Vragen: Scheiding en recycling van apart inge­zameld plastic


Indiendatum: sep. 2017

Geacht college,

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onlangs een rapport (1) gepubliceerd waaruit blijkt dat veel van het plastic dat we apart inzamelen alsnog wordt verbrand. Uit het rapport blijkt dat het probleem niet zozeer zit in de voorscheiding van plastic, dus door plastic in te zamelen in de zogenoemde 'Plastic Heroes', maar in de scheidingstechnieken en recycling in combinatie met de huidige beperkte marktwaarde van het apart ingezamelde plastic. Het soort plastic van hoofdzakelijk verpakkingsmaterialen kunnen niet zonder meer worden hergebruikt. Potentiële opkopers van ingezameld plastic blijven weg of bieden minder dan dat het kost om apart in te zamelen.

1. Is het college bekend met het bovengenoemde rapport van het CPB?

2. Is het college bekend met de problematiek die in het rapport wordt aangestipt?

Voor de Partij voor de Dieren in Rotterdam is er in een ideale wereld geen afval. Maar als het er dan toch is, zien wij graag dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt. Het verbranden van plastic afval staat hier haaks op.

3. Vindt het college het net als wij onwenselijk dat apart ingezameld plastic alsnog wordt verbrand? Indien nee, waarom niet?

4. Beschikt het college over cijfers met betrekking tot het percentage aan apart ingezameld plastic in Rotterdam dat alsnog wordt verbrand? Indien ja, is het college bereid deze cijfers te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, is het college bereid na te gaan wat dit percentage is?

Afvalinzameling is een industrie. Graag willen wij weten hoe de logistieke keten en de contracten met private aanbieders van plastic-afvalinzameling in het Rotterdamse zijn geregeld.

5. Wordt het 'Rotterdamse' plastic ook daadwerkelijk in Rotterdam verwerkt? Indien nee, waar gaat 'ons' plastic heen?

6. Welke ondernemer houdt zich bezig met de verwerking van plastic in Rotterdam? Onderhoudt de gemeente Rotterdam een privaatrechtelijke relatie met deze ondernemer of is laatstgenoemde contractueel verbonden aan Afvalwerking Rijnmond (AVR)?

7. Wordt de gemeente of de ondernemers blootgesteld aan de kosten en baten van plastic-afvalinzameling, of beide?

In het rapport staat dat de scheidingstechnieken (van homogene stromen plastic) en recycling voor verbetering vatbaar zijn. Zo zit er bijvoorbeeld muziek in chemische recycling, maar daar moet dan wel in worden geïnvesteerd. Een notoir probleem van plastic afval is de grote hoeveelheid die wordt aangeduid als 'mix', plastic bestaande uit meerdere soorten dat slechts zeer beperkt toepasbaar is voor hergebruik. Het rapport stelt als beleid voor om het scheidingsproces te vertragen, waardoor het aandeel aan 'mix' afneemt. Kwaliteit (betere scheiding) is belangrijker dan kwantiteit (snelheid van scheiding).

8. Is het college bereid na te denken over investeringen met betrekking tot betere scheiding en recycling van het ingezamelde plastic? Indien nee, waarom niet?

9. Staat het college juridisch in haar recht als zij ondernemers in de plastic-afvalketen verplicht tot het doen van noodzakelijke investeringen voor een betere scheiding en recycling?

10. Is het college bereid met ondernemers in de keten om de tafel te gaan met als inzet het bespreken van mogelijkheden de scheiding en recycling te verbeteren? Indien nee, waarom niet?

Uiteindelijk moet er min mogelijk afval zijn, ook plastic. Het CPB-rapport adviseert overheden om beleid te formuleren met als inzet het zoveel mogelijk terugdringen van plastic afval.

11. Ziet het college mogelijkheden om het volume aan plastic afval in Rotterdam zoveel mogelijk terug te dringen? Indien ja, welke mogelijkheden zijn dit? Indien nee, waarom niet?

1https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Notitie-13sept2017-De-circulaire-economie-van-kunststof.pdf

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 14 nov. 2017

Vraag 1:
Is het college bekend met het bovengenoemde rapport van het CPB?

Antwoord:
Ja. Het college heeft kennisgenomen van de CPB Notitie van 13 september 2017 met de titel De circulaire economie van kunststof: van grondstoffen tot afva?. Deze notitie bevat de resultaten van een studie naar de circulariteit van de kunststofketen. Deze studie is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën.

Vraag 2:
Is het college bekend met de problematiek die in het rapport wordt aangestipt?

Antwoord:
Ja.

Vraag 3:
Vindt het college het net als wij onwenselijk dat apart ingezameld plastic alsnog wordt verbrand? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja.

Vraag 4:
Beschikt het college over cijfers met betrekking tot het percentage aan apart ingezameld plastic in Rotterdam dat alsnog wordt verbrand? Indien ja, is het college bereid deze cijfers te doen toekomen aan de Raad? Indien nee, is het college bereid na te gaan wat dit percentage is?

Antwoord:
Ja.
Het percentage apart ingezameld plastic in Rotterdam dat wordt verbrand, is nul. Over het eerste halfjaar van 2017 bestond het materiaal dat in de kunststofcontainers wordt ingezameld voor 72 procent uit kunststof en voor 7 procent uit drankenkartons. Zes procent gaat tijdens het sorteerproces verloren door vochtverlies en 15 procent is restafval (vervuiling). Het uitgesorteerde restafval (15 procent van het totaal) wordt
verbrand.
In Nederland hebben we ervoor gekozen plasticverpakkingen te recyclen. Van recycling is sprake wanneer het materiaal wordt ingezet bij vervaardiging van nieuwe plastic materialen. De ingezamelde plasticverpakkingen leveren gescheiden mono-fracties op zoals PET, PP, LDPE en HDPE. Deze fracties moeten echter wel concurreren met 'virgin material’ gemaakt van aardolie waarvan de prijs laag is en het materiaal zuiver is. Daarnaast ontstaat er de zgn. plasticmixstroom bij sortering. De sorteerbedrijven buigen zich het hoofd om te komen tot lagere mix en betere toepassingen. De afzet van mix is erg duur. In Nederland wordt, in tegenstelling tot in Duitsland, de plasticmixstroom niet verbrand.

Vraag 5:
Wordt het ‘Rotterdamse' plastic ook daadwerkelijk in Rotterdam verwerkt? Indien nee, waar gaat ‘ons’ plastic heen?

Antwoord:
Voor Rotterdam is het belangrijk dat de ingezamelde kunststofverpakkingen binnen een redelijke afstand (en tijd) kunnen worden gestort. Onze verwerker heeft de voor hem dichtstbijzijnde sorteerders geselecteerd voor het sorteren van plasticverpakkingen, metalen en drankenkartons (PMD;. De uitgesorteerde fracties worden daarna zo lokaal mogelijk afgezet bij recyclers.

Vraag 6:
Welke ondernemer houdt zich bezig met de verwerking van plastic in Rotterdam? Onderhoudt de gemeente Rotterdam een privaatrechtelijke relatie met deze ondernemer of is laatstgenoemde contractueel verbonden aan Afvalverwerking Rijnmond (AVR)?

Antwoord:
Van Scherpenzeel is de contractant voor de verwerking, de sortering en vermarkting van PMD.
De gemeente onderhoudt een privaatrechtelijke relatie met Van Scherpenzeel.

Vraag 7:
Wordt de gemeente of de ondernemers blootgesteld aan de kosten en baten van plasticafvalinzameling, of beide?

Antwoord:
Rotterdam heeft met verschillende verwerkers contracten voor de verwerking van de verschillende afvalstromen De kosten en opbrengsten verschillen per afvalstroom.
Voor plasticverpakkingen ontvangen wij als gemeente een vergoeding per gerecyclede ton uit het Afvalfonds voor het inzamelen, het sorteren (door een afvalverwerker) en het vermarkten.

Vraag 8:
Is het college bereid na te denken over investeringen met betrekking tot betere scheiding en recycling van het ingezamelde plastic? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Het college zet volop in op een circulaire stad. Alle middelen en maatregelen die hieraan kunnen bijdragen, worden bekeken en beoordeeld. Het komende jaar wordt een nieuwe grondstoffennota voor de periode 2019-2022 opgesteld en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze nota is de opvolger van de Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018 en moet antwoord geven op de vraag in hoeverre er
naast de huidige scheiding aan de bron en de mogelijke invoering van nascheiding van plasticverpakkingen nog extra voorzieningen in de wijken worden geplaatst.

Vraag 9:
Staat het college juridisch in haar recht als zij ondernemers in de plasticafvalketen verplicht tot het doen van noodzakelijke investeringen voor een betere scheiding en recycling?

Antwoord:
Ja. De gemeente kan als aanbestedende partij zo veel eisen als gewenst. Het is vervolgens aan de inschrijvende partijen of zij hieraan willen en kunnen voldoen en tegen welke prijs. Hierbij speelt een rol in hoeverre de eisen passen in het totaal te sorteren volume en de lopende afspraken met volumes uit andere gemeenten.

Vraag 10:
Is het college bereid met ondernemers in de keten om de tafel te gaan met als inzet het bespreken van mogelijkheden de scheiding en recycling te verbeteren? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Wij zijn met onze verwerker in gesprek om te komen tot een aanpassing van het systeem met als doel de kwaliteit van de gesorteerde materialen te verhogen en de zogenaamde ketenkosten te verlagen.
Daarnaast 's Rotterdam lid van de NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigingsmanagement). Dit is bij uitstek het platform waar de mogelijkheden om in groter verband te komen tot betere afvalscheiding en recycling worden besproken.

Vraag 11:
Ziet het college mogelijkheden om het volume aan plastic afval in Rotterdam zoveel mogelijk terug te dringen? Indien ja, welke mogelijkheden zijn dit? Indien nee, waarom niet?

Antwoord:
Het college ziet slechts beperkte mogelijkheden om het volume aan plasticafval terug te dringen. Voorkomen en/of vermindering van plasticverpakkingen aan de bron, dus bij de producenten, is bij uitstek de manier om de hoeveelheden terug te dringen. Wij merken op dat de gescheiden inzameling en recycling van plasticverpakkingen in Nederland succesvol is. Burgers, bedrijfsleven en de overheid leveren een goede
prestatie. In Rotterdam zijn we slechts driejaar bezig met deze inzameling. Nu is het moment ons gezamenlijk meer te richten op kwaliteit.
Om de kunststof beter en hoogwaardiger te recyclen is het belangrijk dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn, dat burgers het kunststof goed scheiden, dat gemeenten het zo zuiver mogelijk inzamelen, dat de sorteerfabrieken de kunststoffen zorgvuldig uit elkaar halen en dat de producenten meer gerecycled kunststof toepassen in nieuwe producten. Hierdoor kan de milieuwinst van de kunststofrecycling nog verder toenemen.
De indruk dat de gescheiden inzameling en recycling geen zin heeft, is feítelijk onjuist en doet afbreuk aan het draagvlak dat nodig is om tot verbetering te komen. De notitie van het CPB geeft goede aanknopingspunten voor de toekomst.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer