Raads­vragen: Profes­si­onele vuur­werkshow in Het Park


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

Op de website1 van AD Rotterdams Dagblad heeft de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam kunnen lezen dat er afgelopen zondag laat in de avond een professionele vuurwerkshow heeft plaatsgevonden in Het Park, het park aan de Euromast. Organisatoren van evenementen dienen contact op te nemen met de DCMR als zij een professionele vuurwerkshow onderdeel wil laten uitmaken van de programmering. Afhankelijk van de hoeveelheid vuurwerk is de vuurwerkshow vergunningplichtig, waarbij twintig kilo theatervuurwerk en tweehonderd kilo consumentenvuurwerk als grenswaarden gelden. Op de Digitale Vergunningenkaart2 van de milieudienst is geen sprake van een verleende vergunning, hetgeen doet vermoeden dat een melding voor deze vuurwerkshow heeft volstaan.

1. Bent u bekend met de professionele vuurwerkshow die afgelopen zondag laat in de avond heeft plaatsgevonden in Het Park? Indien ja, was u vooraf op de hoogte van de vuurwerkshow?

2. Klopt het dat organisatoren van evenementen contact dienen op te nemen met de DCMR als zij een professionele vuurwerkshow onderdeel willen laten uitmaken van de programmering? Indien ja, hoe wordt het voornemen tot het hebben van een vuurwerkshow verder uitgewerkt in het contact tussen organisatoren en de DCMR?

3. Klopt het dat er geen vergunning is afgegeven voor voornoemde professionele vuurwerkshow? Indien ja, betekent dit dat de hoeveelheid vuurwerk gebruikt tijdens de vuurwerkshow beneden de grenswaarden is gebleven? Indien nee, waar kunnen wij de vergunning voor de vuurwerkshow terugvinden?

4. Klopt het dat de DCMR vergunningsaanvragen voor professionele vuurwerkshows beoordeelt? Indien ja, komt deze werkwijze voort uit landelijke wetgeving of richtlijnen? Indien ja, kunnen deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling onderliggend aan de DCMR deze werkwijze amenderen? Indien nee, waarop is deze werkwijze gebaseerd?

5. Is er behalve de meldingsplicht bij de DCMR of een vergunning verleend door deze milieudienst ook een omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam vereist voor het organiseren van een professionele vuurwerkshow? Indien nee, waarom niet?

6. Wordt er na een professionele vuurwerkshow voor gezorgd dat eventuele vuurwerkresten worden opgeruimd en dat de schoonmaakkosten worden verhaald op de organisatoren van de vuurwerkshow? Indien ja, is deze werkwijze afgestemd tussen enerzijds de DCMR en anderzijds het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam? Indien ja, hoe kan Stadsbeheer zich vergewissen dat er een professionele vuurwerkshow heeft plaatsgevonden zonder altijd te kunnen beschikken over naslagwerk in de vorm van een vergunning verleend aan de organisator?

Bij voornoemde professionele vuurwerkshow was blijkens het AD Rotterdams Dagblad een medewerker van de DCMR aanwezig.

7. Voor wie komen de personeelskosten voor rekening als een medewerker van de DCMR in functie aanwezig is bij een professionele vuurwerkshow?

Bij de DCMR zijn als gevolg van de professionele vuurwerkshow blijkens het AD Rotterdams Dagblad elf meldingen binnengekomen van omwonenden over geluidshinder. Het aantal omwonenden dat overlast heeft ondervonden van de vuurwerkshow is vermoedelijk vele malen hoger. Daarnaast blijkt uit de berichtgeving dat huisdieren het zwaar te verduren hebben gehad tijdens de vuurwerkshow. De organisator gaf omwonenden daarom voorafgaand aan de vuurwerkshow het advies “eventueel buiten vertoevende levende have tijdelijk op te hokken of binnen te halen.”

8. Wat vindt u ervan dat een groot aantal mensen en dieren overlast hebben ondervonden van een professionele vuurwerkshow die slechts in het belang is geweest van de organisator van het evenement?

Behalve huisdieren ondervinden ook de dieren die in Het Park leven, overlast van het afsteken van vuurwerk. Het ophokken of binnenhalen van 'levende have' kan hier niet van toepassing zijn, want deze dieren leven in het wild. De dieren leven volgens een dag- en nachtritme dat niet anders is dan van mensen: overdag lawaai en licht, 's nachts (relatieve) rust en donkerte. Daarbij geldt dat voor ten minste de helft van het jaar het broedseizoen van toepassing is, waarin alle vogels beschermd zijn en de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming van kracht zijn.

9. Hoe voorziet het huidige vergunningenstelsel voor het organiseren van een professionele vuurwerkshow in het belang van dieren die in het wild leven?

10. Op welke manier houdt vergunningverlening voor een professionele vuurwerkshow rekening met het dag- en nachtritme van dieren, vooral waar de locatie voor het evenement een parkachtige omgeving betreft?

11. Worden voor het afsteken van vuurwerk van vergunningen afgegeven of überhaupt vuurwerkshows toegestaan als dit in het broedseizoen gebeurt? Indien ja, hoe verhoudt dit beleid zich tot verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming?

In de vergadering van de commissie Veiligheid en Bestuur (VB) van donderdag 1 november jongstleden heeft de wethouder verantwoordelijk voor het functioneren van de Directie Veilig – tevens wethouder Dierenwelzijn – toegezegd in de herziening van de Nota dierenwelzijn een paragraaf op te nemen over de rol van dierenwelzijn in het veiligheidsbeleid. Hiervoor is overleg nodig met Directie Veilig, die eveneens adviseert over vergunningsaanvragen. Wat ons betreft voegt de wethouder Dierenwelzijn het onderwerp van vergunningverlening voor het afsteken van vuurwerk toe aan een dergelijk overleg met de directie.

12. Bent u bereid de Nota dierenwelzijn tevens te herzien op het onderwerp vergunningverlening voor het afsteken van vuurwerk tijdens uw overleg met Directie Veilig? Indien nee, waarom niet?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Rotterdam wordt onderscheid gemaakt tussen consumenten en professionals in het geval van afsteken van vuurwerk. Wij vinden evenwel dat professionele vuurwerkshows ook verband houden met het bewaken van de openbare orde en dat alle regelgeving ten aanzien van het afsteken van vuurwerk in Rotterdam moet worden geborgd in de APV.

13. Is het juridisch mogelijk om het afsteken van vuurwerk, zodanig aangemerkt als handeling en niet slechts beperkt tot Oud & Nieuw, te borgen in de APV? Indien nee, waarom niet? Indien nee, vindt u net als wij dat het afsteken van vuurwerk verband houdt met het bewaken van de openbare orde?

1 https://www.ad.nl/rotterdam/boosheid-en-angstige-dieren-na-plotse-vuurwerkshow~ae2efae7/

2 http://dcmr.gisinternet.nl/

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

1. Bent u bekend met de professionele vuurwerkshow die afgelopen zondag laat in de avond heeft plaatsgevonden in Het Park? Indien ja, was u vooraf op de hoogte van de vuurwerkshow?

"De DCMR stuurt bij de afhandeling van een melding een afschrift naar de gemeente Rotterdam, (Directie Veiligheid, team evenementen) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In dit geval is het afschrift helaas abusievelijk naar een andere gemeente gestuurd."

2. Klopt het dat organisatoren van evenementen contact dienen op te nemen met de DCMR als zij een professionele vuurwerkshow onderdeel willen laten uitmaken van de programmering? Indien ja, hoe wordt het voornemen tot het hebben van een vuurwerkshow verder uitgewerkt in het contact tussen organisatoren en de DCMR?

"Ja. Een organisator neemt contact op met een gecertificeerd vuurwerkbedrijf. Het vuurwerkbedrijf vraagt afhankelijk van de hoeveelheid en de soort vuurwerk een vergunning aan of doet een melding bij de provincie. De DCMR beoordeelt de aanvraag en bekijkt daarbij of de hoeveelheden, soort vuurwerk en de locatie passend zijn. Ook kan de locatie bekeken worden. Het vuurwerkbedrijf krijgt daarna een brief. De Veiligheidsregio en team evenementen krijgen afschrift van de brief."

3. Klopt het dat er geen vergunning is afgegeven voor voornoemde professionele vuurwerkshow? Indien ja, betekent dit dat de hoeveelheid vuurwerk gebruikt tijdens de vuurwerkshow beneden de grenswaarden is gebleven? Indien nee, waar kunnen wij de vergunning voor de vuurwerkshow terugvinden?

"Dat klopt. Omdat het ging om minder dan 20 kg theatervuurwerk en max 200 kg consumentenvuurwerk volstond een melding."

4. Klopt het dat de DCMR vergunningsaanvragen voor professionele vuurwerkshows beoordeelt? Indien ja, komt deze werkwijze voort uit landelijke wetgeving of richtlijnen? Indien ja, kunnen deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling onderliggend aan de DCMR deze werkwijze amenderen? Indien nee, waarop is deze werkwijze gebaseerd?

"Ja. Dit komt voort uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. Het Vuurwerkbesluit en de regeling zijn bevoegdheden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat."

5. Is er behalve de meldingsplicht bij de DCMR of een vergunning verleend door deze milieudienst ook een omgevingsvergunning van de gemeente Rotterdam vereist voor het organiseren van een professionele vuurwerkshow? Indien nee, waarom niet?

"Er is voor het afsteken van professioneel vuurwerk geen omgevingsvergunning nodig omdat dit niet onder de WABO valt zoals een aanvraag van een vergunning i.h.k. van Wetmilieubeheer en bouwvergunningen."

6. Wordt er na een professionele vuurwerkshow voor gezorgd dat eventuele vuurwerkresten worden opgeruimd en dat de schoonmaakkosten worden verhaald op de organisatoren van de vuurwerkshow? Indien ja, is deze werkwijze afgestemd tussen enerzijds de DCMR en anderzijds het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam? Indien ja, hoe kan Stadsbeheer zich vergewissen dat er een professionele vuurwerkshow heeft plaatsgevonden zonder altijd te kunnen beschikken over naslagwerk in de vorm van een vergunning verleend aan de organisator?

"De afsteker dient de vuurwerkresten na de show op te ruimen. Dit is als voorschrift in de Regeling opgenomen. Als wordt geconstateerd dat de vuurwerkresten niet goed zijn opgeruimd, wordt het vuurwerkbedrijf aangeschreven door de DCMR."

7. Voor wie komen de personeelskosten voor rekening als een medewerker van de DCMR in functie aanwezig is bij een professionele vuurwerkshow?

"De aanwezigheid van een DCMR-inspecteur is altijd (zowel bij gevallen van een melding als van een vergunning) onderdeel van het toezicht op vuurwerkshows. De inspecteur controleert of de aangevraagde hoeveelheden en soorten vuurwerk overeenkomen met wat aanwezig is en hij houdt toezicht op een veilige opbouw van de show. Hij is aanwezig van het begin tot het einde van de ontbranding. De kosten hiervoor komen voor rekening van de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag."

8. Wat vindt u ervan dat een groot aantal mensen en dieren overlast hebben ondervonden van een professionele vuurwerkshow die slechts in het belang is geweest van de organisator van het evenement?

"Naast plezier brengt een vuurwerkshow soms ook enige overlast met zich mee. Dit is vervelend maar tegelijkertijd onoverkomelijk."

9. Hoe voorziet het huidige vergunningenstelsel voor het organiseren van een professionele vuurwerkshow in het belang van dieren die in het wild leven?

Beantwoording onder vraag 11.

10. Op welke manier houdt vergunningverlening voor een professionele vuurwerkshow rekening met het dag- en nachtritme van dieren, vooral waar de locatie voor het evenement een parkachtige omgeving betreft?

Beantwoording onder vraag 11.

11. Worden voor het afsteken van vuurwerk van vergunningen afgegeven of überhaupt vuurwerkshows toegestaan als dit in het broedseizoen gebeurt? Indien ja, hoe verhoudt dit beleid zich tot verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming?

"Zorg voor dieren valt niet binnen het toetsingskader van het vuurwerkbesluit. De wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos. In de provincie Zuid-Holland doet Omgevingsdienst Haaglanden dit. Als er een professioneel vuurwerkevenement wordt aangevraagd bij een van de vijf omgevingsdiensten in de provincie (voor Rotterdam is dat bij de DCMR Milieudienst Rijnmond), weegt de Omgevingsdienst Haaglanden af of dit past binnen de Wet natuurbescherming. Als de beoordeling negatief is, mag er geen vuurwerk worden afgestoken. De aanvrager wordt hierover door de Omgevingsdienst Haaglanden geïnformeerd. De DCMR ontvangt dan een afschrift."

12. Bent u bereid de Nota dierenwelzijn tevens te herzien op het onderwerp vergunningverlening voor het afsteken van vuurwerk tijdens uw overleg met Directie Veilig? Indien nee, waarom niet?

"De Directie Veiligheid beslist niet over het afgeven van een vergunning van professioneel vuurwerk. Dit is een bevoegdheid van de Provincie Zuid-Holland die door de DCMR wordt uitgevoerd. De Directie Veiligheid kan alleen op grond van openbare orde advies geven aan de DCMR. Dit zou gelden voor een evenement waar een evenementenvergunning nodig zou zijn waarbij tevens professioneel vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht."

13. Is het juridisch mogelijk om het afsteken van vuurwerk, zodanig aangemerkt als handeling en niet slechts beperkt tot Oud & Nieuw, te borgen in de APV? Indien nee, waarom niet? Indien nee, vindt u net als wij dat het afsteken van vuurwerk verband houdt met het bewaken van de openbare orde?

"Nee. Het vuurwerkbesluit beoogt de hele keten van professioneel vuurwerk te reguleren met het oog op de bescherming van het milieu en de bescherming van de gezondheid van de mens. Er is bij het afsteken van professioneel vuurwerk geen relatie met de openbare orde. Wel is er een relatie met de veiligheid. Dit wordt reeds geborgd door het Vuurwerkbesluit zelf. Er wordt geen ontbrandingstoestemming verleend indien de burgemeester binnen wiens gemeente het vuurwerk of de pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot ontbranding zullen worden gebracht, heeft verklaard dat tegen het verlenen van de toestemming in verband met de veiligheid bedenkingen te hebben. Met het oog hierop is geen aanvullende regeling in de APV noodzakelijk."

Interessant voor jou

Raadsvragen: Geheimhoudingsverklaring voor onderwijsevenement Shell

Lees verder

Raadsvragen: Legaliseren illegale situatie aan het Charloisse Hoofd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer