Raads­vragen: Bosbaden


Indiendatum: nov. 2019

Geacht college,

Bosbaden is een nieuwe vorm van welzijn die de laatste jaren opgeld heeft gedaan in Nederland, na te zijn overgewaaid uit Japan. Daar is bosbaden – 'Shinrin-yoku' – een erkende natuurtherapie waarbij deelnemers zich 'onderdompelen' in het bos om daardoor tot rust te komen, weten wat je wilt in het leven en nieuwe inzichten verkrijgen hoe de toekomst tegemoet te treden.

Bosbaden als welzijnsactiviteit kan buigen op robuust wetenschappelijk bewijs, blijkens de publicatie van het artikel “Physiological effects of nature therapy: A review of the research in Japan” [1] in het tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor: 2.948). De therapie gaat uit van het gegeven dat mensen dagelijks stress ondervinden door geen onderdeel meer te zijn van de natuur. Ze zijn van de natuur vervreemd geraakt. Door tijd door te brengen in de natuur, voelen mensen zich weer op hun gemak en verbetert hun fysieke en geestelijke gesteldheid. Mensen kunnen namelijk niet zonder natuur. Mensen zíjn natuur. De auteurs van voornoemde publicatie schrijven hierover het volgende:

“Humans have evolved into what they are today after the passage of 6–7 million years. If we define the beginning of urbanization as the rise of the industrial revolution, less than 0.01% of our species’ history has been spent in modern surroundings. Humans have spent over 99.99% of their time living in the natural environment. The gap between the natural setting, for which our physiological functions are adapted, and the highly urbanized and artificial setting that we inhabit is a contributing cause of the “stress state” in modern people. In recent years, scientific evidence supporting the physiological effects of relaxation caused by natural stimuli has accumulated. (…) We believe that nature therapy will play an increasingly important role in preventive medicine in the future.”

1. Bent u bekend met bosbaden? Indien ja, stelt u dat bosbaden bijdraagt aan verbeteren van de fysieke en geestelijke gesteld van mensen die hieraan deelnemen?

Het college hecht waarde aan de gezondheid en het welzijn van Rotterdammers. Niet voor niets heeft het college zowel een programma over publieke gezondheid [2] als een programma over welzijn [3]. Daarbij geldt dat publieke gezondheid zeer nauw verweven is met welzijn, namelijk dat gezonde Rotterdammers zich goed in hun vel voelen. Bosbaden verdient wat ons betreft een prominente plek in beide beleidsvelden.

2. Bent u bereid bosbaden een plek te geven in uw beleid over publieke gezondheid of welzijn, of beide? Indien nee, waarom niet?

Het college heeft zich bij monde van de wethouder verantwoordelijk voor volksgezondheid en zorg heeft zich in de vergadering van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) van 30 oktober jongstleden [4] laten ontvallen veel waarde te hechten aan de gezondheid en het welzijn van werknemers van de gemeente Rotterdam. Om die reden is het college enthousiast over activiteiten die hieraan bijdragen en wil hij deelname van de ambtenaren zoveel mogelijk faciliteren. Wij denken dat bosbaden meerwaarde heeft voor de doelen die onderhavig zijn aan activiteiten in het kader van gezondheid en welzijn.

3. Erkent u dat bosbaden meerwaarde heeft voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, in uw geval medewerkers van de gemeente Rotterdam? Indien nee, waarom niet?

4. Bent u bereid bosbaden toe te voegen aan de activiteiten waar ambtenaren momenteel uit kunnen kiezen om te werken aan de eigen gezondheid en het welzijn? Indien nee, waarom niet? Indien nee, bent u bereid bij de ambtenaren te peilen of er behoefte bestaat voor toevoeging van bosbaden aan de activiteiten die u als goed werkgever reeds aanbiedt?

In Vlaanderen wordt bosbaden behalve in het kader van welzijn en zorg tevens gezien als onderdeel van loopbaancoaching. Om die reden geeft de Vlaamse overheid via haar Agentschap Natuur & Bos een fikse subsidie aan deelnemers die gaan bosbaden, voor hen om zo te weten te komen wat ze precies met hun werkzame leven aan willen. Want de Vlaamse overheid wenst haar inwoners “een loopbaan die in je natuur ligt” [5]. Wij zijn gecharmeerd van deze insteek en willen weten of het college bosbaden een plek wil geven in haar loopbaanprogramma's, bijvoorbeeld de leerwerkakkoorden die zij sluit met onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties uit bepaalde sectoren.

5. Bent u bereid bosbaden onderdeel te maken te maken van uw loopbaanprogramma's die Rotterdammers helpen in het vinden van werk? Indien nee, waarom niet?

Wij zien het liefst dat de tegenprestatie wordt afgeschaft, zoals geregeld in de Participatiewet. Maar bosbaden kan ons inziens ook worden beschouwd als tegenprestatie, omdat bijstandsuitkeringsgerechtigden door hun contact met de natuur een beter idee krijgen welk werk het beste bij hen past. Wij denken dat bosbaden een stuk effectiever is dan de zachte dwang die het college op Rotterdammers in de bijstand uitoefent.

6. Bent u het met ons eens dat bosbaden kan worden gezien als tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid bosbaden toe te voegen aan de activiteiten die Rotterdammers in de bijstand kunnen doen om te voldoen aan de tegenprestatie?

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4997467/

2 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vitale-stad/Rotterdam-Vitale-stad-versie-02.pdf

3 https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welzijn/WelzijnKader_DEF.pdf

4 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/586417/Commissie%20Zorg%2C%20Onderwijs%2C%20Cultuur%20en%20Sport%20%282018-2022%29%2030-10-2019

5 https://www.natuurenbos.be/coachenindenatuur

Indiendatum: nov. 2019
Antwoorddatum: 14 jan. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.