Raads­vragen: Tijde­lijke woningen in het Hoog­vlietse groen


Indiendatum: 28 jul. 2020

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft vernomen dat het college voornemens is tijdelijke woningbouw mogelijk te maken op een groene locatie in de wijk Nieuw Engeland, te weten een langgerekt perceel tussen grofweg de Venezuelaweg en het Bonairepark. In een presentatie1 van de gemeente Rotterdam aan de gebiedscommissie Hoogvliet van 1 juli jongstleden zijn de plannen voor de komst van honderd tijdelijke woningen op een aantal plots uit de doeken gedaan. Een uitsnede van de bewuste locatie en de plots voor tijdelijke woningbouw uit de presentatie is toegevoegd aan deze schriftelijke vragen. De bewuste locatie staat bij Hoogvlieters bekend als de Waaier en wordt behalve de overblijfselen van bebouwing vooral gekenmerkt door het groene karakter. Bewoners zien de locatie overigens als onderdeel van het Bonairepark, en dat is het ook. De tevens toegevoegde foto van de situatie ter plaatse laat een mooi groen landschap zien met her en der de ruïnes van de oorspronkelijke bebouwing die bewust als kunstwerk2 zijn blijven staan. De Waaier is thans onderdeel van de groene gordel waarmee Hoogvliet wordt omzoomd en vormt een belangrijke buffer tussen de woonkernen en de petrochemische industrie in de Botlek ten noorden van de A15. Niet voor niets is er door de toenmalige deelgemeente Hoogvliet en een van de petrochemische bedrijven aldaar in 2000 een convenant opgesteld om aan beide zijden van de snelweg de milieudruk te verminderen. Tijdelijke woningbouw op deze locatie gaat hier lijnrecht tegenin.

Wij zijn niet blij met deze plannen voor tijdelijke woningbouw in het Hoogvlietse groen. Alweer is het college bereid om kostbaar groen op te offeren. En dit is niet de eerste keer in dit gedeelte van de stad, want voor de verbreding van de A15 is er ook al fors gesnoeid in het bomenbestand van Nieuw Engeland en de belendende wijk Oudeland. Wij sluiten ons om die reden aan bij de bezwaren die de gebiedscommissie Hoogvliet inmiddels formeel heeft geuit in een ongevraagd advies3 over de plannen, alsmede de petitie4 die onlangs is gestart om de bouw van tijdelijke woningen tegen te houden.

1. Waarom wilt u tijdelijke woningbouw mogelijk maken in het Hoogvlietse groen, te weten de locatie tussen grofweg de Venezuelaweg en het Bonairepark?

2. Vindt u niet dat dit gedeelte van de stad al genoeg voor de kiezen heeft gehad, gezien de verbreding van de A15 en het kappen van bomen als gevolg? Indien nee, waarom niet?

3. Hoe gaat u invulling geven aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de voormalige deelgemeente Hoogvliet en de petrochemische industrie ten noorden van de A15 om de milieudruk aan beide zijden van de snelweg te verminderen?

4. Hoe gaat u de gezondheid van de toekomstige bewoners van de tijdelijke woningen beschermen tegen de milieugevaren die voortkomen uit de nabijheid van de A15 en de petrochemische industrie?

5. Dicht u cultuurhistorische waarde toe aan de ruïnes die als kunstwerk zo zijn blijven staan, om het wijkje te ‘herdenken’ dat hier oorspronkelijk heeft gestaan? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wat gaat u doen om dit kunstwerk voor toekomstige generaties Hoogvlieters te behouden?

Momenteel is er een nieuw bestemmingsplan in de maak voor het gebied waarin ook de tijdelijke woningen ingetekend staan. Het vigerende bestemmingsplan ‘Hoogvliet Noordwest’ staat géén woningen toe. Voor de bewuste locatie van de tijdelijke woningen staat dit zo vermeld in artikelen 13 en 15 van de planregels van dit bestemmingsplan5. Momenteel rusten er namelijk de bestemmingen van ‘Recreatieve doeleinden’ en ‘Groen’ op het perceel tussen de Venezuelaweg en het Bonairepark.

6. Bent u voornemens de bouw van woningen op de bewuste locatie tussen de Venezuelaweg en het Bonairepark mogelijk te maken middels een bestemmingswijziging? Indien ja, betekent dit dat u het oppervlakte van de nieuwe bestemming gaat compenseren binnen uw doelstelling van twintig hectare groen erbij?

7. Bent u bereid het oppervlakte aan permanent groen op de bewuste locatie te compenseren in Hoogvliet en bij voorkeur in Nieuw Engeland, mocht u onverhoopt uw plannen willen doorzetten? Indien nee, waarom niet?

De gebiedscommissie Hoogvliet heeft zoals eerder gesteld in een ongevraagd advies haar bezwaren en bedenkingen geuit ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling van tijdelijke woningbouw op de bewuste locatie. In het ongevraagd advies vraagt de gebiedscommissie het college om binnen zes weken te reageren. Helaas komt het nogal eens voor dat gebiedscommissies (en wijkraden) lang moeten wachten op een reactie van het college. Soms komt er nooit een reactie.

8. Bent u van plan te reageren op het ongevraagd advies van de gebiedscommissie Hoogvliet over haar bedenkingen en bezwaren ten aanzien van tijdelijke woningbouw op de bewuste locatie? Indien nee, waarom niet? Indien ja, wanneer gaat u reageren?

1https://gebiedscommissies.notubiz.nl/document/8960338/1/Presentatie%20ontwikkelingen%20woningbouw%20Hoogvliet

2Zie hierover bijvoorbeeld een artikel in NRC uit 2006: https://www.nrc.nl/nieuws/2006/10/13/achterstandswijk-herdacht-11210369-a451248

3https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9021626/2/s20bb009879_1_41476_tds

4https://petities.nl/petitions/geen-tijdelijke-woningen-in-het-bonairepark-in-hoogvliet-rotterdam?locale=nl_gr

5https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.05990000583HgvltNwest-/v_NL.IMRO.05990000583HgvltNwest-.pdf

Indiendatum: 28 jul. 2020
Antwoorddatum: 15 sep. 2020

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Verborgen financiering Feyenoord City

Lees verder

Raadsvragen: Aanhoudende betrokkenheid oud-wethouder FOHGP bij Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer