Raads­vragen: Vergroening Handels­plein


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

Op 13 juni jongstleden dienden wij de motie 'Vergroen de stenen vlakte van het Handelsplein' [1] in, tijdens het door ons aangevraagde tweeminutendebat 'In het offensief voor een groener Rotterdam'. Op 27 juni jongstleden is de motie in stemming gebracht en verworpen. In de beraadslaging tijdens het debat zei het college bij monde van de wethouder verantwoordelijk voor de buitenruimte blijkens de notulen [2] van de raadsvergadering het volgende:

“Ik ben ontzettend enthousiast over dit soort voorbeelden, want waar je door de stad loopt, je ziet overal het voor het grijpen. Wat is dit stenig. Wat is dit groot. En de gebiedscommissies hebben gevraagd om al voorstellen te doen, dus die krijgen we al binnen. Maar we hebben behoefte aan veel meer ideeën. Wat ik wel moet zeggen, ik kan deze motie niet omarmen, want er staat: vergroen het Handelsplein. En ik moet overleggen met een aantal collega’s, zowel vanuit Mobiliteit als vanuit Ruimtelijke Ordening. Ik wil ook de gebiedscommissie daar een say in geven, maar de boodschap is duidelijk. U zegt: het is een veel te stenige plaats, vergroen dat nou in vredesnaam. Ik ga dat onderzoeken of dat mogelijk is en mijn inzet is: het moet vergroenen tenzij. Dat is mijn inzet voor het gesprek.”


Hoewel bovenstaande niet als een formele toezegging is genoteerd, beschouwen wij de woorden van het college wel degelijk als zodanig. Overigens begrijpen wij dat het college met het noemen van de gebiedscommissie als gesprekspartner de wijkraad bedoelde, in dezen wijkraad Kop van Zuid-Entrepot.

1. Heeft u inmiddels overleg met een aantal collega's over de vergroening van het Handelsplein, zowel vanuit Mobiliteit als vanuit Ruimtelijke Ordening? Indien ja, wat is uit dit overleg naar voren gekomen? Indien nee, gaat u nog overleg voeren?

2. Heeft u inmiddels contact gezocht met de wijkraad Kop van Zuid-Entrepot over de vergroening van het Handelsplein? Indien ja, wat is uit dit contact naar voren gekomen? Indien nee, gaat u nog contact zoeken?

Onlangs zijn wij op bezoek geweest op en aan het Handelsplein (zie bijgevoegde foto's van de situatie ter plaatse) en hebben wij kennis gemaakt met actieve bewoners die zich informeel hebben verenigd in het 'Handelspark', die naar de naam zich laat aanzien aanstuurt op vergroening van het Handelsplein. Leden van de Vereniging van Eigenaren van Halfrond aan het Handelsplein hebben tevens in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met diverse actoren, zoals wijkraadsleden, ambtenaren, bestuurders van een kinderopvangvoorziening in de buurt, bewoners en een van de huurders van het Entrepotgebouw. Omdat het Handelsplein in particulier bezit is, hebben de leden ook contact gezocht met de eigenaar. In alle gevallen zijn deze actoren enthousiast over het initiatief het Handelsplein te vergroenen.

3. Heeft u reeds kennis genomen van het initiatief van actieve bewoners aan het Handelsplein om te komen tot vergroening? Indien ja, hoe heeft u tot dusverre gebruik gemaakt van de kennis onder bewoners over vergroening van het Handelsplein?

4. Wat vindt u van het idee te komen tot het Handelspark, zoals de actieve bewoners voor ogen hebben?

Uit de gesprekken met de actieve bewoners maken wij op dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van het Handelsplein. Af en toe steekt iemand over of wordt er tegen een balletje getrapt, maar meer dan dat is het niet. Toeleveranciers van het Entrepotgebouw maken ook geen gebruik van het Handelsplein voor bevoorrading, omdat een expeditiestraat er pal naast ligt. De lege vlakte van het Handelsplein werkt daarentegen als een soort klankkast tussen de complexen aan alle drie de zijden. Het plein ligt er maar wat verlaten bij.

5. Deelt u de mening van ons en van de actieve bewoners dat het Handelsplein momenteel nauwelijks wordt gebruikt? Indien ja, wat vindt u daar van? En indien ja, denkt u dat vergroening helpt nieuwe gebruikers aan het Handelsplein te binden?

6. Deelt u tevens de mening van ons en van de actieve bewoners dat het Handelsplein niet bijdraagt aan levendigheid? Indien ja, wat vindt u daarvan? En indien ja, denkt u dat vergroening helpt om het Handelsplein meer levendig te maken?

Behalve dat vergroening voor een beter gebruik en meer levendigheid van het Handelsplein zorgt, draagt vergroening van de buitenruimte ook bij aan de doelstellingen van het klimaatadaptatieprogramma van de gemeente Rotterdam, genaamd Rotterdams Weerwoord [3]. Uit de overzichtskaarten in dit programma blijkt dat het gebied rond de Kop van Zuid en Entrepot tussen de twintig en vijfentwintig procent aan risicopanden heeft met betrekking tot overlast van neerslag; dat de kans op hitteoverlast zeer hoog is; dat sommige delen van het gebied prioriteit hebben in de vervangingsopgave van het riool; en dat er sprake is van bodemdaling tot vier millimeter per jaar. Een vergroende buitenruimte is een goede buffer tegen hitteoverlast maar werkt ook als natuurlijke waterberging, waardoor overlast door hevige neerslag wordt tegengegaan en het riool wordt ontlast. Bovendien leidt meer regulering van het grondwaterpeil tot het beter kunnen tegengaan van bodemdaling.

7. Zie u net als wij de meerwaarde van vergroening van het Handelsplein voor het tegengaan van risico's die volgen op de effecten van klimaatverandering, zoals hitte en hevige neerslag? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de meerwaarde van vergroening van het Handelsplein voor wat betreft aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering in kaart te brengen?

8. Bent u bereid vergroening van het Handelsplein voor wat betreft aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering te beschouwen als voorbeeld voor het vergroenen van andere versteende gebieden in de stad? Indien nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7714909/2/19bb18126

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7963915/1/Notulen_6_en_13_juni_2019

3 https://rotterdam.notubiz.nl/document/7383963/1/19bb12119

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 24 mrt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Levende kerststal op het Rododendronplein

Lees verder

Raadsvragen: Hinder door houtrook in Zevenkamp houdt aan – vervolgvragen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer