 (28 woningen).

Vraag 3:
Waarom heeft de gemeente omgevingsvergunningen verleend teneinde bebouwing van de Hoekse kustlijn mogelijk te maken?

Antwoord:
Op 17 december 2013 heeft de voormalige deelgemeente Hoek van Holland ingestemd met deze ontwikkeling. Op basis hiervan is door de gemeente een privaatrechtelijke (huur)overeenkomst opgesteld met de huurder voor een periode van 12 jaar. Vervolgens heeft de initiatiefnemer een omgevingsvergunning in drie fasen aangevraagd. Voor het gebied geldt geen bestemmingsplan maar is de Bouwverordening van toepassing. De Bouwverordeningen bevat regels waaraan een bouwwerk minimaal dient te voldoen. In bestemmingsplannen kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van een functie.
Op grond van de Bouwverordening kunnen daar strandwoningen gebouwd worden en mogen die niet worden geweigerd.

Vraag 4:
Welke rol hebben zichtlijnen, natuurbeleving, natuurhistorische en landschappelijke waarden gespeeld in het goedkeuren van bebouwing van de Hoekse kustlijn?

Antwoord:
Bij de beoordeling van het initiatief destijds door de deelgemeente is onderkend dat het strand een openbaar toegankelijke plek is en dat de locatie, de plek waar Noordzee en de Nieuwe Waterweg elkaar ontmoeten, een bijzondere locatie is. De plek dient zoveel mogelijk openbaar te zijn of in ieder geval een openbare uitstraling te hebben. Daarom is specifiek gelet op de afstand tussen de huisjes en het Noorderhoofd, zodat de route naar de pier openbaar blijft, naar de afstand tot de strandopgang Rivierkant en de afstand tot de bestaande strandpaviljoens zodat dat de paviljoens geen hinder ondervinden qua uitzicht.

Voorts wordt gesteld:

“De bouwplannen vallen niet binnen een vigerend bestemmingsplan. Zienswijzen op de wenselijkheid van bebouwing in het kustgebied van Hoekenezen en belangenorganisaties zijn alleen al door deze reden niet-ontvankelijk, omdat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) niet voorziet in een procedure als een bestemmingsplan ontbreekt. Volgens voornoemd artikel konden bewoners van Hoek van
Holland geen zienswijze geven op de meest recente aanvraag omgevingsvergunning voor bebouwing van de Hoekse kustlijn, omdat zij vanuit hun woningen niet uitkijken op de strandhuizen en dus blijkbaar niet in hun belangen worden geschaad. ”

Vraag 5:
Klopt het volgens het college dat bewoners en belangenorganisaties geen zienswijzen hebben kunnen indienen op, in ieder geval, de meest recente aanvraag omgevingsvergunning voor bebouwing van de Hoekse kustlijn?

Antwoord:
De aanvraag omgevingsvergunning betreft een zogenaamde reguliere procedure waarop alleen een bezwaarmogelijkheid open staat na afgifte van de vergunning. De omgevingsvergunning is 2 augustus 2016 verleend waarna de termijn voor het indienen van bezwaar mogeliik was. Er is een -bezwaarschrift ontvangen dat niet ontvankelijke is verklaard.

Vraag 6:
Is het college tevreden over (het ontbreken van) een ruimtelijke* ordeningsprocedure zoals (niet) doorlopen in het geval van bebouwing van de
Hoekse kustlijn, behoudens de aanvraag/verlening omgevingsvergunning? Indien ja, waarom? Indien nee, waar is het college ontevreden over?

Antwoord:
In verband met het ontbreken van een actueel bestemmingsplan, is de nu doorlopen ruimtelijke ordeningsprocedure de geëigende mogelijkheid voor toetsing van het initiatief en belangenafweging.

Vraag 7:
Wat vindt het college van de bepaling dat bewoners van Hoek van Holland niet in hun belangen worden geschaad als zij de strandhuizen niet kunnen zien vanuit hun eigen woning? Indien ja, op welke wijze hadden bewoners hun grieven kenbaar moeten/kunnen maken?

Antwoord:
De Algemene Wet Bestuursrecht bepaalt dat belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen een omgevingsvergunning. Om te bepalen of iemand belanghebbend is, moet gekeken worden naar de effecten van het besluit. In de jurisprudentie met betrekking tot ruimtelijke besluiten worden veelal drie criteria gehanteerd om te bepalen of een appellant belanghebbende is: afstand, zicht en ruimtelijke uitstraling.
Indien het gaat om bewoning en/of eigendom van een perceel dat niet direct grenst aan een locatie, geldt dat voor het aannemen van belanghebbendheid de afstand tussen beide gering moet zijn. Bij het afstandscriterium speelt het zichtcriterium een belangrijke rol. Uit de jurisprudentie blijkt dat bij het ontbreken van zicht op een locatie en de afstand vanaf het perceel tot de locatie groter is dan 100 meter, in de regel geen belanghebbendheid wordt aangenomen.

Voorts wordt gesteld:

"Statenleden van de Provincie Zuid-Holland zijn, net als wij, verbijsterd over de gang van zaken. Zij vragen zich af waarom de gemeente Rotterdam, als enige kustgemeente, nooit een bestemmingsplan heeft gemaakt voor het scheppen van een planologisch kader voor de Hoekse kustlijn. Er zijn naar ons bekend ook nooit voorbereidingsbesluiten genomen, indien mogelijk bij het ontbreken van een bestemmingsplan, teneinde jaarlijks te evalueren wat zij voor ogen heeft met het plangebied.”

Vraag 8:
Waarom heeft het college nooit een bestemmingsplan vastgesteld voor de Hoekse kustlijn?

Antwoord:
De opgave voor het maken van bestemmingsplannen in Rotterdam is groot en de capaciteit beperkt. Momenteel worden de bestemmingsplannen voor Hoek van Holland herzien. Dit is een forse opgave Het bestemmingsplan Hoek van Holland-bad is het laatste bestemmingsplan in Hoek van Holland en zal medio 2018 worden vastgesteld. Het andere bestemmingsplan, dat een deel van de kust bestrijkt, is het bestemmingsplan Hoek van Holland-buitengebied. Dit bestemmingsplan gaat binnenkort ter inzage.

Vraag 9:
Waarom heeft het college nooit een voorbereidingsbesluit genomen voor de Hoekse kustlijn, indien überhaupt mogelijk?

Antwoord:
Er worden alleen voorbereidingsbesluiten genomen op gronden die in particulier eigendom zijn. Gronden die in eigendom zijn van de gemeente Rotterdam of de Rijksoverheid hoeven niet te worden beschermd met een voorbereidingsbesluit. De centrale overheid treedt altijd in overleg met de gemeente bij eventuele uitgifte. Wenselijkheid en randvoorwaarden worden afgestemd tussen het ruimtelijke en het privaatrechtelijke spoor.

Vraag 10:
Vindt het college het wenselijk dat de Hoekse kustlijn nooit is aangemerkt als plangebied waarvoor een ruimtelijke-ordeningsprocedure moet worden doorlopen? Indien ja, waarom?

Antwoord:
Het klopt niet dat de Hoekse kustlijn nooit is aangemerkt als plangebied waarvoor een ruimtelijke-ordeningsprocedure moet worden doorlopen. De opdracht is om voor Rotterdam 100 procent dekking te verkrijgen met bestemmingsplannen, dus ook voorde Hoekse kustlijn. Prioritering vindt plaats op basis van legesrisico. Zie vraag 8.

Vraag 11:
Is het college er in een ander stadium door de Provincie Zuid-Holland op gewezen dat een bestemmingsplan voor de Hoekse kustlijn ontbreekt? Indien ja, wanneer gebeurde dit en wat was/waren de reactie(s) van het college hierop?

Antwoord:
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht rapporteert de gemeente Rotterdam elk jaar aan de provincie over tal van zaken. De Provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam er niet op gewezen dat een bestemmingsplan voor de Hoekse kust ontbreekt.

Vraag 12:
Is het college bereid in overleg te treden met de Provincie Zuid-Holland met als inzet het vaststellen van een bestemmingsplan voor de Hoekse kustlijn? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Overleg is niet relevant want er wordt nu gewerkt aan twee bestemmingsplannen die de kustlijn bedekken, namelijk Bestemmingsplan Hoek van Holland- buitengebied, (vaststelling in 2017) en bestemmingsplan Hoek van Holland-bad (vaststelling in 2018).
De kust van Hoek van Holland beschikt dan over 100 procent actuele kaders.

Voorts wordt gesteld:

“Het zijn geenszins simpele houten strandhuisjes die na de zomer weer worden afgebroken. Wij hebben hier te maken met woningen bestaande uit twee woonlagen, op betonnen palen gebouwd. Het maakt permanente bewoning mogelijk. Dit staat mogelijk op gespannen voet met de publieke toegankelijk van het strand. Met publieke toegankelijkheid bedoelen wij niet zozeer toegang tot het stand, wat immers openbare ruimte is, maar ook de beleefbaarheid van het strand als plek voor het vinden van rust, ruimte en bezinning. ”

Vraag 13:
Denkt het college dat de publieke toegankelijkheid van het Hoekse strand in het geding is als een aanzienlijk deel van de kustlijn is bebouwd, met permanente bewoning in de zomermaanden? Indien ja, waarom? Indien nee, hoe gaat het college ervoor zorgen dat het strand publiek toegankelijk blijft?

Antwoord:
Naast de 74 strandwoningen staan er ten noorden van hetZeeplein ruim 100 seizoengebonden vakantiehuisjes in de periode april-oktober. De gemeente Rotterdam zal geen aanvullende permanente dan wel semi-permanente bebouwing op het strand toestaan.

Verder wordt gesteld:

“Er bestaat een breedgedragen wens om het kustgebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag aan te merken als nationaal park: Nationaal Park Hollandse Duinen. In september hebben initiatiefnemers - een hybride consortium bestaande uit gemeenten, overheidsorganisaties en belangenorganisaties - hun initiatief in de vorm van een b?ibook overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken. De gemeente
Rotterdam staat hierin vermeld als adhesiebetuiger, wat wil zeggen dat zij het initiatief steunt. ”

Vraag 14:
Hoe rijmt het college het verstrekken van een omgevingsvergunningen voor bebouwing van de Hoekse kustlijn met haar rol als partner in de totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen?

Antwoord:
Hollandse Duinen is geselecteerd als potentieel Nationaal Park. Het Nationaal Park is uitdrukkelijk bedoeld als strategisch marketingmiddel en niet als planologische bescherming.

Vraag 15:
Heeft bebouwing van de Hoekse kustlijn gevolgen voor het partnerschap van de gemeente Rotterdam in het voornemen tot totstandkoming van Nationaal Park Hollandse Duinen? Indien niet, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie antwoord 14

Vraag 16:
Heeft het college bebouwing van de Hoekse kust besproken of voorgelegd aan andere partners in het voornemen tot totstandkoming van Nationaal Park Hollandse Duinen?

Antwoord:
Nee, het bouwplan is in 2014 gestart Het Nationaal Park Hollandse Duinen is in het najaar van 2016 opgericht.

Vraag 17:
Denkt het college dat een mogelijke totstandkoming van het Nationaal Park Hollandse Duinen in het geding is als een aanzienlijk deel van de Hoekse kustlijn is bebouwd? Indien niet, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie vraag 14.

Vraag 18:
Worden enkele van de natuurwaarden in het toekomstige Nationaal Park Hollandse Duinen bedreigd door het voornemen tot bebouwing van de Hoekse kustlijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft dit gevolgen voor de mogelijke totstandkoming van het nationaal park?

Antwoord:
Er worden geen natuurwaarden bedreigd door de bebouwing van de strandwoningen. De strandwoningen staan op een deel van het strand en tegen een deel van de duinen aan dat geen onderdeel uitmaakt van het NatuurNetwerkNederland dan wel Natura 2000.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer