Raads­vragen: Right to Challenge recre­a­tieoord Hoek van Holland


Indiendatum: 11 dec. 2020

Geacht college,

Het college biedt bewoners van Rotterdam de mogelijkheid om door middel van het instrument ‘Right to Challenge’ (‘Recht van Uitdaging’) de uitvoering van publieke taken op zich te nemen als zij met een plan komen dat beter is dan dat van de gemeente. Op de website van de gemeente Rotterdam staan op de informatiepagina[1] over Right to Challenge voorwaarden opgesomd waaraan bewoners moeten voldoen om van dit instrument gebruik te maken, te weten:

  • Bewoners zijn geworteld in de buurt/wijk van het gebied;
  • Bewoners ‘challengen’ een huidige lokale voorziening of gemeentelijke taak;
  • Alle publieke taken komen in aanmerking, met uitzondering van taken die exclusief zijn voorbehouden aan de overheid zoals bijvoorbeeld strafvervolging of het werk van de hulpdiensten;
  • Op basis van kennis en ervaring van bewoners is aannemelijk dat de prestatie kan worden geleverd;
  • Het initiatief wordt gedragen door de wijk of buurt;
  • Het initiatief schaadt geen andere bewoners;
  • De bewoners beschikken over een rechtsvorm;
  • De kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten.

Wij zouden van het college willen weten of exploitatie van het recreatieoord in Hoek van Holland en de bijbehorende camping in aanmerking komt voor een Right to Challenge. De bewoners zijn namelijk geworteld in de buurt of wijk van het gebied; exploitatie is thans een gemeentelijke taak die niet in aanmerking komt voor uitzondering; gezien de kennis en ervaring van de bewoners is het aannemelijk dat zij de prestatie kunnen leveren; het recreatieoord kent een groep bewoners die gezamenlijk optrekt en duidelijke wensen naar voren brengt; de Recreanten Advies Raad (RAR) behartigt de belangen van de bewoners en kan een rechtsvorm worden; en de bewoners van het recreatieoord hebben in al die jaren géén andere bewoners van Hoek van Holland in hun belangen geschaad. Over de kosten kan, wanneer er meer duidelijkheid is over het budget besteed aan exploitatie gedurende de jaren, een bedrag worden vastgesteld dat te allen tijde overeenkomt met de tarieven die de bewoners jaarlijks betalen voor hun plek. Op deze manier blijft worden voldaan aan de Wet markt en overheid, waar de gemeente in haar voorstel[2] tot verkoop van het recreatieoord naar verwijst.

1. Komt exploitatie van het recreatieoord en de bijbehorende camping in aanmerking voor het instrument Right to Challenge? Indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft u de bewoners hierop gewezen?

De bewoners van het recreatieoord zijn in die hoedanigheid formeel geen inwoner van Rotterdam. Voor de gemeente zijn het recreanten. Het is wel zo dat ongeveer de helft van de recreanten voor de Basisregistratie Personen (BRP) inwoners van Rotterdam zijn, en daarmee bewoners.

2. Gaat de voorwaarde van ‘bewonerschap’ voor het kunnen deelnemen aan een Right to Challenge uit van inschrijving van deze deelnemers als inwoners van Rotterdam in de BRP? Indien ja, bent u flexibel in het invullen van deze voorwaarde waar het gebruikersgroepen betreft van gemeentelijke voorzieningen die gezien hun historische band met een wijk of buurt gevoeglijk als bewoners kunnen worden beschouwd? Indien nee, biedt het inwonerschap van Rotterdam voor een deel van de recreanten van het recreatieoord in Hoek van Holland soelaas voor het voldoen aan de voorwaarde van ‘bewonerschap’?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/right-to-challenge/

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9359017/2

Indiendatum: 11 dec. 2020
Antwoorddatum: 16 mrt. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.