Raads­vragen: Uitsluiting kandidaat-koper Eneco


Indiendatum: jun. 2019

Geacht college,

Voor een mogelijke koop van Eneco hebben zich al een aantal kandidaten gemeld. Dagblad de Telegraaf1 berichtte 31 mei jongstleden over de interesse van Het Groene Consortium om het energiebedrijf te kopen. Het Groene Consortium is een collectief van diverse personen en de actiegroep Den Haag Fossielvrij, die stellen een duurzame toekomst van Eneco veilig te willen stellen bij een eventuele koop van het bedrijf. Maar Het Groene Consortium ondervindt tegenstand van de Amerikaanse zakenbank CitiGroup om te worden toegelaten tot volgende fasen in het verkoopproces. Volgens het artikel in de Telegraaf zou Het Groene Consortium niet aan de voorwaarden voldoen.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft evenwel bericht ontvangen van Het Groene Consortium waarin zij betoogt te zijn uitgesloten van het verkoopproces door het niet kunnen voldoen aan aanvullende eisen die zijn gesteld aan kandidaat-kopers ná de inschrijvingsperiode. Indien er inderdaad achteraf nieuwe eisen zijn gesteld, is er wat ons betreft sprake van onbehoorlijk bestuur.

1. Wat weet u over de uitsluiting van Het Groen Consortium van verdere deelname aan het verkoopproces?

2. Klopt het dat er tijdens het verkoopproces en ná de inschrijvingsperiode aanvullende eisen zijn gesteld aan kandidaat-kopers? Indien ja, weet u waarom? Indien ja, welke aanvullende eisen zijn dat? Indien ja, had de Raad naar uw mening op de hoogte moeten worden gebracht van deze aanvullende eisen?

3. Stelt u dat Het Groene Consortium als kandidaat-koper op oneigenlijke gronden is uitgesloten van het verkoopproces van Eneco, door de aanvullende eisen die ná de inschrijvingsperiode zijn gesteld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe heeft u uw bezwaar kenbaar gemaakt? Indien ja, gaat u actie ondernemen om Het Groene Consortium alsnog onderdeel te maken van het verkoopproces?

CitiGroup is voor ons een relatief onbekende naam in het verkoopproces van Eneco. Haar betrokkenheid in de verkoop doet ons voorkomen als technisch voorzitterschap of procesbegeleider, maar zowel in het artikel van de Telegraaf als in de berichtgeving van Het Groene Consortium lijkt CitiGroup ook daadwerkelijk richting te geven. Voor haar inspanning krijgt de zakenbank een commissie en heeft daardoor belang bij de hoogst mogelijke verkoopprijs.

4. Weet u wanneer en op welke wijze CitiGroup betrokken is geraakt bij de verkoop van Eneco?

5. Neemt CitiGroup eigenstandig beslissingen in het verkoopproces van Eneco? Indien ja, wie heeft haar die bevoegdheid gegeven? Indien nee, wie maakt de beslissingen waar CitiGroup vervolgens uitvoering aan geeft in het verkoopproces?

6. Zijn de bevoegdheden van CitiGroup schriftelijk vastgelegd? Indien ja, waar kunnen wij die vinden?

7. Is het een eigenstandige beslissing geweest van CitiGroup om Het Groene Consortium uit te sluiten van het verkoopproces of is dit een wens die ook leeft bij de Raad van Bestuur van Eneco en/of de Aandeelhouderscommissie? Indien ja, heeft CitiGroup deze beslissing mogen maken? Indien ja, vindt u het opportuun om een buitenlandse zakenbank zoveel macht te geven in het verkoopproces?

Namens het Rotterdamse college neemt de wethouder verantwoordelijk voor deelnemingen als voorzitter plaats in de aandeelhouderscommissie, die aanstuurt op verkoop van Eneco. Wij vinden dat de voorzitter van de aandeelhouderscommissie erop moet toezien dat het verkoopproces eerlijk verloopt.

8. Weet u wat de rol is (geweest) van de aandeelhouderscommissie in het uitsluiten van Het Groene Consortium als kandidaat-koper van Eneco?

9. Hoe stuurt u als college uw vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie aan? En hoe tracht u als verkopende partij van Eneco ervoor te zorgen dat uw vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie aandringt op een eerlijk verkoopproces?

1 https://www.telegraaf.nl/financieel/3672988/kees-koolen-boos-op-zakenbank-vs-om-eneco?utm_source=google&utm_medium=organic

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

1. Wat weet u over de uitsluiting van Het Groen Consortium van verdere deelname aan het verkoopproces?

"Wij doen geen mededelingen over individuele partijen gedurende het verkoopproces."

2. Klopt het dat er tijdens het verkoopproces en ná de inschrijvingsperiode aanvullende eisen zijn gesteld aan kandidaat-kopers? Indien ja, weet u waarom? Indien ja, welke aanvullende eisen zijn dat? Indien ja, had de Raad naar uw mening op de hoogte moeten worden gebracht van deze aanvullende eisen?

"Nee. Naar het oordeel van de aandeelhouderscommissie, Eneco en haar adviseurs zijn er geen aanvullende eisen gesteld aan kandidaat-kopers. De voorgenomen privatisering van Eneco is in februari dit jaar publiek aangekondigd. Partijen met interesse om deel te nemen aan het verkoopproces zijn uitgenodigd zich te melden bij Citigroup, de financieel adviseur van Eneco en de Aandeelhouderscommissie. die het verkoopproces coördineren. Partijen die zich bij Citigroup hebben gemeld, hebben vervolgens een brief ontvangen met informatie over hoe zij zich formeel konden aanmelden om deel te nemen aan het verkoopproces. Zoals toegelicht in de brief van 6 maart 2019 (19bb12748).

In de Pre-kwalificatiebrief is aan de geïnteresseerde partijen medegedeeld aan welke criteria zij moeten voldoen om deel te kunnen nemen aan het verkoopproces. Geïnteresseerde partijen moesten uiterlijk op 24 maart 2019 een 'Statement of Interest indienen, met daarin de in de Pre-kwalificatiebrief verzochte informatie."

3. Stelt u dat Het Groene Consortium als kandidaat-koper op oneigenlijke gronden is uitgesloten van het verkoopproces van Eneco, door de aanvullende eisen die ná de inschrijvingsperiode zijn gesteld? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe heeft u uw bezwaar kenbaar gemaakt? Indien ja, gaat u actie ondernemen om Het Groene Consortium alsnog onderdeel te maken van het verkoopproces?

"Wij doen geen mededelingen over individuele partijen gedurende het verkoopproces. Zoals ook in antwoord op vraag 2 zijn er geen aanvullende eisen gesteld aan kandidaatkopers."

4. Weet u wanneer en op welke wijze CitiGroup betrokken is geraakt bij de verkoop van Eneco?

"Citi is vanaf de start van de voorbereidingen van de verkooptransactie de zakenbank die de aandeelhouders en Eneco adviseert met betrekking tot het verkoopproces. In de afspraken rond de verkooptransactie (Transactieprotocol) die de AHC en Eneco december 2018 hebben gemaakt is opgenomen dat de aansturing van Citi gezamenlijk gebeurt door de Stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van de verkopende aandeelhouders en het bestuur en de RvC van Eneco zitting hebben. Wij verwijzen hierbij graag naar onze brief (18bb11274) waarin eerder op zowel het Transactieprotocol als Citi is ingegaan."

5. Neemt CitiGroup eigenstandig beslissingen in het verkoopproces van Eneco? Indien ja, wie heeft haar die bevoegdheid gegeven? Indien nee, wie maakt de beslissingen waar CitiGroup vervolgens uitvoering aan geeft in het verkoopproces?

"Nee. Beslissingen met betrekking tot de verkoop worden genomen door de zogenaamde Stuurgroep, zie antwoord op vraag 4. Voor een verdere toelichting op de wijze van organisatie verwijzen wij naar onze brief van 17 juli 2018 (18bb5908) en bijlage (18bb5910)."

6. Zijn de bevoegdheden van CitiGroup schriftelijk vastgelegd? Indien ja, waar kunnen wij die vinden?

"CitiGroup heeft geen bevoegdheden, anders dan om als adviseur voor de aandeelhouderscommissie en Eneco op te treden en in dat verband onder meer contact met bieders te onderhouden. Deze adviesopdracht is schríftelijk vastgelegd in een aanstellingsbrief van Eneco aan CitiGroup. Besluiten worden uitsluitend door de Stuurgroep genomen, niet door adviseurs."

7. Is het een eigenstandige beslissing geweest van CitiGroup om Het Groene Consortium uit te sluiten van het verkoopproces of is dit een wens die ook leeft bij de Raad van Bestuur van Eneco en/of de Aandeelhouderscommissie? Indien ja, heeft CitiGroup deze beslissing mogen maken? Indien ja, vindt u het opportuun om een buitenlandse zakenbank zoveel macht te geven in het verkoopproces?

"Wij doen geen mededelingen over individuele partijen gedurende het verkoopproces."

8. Weet u wat de rol is (geweest) van de aandeelhouderscommissie in het uitsluiten van Het Groene Consortium als kandidaat-koper van Eneco?

"De aandeelhouderscommissie is zeer nauw betrokken Dij het verkoopproces. Over individuele partijen doen wij geen mededelingen."

9. Hoe stuurt u als college uw vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie aan? En hoe tracht u als verkopende partij van Eneco ervoor te zorgen dat uw vertegenwoordiger in de aandeelhouderscommissie aandringt op een eerlijk verkoopproces?

"Het college stelt zich regelmatig op de hoogte van de voortgang van het verkoopproces."