Raads­vragen: Roel Lange­rakpark vernield


Indiendatum: 12 okt. 2021

Geacht college,

Op 2 oktober jongstleden vond het evenement Toffler Festival 2021 plaats in het Roel Langerakpark. De evenementenvergunning aan de initiatiefnemer[1] is eind september jongstleden verstrekt. Het Roel Langerakpark is compleet vernield achtergelaten, blijkt uit een bezoek van onze fractie van eerder vandaag. Bijgaand hebben wij foto’s toegevoegd van de situatie ter plaatse.

1. Heeft de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021 zich aan de voorwaarden uit de evenementenvergunning gehouden? Indien ja, waaruit blijkt dit?

Op 2 oktober was het slecht weer. Vanaf de middag heeft het onophoudelijk geregend.

2. Waarom heeft u een vergunning afgegeven aan de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021, in de wetenschap dat het in oktober veel en langdurig kan regenen?

In 2017 heeft het college scenario’s geschetst die van toepassing zijn bij het vergunnen van evenementen in parken, in het document ‘Scenario’s voor bescherming van de ondergrond voor, tijdens en na een evenement en bij slecht weer in een park‘[2], naar aanleiding van een toezegging van het jaar ervoor om slechtweerscenario’s mee te nemen in vergunningverlening van evenementen.

3. Zijn de scenario’s besproken met de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021? Indien ja, waaruit blijkt dat?

4. Zijn er in de dagen voorafgaand aan Toffler Festival 2021 als gevolg van het naderende slechte weer aanvullende voorwaarden gesteld aan de organisatie van het evenement die in eerste instantie niet terug te vinden zijn in de verleende vergunning van eind september? Indien ja, kunnen wij deze aanvullende voorwaarden inzien?

5. Waarom zijn de scenario’s uit het document ‘Scenario’s voor bescherming van de ondergrond voor, tijdens en na een evenement en bij slecht weer in een park’ geen onderdeel van de verleende vergunning aan de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021?

6. Waarom kunnen wij überhaupt nergens iets teruglezen in de vergunning over voorwaarden die verband houden met slecht weer? Heeft u niks geleerd van eerdere vernielingen in onze parken uit voorgaande jaren?

7. Welke status hebben de scenario’s zoals geschetst in het document ‘Scenario’s voor bescherming van de ondergrond voor, tijdens en na een evenement en bij slecht weer in een park’? Is het een instructie voor initiatiefnemers van evenementen of is het ter inspiratie, met andere woorden: is het vrijblijvend?

In de scenario’s worden aanvullende maatregelen genoemd om schade aan parken tijdens evenementen met slecht weer tot een minimum te beperken. Die maatregelen luiden als volgt:

  • Het neerleggen van extra rijplaten op de aan- en afvoerroutes;
  • Het neerleggen van extra vlonders op de plekken waar veel wordt gedanst of gelopen;
  • Het neerleggen van “portafloor” matten op de plekken waar bv. gedanst wordt;
  • Het bezanden van het terrein op de plekken die belast worden.

8. Zijn er extra rijplaten neergelegd op de aan- en afvoerroutes? Indien ja, hoeveel rijplaten zijn er neergelegd en wat is een gangbaar aantal bij minder slecht weer?

9. Zijn er extra vlonders neergelegd op de plekken waar veel wordt gedanst of gelopen? Indien ja, hoeveel vlonders zijn er neergelegd en wat is een gangbaar aantal bij minder slecht weer?

10. Zijn er portafloormatten neergelegd op de plekken waar bijvoorbeeld veel gedanst wordt? Indien ja, hoeveel portofloormatten zijn er neergelegd?

11. Is het terrein bezand op de plekken die belast worden?

12. Voor wie zijn de kosten van aanvullende maatregelen in het geval van slecht weer?

Op bijgevoegde foto’s zijn overduidelijk bandensporen te zien in het gazon van het Roel Langerakpark.

13. Wat voor nut heeft het volgens u het neerleggen van rijplaten als voorwaarde op te nemen in een vergunningverlening, met nog eens een aanvullend eis voor rijplaten in het geval van slecht weer, om vervolgens te moeten constateren dat zware voertuigen alsnog het gazon hebben kapotgereden?

Een niet-gepubliceerd onderdeel van de verleende vergunning is de situatietekening TF21 - OL - V1B018_Versie 1 2D-A3-SLECHTWEER, toebehorend van bijlage IX van de vergunning.

14. Wat houdt situatietekening TF21 - OL - V1B018_Versie 1 2D-A3-SLECHTWEER in?

15. Is het evenemententerrein van Toffler Festival 2021 ingericht conform situatietekening TF21 - OL - V1B018_Versie 1 2D-A3-SLECHTWEER? Indien nee, waarom niet?

16. Waarom is situatietekening TF21 - OL - V1B018_Versie 1 2D-A3-SLECHTWEER niet gepubliceerd?

Ooggetuigen van Toffler Festival 2021 hebben ons gemeld dat er geen tenten op het evenemententerrein stonden, waar bezoekers onder konden schuilen en om zo de ondergrond te beschermen.

17. Klopt het dat er geen tenten zijn gebruikt op Toffler Festival 2021?

Een initiatiefnemer van een evenement moet het gebruikte terrein opleveren aan de gemeente zoals ze het aantrof. De gemeente zegt kosten voor schadeherstel in rekening te brengen als dat niet gebeurt. Om schade te constateren, houdt de gemeente een voorschouw en naschouw en vergelijkt zij de staat van het beoogde evenemententerrein. Op 1 oktober jongstleden om 16.00 vond een voorschouw plaats, blijkt uit de verleende evenementenvergunning.

18. Kunt de voorschouw openbaar maken? Indien nee, waarom niet?

19. Kunt u de naschouw openbaar maken? Indien nee, waarom niet?

20. Gaat u kosten voor schadeherstel in rekening brengen bij de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021? Indien nee, waarom niet? Indien ja, waaruit bestaan deze kosten?

21. Worden kosten voor werkzaamheden door het cluster Stadsbeheer van de gemeente als gevolg van schadeherstel tevens in rekening gebracht aan de initiatiefnemer? Indien nee, waarom niet?

In antwoord[3] op eerdere schriftelijke vragen van onze hand uit 2019 over gemeentelijke kosten voor het stedelijk evenementenbeleid liet het college weten dat zij een om-nietregeling hanteert met een jaarlijks budget van ongeveer €1 miljoen waar initiatiefnemers van evenementen uit kunnen putten. Het college schrijft het volgende over deze om-nietregeling:

“De om niet-regeling houdt in dat organisatoren van gratis toegankelijke B/C-evenementen in de buitenruimte kosteloos gebruik kunnen maken van bepaalde diensten van de gemeente. Hierbij valt onder andere te denken aan kosten die de gemeente maakt voor schoonmaak na afloop van een evenement en aanpassingen van het wegareaal om een evenement op een bepaalde locatie te kunnen laten plaatsvinden.”

22. Heeft de initiatiefnemer gebruik gemaakt van voornoemde om-nietregeling? Indien ja, voor welk bedrag?

23. Wordt de om-nietregeling aangewend voor schadeherstel aan het Roel Langerakpark? Indien ja, waarom?

De burgemeester heeft recent toegezegd overtredingen van vergunningen verleend aan initiatiefnemers van evenementen op te nemen in het jaarverslag over bestuurlijke handhaving in de gemeente Rotterdam. Hierin wordt bijvoorbeeld gemeld of er bestuurlijke waarschuwingen zijn gegeven aan initiatiefnemers.

24. Komt de initiatiefnemer van Toffler Festival 2021 in aanmerking voor bestuurlijke handhaving, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke waarschuwing? Indien nee, waarom niet? Indien ja, hoe luidt de waarschuwing?

[1] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-56068/1/bijlage/exb-2021-56068.pdf

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5053908/1

[3] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/8065467/1/s19bb021760_3_51199_tds

Indiendatum: 12 okt. 2021
Antwoorddatum: 25 jan. 2022

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Raadsvragen: Het beste plan voor de wijk

Lees verder

Raadsvragen: Feyenoord City - varia

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer