Raads­vragen: Verkoop gemeen­telijk vastgoed aan Stichting De Verre Bergen


Indiendatum: mrt. 2019

Geacht college,

In diverse media heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam kunnen vernemen dat Stichting De Verre Bergen een basisschool begint in Zuidwijk. Deze particuliere organisatie is voornemens de school te vestigen in diverse leegstaande panden van de gemeente Rotterdam, evenals bijkomende faciliteiten zoals huisvesting voor onderwijzers. In totaal gaat het om vijf panden, blijkt uit berichtgeving van het AD Rotterdams Dagblad1.

Op 21 februari 2018 heeft de Raad de Kadernota Vastgoed2 besproken, om het vervolgens een dag later vast te stellen. De kadernota bevat voorwaarden voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed, vervat in uitgangspunt 7. Het uitgangspunt schrijft voor dat gemeentelijk vastgoed in principe voor de hoogste prijs wordt verkocht, tenzij een koper met het beste plan voor de wijk komt. Een internetveiling is het geijkte instrument om de hoogste prijs te krijgen voor een pand. De gemeente huurt een externe makelaar in voor individuele verkopen aan partijen die met het beste plan voor de wijk komen, aldus de kadernota.

1. Heeft u bij de verkoop van de panden van de gemeente in Zuidwijk aan Stichting De Verre Bergen gehandeld volgens uitgangspunt 7 van de Kadernota Vastgoed? Indien ja, hoe heeft u gehandeld? Indien nee, waarom niet?

2. Heeft u de panden in Zuidwijk geveild of heeft u ze individueel (lees: onderhands) verkocht aan Stichting De Verre Bergen? Indien individueel verkocht, waarom? Indien individueel verkocht, kunt u ons vertellen wat de verkoopwaarde, taxatiewaarde en vraagprijs van de panden zijn?

3. Heeft u gebruik gemaakt van de diensten van een externe makelaar? Indien ja, hoe vergewist u dat de externe makelaar de koper met het beste plan voor de wijk heeft gevonden? Indien ja, is de externe makelaar door Stichting De Verre Bergen benaderd voor de aankoop of heeft de makelaar zelf contact gezocht met deze aankopende partij?

De gemeente zet haar af te stoten vastgoed te koop op een website3 die voor dit doel speciaal in het leven is geroepen. Op het moment van schrijven staan er geen panden van de gemeente in Zuidwijk vermeld op de website.

4. Zijn de panden van de gemeente in Zuidwijk vermeld geweest op voornoemde website? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u op andere manieren de panden in Zuidwijk onder de aandacht gebracht van potentiële kopers?

5. Hoe vergewist u dat alle potentiële kopers hebben geweten dat er panden in eigendom van de gemeente in Zuidwijk te koop stonden?

In de raadsvergadering van 20 december 2018 hebben wij een debat aangezwengeld over de onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed. Tijdens het debat kondigde de wethouder verantwoordelijk voor het gemeentelijk vastgoed aan dat de Kadernota Vastgoed binnenkort wordt herzien.

6. Weet u wanneer de Raad een herziene versie van de Kadernota Vastgoed tegemoet kan zien? Indien nee, waarom niet?

Stichting De Verre Bergen ziet zichzelf als een filantropische organisatie. Het aankopen van vastgoed in de stad is een belangrijk instrument voor deze organisatie om haar activiteiten te ontplooien. Om deze reden zien wij graag dat filantropie een plek krijgt in de Kadernota Vastgoed. De aangekondigde herziening van de kadernota is het juiste moment om dat te bewerkstelligen.

7. Bent u bereid filantropie een plek te geven in de herziening van de Kadernota Vastgoed? Indien nee, waarom niet?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/kritiek-op-miljardairs-die-basisschool-op-zuid-beginnen~a0817459/

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6174821/1/18bb928

3 https://www.pakjeruimte.nl/

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

1. Heeft u bij de verkoop van de panden van de gemeente in Zuidwijk aan Stichting De Verre Bergen gehandeld volgens uitgangspunt 7 van de Kadernota Vastgoed? Indien ja, hoe heeft u gehandeld? Indien nee, waarom niet?

"Verkoop van gemeentelijk vastgoed geschiedt in principe openbaar en transparant. Het is mogelijk hiervan af te wijken, bijvoorbeeld bij filantropie. De Kadernota zegt hierover: ”Bij afwijking van de regels is expliciete besluitvorming door de directeur die bij het cluster Stadsontwikkeling over vastgoed gaat, en bij bestuurlijk gevoelige zaken het college van burgemeester en wethouders, noodzakelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een onderhandse verkoop of bij een verkoop onder de laagste taxatiewaarde.” In dit geval gaat het over onderhandse verkoop.

In maart 2019 heeft het college bepaald dat het plan van stichting De Verre Bergen in Zuidwijk een wenselijke ontwikkeling is. Op dit moment wordt de haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht. In dit kader zal bepaald worden hoe de betreffende locaties en het vastgoed uitgegeven zullen worden. Daarbij kan sprake zijn van uitgifte van grond via een grondexploitatie en/of verkoop van vastgoed met een bijbehorende erfpachtovereenkomst inclusief aanvullende voorwaarden zoals antispeculatie en doorverkoop."

2. Heeft u de panden in Zuidwijk geveild of heeft u ze individueel (lees: onderhands) verkocht aan Stichting De Verre Bergen? Indien individueel verkocht, waarom? Indien individueel verkocht, kunt u ons vertellen wat de verkoopwaarde, taxatiewaarde en vraagprijs van de panden zijn?

"Zoals hiervoor is aangegeven, van concrete verkoop is nog geen sprake. Indien de voorgenomen verkoop aan stichting De Verre Bergen doorgang vindt, zal er geen veiling of openbare verkoop gehouden worden."

3. Heeft u gebruik gemaakt van de diensten van een externe makelaar? Indien ja, hoe vergewist u dat de externe makelaar de koper met het beste plan voor de wijk heeft gevonden? Indien ja, is de externe makelaar door Stichting De Verre Bergen benaderd voor de aankoop of heeft de makelaar zelf contact gezocht met deze aankopende partij?

"Nee, er is nog geen makelaar voor de verkoop ingeschakeld. Er is bij verkoop geen sprake van een beste plan voor de wijk, maar van een onderhandse verkoop tegen de taxatiewaarde. Voor het bepalen van de taxatiewaarde wordt wel gebruik gemaakt van een externe taxateur."

4. Zijn de panden van de gemeente in Zuidwijk vermeld geweest op voornoemde website? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u op andere manieren de panden in Zuidwijk onder de aandacht gebracht van potentiële kopers?

"Nee, Meyenhage 411 en Slinge 303 hebben niet op genoemde website te koop gestaan. De andere drie ook niet omdat zij nog geen gemeentelijk eigendom zijn. In 2015 heeft de Meyenhage korte tijd te koop gestaan bij een externe makelaar. Het opstal aan de Slinge 303 (voormalig wijkgebouw De Larenkamp) is pas recentelijk gesloopt. Op het moment dat de stichting zich voor deze locatie meldde, had de gemeente nog geen vastomlijnd beeld hoe deze locatie herontwikkeld zou worden."

5. Hoe vergewist u dat alle potentiële kopers hebben geweten dat er panden in eigendom van de gemeente in Zuidwijk te koop stonden?

"De onderhavige panden hebben recent niet (openbaar) te koop gestaan. Indien de ontwikkeling met betrekking tot ‘Scholen op Zuid’ verder gaat ben ik voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid om onderhands te leveren aan de Stichting de Verre Bergen. Van een openbare procedure is dan geen sprake."

6. Weet u wanneer de Raad een herziene versie van de Kadernota Vastgoed tegemoet kan zien? Indien nee, waarom niet?

"De Kadernota Vastgoed, herziene versie onderdeel 5.1. Transparant verkoopproces, is 5 maart jl. naar uw raad gestuurd."

7. Bent u bereid filantropie een plek te geven in de herziening van de Kadernota Vastgoed? Indien nee, waarom niet?

"Ja. In de gewijzigde Kadernota staat opgenomen dat filantropie een reden kan zijn om in te stemmen met onderhandse verkoop."

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Door de bank genomen

Lees verder

Raadsvragen: Dreigend tekort aan dierenopvang in de regio

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer