Raads­vragen: Het beste plan voor de wijk


Indiendatum: 6 okt. 2021

Geacht college,

In de Kadernota vastgoed[1] van de gemeente Rotterdam staat het volgende:

“Bij de verkoop van transformatiepanden kan van het hoogste bod worden afgeweken door de gewenste kwaliteit van het plan voor het pand mee te laten wegen bij de gunning conform de methode ‘Beste plan voor de wijk’. Bij de taxatie van de marktwaarde wordt dit vereiste als bijzonder uitgangspunt mee gegeven.”

1. Hoeveel vastgoedobjecten heeft het huidige college, dus sinds 5 oktober 2018, reeds verkocht? Hoeveel objecten daarvan werden aangemerkt als transformatiepand? En bij hoeveel transformatiepanden is er afgeweken van het hoogste bod door de gewenste kwaliteit van het plan van kandidaat-kopers mee te laten wegen conform de methode ‘beste plan voor de wijk’?

2. Voor hoeveel transformatiepanden heeft u sinds 5 oktober 2018 lagere boden ontvangen dan het bod waarvoor u het pand uiteindelijk heeft verkocht?

De gemeente Rotterdam biedt haar vastgoed aan op een website[2]. Momenteel is er discussie gaande in de makelaardij om biedingen openbaar te maken, zodat iedereen kan volgen voor welk bedrag een object wordt verkocht. De gemeente Rotterdam kan dit ook gaan doen en aanvullend een omschrijving toevoegen van de particulier of niet-natuurlijk rechtspersoon die met het bod een bepaalde invulling aan het object wil geven. Dit kan uiteraard geanonimiseerd.

3. Bent u bereid biedingen op vastgoedobjecten die u te koop aanbiedt, openbaar te maken? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u aanvullend bereid een omschrijving toe te voegen van de particulier of niet-natuurlijk rechtspersoon die met het bod een bepaalde invulling aan het object wil geven? Indien nee, waarom niet?

Stichting 8X10 wil graag Bergselaan 186a (“Het Goudhoekje”) van de gemeente Rotterdam kopen. Hier huisde tot een paar jaar geleden een horeca-inrichting. De gemeente wist in eerste instantie niet dat zij dit object bezat. Voornoemde stichting verzorgt muziekeducatie, kleinschalige buurtevenementen en workshops en beoogt deze activiteiten aan de Bergselaan voort te zetten. Maar helaas ervaart zij het als zeer lastig om constructief contact te krijgen met de gemeente, in casu Afdeling Vastgoed, of om überhaupt een tijdige reactie te krijgen op een bod dat zij bij de gemeente hebben neergelegd.

Bergselaan 186a kent zo zijn gebreken. Er is erg veel achterstallig onderhoud, het dak lekt, het ruikt niet lekker, het is vochtig en zowel plafonds als vloeren zijn kapot. Er is enkelglas en er is geen vereniging van eigenaren actief. Momenteel verblijft voornoemde stichting er op basis van een antikraakovereenkomst. Door een lekkage bij de bovenburen heeft de stichting tevens flink wat schade geleden. Bijgaand hebben wij enkele afbeeldingen van het pand toegevoegd. Voornoemde stichting heeft aangegeven alle gebreken van het pand op eigen kosten te willen verhelpen.

4. Is Bergselaan 186a een transformatiepand?

5. Is er een meerjarenonderhoudsplan voor dit vastgoedobject?

6. Wat wilt u aan met dit vastgoedobject?

Wij weten niet of de casus Bergselaan 186a exemplarisch is voor de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Frustrerend is het wel degelijk voor kandidaat-kopers die vanuit ideële motieven een object op het oog hebben, maar niet meekunnen in de prijzen die beleggers of investeerders willen betalen. Dat leidt tot onzekerheid bij deze groep gegadigden voor gemeentelijk vastgoed.

7. Hoe luidt de procedure als een kandidaat-koper u vanuit ideële motieven benadert voor de aankoop van een vastgoedobject? Moeten zij dezelfde stappen doorlopen als een belegger of investeerder? Indien ja, waarom?

8. Welke servicenormen hanteert u in uw contact met dergelijke kandidaat-kopers? Hebben zij bijvoorbeeld recht op tijdig antwoord op vragen of recht op reactie op een uitgebracht bod? En helpt u hen bijvoorbeeld bij het opstellen van een plan dat goede kans maakt te worden betiteld als ‘beste plan voor de wijk’?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vastgoed/Kadernota-Vastgoed.pdf

[2] https://www.bouwenaanrotterdam.nl/gemeentelijk-vastgoed

Indiendatum: 6 okt. 2021
Antwoorddatum: 16 nov. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.