Raads­vragen: Beschermde status steen­marter


Indiendatum: 9 dec. 2020

Geacht college,

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft in een artikel[1] op de website van het AD Rotterdams Dagblad vernomen dat de gemeente Rotterdam eind oktober de Wet natuurbescherming heeft overtreden door het leefgebied van de steenmarter op een bouwterrein aan het Hordijkerveld te vernietigen. De steenmarter is een beschermde diersoort en de Faunabeheereenheid Zuid-Holland – die zogenoemd ‘faunabeheer’ pleegt bij vermeende schade door toedoen van diersoorten – beschikt niet over een ontheffing om de steenmarter te doden, te vangen dan wel te verstoren. Er is tevens géén provinciale vrijstelling van kracht om steenmarters in het kader van ruimtelijke inrichting of gebiedsontwikkeling te doden, te vangen of te verstoren. Kortom, de steenmarter moet beschermd worden. Naar verluidt is de overtreding begaan bij het maaien van het bouwterrein en het afvoeren van afval. Het bouwterrein aan de Hordijkerveld is gemaaid naar aanleiding van een melding over de aanwezigheid van plaagdieren.

1. Wat is er precies misgegaan bij een interventie van de gemeente Rotterdam op een bouwterrein aan het Hordijkerveld, eind oktober?

2. Zijn er als gevolg van de gemeentelijke interventie aan het Hordijkerveld steenmarters gedood door toedoen van de gemeente Rotterdam? Indien ja, hoeveel?

3. Wat heeft u van dit incident aan het Hordijkerveld geleerd?

4. Is het gebruikelijk dat u zonder omwegen een perceel maait als een burger of bedrijf in Rotterdam stelt last te hebben van plaagdieren? Indien ja, staaft u de ervaren overlast eerst met eigen waarnemingen of advies van een stadsecoloog alvorens tot actie over te gaan?

In voornoemd artikel wordt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam opgevoerd, die stelt: “In het proces is wat misgegaan (…). Wat precies onderzoeken we momenteel.” Voorts wordt in het artikel gesteld dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, die controleert op naleving van de Wet natuurbescherming in Rotterdam, momenteel nagaat welke consequenties er al dan niet voortkomen uit de overtreding van de Wet natuurbescherming. De gemeente Rotterdam heeft haar overtreding namelijk aan deze dienst gemeld.

5. Bent u bereid de uitkomsten van uw onderzoek te doen toekomen? Indien nee, waarom niet?

6. Bent u bereid ons te informeren over de consequenties van de gemeente Rotterdam naar aanleiding van de melding die u heeft gedaan aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid? Indien nee, waarom niet?

7. Welke compensatie voor het leefgebied van de steenmarter stelt u voor, ongeacht of er juridische consequenties kleven aan de overtreding van de Wet natuurbescherming door de gemeente?

Wij zijn benieuwd hoe vaak het voorkomt dat de gemeente Rotterdam er zelf achter komt dat zij door eigen handelen de Wet natuurbescherming overtreedt en welke soorten- of gebiedsbescherming hierdoor in haar belang is getroffen. Wij willen ook weten hoe vaak de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid overtredingen van de gemeente Rotterdam constateert zonder eerst een melding van de gemeente Rotterdam te hebben ontvangen.

8. Hoe vaak is het in de afgelopen vijf jaar voorgekomen dat de gemeente Rotterdam er zelf achter is gekomen dat zij de Wet natuurbescherming heeft overtreden? En welke soorten- of gebiedsbescherming is hierdoor in haar belang getroffen?

9. Hoe vaak is het in de afgelopen vijf jaar voorgekomen dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid overtredingen van de Wet natuurbescherming door de gemeente Rotterdam heeft geconstateerd?

De steenmarter heeft zich permanent gevestigd in Rotterdam-Zuid, blijkt uit een artikel op de website van RTV Rijnmond uit 2015. Leuk! Op het GisWeb van de gemeente Rotterdam staan thans de volgende locaties vermeld waar de steenmarter op Zuid zijn waargenomen:

[In de versie van deze schriftelijke vragen op de website van de gemeenteraad van Rotterdam is op deze plaats een afbeelding te zien.]

10. Zijn er op de locaties waar de steenmarter is waargenomen, bouwlocaties te vinden waar op dit moment publieke werken (zoals ruimtelijke inrichting of gebiedsontwikkeling) uitgevoerd? Indien ja, hoe wordt rekening gehouden met de steenmarter?

Bewoners van de Wielewaal in Charlois hebben ons te verstaan gegeven dat de steenmarter zich veelvuldig in de wijk bevindt. Als het aan het college ligt, wordt deze wijk getransformeerd. Er zijn forse ruimtelijke ingrepen nodig in het plangebied, waarvoor het college aan ontwikkelaar BPD een omgevingsvergunning heeft verleend. Zoals bekend strijden de bewoners al jaren voor behoud van de wijk en hebben ze bij de Raad van State een zaak aanhangig gemaakt, die zich momenteel in een bodemprocedure bevindt. Hoewel de ontwikkelaar heeft aangegeven de uitkomst van de zaak af te wachten en geen onomkeerbare besluiten te nemen, worden er toch al ruimtelijke ingrepen gepleegd die verband houden met de nieuwe opzet van de wijk.

In de ‘ecologische quickscan[2] uit 2015, uitgevoerd als onderdeel van de documentatie die verband houdt met het bestemmingsplan dat het planologisch kader van de wijk mogelijk maakt, staat het volgende over de steenmarter:

“Blijkens de data uit de NDFF is in de omgeving de steenmarter waargenomen. Dit betreft vrij zeker een losse waarneming, daar steenmarter een meer oostelijke verspreiding heeft in Nederland. De bebouwing was niet toegankelijk en geschikt voor de steenmarter, zodat de aanwezigheid redelijkerwijs kan worden uitgesloten.”

Hierbij geldt dat ‘NDFF’ staat voor Nationale Databank Flora en Fauna, een landelijke tegenhanger van het gemeentelijk waarnemingssysteem. De passage uit de quickscan klopt volgens ons niet, of is in ieder geval niet meer accuraat. De steenmarter komt namelijk veelvuldig voor in de Wielewaal en belendende wijken. Dit betekent dat voorzorgsmaatregelen met betrekking tot bescherming van de steenmarter bij de ruimtelijke ingrepen in de Wielewaal in acht moeten worden genomen.

11. Staat u indachtig de waarnemingen van de steenmarter op Zuid nog altijd achter de conclusie dat de steenmarter niet in de Wielewaal voorkomt? Indien ja, waarom? Indien nee, noopt dit tot het opschorten van ruimtelijke ingrepen in de wijk totdat maatregelen zijn genomen om de steenmarter te beschermen?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.ad.nl/rotterdam/gemeente-rotterdam-blundert-en-verwoest-leefgebied-van-de-beschermde-steenmarter~ac5099be/

[2] https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6904320/1

Indiendatum: 9 dec. 2020
Antwoorddatum: 26 jan. 2021

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.