Raads­vragen: Toekomst rijks­mo­nument Het Steiger


Indiendatum: 2 okt. 2020

Geacht college,

Citykerk Het Steiger Sint Dominicus (kortweg: Het Steiger) is een schitterend gebouw. In 2016 is Het Steiger een rijksmonument geworden en die monumentale status geldt voor zowel de binnen- als buitenkant, die worden gekenmerkt door grote glas-in-betonpartijen, mozaïekreliëfs en andere architectuurgebonden kunst. Het Steiger stamt uit de periode 1957-1960 en is nog altijd als religieus gebouw in gebruik. Wat onze fractie betreft is zij een parel uit de wederopbouwperiode, zoals ook omschreven in een artikel1 op de website van het Platform Wederopbouw Rotterdam.

Enkele gebruikers van het gebouw maken zich momenteel evenwel zorgen over de toekomst van het gebouw, omdat de huidige eigenaar het voornemen heeft uitgesproken om Het Steiger van de hand te doen. Wij snappen dat pandtransacties tussen particuliere partijen geen zaak voor de gemeente Rotterdam is, omdat dit zich afspeelt in het privaatrechtelijke domein. Waar de gemeente wél iets van vindt, is de programmatische invulling van een pand. Dit houdt verband met de bestemming die aan een pand gegeven is. Voorts heeft de gemeente een zorgplicht waar het rijksmonumenten betreft. Die moeten worden beschermd.

Wij vroegen ons af of de gemeente Rotterdam reeds betrokken is geraakt in mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van Het Steiger en/of de aankoop van dit gebouw door een grote vastgoedpartij die er een nieuwe invulling aan wil geven. Het gerucht doet namelijk de ronde dat Het Steiger op termijn tot een hotel zal verworden, ongetwijfeld met horeca in de plint. Wij vragen dit in ieder geval óók vanwege de publiekrechtelijke herbestemming van het pand die eventueel moet volgen als de transformatie van Het Steiger van kerk tot hotel realiteit wil worden. Momenteel heeft de kerk in het bestemmingsplan ‘Laurenskwartier’ de bestemming ‘Centrum’, die weliswaar veel invullingen toestaat maar waar op de locatie ook een maximale bouwhoogte van 25 meter geldt. Sowieso heeft Het Steiger ook archeologische waarde, bestemmingstechnisch gesproken. Dat biedt houvast in het kader van ander, aanpalend gemeentelijk beleid. In de ‘Aanpak religieuze gebouwen Rotterdam’2 van het college van eerder dit jaar staat namelijk onomwonden dat “[h]et streven van de aanpak is dat cultuurhistorisch waardevolle gebouwen behouden blijven voor Rotterdam en in de toekomst kunnen blijven functioneren.”

1. Bent u net als wij onlangs bekend gemaakt met zorgen die leven onder de gebruikers van Het Steiger over de toekomst van het gebouw en de huidige invulling die eraan gegeven wordt? Indien ja, wat kunt u hier over vertellen?

2. Is herbestemming middels een bestemmingsplanwijziging of andere ruimtelijkeordeningsprocedure van Het Steiger voor u bespreekbaar als de eigenaar van het gebouw deze wens kenbaar maakt? Indien ja, waarom?

3. Hoe springt u om met Het Steiger als rijksmonument als een eigenaar van een rijksmonument aanpassingen aan het uiterlijk van het gebouw wil plegen? Klopt het dat een omgevingsvergunning voor sloop- en bouwwerkzaamheden moet worden getoetst door het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van de gemeente, die tevens wordt geadviseerd door de commissie voor Welstand en Monumenten en eventueel ook door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed?

4. Hoe tracht u de ‘Aanpak religieuze gebouwen Rotterdam’ uit te voeren als er discrepantie bestaat tussen enerzijds de gebruikers van een gebouw die de religieuze invulling willen behouden en anderzijds een eigenaar die een nieuwe invulling aan het gebouw wil geven?

In voornoemde gemeentelijke aanpak van religieuze gebouwen wordt gesteld dat de gemeente Rotterdam hulp aanbiedt aan gebruikers en eigenaars om nieuwe invullingen toe te voegen aanvullend op de huidige, teneinde mogelijke problemen in de exploitatie het hoofd te kunnen bieden. De gebruikers van Het Steiger hebben ons aangegeven dat zij welwillend staan tegenover initiatieven die ertoe kunnen bijdragen de exploitatie sluitend te krijgen en eventuele verkoop van het pand af te wenden.

5. Bent u bereid de gebruikers van Het Steiger te helpen met het zoeken naar nieuwe invullingen van het gebouw aanvullend op de huidige, indien deze gebruikers zich met dit verzoek tot u wenden?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

1 https://wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/dominicuskerk-het-steiger

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8812278/2

Indiendatum: 2 okt. 2020
Antwoorddatum: 27 okt. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.