Raads­vragen: Zorgen over onveilige situaties bij het Wereld­museum


Indiendatum: nov. 2019

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft alarmerende signalen ontvangen over het pand aan de Willemskade 25 waarin het Wereldmuseum is gevestigd. Sinds 3 juli 2019 is het Wereldmuseum weer gedeeltelijk opengesteld voor het publiek, na lang gesloten te zijn geweest voor renovatie. De renovatie voor gedeelten van het pand is evenwel nog steeds aan de gang. Dit roept bij ons de dringende vraag op of de kunstvoorwerpen in het Wereldmuseum wel veilig staan en of de veiligheid van de bezoekers en het personeel van het Wereldmuseum is gegarandeerd. Bij de renovatie worden namelijk werkzaamheden verricht waar hoge temperaturen aan te pas kunnen komen, bijvoorbeeld bij het lassen en solderen. En zo was er een week na de opening al een grote stroomstoring, al dan niet als gevolg van kortsluiting. Om die reden willen wij weten of het Wereldmuseum thans beschikt over een omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik van bouwwerken [1]. Deze vergunning was vroeger bekend als gebruiksvergunning. Wellicht zijn er ook nog andere vergunningen nodig voor de gedeeltelijke openstelling van het Wereldmuseum. De vergunningen hebben mogelijk betrekking op de noodzaak voor het aanbrengen van brandafscheidingen en andere brandveiligheidsvoorzieningen.

1. Beschikt het Wereldmuseum momenteel over een omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik van bouwwerken tijdens haar ingebruikname van het pand aan de Willemskade 25? Indien ja, is deze vergunning op tijd aangevraagd voor wat betreft de gedeeltelijke opening van het pand op 3 juli jongstleden? Indien ja, geldt deze vergunning voor het hele pand of betreft het een deelcertificaat voor het gedeelte dat sinds 3 juli jongstleden is opengesteld voor het publiek? Indien nee, hoe kan het dat het Wereldmuseum gedeeltelijk is opengesteld op 3 juli jongstleden?

2. Zijn er nog andere vergunningen nodig voor de gedeeltelijke openstelling van het Wereldmuseum? Indien ja, welke?

3. Wie toetst op naleving van de voorschriften voor de gedeeltelijke openstelling van het Wereldmuseum?

4 Zijn er volgens u afdoende brandafscheidingen en andere brandveiligheidsvoorzieningen in het pand aan de Willemskade 25?

Het Wereldmuseum is sinds 2002 als museum geregistreerd door de Stichting Museumregister Nederland. Deze stichting heeft met de Museumnorm 2015 normen [2] opgesteld voor bestendig museumbeheer. Een van die normen heeft specifiek betrekking op het veiligheidsbeleid van musea. Deze luidt als volgt:

“Het museum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: het museum heeft een veiligheidsbeleid.”


Het Wereldmuseum beheert een deel van de kunstcollectie van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft dus belang bij naleving van deze norm.

5. Toetst u op naleving van de norm van de Stichting Museumregister Nederland over het veiligheidsbeleid van het Wereldmuseum, aangezien een deel van de collectie van de gemeente bij dit museum is ondergebracht? Indien nee, waarom niet?

6. Vindt u zelf dat de veiligheid van de collectie van de gemeente en de overige kunstvoorwerpen van derden bij het Wereldmuseum is gegarandeerd? Indien ja, heeft het Wereldmuseum een calamiteitenplan?

Een calamiteit in het pand aan de Willemskade 25 is een schrikbeeld waar wij liever niet aan willen denken. Het is dan een schrale troost als eventuele schade is verzekerd, mocht dat ooit gebeuren. Dan moet er natuurlijk wel een verzekering zijn afgesloten.

7. Is er een verzekering afgesloten voor zowel de collectie van de gemeente als de overige inboedel in het pand aan de Willemskade 25? Indien ja, stelt u dat de verzekeraar onder de huidige omstandigheden zal uitkeren als er onverhoopt een calamiteit plaatsvindt?

Behalve de collectie van de gemeente zijn er ook diverse kunstwerken in bruikleen bij het Wereldmuseum. Zo zijn er voor de tentoonstelling over Dossier Indië zijn er bijvoorbeeld kunstwerken te zien die voortkomen uit de collecties van, onder andere, het Rijksmuseum, Museum Bronbeek, Universitaire Bibliotheken Leiden en particuliere collecties.

8. Weet u of bruikleengevers voor de tentoonstelling over Dossier Indië hun zorgen hebben geuit over mogelijke onveilige situaties in het Wereldmuseum? Indien ja, hebben sommige van de bruikleengevers hun eigendom onlangs teruggetrokken uit het pand aan de Willemskade 25?

9. Indien er geen omgevingsvergunning voor een brandveilig gebruik van het pand aan de Willemskade 25 is verleend, zijn de bruikleengevers volgens u vervolgens afdoende ingelicht door het Wereldmuseum?

Op 1 oktober jongstleden zou tegelijkertijd met de tentoonstelling over Dossier Indië ook 'Remix Rotterdam' van start gaan, onderdeel van het programma Boijmans bij de Buren dat beoogt de collectie van Museum Boijmans van Beuningen publiek toegankelijk te maken tijdens de renovatie van haar pand in het Museumpark. Maar 'Remix Rotterdam' is niet doorgegaan of is in ieder geval niet van start gegaan.

10. Weet u waarom 'Remix Rotterdam', onderdeel van Boijmans bij de Buren, niet is doorgegaan of in ieder geval nog niet van start is gegaan? En zou dit volgens u iets te maken kunnen hebben met de zorgen die bij het Museum Boijmans van Beuningen leven over de veiligheid van het pand aan de Willemskade 25?

1 https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-brandveilig-gebruik-bouwwerk/

2 https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Museumnorm2015_2019-07-02_1.pdf

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 17 dec. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Gedragstest voor personen in het bezit van wapenverloven en jachtakten

Lees verder

Raadsvragen: Bosbaden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer