Raads­vragen: Levende kerststal op het Rodo­den­dron­plein


Indiendatum: dec. 2019

Geacht college,

Op de website van de gemeente valt te lezen dat er voor het evenement 'Kerst Winter Wonderland' op het Rododendronplein in Schiebroek door het college een A-vergunning is verleend voor 21 december 2019. In de vergunningverlening [1] is de plattegrond opgenomen die de aanvragers aan de gemeente hebben overlegd, als Bijlage III van de vergunning. Die plattegrond is toegevoegd aan deze schriftelijke vragen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is tegen het gebruik van dieren ter vermaak van mensen. Dat geldt dus ook voor het organiseren van evenementen waar een levende kerststal onderdeel is van het programma. Voor levende kerststallen worden dieren gebruikt die niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Voor voornoemd evenement is een levende kerststal opgenomen in het evenemententerrein, zoals blijkt uit de plattegrond.

Voor de levende kerststal zijn in de vergunning voor voornoemd evenement geen voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de locatie van de stal op het evenemententerrein om zo het dierenleed tot een minimum te beperken. Uit de plattegrond van voornoemd evenement blijkt dat de levende kerststal is ingetekend tussen een partytent en een verwarmd terras, op enkele meters van het podium alwaar muziek zal worden gemaakt. De levende kerststal bevindt zich aldus in het midden van het evenemententerrein.

1. Hoe heeft u de locatie van de levende kerststal op het evenemententerrein beoordeeld, ingeklemd tussen partytent en verwarmd terras en slechts enkele meters verwijderd van het podium?

2. Waarom heeft u in de door u verleende vergunning geen aanvullende voorwaarden opgenomen om het leed van de dieren in de levende kerststal tot een minimum te beperken?

3. Weet u welke diersoorten worden gebruikt voor de levende kerststal op voornoemd evenement?

In de vergunning zijn geluidsvoorschriften opgenomen. Zo mag het geluid op tien meter afstand van de geluidsbron niet meer dan tachtig decibel bedragen.

4. Hoe gelden de wettelijke voorschriften voor wat betreft geluid voor dieren? En maken deze voorschriften onderscheid tussen diersoorten?

Het komt helaas voor dat bezoekers van evenementen waarvoor dieren worden gebruikt zich soms niet kunnen gedragen. Zo worden paardenmarkten in het land regelmatig ontsierd door beschonken bezoekers die hun handen niet thuis kunnen houden.

5. Hebben handhavers van de gemeente Rotterdam de bevoegdheid om in te grijpen bij situaties op dergelijke evenementen waarbij de integriteit van de dieren in het geding is? Indien ja, waar kunnen burgers melding maken van deze situaties?

Voor voornoemd evenement is door de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek op 17 november jongstleden positief geadviseerd [2] over een subsidie van €7.575 – de bijdrage die ook door de initiatiefnemers uit het Kleiwegkwartier in Hillegersberg is aangevraagd middels een bewonersinitiatief. In de aanvraag [3] zijn de posten '2 Ezels + Jozef vrijwilliger' en 'Kermis diversen o.a. levende stal' voor respectievelijk €150 en €200 opgenomen. Een andere post in de aanvraag is 'Arreslee met paard', voor €600.

6. Wat vindt u van de besteding van gemeenschapsgeld voor de hierboven aangehaalde posten?

In de Nota dierenwelzijn [4] van de gemeente Rotterdam is de volgende passage opgenomen:

“Bij evenementen met dieren zal de politie, zoals bij elk evenement, om advies gevraagd worden. Waar nodig kan de taakaccenthouder dierenwelzijn van de politie adviseren op de vergunning. De komende periode zullen wij organisatoren van een evenement met dieren voorzien van extra informatie over regelgeving en dierenwelzijn.”

7. Is de politie voor voornoemd evenement om advies gevraagd? Indien nee, waarom niet?

8. Wanneer bepaalt u of de taakaccenthouder dierenwelzijn van de politie zal adviseren over een vergunningsaanvraag voor een evenement met levende kerststal?

Op het evenement 'Kerst Winter Wonderland' staat helaas niet de enige levende kerststal van de stad. Zo blijkt uit een evenement aangekondigd op Facebook [5] dat winkeliers in Hillegersberg eveneens een levende kerststal zullen organiseren.

9. Weet u hoeveel evenementen met levende kerststallen er dit jaar worden georganiseerd en waarvoor u een A-vergunning of een kennisgeving voor meldingsplichtige evenementen heeft verleend?

10. Weet u of er voor evenementen met levende kerststallen ook dieren van Rotterdamse kinderboerderijen, in beheer van Stichting Natuurstad Rotterdam, worden gebruikt?

11. Voor welke evenementen met levende kerststallen heeft u advies ingewonnen bij de taakaccenthouder dierenwelzijn van de politie?

1 http://www.evenementeninrotterdam.nl/gebieden/uploads/besluit%20kerst%20winterwonderland%202019.pdf

2 https://gebiedscommissies.notubiz.nl/document/8163600/1/Advies_19-1526_-_Kerst_Winterwonderland

3 https://gebiedscommissies.notubiz.nl/document/8185411/1/19-1526_aanvraag_Kerstmarkt_Winterwonderland

4 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7772165/1/s19bb016186_2_35792_tds

5 https://www.facebook.com/events/2194267350867156/

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 21 jan. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Evaluatie festivalorganisatoren

Lees verder

Raadsvragen: Vergroening Handelsplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer