Raads­vragen: Nieuwe inrichting voor Het Park


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

NRC berichtte op 13 mei jongstleden in een artikel1 over de toekomstplannen van Stichting Droom en Daad over Het Park. In het artikel valt te lezen dat de gemeente Rotterdam samenwerkt met deze stichting om Het Park opnieuw in te richten. Zo staat er onder andere:

Er ligt sinds februari een plan van aanpak met afspraken en een tijdsplanning. Over beter groenbeheer en de plaatsing van romantische bankjes (‘type 180A’) en afvalbakken. Over herstel van de paden en de entrees, de vijvers en de beplanting.”

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is verbaasd dat zij uit de media moet vernemen dat het college blijkbaar plannen heeft gemaakt met een particuliere instelling over een plan van aanpak voor de fysieke inrichting van Het Park, een van de mooiste plekken in de stad.

1. Klopt het dat er sinds februari van dit jaar een plan van aanpak bestaat voor de nieuwe inrichting van Het Park? Indien ja, bent u bereid dit plan van aanpak te delen met de Raad?

Uit de beantwoording2 (kenmerk 18bb4509) van eerder gestelde vragen over eventuele toekomstplannen voor Het Park blijkt dat de huidige inrichting in 2012 is aangebracht op basis van een masterplan dat in 2011 is opgesteld. In het masterplan wordt de inrichting tot in detail omschreven, met paragrafen over beplanting, paden en entrees, water en reliëf, bebouwing, bruggen, hekwerk, verlichting, straatmeubilair en zogenoemde parksieraden zoals bijvoorbeeld het standbeeld van Tollens. In de beantwoording schrijft u:

Daar waar de ambities van Droom en Daad (nog) niet passen binnen het Masterplan zal samen met de gemeente gekeken worden hoe overeenstemming bereikt kan worden. Nieuwe plannen of bijstelling van plannen zullen uiteraard bestuurlijk worden voorgelegd.”

2. Betekent het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting van Het Park dat het vigerende masterplan (deels) wordt herzien? Indien ja, wanneer gaat u het masterplan herzien? Indien ja, welke onderdelen of elementen uit het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting komen niet overeen met het masterplan?

3. Heeft u het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting bestuurlijk voorgelegd? Indien ja, wat is uit deze bestuurlijke bespreking gekomen?

In de beantwoording3 (kenmerk 18bb4508) van onze schriftelijke vragen over de toekomstplannen van Stichting Droom en Daad voor Het Park stelde u meermaals dat de gemeente Rotterdam eindverantwoordelijk is en blijft voor zowel de uitstraling, de monumentale status en de ecologische waarde van het groen in het park. In het eerder genoemde artikel in NRC stond evenwel dat de gemeente Rotterdam ook overeenstemming heeft bereikt met Stichting Droom en Daad over het beheer van Het Park. Het beheer komt in handen van verschillende gebruikers die zich verenigen in een coöperatie. Ten tijde van voornoemde beantwoording was van de oprichting van een dergelijke coöperatie ('gebruikersplatform') nog geen sprake. Dit werpt mogelijk nieuw licht op de eindverantwoordelijkheid van de gemeente voor Het Park.

4. Hoe verhoudt de aangekondigde oprichting van een coöperatie voor het beheer van Het Park zich tot uw rol als eindverantwoordelijke voor de uitstraling, monumentale status en ecologische waarde?

5. Heeft u voor de deelnemers aan de coöperatie reeds een beheerparagraaf opgesteld, zoals gebruikelijk is, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers staan opgesomd? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wanneer gaat u een beheerparagraaf opstellen?

In het artikel uit NRC staat nog iets opmerkelijks, namelijk dat de gemeente Rotterdam en Stichting Droom en Daad overeenstemming hebben bereikt over minder grootschalige festivals in Het Park. Op onze vraag of het college de rol van Het Park als geschikte evenementenlocatie wil herijken in het geval van een nieuwe inrichting schreef het college in voornoemde beantwoording onomwonden:

Nee. Het Park is en blijft een gewaardeerde evenementenlocatie.”

Het college stelt ook dat er in Het Park reeds voor 1,3 miljoen euro is geïnvesteerd voor het kunnen huisvesten van grootschalige festivals, met concrete maatregelen zoals het verstevigen van de bodem. Voorts schrijft het college dat er middelen beschikbaar zijn gesteld voor de verdere ontwikkeling van Het Park als festivallocatie. Tot slot stelt het college dat de toekomstplannen van Stichting Droom en Daad voor Het Park worden getoetst op staand beleid.

6. Klopt het dat u overeenstemming heeft bereikt met Stichting Droom en Daad over minder grootschalige festivals in Het Park? Indien ja, hoe is het mogelijk dat u in amper een jaar tijd een geheel andere mening bent toegedaan over de rol van Het Park als evenementenlocatie? Indien ja, hoe is het mogelijk dat Stichting Droom en Daad in een vloek en een zucht voor elkaar krijgt waar wij al jaren mee bezig zijn?

7. Hoe toetst u de gewijzigde rol van Het Park als evenementenlocatie op staand beleid? Of betekent dit dat het locatieprofiel van Het Park wordt herzien?

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/13/dit-moet-het-mooiste-park-van-europa-worden-a3960105

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6571240/1/18bb4509

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6570571/1/18bb4508

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 16 jul. 2019

1. Klopt het dat er sinds februari van dit jaar een plan van aanpak bestaat voor de nieuwe inrichting van Het Park? Indien ja, bent u bereid dit plan van aanpak te delen met de Raad?

"Het klopt dat er een nieuw plan van aanpak is geschreven voor de inrichting van Het Park. Dit is gebaseerd op het Masterplan uit 2012 en is erop gericht om de renovatie verder uit te voeren. Momenteel wordt hiervoor ook een samenwerkingsovereenkomst met de stichting Droom en Daad uitgewerkt en opgesteld. Het nieuwe plan van aanpak voor de renovatie alsmede de samenwerkingsovereenkomst zal in september 2019 gedeeld worden met uw Raad."

2. Betekent het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting van Het Park dat het vigerende masterplan (deels) wordt herzien? Indien ja, wanneer gaat u het masterplan herzien? Indien ja, welke onderdelen of elementen uit het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting komen niet overeen met het masterplan?

"Het plan van aanpak heeft als doel om de renovatie van Het Park tot uitvoering te brengen en welke past binnen de kaders van het masterplan. Indien de plannen afwijken van de kaders in het masterplan, worden deze voorgelegd aan het college en uw raad. In september 2019 zullen wij u hierover informeren."

3. Heeft u het plan van aanpak voor een nieuwe inrichting bestuurlijk voorgelegd? Indien ja, wat is uit deze bestuurlijke bespreking gekomen?

"Het plan van aanpak en de samenwerkingsovereenkomst zullen aan het college worden voorgelegd."

4. Hoe verhoudt de aangekondigde oprichting van een coöperatie voor het beheer van Het Park zich tot uw rol als eindverantwoordelijke voor de uitstraling, monumentale status en ecologische waarde?

"De beheerafspraken die worden gemaakt met particuliere financiers moeten passen binnen die kaders die gesteld zijn in het masterplan."

5. Heeft u voor de deelnemers aan de coöperatie reeds een beheerparagraaf opgesteld, zoals gebruikelijk is, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de deelnemers staan opgesomd? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wanneer gaat u een beheerparagraaf opstellen?

"De beheerovereenkomst zal binnen zes maanden worden geleverd. Deze is op dit moment nog niet geschreven. Tussen de partijen wordt allereerst een samenwerkingsovereenkomst gesloten."

6. Klopt het dat u overeenstemming heeft bereikt met Stichting Droom en Daad over minder grootschalige festivals in Het Park? Indien ja, hoe is het mogelijk dat u in amper een jaar tijd een geheel andere mening bent toegedaan over de rol van Het Park als evenementenlocatie? Indien ja, hoe is het mogelijk dat Stichting Droom en Daad in een vloek en een zucht voor elkaar krijgt waar wij al jaren mee bezig zijn?

"Het nieuwe locatieprofiel voor Het Park is deze zomer aan uw raad voorgelegd en in uw raad besproken. Dit profiel is leidend voor het evenementenbeleid in Het Park."

7. Hoe toetst u de gewijzigde rol van Het Park als evenementenlocatie op staand beleid? Of betekent dit dat het locatieprofiel van Het Park wordt herzien?

"Zie het antwoord op vraag 6."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Als de lusten, dan ook de lasten

Lees verder

Raadsvragen: Uitsluiting kandidaat-koper Eneco

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer