Raads­vragen: Zijn we nog lekker fit? – vervolg­vragen op 15bb8512


Indiendatum: apr. 2019

Geacht college,

In 2015 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over Lekker Fit!, het programma van de gemeente om overgewicht onder Rotterdamse jongeren te bestrijden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid van deze jeugdige doelgroep. Onze schriftelijke vragen betroffen de samenwerking tussen de gemeente en het voedingsmiddelenbedrijf Unilever in de uitvoering van het programma. Wij spraken indertijd de zorg uit over ongewenste reclame voor ongezond voedsel door dit bedrijf in de activiteiten van Lekker Fit!, iets dat haaks staat op de doelen die het programma beoogt. De Reclame Code Commissie had namelijk geconstateerd dat Unilever de regels voor kindermarketing had overtreden. In de beantwoording1 van onze vragen geeft het college aan dat de samenwerking tussen de gemeente en Unilever niet is heroverwogen als gevolg van de constatering van de Reclame Code Commissie. In diezelfde beantwoording op onze vragen geeft het college aan lidmaatschap van de 'Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding'. Op ons aandringen is het college ook daadwerkelijk lid geworden, in 2017.

Unilever is nog altijd verbonden aan Lekker Fit!. Ook het voedingsmiddelenbedrijf Nutricia – onder andere bekend van dikmakende dranken – is aan Lekker Fit! verbonden, blijkt uit de website van het programma2. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam wil graag weten op welke manier Unilever zich mengt in de uitvoering van dit programma. Ook willen wij weten wat de beweegredenen zijn om met deze private partijen samen te werken.

1. Hoe wordt momenteel invulling gegeven aan de samenwerking tussen de gemeente en voornoemde bedrijven in de uitvoering van Lekker Fit!?

2. Heeft het lidmaatschap van de 'Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding' in 2017 wél tot een heroverweging van de samenwerking geleid? Indien nee, waarom niet?

3. Op welke wijze dragen voornoemde bedrijven hun merk(en) uit in de uitvoering van Lekker Fit!? Werken zij bijvoorbeeld aan naamsbekendheid bij de doelgroep?

4. Waarom gaat u in zee met voornoemde bedrijven en heeft u ervoor gekozen hen expliciet te vermelden op de website van Lekker Fit!?

5. Wat is voor u de meerwaarde van een publiek-private samenwerking in Lekker Fit!?

6. Weet u waarom voornoemde bedrijven zich hebben verbonden aan Lekker Fit!?

In de beantwoording van de vragen uit 2015 stelt het college dat zij in 'constante dialoog' is met de private partners van Lekker Fit! om de juiste afwegingen te maken in de uitvoering van het programma. Het is voor ons niet na te gaan op welke wijze particuliere belangen doorklinken in publiek beleid.

7. Hoe verloopt een dergelijke 'constante dialoog'? Kunnen wij ons buigen op een afsprakenkader, convenant of sponsorprotocol om na te gaan of de publieke taak gewaarborgd blijft met de inmenging van particuliere belangen?

De wethouder verantwoordelijk voor de publieke gezondheid is de strijd aangegaan met ongezonde voeding. Daar zijn wij blij mee. Maar wij vinden het niet consistent als de wethouder in de luwte van het publieke debat samenwerkt met bedrijven die ongezonde voeding in hun assortiment hebben, nota bene in de poging om overgewicht onder jongeren tegen te gaan.

8. Vindt u het net als wij inconsistent om enerzijds ongezonde voeding aan te pakken en anderzijds te blijven samenwerken met bedrijven in het programma Lekker Fit! die ongezonde voeding in hun assortiment hebben? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat u de samenwerking opzeggen?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4142114/3/bd8c3ded9c894b317114f3015eeee1c8

2 https://www.rotterdamlekkerfit.nl/doelgroepen/lekker-fit-partners/huidige-lekker-fit-partners

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 28 mei 2019

1. Hoe wordt momenteel invulling gegeven aan de samenwerking tussen de gemeente en voornoemde bedrijven in de uitvoering van Lekker Fit!?

"Vanaf de start van het programma Lekker Fit! hebben deze bedrijven een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en totstandkoming van onderdelen van het programma. Zo heeft Unilever in samenwerking met Wageningen University S Research (WUR) onderzoek laten uitvoeren over het ontbijtgedrag van kinderen in het gebied Feijenoord. Nutricia heeft de aanpak van het programma rond de 'Smakelijke Moestuin' (Lekker Fit! 0-4 jaar) mede mogelijk gemaakt met als doel jonge kinderen meer groente te laten eten. Momenteel is er geen directe samenwerking tussen Lekker Fit! met Nutricia en Unilever. Deze bedrijven zijn bedrijfspartners van het landelijke JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht; zij werken mee aan landelijke projecten gericht op gezonde voeding, voldoende beweging en een gezonde leefomgeving."

2. Heeft het lidmaatschap van de 'Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding' in 2017 wél tot een heroverweging van de samenwerking geleid? Indien nee, waarom niet?

"Momenteel zijn er geen gemeenschappelijke projecten waaraan Lekker Fit! samen met Unilever en Nutricia deel neemt. Het partnerschap met de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding heeft niet tot een heroverweging van de samenwerking geleid."

3. Op welke wijze dragen voornoemde bedrijven hun merk(en) uit in de uitvoering van Lekker Fit!? Werken zij bijvoorbeeld aan naamsbekendheid bij de doelgroep?

"Er zijn momenteel geen projecten waaraan Lekker Fit' samen met voornoemde bedrijven deelneemt. Van het werken aan naamsbekendheid van merken door Unilever en Nutricia bij de Lekker Fit! doelgroep is derhalve geen sprake. Wel staan deze bedrijven nog vermeld op de website van Lekker Fit! omdat in het verleden gezamenlijke activiteiten, gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, hebben plaatsgevonden. Bij gezamenlijke activiteiten vermelden we de naam van de samenwerkingspartner op de website."

4. Waarom gaat u in zee met voornoemde bedrijven en heeft u ervoor gekozen hen expliciet te vermelden op de website van Lekker Fit!?

"De partners die op de Lekker Fit!-website vermeld staan, hebben vanaf de start van het programma Lekker Fit! een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en totstandkoming van onderdelen van het programma. Met deze vermelding dragen we uit dat niet alleen publieke maar ook private partijen een verantwoordelijkheid nemen in het gezonder maken van de leefomgeving waarin kinderen opgroeien. Bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie hebben een grote invloed op het voedingsaanbod en -gedrag; hebben (product-)kennis en beschikken over (marketing-)expertise. We achten het daarom van belang met hen in gesprek te blijven."

5. Wat is voor u de meerwaarde van een publiek-private samenwerking in Lekker Fit!?

"De gemeente Rotterdam heeft vanaf 2010 een partnerovereenkomst gesloten met het landelijke JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht (registratienummer griffie: 11 gr1866). Rotterdam is JOGG-gemeente. Een van de uitgangspunten van de JOGG-aanpak betreft het stimuleren van de publieke en private samenwerking, onder andere met bedrijfsleven. Dit vanuit het uitgangspunt dat een gezonde jeugd in een gezonde omgeving een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Het realiseren van een fitte generatie is iets wat de gemeente niet alleen kan. Samenwerking met bedrijven, scholen, de wetenschap, maatschappelijke organisaties en de Rotterdammers is daarvoor nodig. Zie voor de beargumentering van een mogelijke meerwaarde van een publiek-private samenwerking ook de beantwoording bij vraag 4."

6. Weet u waarom voornoemde bedrijven zich hebben verbonden aan Lekker Fit!?

"Een veelgenoemde beweegreden om zich destijds aan Lekker Fit te verbinden, betrof de wens tot maatschappelijk verantwoord ondernemen."

7. Hoe verloopt een dergelijke 'constante dialoog'? Kunnen wij ons buigen op een afsprakenkader, convenant of sponsorprotocol om na te gaan of de publieke taak gewaarborgd blijft met de inmenging van particuliere belangen?

"Publiek-private samenwerking vraagt, mede gezien het commerciële karakter van private partijen, om zorgvuldigheid en helderheid over belangen. Hierom zijn in een samenwerking met Lekker Fit! onder meer de onderstaande kaders van toepassing. Bij elke vernieuwing in de samenwerking toetsen we de invulling aan deze Kaders.

  • Position Paper Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding;
  • Communicatie- en gedragsrichtlijnen Rotterdam Lekker Fit!;
  • JOGG-visie op publiek private samenwerking en
  • Convenant sponsoring in het onderwijs."

8. Vindt u het net als wij inconsistent om enerzijds ongezonde voeding aan te pakken en anderzijds te blijven samenwerken met bedrijven in het programma Lekker Fit! die ongezonde voeding in hun assortiment hebben? Indien nee, waarom niet? Indien ja, gaat u de samenwerking opzeggen?

"Deze vraag is beantwoord in de antwoorden op de voorgaande vragen. Aanvullend daarop kan vermeld worden dat in november 2018 het convenant Gezonde Sportevenementen door de gemeente is ondertekend. Momenteel worden er richtlijnen Gezonde Sportevenementen uitgeschreven in samenwerking met JOGG en de G5. Hieruit blijkt dat de gemeente zich inspant ongezonde voeding en sportsponsoring aan te pakken."