Raads­vragen: Feyenoord City - varia


Indiendatum: 19 okt. 2021

Geacht college,

Het laatste verslag van een openbare bijeenkomst van het Q-team[1] voor Feyenoord City (welstandskamer van de Commissie voor Welstand en Monumenten) dateert van 23 april jongstleden. Sindsdien zijn er naar verluidt bijeenkomsten vervallen, in ieder geval die van 15 oktober jongstleden.

1. Klopt het dat er sinds 23 april jongstleden geen openbare Q-teambijeenkomst meer is geweest? Indien ja, waarom? Indien nee, wanneer zijn openbare bijeenkomsten belegd? Indien nee, waar kunnen we de gespreksverslagen van openbare bijeenkomsten na 23 april jongstsleden inzien?

2. Waarom is de openbare bijeenkomst van 15 oktober jongstleden vervallen? En zou het helpen om een uitleg op de website van het Q-team te geven over de reden dat een eerder aangekondigde bijeenkomst is komen te vervallen?

3. Hoe borgt u dat Stadion Feijenoord N.V. suggesties dan wel instructies van het Q-team borgt in het ontwerp van het nieuwe stadion?

Stadion Feijenoord N.V. heeft bij monde van de directeur van Nieuw Stadion B.V. aan de Raad te kennen gegeven dat er aanpassingen aan het ontwerp (en daarmee mogelijk ook de kwaliteit) noodzakelijk zijn in verband met overschrijding van de bouwkosten.

4. Welke aanpassingen aan het ontwerp van het nieuwe stadion zijn er doorgevoerd in vergelijking met het ontwerp dat als bescheid is meegezonden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning?

5. Is de ingediende aanvraag omgevingsvergunning door Stadion Feijenoord N.V. voor een nieuw stadion nog rechtsgeldig c.q. valide nadat aanpassingen aan het ontwerp van dit stadion zijn doorgevoerd? Indien ja, waarom? Indien ja, hoeveel mag een aangepast ontwerp afwijken van een ontwerp dat als bescheid is meegezonden bij de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Het ontwerp van het stadion is deels bepalend voor de business case, omdat keuzes over zowel de architectonische uitstraling van het gebouw als inpandige voorzieningen en faciliteiten ertoe leiden dat mensen naar het stadion willen komen, hun geld er willen uitgeven of de stadiontour willen afnemen.

6. Worden aanpassingen aan het ontwerp van het nieuwe stadion meegenomen in de herijking van de business case? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat zijn de gevolgen voor de business case?

7. Worden aanpassingen aan het ontwerp van het nieuwe stadion meegenomen in de validering van de business case door ISG, en aansluitend in de toets van de business case door Deloitte? Indien nee, waarom niet?

De Raad van State buigt zich momenteel over zienswijzen die zijn ingediend als onderdeel van de bezwaarprocedure tegen het nieuwe stadion.

8. Heeft u de Raad van State geïnformeerd dat u als bevoegd gezag ofwel reeds een aangepast ontwerp van het nieuwe stadion heeft ontvangen, ofwel anticipeert op een ontwerp dat afwijkt van het ontwerp waarover zienswijzen zijn ingediend? Indien nee, waarom niet?

In 2018 stelde het college de Nota van uitgangspunten[2] voor het nieuwe stadion van Feyenoord vast. Daarin schrijft zij:

“De gekozen materialen en detailleringen zijn zorgvuldig en passend bij het gebouw en het gebruik. Materialen blijven mooi op de lange termijn.”

9. Welke materialen en detailleringen had u voor ogen bij het opstellen van de Nota van uitgangspunten?

10. Welke materialen werden in business case 1.0 (uit 2016) opgevoerd als kostenpost?

11. Weet u welke materialen en detailleringen worden gebruikt voor het nieuwe stadion? Indien ja, welke?

Het voortgangsoverleg (VGO) is een overleg dat periodiek wordt belegd tussen Feyenoord City, gemeente en belanghebbenden. Er worden gespreksverslagen opgesteld. In het verslag van de VGO[3] op 10 mei jongstleden lazen wij:

“Wilco en Rob doen een oproep aan fanatieke sprekers die het dossier steunen en positief zijn ten aanzien van de gebiedsontwikkeling cq nieuw stadion om zich in te schrijven voor het inspreken op 10 juni a.s.”

Wij nemen aan dat het zogenoemde inspreken verwijst naar een inspreekmoment dat door de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) van de Raad werd georganiseerd, in juni van dit jaar.

12. Is de hierboven vermelde oproep gedaan door werknemers van de gemeente Rotterdam? Indien ja, was u op de hoogte van deze oproep? Indien ja, is het collegebeleid om fanatieke sprekers te mobiliseren voor inspreekmomenten die door de Raad worden georganiseerd? Indien ja, probeert u doorgaans fanatieke sprekers te mobiliseren voor het ondersteunen van standpunten die u inneemt?

13. Is de oproep succesvol geweest om fanatieke sprekers te mobiliseren die het dossier steunen en positief zijn ten aanzien van de gebiedsontwikkeling c.q. nieuw stadion?

In voornoemde VGO lazen wij ook:

“Ed vraagt of bij een latere start van de werkzaamheden landaanwinning de oplevering van het nieuwe stadion nog wordt beïnvloed. Hij heeft in wandelgangen namelijk vernomen dat er mogelijk sprake is van 1 jaar vertraging.”

14. Klopt het wat ‘Ed’ zegt?

15. Klopt het dat kritieke mijlpaal voor de landaanwinning in de planning niet gehaald is? Indien ja, welke (financiële) gevolgen heeft dit voor de geplande start en oplevering van het nieuwe stadion?

16. Wanneer gaat de landaanwinning beginnen?

17. Is er al een overeenkomst met een baggeraar voor aanwinning van land voor het nieuwe stadion? Indien ja, welke baggeraar?

18. Is al bekend wat de landaanwinning precies gaat kosten?

19. Is de special purpose vehicle (SPV) reeds opgericht? Indien nee, waarom niet? Indien nee, wanneer gaat dat gebeuren? Indien ja, hoe luidt de naam van deze rechtspersoon en wat is het kenmerk van deze rechtspersoon in het handelsregister? Indien ja, wie nemen zitting in het bestuur van de SPV? En welke nevenfuncties bekleden deze personen?

20. Zijn de gronden in de Nieuwe Maas waarop een deel van het nieuwe stadion is voorzien, reeds aangekocht door de gemeente Rotterdam van het Rijksvastgoedbedrijf? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat heeft de gemeente voor de gronden betaald?

Fase 1 van het project Feyenoord City betreft de bouw van een nieuw stadion. Hiervoor moeten gronden worden verworven.

21. Zijn alle gronden reeds verworven? Indien nee, met welke rechtspersonen moet nog in der minne tot een vergelijk worden gekomen?

22. Heeft u reeds procedurele stappen gezet tot onteigening van eigenaars in het gebied waar het nieuwe stadion is voorzien? Indien ja, welke stappen en welke eigenaars wilt u onteigenen?

De directie van Feyenoord heeft ten overstaan van de leden van de commissie MPOF in een vergadering van deze commissie op 24 juni jongstleden[4] toezeggingen gedaan. Zo zou in het derde kwartaal het concept-seatingplan openbaar worden en de vragen van supporters ingediend op de website van de projectorganisatie Feyenoord City zouden worden beantwoord en worden gepubliceerd. Spandoeken met een (constructief)-kritische houding ten aanzien van de planvorming mogen mee naar het stadion.

23. Is het concept-seatingplan in het derde kwartaal (juli-september) openbaar gemaakt? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u de projectorganisatie hierop aangesproken?

24. Zijn alle vragen van supporters reeds beantwoord en gepubliceerd? Indien nee, waarom niet? Indien nee, heeft u de projectorganisatie hierop aangesproken?

25. Mogen alle (constructief)-kritische spandoeken ten aanzien van Feyenoord City mee naar het stadion, naar u weet?

De gemeenteraad heeft besloten te stoppen met het Warmtebedrijf.

26. Wordt het nieuwe stadion en de gebouwde omgeving van de private gebiedsontwikkeling Feyenoord Ctiy aardgasvrij? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wie gaat warmte leveren?

27. Is het Warmtebedrijf mogelijk onderdeel van de ESCO van het nieuwe stadion?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/welstand-feyenoord-city/

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6569858/1

[3] https://gebiedsontwikkeling.feyenoord-city.nl/app/uploads/2021/08/Verslag_VGO_014_20210517_def.pdf

[4]https://rotterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/799362/Commissie%20Majeure%20Projecten%2C%20Organisatie%20en%20Financien%20%282018-2022%29%2024-06-2021

Indiendatum: 19 okt. 2021
Antwoorddatum: 30 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Roel Langerakpark vernield

Lees verder

Raadsvragen: Toeslagenaffaire blijkt ook jeugd- en gezinsdrama

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer