Raads­vragen: Uitspraak Raad van State over evene­men­ten­lo­catie Zuiderpark


Indiendatum: sep. 2019

Geacht college,

In de actualiteitenraad van vandaag is er gesproken over de uitspraak [1] van de Raad van Sprake over het gebruik van de noordoosthoek van het Zuiderpark als evenementenlocatie. Volgens de Raad van State biedt het vigerende bestemmingsplan 'Zuiderpark', dat op 22 februari 2018 door de gemeenteraad is aangenomen, geen houvast voor het inzichtelijk maken van de ruimtelijke gevolgen van de evenementen die op de evenementenlocatie in het Zuiderpark worden georganiseerd. Het bestemmingsplan schiet aan duidelijkheid tekort, zo is het oordeel. De uitspraak vernietigt om die reden de aanduiding 'evenemententerrein' en de daarbij samenhangende planregels in artikel 8, lid 8.1 onder e en f van het bestemmingsplan, die het organiseren van evenementen op die locatie mogelijk maken. Het betreft hier alle evenementen, dus zowel vergunningplichtige evenementen als evenementen waarvoor slechts kennisgeving is vereist.

De noordoosthoek van het Zuiderpark wordt in het vigerende bestemmingsplan formeel aangeduid als 'evenemententerrein'. Wij zijn benieuwd of ook andere evenementenlocaties in Rotterdam in het bestemmingsplan formeel zijn aangeduid als 'evenemententerrein' en dientengevolge of voornoemde uitspraak ook voor deze locaties gevolgen heeft. Voorts zijn er vele locaties in de stad die als evenementenlocatie dienen, maar die in het bestemmingsplan niet de functie van 'evenemententerrein' toebedeeld hebben gekregen. In de planregels van het bestemmingsplan 'Scheepvaartkwartier' of 'Blijdorpsepolder' bijvoorbeeld wordt geen melding gemaakt van de functie 'evenemententerrein', hoewel deze plannen de evenementenlocaties van respectievelijk Het Park en Vroesenpark omvatten.

De uitleg van het college heeft een groot deel van onze vragen helaas niet weggenomen. Sterker nog, op een aantal vragen heeft het college geen antwoord gegeven of willen geven. En wij hebben weinig hoop dat het juridisch onderzoek – dat naar verwachting acht maanden in beslag neemt – zal helpen duidelijkheid te scheppen. Om die reden dienen wij onze vragen hierbij schriftelijk in, zodat wij het college de kans geven formeel een gedegen antwoord te geven

1. Welke andere evenementenlocaties in Rotterdam worden in het bestemmingsplan formeel aangeduid als 'evenemententerrein'?

2. Schept voornoemde uitspraak een precedent voor locaties in andere bestemmingsplannen die formeel worden aangeduid als 'evenemententerrein'? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de gevolgen voor de evenementen die daar volgens het overzicht van evenementen in de categorieën B en C worden georganiseerd evenals andere evenementen?

3. Hoe verhoudt voornoemde uitspraak zich tot evenementenlocaties die in het bestemmingsplan niet formeel worden aangeduid als 'evenemententerrein'?

4. Waarom zit er tussen bestemmingsplannen onderscheid in het al dan niet formeel aanduiden van locaties als 'evenemententerrein'?

5. Stelt u dat voornoemde uitspraak alleen mogelijk is geweest door de noordoosthoek van het Zuiderpark in het bestemmingsplan formeel aan te duiden als 'evenemententerrein', aangezien deze aanduiding volgens de uitspraak klaarblijkelijk verplichtingen met zich meebrengt over de effecten van evenementen voor omwonenden?

Een belangrijke rol in de uitspraak is weggelegd voor de zogenoemde 0-evenementen, waarvoor slechts een kennisgeving is vereist. Uit het informatieblad2 over 0-evenementen van de gemeente blijkt dat dergelijke evenementen in principe overal in Rotterdam kunnen worden georganiseerd, mits ze geen hinder vormen voor het verkeer. En ze mogen in principe ook 's nachts worden georganiseerd. De Raad van State concludeert om die reden in de uitspraak over de evenementenlocatie in het Zuiderpark:

“Onder deze omstandigheden kan niet op voorhand worden gezegd dat categorie 0-evenementen van dermate geringe aard zijn dat onaanvaardbare gevolgen voor het woon- en leefklimaat zijn uitgesloten.”


6. Welke gevolgen heeft voornoemde uitspraak voor het beleid omtrent 0-evenementen?

7. Hoe verklaart u de nadruk in voornoemde uitspraak op de organisatie van 0-evenementen in het gebied dat formeel wordt aangeduid als 'evenemententerrein', aangezien dergelijke evenementen overal kunnen worden georganiseerd?

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de gemeente verwijst naar de zogenoemde locatieprofielen voor evenementenlocaties in de stad, die sinds kort in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) richtinggevend zijn voor de voorwaarden die aan evenementen op de evenementenlocaties worden verbonden. Hierover stelt de Raad van State dat het de taak is van de planmaker c.q. wetgever:

“(…) een beoordeling en afweging te maken of een bestemming die evenementen op een bepaalde locatie toestaat vanuit ruimtelijk oogpunt is aangewezen. Ook dient deze omtrent onder meer het toegestane aantal evenementen per jaar en de maximale bezoekersaantallen, voorschriften te stellen voor zover dat uit een oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid op een locatie van belang is. Deze beoordeling en afweging is een andere dan die op grond waarvan, in een concreet geval, voor een evenement al dan niet vergunning op grond van de APV wordt verleend.”


De Raad van State stelt dus niet alleen vast dat beoordelingen, voorschriften en afwegingen van het ruimtelijk gebruik van de evenementenlocatie in het Zuiderpark hebben ontbroken tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan 'Zuiderpark', maar ook dat de APV geen kader biedt voor het maken van goed gefundeerde keuzes over ruimtegebruik op de evenementenlocaties waarvoor locatieprofielen zijn opgesteld. Het heeft ons inziens dus geen zin te verwijzen naar artikel 2:25 van de APV om zo de uitspraak van de Raad van State te omzeilen.

8. Bent u het met ons eens dat de locatieprofielen geen kader bieden voor het maken van goed gefundeerde keuzes over ruimtegebruik op de evenementenlocaties waarvoor die profielen zijn opgesteld? Indien nee, waarom niet?

9. Wat gaat u doen om te zorgen dat de gevolgen van het ruimtelijk gebruik van evenementenlocaties inzichtelijk worden gemaakt?

1 https://www.raadvanstate.nl/ui...

2 https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/toelichting0evenement2018.pdf

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 14 jan. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Laat ons niet voor het aangenaam verpozen

Lees verder

Raadsvragen: Generation Discover wederom in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer