Raads­vragen: Zorgen over onveilige situaties bij het Wereld­museum


Geachtcollege,

Degemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft alarmerendesignalen ontvangen over het pand aan de Willemskade 25 waarin hetWereldmuseum is gevestigd. Sinds 3 juli 2019 is het Wereldmuseum weergedeeltelijk opengesteld voor het publiek, na lang gesloten te zijngeweest voor renovatie. De renovatie voor gedeelten van het pand isevenwel nog steeds aan de gang. Dit roept bij ons de dringende vraagop of de kunstvoorwerpen in het Wereldmuseum wel veilig staan en ofde veiligheid van de bezoekers en het personeel van het Wereldmuseumis gegarandeerd. Bij de renovatie worden namelijk werkzaamhedenverricht waar hoge temperaturen aan te pas kunnen komen, bijvoorbeeldbij het lassen en solderen. En zo was er een week na de opening aleen grote stroomstoring, al dan niet als gevolg van kortsluiting. Omdie reden willen wij weten of het Wereldmuseum thans beschikt overeen omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik van bouwwerken1.Deze vergunning was vroeger bekend als gebruiksvergunning. Wellichtzijn er ook nog andere vergunningen nodig voor de gedeeltelijkeopenstelling van het Wereldmuseum. De vergunningen hebben mogelijkbetrekking op de noodzaak voor het aanbrengen van brandafscheidingenen andere brandveiligheidsvoorzieningen.

1.Beschikt het Wereldmuseum momenteel over een omgevingsvergunning vooreen brandveilig gebruik van bouwwerken tijdens haar ingebruikname vanhet pand aan de Willemskade 25? Indien ja, is deze vergunning op tijdaangevraagd voor wat betreft de gedeeltelijke opening van het pand op3 juli jongstleden? Indien ja, geldt deze vergunning voor het helepand of betreft het een deelcertificaat voor het gedeelte dat sinds 3juli jongstleden is opengesteld voor het publiek? Indien nee, hoe kanhet dat het Wereldmuseum gedeeltelijk is opengesteld op 3 julijongstleden?

2.Zijn er nog andere vergunningen nodig voor de gedeeltelijkeopenstelling van het Wereldmuseum? Indien ja, welke?

3.Wie toetst op naleving van de voorschriften voor de gedeeltelijkeopenstelling van het Wereldmuseum?

4Zijn er volgens u afdoende brandafscheidingen en anderebrandveiligheidsvoorzieningen in het pand aan de Willemskade 25?

HetWereldmuseum is sinds 2002 als museum geregistreerd door de StichtingMuseumregister Nederland. Deze stichting heeft met de Museumnorm 2015normen2opgesteld voor bestendig museumbeheer. Een van die normen heeftspecifiek betrekking op het veiligheidsbeleid van musea. Deze luidtals volgt:

Hetmuseum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: hetmuseum heeft een veiligheidsbeleid.”

HetWereldmuseum beheert een deel van de kunstcollectie van de gemeenteRotterdam. De gemeente heeft dus belang bij naleving van deze norm.

5.Toetst u op naleving van de norm van de Stichting MuseumregisterNederland over het veiligheidsbeleid van het Wereldmuseum, aangezieneen deel van de collectie van de gemeente bij dit museum isondergebracht? Indien nee, waarom niet?

6.Vindt u zelf dat de veiligheid van de collectie van de gemeente ende overige kunstvoorwerpen van derden bijhet Wereldmuseum is gegarandeerd? Indien ja, heeft het Wereldmuseumeen calamiteitenplan?

Eencalamiteit in het pand aan de Willemskade 25 is een schrikbeeld waarwij liever niet aan willen denken. Het is dan een schrale troost alseventuele schade is verzekerd, mocht dat ooit gebeuren. Dan moet ernatuurlijk wel een verzekering zijn afgesloten.

7.Is er een verzekering afgesloten voor zowel de collectie van degemeente als de overige inboedel in het pand aan de Willemskade 25?Indien ja, stelt u dat de verzekeraar onder de huidige omstandighedenzal uitkeren als er onverhoopt een calamiteit plaatsvindt?

Behalvede collectie van de gemeente zijn er ook diverse kunstwerken inbruikleen bij het Wereldmuseum. Zo zijn er voor de tentoonstellingover Dossier Indië zijn er bijvoorbeeld kunstwerken te zien dievoortkomen uit de collecties van, onder andere, het Rijksmuseum,Museum Bronbeek, Universitaire Bibliotheken Leiden en particulierecollecties.

8.Weet u of bruikleengevers voor de tentoonstelling over Dossier Indiëhun zorgen hebben geuit over mogelijke onveilige situaties in hetWereldmuseum? Indien ja, hebben sommige van de bruikleengevers huneigendom onlangs teruggetrokken uit het pand aan de Willemskade 25?

9.Indien er geen omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik vanhet pand aan de Willemskade 25 is verleend, zijn de bruikleengeversvolgens u vervolgens afdoende ingelicht door het Wereldmuseum?

Op1 oktober jongstleden zou tegelijkertijd met de tentoonstelling overDossier Indië ook 'Remix Rotterdam' van start gaan, onderdeel vanhet programma Boijmans bij de Buren dat beoogt de collectie vanMuseum Boijmans van Beuningen publiek toegankelijk te maken tijdensde renovatie van haar pand in het Museumpark. Maar 'Remix Rotterdam'is niet doorgegaan of is in ieder geval niet van start gegaan.

10.Weet u waarom 'Remix Rotterdam', onderdeel van Boijmans bij de Buren,niet is doorgegaan of in ieder geval nog niet van start is gegaan? Enzou dit volgens u iets te maken kunnen hebben met de zorgen die bijhet Museum Boijmans van Beuningen leven over de veiligheid van hetpand aan de Willemskade 25?

1 https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-brandveilig-gebruik-bouwwerk/

2 https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Museumnorm2015_2019-07-02_1.pdf