Raads­vragen: Toesla­gen­af­faire blijkt ook jeugd- en gezins­drama


Indiendatum: 20 okt. 2021

Geacht college,

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs becijferd[1] dat er ruim elfhonderd kinderen van slachtoffers van de toeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst. In Rotterdam zijn er zo’n elfhonderd slachtoffers van stopzetting kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst, blijkt uit een eerder debat[2] in de Raad.
De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is erg geschrokken van de aantallen uithuisplaatsingen. Wij willen weten of dit ook in Rotterdam aan de orde is, of is geweest, en hoe er tot een dergelijke ingrijpende beslissing is gekomen.

1. Weet u hoeveel kinderen van Rotterdamse slachtoffers van de toeslagenaffaire in de periode 2015-2020 uit huis zijn geplaatst? Indien ja, hoeveel? Indien nee, waarom niet?

2. Zijn er naar u weet ook kinderen bij die te maken hebben gehad met jeugdbescherming, dus voor wie een civielrechtelijke maatregel opgelegd door een rechter van toepassing is of is geweest? Indien ja, hoe groot is deze groep?

3. Zijn er ook kinderen bij die te maken hebben gehad met forensische jeugdzorg? Indien ja, bestaat er het besef onder professionals dat deze kinderen óók slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire, als gevolg van de instabiele gezinssituatie door toedoen van de Belastingdienst? Indien ja, wordt het jeugdzorgtraject van deze groep opnieuw beoordeeld in het licht van het huidige maatschappelijke debat?

4. Hoe is in deze periode de triage doorlopen van kinderen die uit huis werden geplaatst door alle problemen van dien, als gevolg van stopzetting kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst? Is er in de triage bijvoorbeeld een verband gelegd tussen enerzijds financiële problemen door stopzetting van kinderopvangtoeslag en anderzijds ontspoord gedrag bij ouder en/of kind?

5. Is er aparte casusregie over deze kinderen gevoerd op het Jeugdbeschermingsplein van de gemeente Rotterdam? Indien nee, waarom niet? Indien nee, is er door professionals in de tijdsperiode 2015-2020 een positieve correlatie waargenomen tussen enerzijds noodzaak tot ingrijpen en anderzijds problemen als gevolg van het stopzetten van kinderopvangtoeslag?

6. Hoeveel Rotterdamse kinderen zijn inmiddels weer met de andere leden van hun gezin herenigd?

De gemeente Rotterdam heeft het Hulpteam Toeslagen010[3] opgericht om bijstand te verlenen aan Rotterdamse slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zij biedt onder andere gezinsondersteuning aan, met een gezinscoach.

7. Hoe bekommert Toeslagen010 zich in praktische zin om slachtoffers van de toeslagenaffaire wier kinderen uit huis zijn geplaatst?

8. Wat doet de gezinscoach? En heeft de gezinscoach doorzettingsmacht om actief te wedijveren voor gezinshereniging, als dat in het belang van het kind is?

9. Wordt er budget opzij gezet voor nazorg voor deze gezinnen, bijvoorbeeld voor psychosociale klachten als gevolg van de uithuisplaatsing of voor frictiekosten als gevolg van gezinshereniging? Indien nee, waarom niet?

Wethouder Bokhove heeft jeugdzorg in haar portefeuille, wethouder Grauss afhandeling van alles dat betrekking heeft op de toeslagenaffaire.

10. Hoe coördineert u bestuurlijke actie en ambtelijk handelen tussen de portefeuilles jeugdzorg en lles dat betrekking heeft op de toeslagenaffaire?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/42/uithuisplaatsingen-onder-gedupeerden-toeslagenaffaire

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/686585/Actualiteitenraad%2003-12-2020 (Agendapunt 3.4)

[3] https://htt010.nl/nl/

Indiendatum: 20 okt. 2021
Antwoorddatum: 21 dec. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.