Raads­vragen: Stik­stof­de­po­sitie door A16 Rotterdam – vervolg­vragen op 19bb19450


Indiendatum: okt. 2019

Geacht college,

Wij hebben de beantwoording [1] van het college op onze schriftelijke vragen over 'Grote projecten lopen niet in de PAS' in goede orde ontvangen. Hierin stelt u onder andere op een later moment de Raad te informeren over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het gebruik van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor Rotterdamse projecten. Uit de beantwoording is voor ons niet duidelijk naar voren gekomen of ook bestaande projecten opnieuw worden beoordeeld als gevolg van voornoemde uitspraak.

In 2016 heeft het Rijk met een zogenoemd tracébesluit besloten tot de aanleg van de A16 Rotterdam, een snelweg voornamelijk op Rotterdams grondgebied die de A13 verbindt met de A20 ter hoogte van het knooppunt Terbregseplein. Voor het tracébesluit zijn alle mogelijke effecten van de A16 Rotterdam op natuur en milieu zijn getoetst, zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de gebruiksfase. Er is onder andere getoetst op de effecten van stikstofdepositie op de natuur2. Volgens de uitgevoerde toets zijn de effecten van stikstofdepositie op de natuur tijdens de aanlegfase verwaarloosbaar. Maar dat geldt niet voor de effecten van stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase, door toedoen van nieuw verkeer op de A16 Rotterdam en een toename van verkeer op wegen die in direct verband staan met deze nieuwe snelweg.

Zoals bekend heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS niet meer mag worden gebruikt als rekenmethode om de nadelige effecten van stikstofdepositie in kaart te brengen en maatregelen in het vooruitzicht te stellen die mogelijk deze nadelige effecten mitigeren. Met deze rekenmethode wordt de Habitatrichtlijn van de Europese Unie (EU) namelijk overtreden. Het PAS is ook gebruikt voor het toetsen van de effecten van stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase van de A16 Rotterdam. Zo wordt er in de 'Natuurtoets en Mitigatie- en compensatieplan' als bijlage van het tracébesluit het volgende gesteld:

“In kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn in de PAS-gebiedsanalyses knelpunten als gevolg van stikstofdepositie onderzocht en zo nodig herstelstrategieën uitgewerkt voor Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen.”


Dit mag dus niet meer. Het is evenwel de vraag of vergunde projecten opnieuw moeten worden getoetst op de nadelige gevolg van stikstofdepositie. Momenteel loopt er een rechtszaak tegen een vergunning voor een project die reeds was afgegeven voordat de Raad van State haar oordeel had geveld, blijkt uit een artikel op de website3 van de NOS.

1. Weet u of de nadelige effecten van stikstofdepositie door de A16 Rotterdam als gevolg van het oordeel van de Raad van State opnieuw moeten worden getoetst? Indien ja, wanneer worden deze effecten opnieuw getoetst? Indien nee, bent u bereid bij het Rijk na te gaan of de effecten opnieuw moeten worden getoetst?

2. Bent u het met ons eens dat de nadelige effecten van stikstofdepositie door de A16 Rotterdam opnieuw moeten worden getoetst, aangezien het PAS niet voldoet aan de Habitatrichtlijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid uw standpunt kenbaar te maken bij het Rijk?

3. Voelt u zich verantwoordelijk voor naleving van de Habitatrichtlijn in het geval van Rotterdamse projecten die reeds vergund zijn? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe geeft u invulling aan uw gevoel van verantwoordelijkheid?

4. Voelt u zich verantwoordelijk voor naleving van de Habitatrichtlijn in het geval van projecten van het Rijk die (deels) in Rotterdam worden uitgevoerd? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe geeft u invulling aan uw gevoel van verantwoordelijkheid?

5. Voelt u zich verantwoordelijk voor de nadelige effecten van stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden in en om Rotterdam, in het bijzonder Natura-2000 gebieden? Indien ja, wat gaat u doen voor de natuur als reeds vergunde projecten van de gemeente en het Rijk op Rotterdams grondgebied niet opnieuw worden getoetst naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State?

1 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8025362/1/s19bb019450_11_51593_tds

2 https://www.platformparticipatie.nl/binaries/Bijlage%20G%20Natuurtoets%20inclusief%20mitigatie-%20en%20compensatieplan_tcm117-341709.pdf

3 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2301502-milieuorganisatie-richt-stikstofvizier-nu-ook-op-bestaande-vergunningen.html

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 26 nov. 2019

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Leerrecht voor kinderen in noodsituaties

Lees verder

Raadsvragen: Fossiele propaganda verpakt als nieuws in het AD Rotterdams Dagblad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer