Vragen: Vuurwerk “buiten over de Kralingse Plas”


Indiendatum: nov. 2016

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat er tijdens de jaarwisseling een feest wordt georganiseerd door een uitspanning aan de Kralingse Plas. In de aankondiging (1) van het feest worden bezoekers van het feest erop gewezen dat het meenemen van vuurwerk is toegestaan. Voorts wordt er gesteld:

“om 00.00 mag je dat buiten over de Kralingse Plas afsteken.”

De Kralingse Plas en omgeving is een belangrijk rust-, paar- en foerageergebied voor diverse zoogdieren en vogels. Ook tijdens de jaarwisseling. De Partij voor de Dieren is dan ook bepaald niet blij met de mededeling dat vuurwerk meenemen is toegestaan en de oproep dit buiten over de Kralingse Plas af te steken, of tenminste te benadrukken dat dit mogelijk is.

1. Vindt het college het wenselijk dat er buiten over de Kralingse Plas vuurwerk mag worden afgestoken? Indien nee, waarom niet?

2. Wat vindt het college ervan dat de organisator van een feest haar bezoekers erop attendeert dat vuurwerk buiten over de Kralingse Plas mag worden afgestoken?

3. Heeft het college met de organisator van het feest overlegd over de wenselijkheid van het afsteken van vuurwerk buiten over de Kralingse Plas, indien zij überhaupt op de hoogte was van het voornemen tot organiseren van een feest op de bewuste locatie?

Naar ons bekend is er geen vergunning aangevraagd voor het feest, hoogstwaarschijnlijk aangezien het binnen de uitspanning plaatsheeft. Maar indien de bezoekers van het feest gezamenlijk rond middernacht naar buiten gaan om het nieuwe jaar in te luiden, dan is er sprake van een evenement in de buitenruimte. Het evenement krijgt gestalte door de mededeling c.q. oproep van de organisator van het feest en is dus mogelijk vergunningplichtig.

4. Stelt het college dat het gezamenlijk naar buiten gaan van de bezoekers van het feest rond middernacht een evenement is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit evenement vergunningplichtig?

5. Acht het college een evenementenvergunning een goed instrument om het afsteken van vuurwerk buiten over de Kralingse Plas te verbieden? Indien nee, waarom niet?

Tijdens de komende jaarwisseling is de Kralingse Plas door de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk niet aangewezen als vuurwerkvrije zone. Navraag bij de gebiedscommissie leert dat ze nog nooit te maken hebben gehad met vuurwerk aan de Kralingse Plas.

6. Is het college bereid in overleg te treden met de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk om alsnog gedaan te krijgen dat de Kralingse Plas wordt aangewezen als vuurwerkvrije zone? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

(1) http://www.vrijdagborrel.nl/site/component/content/article/28.html

Indiendatum: nov. 2016
Antwoorddatum: 21 dec. 2016

Op 30 november 2016 stelde R.T.J. van der Velden (Partij voor de Dieren) ons schríftelijke vragen over Vuurwerk ‘buiten over de Kralingse Plas .

Inleidend wordt gesteld:

“De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat er tijdens de jaarwisseling een feest wordt georganiseerd door een uitspanning aan de Kralingse Plas. In de aankondiging van het feest worden bezoekers van het feest erop gewezen dat het meenemen van vuurwerk is toegestaan. Voorts wordt er gesteld: “om 00.00 mag je dat buiten over de Kralingse Plas afsteken. ”
De Kralingse Plas en omgeving is een belangrijk rust-, paar- en foerageergebied voor diverse zoogdieren en vogels. Ook tijdens de jaarwisseling. De Partij voor de Dieren is dan ook bepaald niet blij met de mededeling dat vuurwerk meenemen is toegestaan en de oproep dit buiten over de Kralingse Plas af te steken, of tenminste te benadrukken dat dit mogelijk is. ”

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Vindt het college het wenselijk dat er buiten over de Kralingse Plas vuurwerk mag worden afgestoken? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college heeft de gebiedscommissies in staat gesteld om gebieden, waar het afsteken van vuurwerk niet wenselijk is, aan te wijzen als vuurwerkvrije zones. Aan de gebiedcommissies is meegegeven om kwetsbare plekken (zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, dierenverblijven, etc.) aan te wijzen als vuurwerkvrije zones.
Op 15 juli 2016 heeft de gebiedscommissie Kralingen Crooswijk aangegeven geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zie de website http://www.rotterdam.nl/oudennieuw voor een overzicht van de gebieden die wel als vuurwerkvrije zone zijn aangewezen. Wel vraagt de gebiedscommissie in haar advies om extra aandacht voor het Kralingse Bos tijdens de jaarwisseling.

Vraag 2:
Wat vindt het college ervan dat de organisator van een feest haar bezoekers erop attendeert dat vuurwerk buiten over de Kralingse Plas mag worden afgestoken?

Antwoord:
Omdat de Kralingse Plas niet is aangewezen als vuurwerkvrije zone zijn er geen mogelijkheden om een dergelijke oproep te verbieden.

Vraag 3:
Heeft het college rnet de organisator van het feest overlegd over de wenselijkheid van het afsteken van vuurwerk buiten over de Kralingse Plas, indien zij überhaupt op de hoogte was van het voornemen tot organiseren van een feest op de bewuste locatie?

Antwoord:
Nee, het college heeft geen contact gehad met de organisator van het feest. Het college is bereid om in overleg te treden. Inmiddels is echter gebleken dat de exploitant van de horeca-inrichting het afsteken van vuurwerk over de Kralingse Plas als onwenselijk bestempelt. Na contact met de organisator is de uproep ook van het internet verwijderd. Er zal door de bezoekers van het feest geen vuurwerk worden afgestoken.

Verder wordt gesteld:

“Naar ons bekend is er geen vergunning aangevraagd voor het feest, hoogstwaarschijnlijk aangezien het binnen de uitspanning plaatsheeft. Maar indien de bezoekers van het feest gezamenlijk rond middernacht naar buiten gaan om het nieuwe jaar in te luiden, dan is er sprake van een evenement in de buitenruimte. Het evenement krijgt gestalte door de mededeling c.q. oproep van de organisator van het feest en is dus
mogelijk vergunningplichtig. ”

Vraag 4:
Stelt het college dat het gezamenlijk naar buiten gaan van de bezoekers van het feest rond middernacht een evenement is? Indien nee, waarom niet? Indien ja, is dit evenement vergunningplichtig?

Antwoord:
Nee. Er is geen sprake van een evenement, omdat de activiteit niet voldoet aari de in art. 2.24 van de APV gegeven omschrijving van een evenement.

Vraag 5:
Acht het college een evenementenvergunning een goed instrument om het afsteken van vuurwerk buiten over de Kralingse Plas te verbieden? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Het College heeft de gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk in de gelegenheid gesteld vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Als dit niet is gebeurd, dan is art. 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit van kracht. Hierin staat dat het verboden is om, anders dan bedrijfsmatig, vuurwerk tot ontbranding te brengen op een ander tijdstip dan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgende jaar.
Tiidens de komende jaarwisseling is de Kralingse Plas door de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk niet aangewezen als vuurwerkvrije zone. Navraag bij de gebiedscommissie leert dat ze nog nooit te maken hebben gehad met vuurwerk aan de Kralingse Plas.

Voorts wordt gesteld:

“Tijdens de jaarwisseling is de Kralingse Plas door de Gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk niet aangewezen als vuurwerkvrije zone. Navraag bij de gebiedscommissie leert dat ze nog nooit te maken hebben gehad met uurwerk aan de Kralingse Plas. ”

Vraag 6:
Is het college bereid in overleg te treden met de gebiedscommissie Kralingen- Crooswijk om alsnog gedaan te krijgen dat de Kralingse Plas wordt aangewezen als vuurwerkvrije zone? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

Interessant voor jou

SV: Bebouwing Hoekse kustlijn

Lees verder

Raadsvragen: MKBA Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer